Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 5534/2021 Μέτρα Στήριξης τουριστικών γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών με τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. και τουριστικά τρένα

Κ.Υ.Α. 5534/2021

ΦΕΚ B’ 1398/08.04.2021

[1]

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20065/29.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα Στήριξης επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. και τουριστικά τρένα» (Β’ 5771) και της διόρθωσης σφάλματος αυτής (Β’ 6023 ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 111 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις»(Α’ 148) και του άρθρου 139 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

β. Τα κείμενα του προσωρινού πλαισίου, όπως εγκρίθηκε στις 19 Μαρτίου 2020 [C(2020) 1863] και ισχύει, όπως αποτυπώνονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» (ενοποιημένο κείμενο) και ειδικότερα το τμήμα 3.1 αυτού.

γ. Του άρθρου 2 σημείο 18 και το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (EE L 187 της 26-6-2014).

δ. Την υπό στοιχεία C (2021) 2057 final/23.3.2021 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του μέτρου ενίσχυσης των τουριστικών γραφείων και των Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. και τουριστικά τρένα, λόγω υποχρεωτικής δέσμευσης θέσεων στο πλαίσιο καταπολέμησης της πανδημίας COVID-19.

ε. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» (Α’ 112).

στ. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

ζ. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).

η. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

θ. Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

ι. Του άρθρου 36 του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α’ 227).

ια. Του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 40381/ 2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2601).

ιβ. Του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 42887/ 2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2767).

ιγ. Του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 44076/ 2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 2798).

ιδ. Του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 47421/ 2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3099).

ιε. Του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 48976/ 2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 3165). ιστ. Του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53080/ 2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3611).

ιζ. Του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 56435/ 2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 3958), όπως αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 60943/2020 όμοια απόφαση (Β’ 4259).

ιη. Του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450/ 2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 4484).

ιθ. Του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924/ 2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». (Β’ 4709).

κ. Του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/ 2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020». (Β’ 4899).

κα. Του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 76629/ 2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020.» (Β’ 5255).

κβ. Του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 80189/ 2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 5486).

κγ. Το γεγονός ότι από τις ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις επιβλήθηκαν περιορισμοί στη μεταφορά επιβατών από τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης και τουριστικά τρένα του άρθρου 30 του ν. 2636/1998 (Α’ 198),μέχρι πλήρωσης ποσοστού εξήντα πέντε (65%) του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα.

κδ. Το υπ’ αρ. 63022/10.03.2021 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το οποίο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Τουρισμού πίνακας με το στόλο των τουριστικών λεωφορείων Δημόσιας χρήσης που ήταν εφοδιασμένα με ΗΑΣ την 29η.12.2020.

κε. Το υπ’ αρ. 63022/10.03.2021 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το οποίο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Τουρισμού πίνακας με το στόλο των τουριστικών τρένων και των τουριστικών λεωφορείων ανοικτού τύπου, τα οποία ήταν σε κυκλοφορία την 29η.12.2020. κστ. Τις υπ’ αρ. 077/20, 006/21 και 021/21 γνωμοδοτήσεις της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών επί σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με μέτρα στήριξης επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία ΔΧ, ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων και τουριστικά τρένα.

κζ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 και το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 20065/ 29.12.2020 απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού «Μέτρα Στήριξης επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. και τουριστικά τρένα» (Β’ 5771) και της διόρθωσης σφάλματος αυτής (Β’ 6023), σε συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προσωρινού πλαισίου (ΠΠ) για τις κρατικές ενισχύσεις με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19.

3. Την υπ’ αρ. 5823/05.04.2021 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με την οποία προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 21.007.300,00 € η οποία θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού.

4. Την υπ’ αρ. 1469/01.02.21 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης χρηματικού ποσού 10.007.300,00 ευρώ του Ειδικού Φορέα 1045-501-0000000 και στον ΑΛΕ 2310989899, (ΑΔΑ 9ΗΘ8465ΧΘΟ-Β1Χ).

5. Την υπ’ αρ. 1467/01.02.21 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης χρηματικού ποσού 11.000.000,00 ευρώ του Ειδικού Φορέα 1045-501-0000000 και στον ΑΛΕ 2310889001, (ΑΔΑ Ψ5Α3465ΧΘΟ-ΛΙΨ), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο απόφασης

1. Με την παρούσα θεσπίζεται καθεστώς χορήγησης ενισχύσεων με τη μορφή άμεσης έκτακτης επιδότησης στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν κατά περίπτωση, τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.), ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων τουριστικά λεωφορεία, καθώς και τουριστικά τρένα του άρθρου 30 του ν. 2636/1998 (Α’ 198), εξαιτίας των μέτρων κρατικής παρέμβασης που επιβλήθηκαν με σκοπό τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.

2. Η έκτακτη επιδότηση της παρούσας χορηγείται σύμφωνα με τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας, σημεία (ια) έως (κβ), σε κατόχους αδειών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων Δημόσιας Χρήσης που ήταν εφοδιασμένα με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο Σήμα στις 29.12.2020 και κατόχους αδειών κυκλοφορίας τουριστικών τρένων και λεωφορείων ανοικτού τύπου που ήταν σε κυκλοφορία στις 29.12.2020.

3. Η συνολική ενίσχυση που μπορεί να λάβει κάθε επιχείρηση σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, ως δικαιούχος της αποζημίωσης στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που έχει λάβει βάσει του τμήματος

3.1 του Προσωρινού Πλαισίου (ΠΠ) από οποιαδήποτε πηγή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του 1.800.000 €, συμπεριλαμβανομένων κάθε μορφής φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Για τους σκοπούς της παρούσας ενιαία επιχείρηση νοείται ότι συνιστούν οι συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, ήτοι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις:

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας,

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Ως ενιαία επιχείρηση θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις ως άνω σχέσεις μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων, ή μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία η ενίσχυση που χορηγείται στις ως άνω επιχειρήσεις, σύμφωνα με την παρούσα, συνδυάζεται με ενισχύσεις δυνάμει άλλων ενωσιακών κανόνων, απαιτείται η συμμόρφωση με τις οικείες εντάσεις ενίσχυσης και τις σχετικές προϋποθέσεις.

5. Η ενίσχυση χορηγείται το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο 2
Προσδιορισμός αποζημίωσης και κατανομή στους δικαιούχους

1. Η αποζημίωση των τουριστικών λεωφορείων υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητα των θέσεων ανά λεωφορείο (έως 30 θέσεις και από 31 θέσεις και άνω), ενώ των τουριστικών τρένων η αποζημίωση καταβάλλεται ανεξάρτητα της δυναμικότητάς τους.

Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται στα 21.007.300,00 ευρώ. Το ποσό της αποζημίωσης κατανέμεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Πίνακας έκτακτης επιδότησης
Τουριστικά Λεωφορεία Τουριστικά Τρένα
Δυναμικότητα έως 30 θέσεις Από 31 θέσεις και άνω  
Αποζημίωση (ευρώ) 2.400 3.600 2.000

2. Η αποζημίωση καταβάλλεται για όλους τους δικαιούχους κατόπιν της σχετικής εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3. Οι επιχειρήσεις-δικαιούχοι δεν πρέπει να ήταν «προβληματικές επιχειρήσεις» στις 31.12.2019, σύμφωνα με τον ορισμό στο σημείο 18 του άρθρου 2 και του παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, ενώ εάν πρόκειται για μικρές ή πολύ μικρές με την έννοια του Παραρτήματος Ι του Καν. 651/2014 ακόμη και αν ήταν ήδη προβληματικές στις 31.12.2019,δεν πρέπει να υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν ή να έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.

4. Οι δικαιούχοι πρέπει να μην έχουν λάβει ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε., σύμφωνα με την περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

Άρθρο 3
Διαδικασία αποζημίωσης - Δικαιολογητικά

1. Για την καταβολή της αποζημίωσης οι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) τα κάτωθι δικαιολογητικά εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας:

α. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος η οποία θα συνοδεύεται από συμπληρωμένο αρχείο εφαρμογής υπολογιστικού φύλλου (excel) σε ηλεκτρονική μορφή (το αρχείο διατίθεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Τουρισμού http://www.mintour.gov.gr)

β. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος

γ. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ή βεβαίωσης καταθετικού λογαριασμού Τράπεζας ή ηλεκτρονική βεβαίωση IBAN, με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον αιτούντα/την αιτούσα από την οποία να προκύπτει ευκρινώς ο αριθμός ΙΒΑΝ,

δ. Προσύμφωνο κυριότητας (όπου υφίσταται.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απαιτείται είτε η ψηφιακή υπογραφή του δικαιούχου είτε η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

2. Οι δικαιούχοι που έχουν ήδη υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην αρμόδια Π.Υ.Τ., βάσει του άρθρου 111 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) και της υπ’ αρ. 87618/2020 απόφασης Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού, αλλά και βάσει της υπ’ αρ. 20065/29.12.2020 απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού (Β’ 5771) (με ημερομηνία λήξης προθεσμίας την 28η.01.2021), καλούνται να υποβάλλουν εκ νέου τα δικαιολογητικά α’ και γ’ του παρόντος άρθρου.

3. Οι ανωτέρω αποζημιώσεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία του άρθρου 5, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου και αφού πραγματοποιηθεί η διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του ΠΣΣΕΗΣ.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις διαφάνειας

1. Υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις και τηρούνται λεπτομερή αρχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού για δέκα (10) έτη σύμφωνα με τα σημεία 89 και 91 του Προσωρινού Πλαισίου.

2. Οι ενισχύσεις άνω των 100.000 €, οι οποίες χορηγούνται δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο της παρούσας, αναρτώνται από την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της ΕΕ για την διαφάνεια “Transparency Award Module” (ΤΑΜ), εντός ενός έτους από τη χορήγησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 88 του Προσωρινού Πλαισίου και στην υποπαρ. Β11 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107).

3. Με τη λήψη της ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου - λήπτη της ενίσχυσης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την ενίσχυση που έλαβε.

Άρθρο 5
Διαδικασία καταβολής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης

1. Για τη διαδικασία καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Τουρισμού.

Η παραπάνω καταβολή γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, ήτοι οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού στο πλαίσιο της επιμερισμένης ευθύνης, δημιουργούν καταστάσεις δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, οι οποίες περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και τον ΑΦΜ τους.

Ακολούθως, οι ως άνω καταστάσεις αποστέλλονται στη Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων του ιδίου Υπουργείου η οποία παράγει σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων. Η κατάσταση αυτή είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται από εξουσιοδοτημένο χρήστη του Υπουργείου Τουρισμού.

2. Η Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων διαβιβάζει στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ιδίου Υπουργείου συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Τουρισμού, έπειτα από εισήγηση του προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του ιδίου Υπουργείου. Η κατάσταση αυτή διαβιβάζεται από εξουσιοδοτημένο χρήστη του Υπουργείου Τουρισμού στην εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.).

3. Με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής.

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Τουρισμού στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με

α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και

β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12-03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού. Η εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιείται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και στη Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων του Υπουργείου Τουρισμού καθώς και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει τη Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων και τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.

6. Για την πληρωμή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης η ειδική εντολή πληρωμής της παραγράφου 4 του παρόντος επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Οι αποφάσεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου,

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

Άρθρο 6
Παράρτημα

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής το Παράρτημα.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Υποσημειώσεις (1)
[1]

Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφάλματος στους πίνακες του Παραρτήματος του άρθρου 6. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!