Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 101361/2021 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 102096/29.5.2020 (Β΄ 2150) απόφασης του Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Αριθμ. 101361

ΦΕΚ B’ 1349/06.04.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 102096/29.5.2020 (Β΄ 2150) απόφασης του Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1. Της παρ. 1 του άρθρου 51 και των άρθρων 57 και 59 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85).

1.2. Του π.δ. 8/2019 (Α΄ 8) και ειδικότερα του άρθρου 87.

1.3. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).

1.4. Των άρθρων 40 και 41 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 236).

1.5. Του π.δ. 266/1989 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (I.K.A.)» (Α΄ 127), όπως ισχύει.

1.6. Του π.δ. 154/2006 «Οργανισμός του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία “Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)“» (Α΄ 167).

2. Την υπ’ αρ. 102096/29.5.2020 (Β΄ 2150) απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.

3. Την υπό στοιχεία 110/Συν. 9η/11.3.2021 (ΑΔΑ: 9ΡΞΑ46ΜΑΠΣ-Α5Φ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ.

4. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Φορέα ενόψει της υλοποίησης του οργανογράμματος του e-ΕΦΚΑ (π.δ. 8/2019) στην περιοχή αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Αττικής.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 102096/29.5.2020 (Β΄ 2150) απόφασης του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ ως εξής:

Α) Στο μέρος ΙΙΙ:

1) απαλοιφή των λέξεων «, εκτός των συνταξιοδοτικών υποθέσεων.» της περ. 1.1.6 της παρ. 1.

2) προσθήκη της φράσης «(πάσης φύσεως υποθέσεων)» στο τέλος της περ. 1.1.6 της παρ. 1.

3) προσθήκη περ. 4.3 στην παρ. 4 : «4.3 Η παραλαβή και ο έλεγχος δικαιολογητικών συνταξιοδοτικών αιτημάτων».

4) διαγραφή της παρ. 6.

Β) Στο μέρος V:

1) απαλοιφή των λέξεων «, εκτός των συνταξιοδοτικών υποθέσεων.» της περ. 1.1.6 της παρ. 1.

2) προσθήκη της φράσης «(πάσης φύσεως υποθέσεων)» στο τέλος της περ. 1.1.6 της παρ. 1.

3) προσθήκη περ. 4.3 στην παρ. 4: «4.3 Η παραλαβή και ο έλεγχος δικαιολογητικών συνταξιοδοτικών αιτημάτων»

4) διαγραφή της παρ. 6.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων, η υπ’ αρ. 102096/29.5.2020 (Β΄ 2150) απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ διαμορφώνεται ως εξής:

«I. Τη συγχώνευση του Ε΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής -Αθηνών - Κεντρικού Τομέα στο ΣΤ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα, ως εξής:

1. Συγχώνευση του Τομέα Εσόδων του Ε΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών - Αττικής - Αθηνών Κεντρικού Τομέα στον Τομέα Εσόδων του ΣΤ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα. Ο τομέας εσόδων σε κάθε ένα από τα Τοπικά Υποκαταστήματα που συγχωνεύονται αποτελείται σήμερα από τέσσερα Τμήματα Εσόδων. Ο τομέας εσόδων του Υποκαταστήματος που θα προκύψει από τη συγχώνευση των δύο Υποκαταστημάτων θα αποτελείται επίσης από τέσσερα (4) τμήματα με ονομασία «Α΄ Τμήμα Εσόδων», «Β΄ Τμήμα Εσόδων», «Γ΄ Τμήμα Εσόδων» και «Δ΄ Τμήμα Εσόδων». Τα Α΄, Β΄ και Γ΄ Τμήματα Εσόδων θα έχουν αρμοδιότητες Τομέα Εσόδων Μισθωτών και το Δ΄ Τμήμα Εσόδων αρμοδιότητες τομέα Ασφάλισης - Εισφορών Μη Μισθωτών.

2. Συγχώνευση του Τμήματος Διοικητικών Μέσων Θεραπείας του Ε΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα στο Τμήμα Διοικητικών Μέσων Θεραπείας του ΣΤ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα.

3. Συγχώνευση του Τμήματος Παροχών Συντάξεων - Ασθενείας του Ε΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων - Ασθενείας του ΣΤ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα.

4. Συγχώνευση του Τμήματος Μητρώου του Ε΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα στο Τμήμα Μητρώου του ΣΤ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα.

5. Συγχώνευση του Τμήματος Οικονομικού του Ε΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα στο Τμήμα Οικονομικού του ΣΤ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα.

6. Συγχώνευση του Τμήματος Διοικητικού του Ε΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα στο Τμήμα Διοικητικού του ΣΤ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα.

II. Συγχώνευση του Ε΄ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα στο ΣΤ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα.

III. Μεταφορά αρμοδιοτήτων τ. ΟΑΕΕ ως εξής:

1. Στο Δ΄ Τμήμα Εσόδων του ΣΤ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών - Αττικής - Αθηνών Κεντρικού Τομέα:

1.1 Από το E΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα:

1.1.1 Η υπαγωγή στην ασφάλιση των υπόχρεων προσώπων, η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών υπαγωγής, η χορήγηση των πάσης φύσεως πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων ασφάλισης σ’ αυτούς, καθώς και εξαίρεση από την ασφάλιση.

1.1.2 Η λήψη νόμιμων μέτρων για την αυτεπάγγελτη υπαγωγή στην ασφάλιση και την είσπραξη των εισφορών με την έκδοση Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής (Π.Β.Ο.).

1.1.3. Η έκδοση πιστοποιητικών προς τους ασφαλισμένους ή τρίτους και η χορήγηση βεβαιώσεων ταμειακής ενημερότητας.

1.1.4. Η έκδοση πράξεων διαγραφής ή επανεγγραφής στα μητρώα του Οργανισμού, καθώς και η έκδοση αποφάσεων απαλλαγής κλάδου υγείας.

1.1.5. Η επιμέλεια για την τήρηση και ενημέρωση του ατομικού λογαριασμού.

1.1.6. Η πιστοποίηση του χρόνου ασφάλισης (πάσης φύσεως υποθέσεων).

1.2. Από το Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων της Γ΄ Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττικής Αθηνών Κεντρικού Τομέα, για την ασφαλιστική περιοχή του Ε΄ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα:

1.2.1. Η έκδοση αποφάσεων για την προαιρετική ασφάλιση, την αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας και τις λοιπές περιπτώσεις αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης.

1.2.2. Η μέριμνα για την έκδοση πράξεων καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών στις περιπτώσεις απώλειας ασφαλιστικών βιβλιαρίων.

Επιπρόσθετα μεταφέρονται αρμοδιότητες που πηγάζουν απευθείας από ειδικές διατάξεις και τον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ (π.δ. 258/2005) και αφορούν σε θέματα ασφάλισης - εσόδων Μη Μισθωτών.

2. Στο Τμήμα Διοικητικών Μέσων Θεραπείας του ΣΤ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα από το E΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα:

2.1 Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.)

3. Στο Τμήμα Μητρώου του ΣΤ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα από το E΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα:

3.1 Η μέριμνα για την τήρηση του Μητρώου ασφαλισμένων, του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και των μεταβολών του, των ασφαλιστικών φακέλων, του αρχείου και κάθε είδους βοηθητικού στοιχείου που απαιτείται για την παρακολούθηση και συντονισμό εργασιών.

3.2 Χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανότητας, στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά.

3.3 Χορήγηση κοινοτικών εντύπων, όπου δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική άντληση από τον ασφαλισμένο.

4. Στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων - Ασθενείας του ΣΤ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα από το E΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα:

4.1 Η καταβολή επιδομάτων μητρότητας και εξόδων κηδείας στους ασφαλισμένους καθώς και κάθε άλλης δαπάνης που θα προσδιορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.2 Η διαπίστωση των ατυχημάτων, η εξακρίβωση των συνθηκών από τις οποίες προκλήθηκαν αυτά, ο χαρακτηρισμός αυτών ως εργατικά η μη, η παραπομπή στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.) και η πληρωμή της σχετικής δαπάνης.

4.3 Η παραλαβή και ο έλεγχος δικαιολογητικών συνταξιοδοτικών αιτημάτων.

5. Στο Τμήμα Οικονομικού του ΣΤ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα από το E΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα:

5.1 Η είσπραξη των εισφορών

IV. Συγχώνευση του Β΄ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα στο ΣΤ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα.

V. Μεταφορά αρμοδιοτήτων τ. ΟΑΕΕ ως εξής:

1. Στο Δ΄ Τμήμα Εσόδων του ΣΤ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα:

1.1 Από το Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα:

1.1.1 Η υπαγωγή στην ασφάλιση των υπόχρεων προσώπων, η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών υπαγωγής, η χορήγηση των πάσης φύσεως πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων ασφάλισης σ’ αυτούς, καθώς και εξαίρεση από την ασφάλιση.

1.1.2 Η λήψη νόμιμων μέτρων για την αυτεπάγγελτη υπαγωγή στην ασφάλιση και την είσπραξη των εισφορών με την έκδοση Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής (Π.Β.Ο.).

1.1.3 Η έκδοση πιστοποιητικών προς τους ασφαλισμένους ή τρίτους και η χορήγηση βεβαιώσεων ταμειακής ενημερότητας.

1.1.4 Η έκδοση πράξεων διαγραφής ή επανεγγραφής στα μητρώα του Οργανισμού, καθώς και η έκδοση αποφάσεων απαλλαγής κλάδου υγείας.

1.1.5 Η επιμέλεια για την τήρηση και ενημέρωση του ατομικού λογαριασμού.

1.1.6 Η πιστοποίηση του χρόνου ασφάλισης (πάσης φύσεως υποθέσεων).

1.2. Από το Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων της Α΄ Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα για την ασφαλιστική περιοχή του Β΄ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα:

1.2.1 Η έκδοση αποφάσεων για την προαιρετική ασφάλιση, την αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας και τις λοιπές περιπτώσεις αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης.

1.2.2 Η μέριμνα για την έκδοση πράξεων καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών στις περιπτώσεις απώλειας ασφαλιστικών βιβλιαρίων.

Επιπρόσθετα μεταφέρονται αρμοδιότητες που πηγάζουν απευθείας από ειδικές διατάξεις και τον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ (π.δ. 258/2005) και αφορούν σε θέματα ασφάλισης - εσόδων Μη Μισθωτών.

2. Στο Τμήμα Διοικητικών Μέσων Θεραπείας του ΣΤ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα από το Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα:

2.1 Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.)

3. Στο Τμήμα Μητρώου του ΣΤ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα από το Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα:

3.1 Η μέριμνα για την τήρηση του Μητρώου ασφαλισμένων, του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και των μεταβολών του, των ασφαλιστικών φακέλων, του αρχείου και κάθε είδους βοηθητικού στοιχείου που απαιτείται για την παρακολούθηση και συντονισμό εργασιών.

3.2 Χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανότητας, στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά.

3.3 Χορήγηση κοινοτικών εντύπων, όπου δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική άντληση από τον ασφαλισμένο.

4. Στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων - Ασθενείας του ΣΤ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής -Αθηνών - Κεντρικού Τομέα από το Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα:

4.1 Η καταβολή επιδομάτων μητρότητας και εξόδων κηδείας στους ασφαλισμένους καθώς και κάθε άλλης δαπάνης που θα προσδιορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.2 Η διαπίστωση των ατυχημάτων, η εξακρίβωση των συνθηκών από τις οποίες προκλήθηκαν αυτά, ο χαρακτηρισμός αυτών ως εργατικά η μη, η παραπομπή στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.) και η πληρωμή της σχετικής δαπάνης.

4.3 Η παραλαβή και ο έλεγχος δικαιολογητικών συνταξιοδοτικών αιτημάτων.

5. Στο Τμήμα Οικονομικού του ΣΤ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα από το Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα:

5.1 Η είσπραξη των εισφορών

VI. Τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του Τομέα Εσόδων του Α΄ Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα, εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων που πηγάζουν από Ειδικές διατάξεις και «Κανονισμούς Ασφάλισης» τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, αφορούν ασφαλιστικές περιπτώσεις πανελλαδικής εμβέλειας, πέραν της χωρικής αρμοδιότητας (Ελληνολυβική Συμφωνία, Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις σωματείων, συνεταιρισμών, Λαχειοπωλών, αναγνωρίσεις χρόνου ασφάλισης ομογενών από Τουρκία Αίγυπτο, Επιστροφή εισφορών εργαζομένων Αιγυπτίων στην Ελλάδα και Ελλήνων στην Αίγυπτο, τ. Τ.Σ.ΗΘ., Αναλογιστικό Ισοδύναμο, μεταφορά εισφορών Υπαλλήλων Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ.), ως εξής:

1. Στα Τμήματα Α΄ Β΄ και Γ΄ Εσόδων του ΣΤ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα για το τμήμα της ασφαλιστικής περιοχής του Α΄ Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα που βρίσκεται εντός των ορίων της 1ης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

2. Στα Τμήματα Α΄ και Β΄ Εσόδων του Η΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα για το τμήμα της ασφαλιστικής περιοχής του Α΄ Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα που βρίσκεται εντός των ορίων της 3ης και 4ης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

VII. Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Τομέα Παροχών Ασθενείας του Α΄ Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα, εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων Τομέα Παροχών Ασθενείας Ξενοδοχοϋπαλλήλων, ως εξής:

1. Στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων - Ασθενείας του ΣΤ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα για το τμήμα της ασφαλιστικής περιοχής του Α΄ Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα που βρίσκεται εντός των ορίων της 1ης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

2. Στο Τμήμα Παροχών Ασθενείας του Η΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα για το τμήμα της ασφαλιστικής περιοχής του Α΄ Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα που βρίσκεται εντός των ορίων της 3ης και 4ης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Κατόπιν των ανωτέρω η ασφαλιστική περιοχή του ΣΤ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα θα περιλαμβάνει και την ασφαλιστική περιοχή:

  • Για θέματα Μισθωτών:

α) του Ε΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Αθηνών Κεντρικού Τομέα (ολόκληρη και για όλους τους τομείς λειτουργίας),

β) του Α΄ Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα για το μέρος της ασφαλιστικής περιοχής που βρίσκεται εντός των ορίων της 1ης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών και μόνο για τους Τομείς Εσόδων και Παροχών Ασθενείας.

  • Για θέματα Μη Μισθωτών

α) του E΄ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα για όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παρ. ΙΙΙ.

β) του Β΄ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα για όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παρ. V.

Η ασφαλιστική περιοχή του Η΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα θα περιλαμβάνει και την ασφαλιστική περιοχή του Α΄ Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα για το μέρος της ασφαλιστικής περιοχής που βρίσκεται εντός των ορίων της 3ης και 4ης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών και μόνο για τους Τομείς Εσόδων και Παροχών Ασθενείας.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2021

Ο Διοικητής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!