Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ Ανάπτυξη οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα - Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "Κοινωνώ"

ΕΣΠΑ

05 Απριλίου 2021

Ανακοίνωση

Ανάπτυξη οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα - Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "Κοινωνώ"

Ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στη Δυτική Αθήνα, όπου παρατηρείται το παράδοξο φαινόμενο να επικρατούν υψηλά ποσοστά φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, υψηλής ανεργίας λόγω της αποβιομηχάνισης και της αποδυνάμωσης του παραγωγικού ιστού σε τοπικό επίπεδο, ενώ ο τομέας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας παραμένει καχεκτικός και χωρίς ιδιαίτερη στήριξη για την ανάπτυξη και προώθηση των φορέων του.

Η περίοδος υποβολής είναι από 5/4/2021 έως 30/6/2021.

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης:

 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
 • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • Προγραμματική Σύμβαση, εφόσον απαιτείται
 • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
 • Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα εφόσον απαιτείται.
 • Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης
 • Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος
 • Έντυπο Ανάλυσης Κόστους
 • Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη),
 • Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
 • Φάκελος Κρατικής Ενίσχυσης για έργα που ενέχουν στοιχεία ενίσχυσης, εφόσον απαιτείται
 • Βεβαίωση-Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου
 • Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες
 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 • Χρηματοοικονομική ικανότητα, εφόσον απαιτείται
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!