Φορολογική αρθρογραφία

Forin.gr Observer Προκαταβολές δαπανών

Οι διατάξεις του Κεφαλαίου 5 των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων αναφέρονται στους βασικούς κανόνες επιμέτρησης των στοιχείων του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων. Με τον όρο «επιμέτρηση» νοείται η διαδικασία προσδιορισμού της χρηματικής αξίας ενός στοιχείου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κατά την αρχική του αναγνώριση ή μεταγενέστερα.

Ειδικότερα, στο άρθρο 21 των ΕΛΠ, γίνεται αναφορά στους κανόνες αρχικής αναγνώρισης και μεταγενέστερης επιμέτρησης των προκαταβολών δαπανών και των λοιπών μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

Το περιεχόμενο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του forin.gr

Αποκτήστε πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτό καθώς και σε ένα πλήθος απο μοναδικές υπηρεσίες και προνόμια!

Μάθετε περισσότερα!
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!