Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

30/003/000/1324/2021 Αποστολή Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2040 της Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού(ΕΚ)1881/2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
Πληροφορίες: Θ. Μαρκίδης
Τηλέφωνο: 2106479251
E-mail: dat.gcsl@aade.gr

Α.Δ.Α.: 6ΥΛΓ46ΜΠ3Ζ-3ΚΘ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αποστολή us ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Αθήνα, 29/03/2021

Αρ. Πρωτ.: 30/003/000/1324

ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Αποστολή Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2040 της Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού(ΕΚ)1881/2006

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2020/2040 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2020 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριδ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα αλκαλοειδών πυρρολιζιδίνης σε ορισμένα τρόφιμα», ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο υπ' αρ. L 420/14.12.2020 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε.

Με το νέο κανονισμό καθορίζονται, για πρώτη φορά σε ενωσιακό επίπεδο, μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα αλκαλοειδών πυρρολιζιδίνης σε ορισμένες κατηγορίες τροφίμων, που ενδέχεται να περιέχουν υψηλά επίπεδα των εν λόγω αλκαλοειδών και ως εκ τούτου να συμβάλλουν σημαντικά στην έκθεση του ανθρώπου σε αυτά, ή που είναι σημαντικά όσον αφορά την πιθανή έκθεση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι τα βρέφη και τα μικρά παιδιά.

Συγκεκριμένα, με το νέο κανονισμό (Παράρτημα), καθορίζονται νομοθετικά όρια γιατο άθροισμα των συγκεντρώσεων 21 αλκαλοειδών πυρρολιζιδίνης σε:

 • αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένο προϊόν) (με διαφορετικό όριο στις περιπτώσεις συγκεκριμένων βοτάνων ή μιγμάτων αυτών),
 • τσάι (Camellia sinensis) και αρωματισμένο τσάι (Camellia sinensis) (αποξηραμένο προϊόν),
 • τσάι (Camellia sinensis), αρωματισμένο τσάι (Camellia sinensis) και αφεψήματα βοτάνων, που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά (με διαφορετικό όριο αναλόγως αν πρόκειται για αποξηραμένο ή υγρό προϊόν),
 • συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν φυτικά συστατικά συμπεριλαμβανομένων των εκχυλισμάτων αυτών,
 • συμπληρώματα διατροφής με βάση τη γύρη,
 • γύρη και προϊόντα αυτής,
 • νωπά ή κατεψυγμένα φύλλα βόραγου, που διατίθενται στην αγορά για τον τελικό καταναλωτή,
 • αποξηραμένα βότανα (με διαφορετικό όριο στις περιπτώσεις συγκεκριμένων βοτάνων ή μιγμάτων αυτών),
 • σπέρματα κύμινου (καρύκευμα σε σπόρους).

Περαιτέρω, διευκρινίζονταιτα εξής:

 • Τα νομοθετικά όρια σε ορισμένες κατηγορίες τροφίμων, καθορίζονται υπό την επιφύλαξη της ισχύος πιο περιοριστικών εθνικών κανόνων σε ορισμένα κράτη μέλη σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτών που περιέχουν αλκαλοειδή πυρρολιζιδίνης.
 • Ο όρος «αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένο προϊόν)» αναφέρεται σε αποξηραμένα προϊόντα από άνθη, φύλλα και βότανα, ρίζες και οποιαδήποτε άλλα μέρη του φυτού (σε φακελάκια ή χύμα), που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αφεψήματος βοτάνων (υγρό προϊόν), συμπεριλαμβανομένων των στιγμιαίων αφεψημάτων.
 • Ο όρος «τσάι (Camellia sinensis) (αποξηραμένο προϊόν)» αναφέρεται σε αποξηραμένα προϊόντα από φύλλα, μίσχους και άνθη του φυτού (σε φακελάκια ή χύμα), που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αφεψήματος τσαγιού (υγρό προϊόν), συμπεριλαμβανομένων των στιγμιαίων τσαγιών. Στην περίπτωση εκχυλισμάτων τσαγιού σε σκόνη, πρέπει να εφαρμόζεται συντελεστής συγκέντρωσης 4.
 • Ο όρος «αρωματισμένο τσάι» αναφέρεται σε τσάι με αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1334/2008.
 • Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο ανά κατηγορία τροφίμου αναφέρεται στο «κατώτερο όριο (lowerbound sum)» 21 αλκαλοειδών πυρρολιζιδίνης, δηλαδή στο άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των σχετικών αλκαλοειδών, το οποίο υπολογίζεται με την παραδοχή ότι οι συγκεντρώσεις όλων των επιμέρους αλκαλοειδών που είναι μικρότερες του ορίου ποσοτικού προσδιορισμού, θεωρούνται ως ίσες με το μηδέν.

Ο κοινοποιούμενος καν. (ΕΕ) 2020/2040 εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2022, ενώ προβλέπονται μεταβατικά μέτρα (άρθρο 2), σύμφωνα με τα οποία, τα τρόφιμα που έχουν διατεθεί νομίμως στην αγορά πριν από την έναρξη εφαρμογής του, μπορούν να παραμείνουν στην αγορά έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Σας ενημερώνουμε ότι την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ: http://www.aade.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: <Επιχειρήσεις> ή <Πολίτες>/<Υπηρεσίες Χημείου>/<Τρόφιμα - Υλικά σε επαφή με τρόφιμα>/<Ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα>.

Με ευθύνη των προϊσταμένων των Χημικών Υπηρεσιών, να λάβουν γνώση του παρόντος οι αρμόδιοι υπάλληλοι.

Για κάθε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Διονυσία Στεφανίτση

Συνημμένα: Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2040

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!