Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 93581/2021 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50329/3-3-2020 απόφασης του Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) σε Υποδιοικητές» (Β΄ 697).

Αριθμ. 93581

ΦΕΚ B’ 1084/22.03.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50329/3-3-2020 απόφασης του Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) σε Υποδιοικητές» (Β΄ 697) .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1. Της παρ. 1 του άρθρου 51 και των άρθρων 57 και 59 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85).

1.2. Του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» (Α΄ 8).

1.3. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).

1.4. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

2. Την υπό στοιχεία 35875/Δ1/12144/9-8-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 581) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία διορίσθηκε Διοικητής του ΕΦΚΑ ο Χάλαρης Χρήστος του Επαμεινώνδα, με τετραετή θητεία.

3. Την υπό στοιχεία Δ1/37279/12490/23-8-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 656) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία διορίσθηκε Υποδιοικητής του ΕΦΚΑ ο Τσαγκαρόπουλος Κωνσταντίνος του Ανδρέα, με τετραετή θητεία.

4. Την υπό στοιχεία 38538/Δ1/12848/12-9-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 738) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία διορίσθηκε Υποδιοικητής του ΕΦΚΑ ο Κρητικός Ελευθέριος του Αλέξανδρου, με τετραετή θητεία.

5. Την υπό στοιχεία Δ1/οικ.10621/3819/3-3-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 158) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία διορίσθηκε Υποδιοικητής του eΕ.Φ.Κ.Α. ο Ατσαβές Επαμεινώνδας του Χρήστου, με τετραετή θητεία.

6. Την υπό στοιχεία Δ1/οικ.10618/3816/3-3-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 158) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία διορίσθηκε Υποδιοικητής του eΕ.Φ.Κ.Α. ο Παγώνης Νικόλαος του Χρήστου, με τετραετή θητεία.

7. Την υπ’ αρ. 50329/3.3.2020 (Β΄ 697) απόφαση του Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 58349/11.3.2020 (Β΄ 933), 346305/23.12.2020 (Β΄ 5767 και Β’ 431/2021 διόρθωση σφάλματος) και 84638/9.3.2021 (Β΄ 967) όμοιες.

8. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του eΕΦΚΑ.

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του eΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 50329/3.3.2020 (Β΄ 697) απόφαση του Διοικητή e-ΕΦΚΑ όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 58349/11.3.2020 (Β΄ 933), 346305/23.12.2020 (Β΄ 5767 και Β’ 431/2021 διόρθωση σφάλματος) και 84638/9.3.2021 (Β΄ 967) όμοιες, ως εξής:

Στην υποπαρ. (α) της παρ. Ι αντικαθίσταται η περίπτωση 1, ως εξής:

«1. Των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, εκτός των θεμάτων που αφορούν α) στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και β) στη Διεύθυνση Προμηθειών.».

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπ’ αρ. 50329/3.3.2020 (Β΄ 697) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διαμορφώνεται ως εξής:

«Τη μεταβίβαση της άσκησης των παρακάτω αρμοδιοτήτων, εκτός από τα θέματα με τα οποία χαράσσεται η γενική πολιτική του Φορέα, ως εξής:

I. Στον Υποδιοικητή Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο:

α) Για θέματα:

1. Των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, εκτός των θεμάτων που αφορούν α) τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και β) τη Διεύθυνση Προμηθειών,

2. των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας,

3. της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων,

4. του Αυτοτελούς Γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων,

5. της Διεύθυνσης Ασφάλισης του τομέα Ασφάλισης Νομικών.

β) Τη δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου, την αποδοχή των επ’ αυτών γνωμοδοτήσεων και την αποδοχή των πρακτικών του Γραφείου Νομικού Συμβούλου επί δικαστικών υποθέσεων για θέματα των παραπάνω Διευθύνσεων.

γ) Τη δυνατότητα άσκησης της αρμοδιότητας του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. να εκδίδει, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του e-Ε.Φ.Κ.Α., απόφαση ορισμού δικηγόρων στους οποίους να ανατίθεται κατά περίπτωση ο χειρισμός δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων και των Τοπικών Υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α.

ΙΙ. Στον Υποδιοικητή Ελευθέριο Κρητικό:

α) Για θέματα:

1. Των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, πλην της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ,

2. των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ανάπτυξης,

3. των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Συντάξεων και Πρόνοιας του Τομέα Υγειονομικών.

β) Την εποπτεία του ΚΕΑΟ.

γ) Τη δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου, την αποδοχή των επ’ αυτών γνωμοδοτήσεων και την αποδοχή των πρακτικών του Γραφείου Νομικού Συμβούλου επί δικαστικών υποθέσεων για θέματα των παραπάνω Διευθύνσεων.

IIΙ. Στον Υποδιοικητή Επαμεινώνδα Ατσαβέ:

α) Για θέματα:

1. Της Διεύθυνσης Διευθέτησης Αναφορών,

2. της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

3. των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα,

4. των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών.

β) Τη δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου, την αποδοχή των επ’ αυτών γνωμοδοτήσεων και την αποδοχή των πρακτικών του Γραφείου Νομικού Συμβούλου επί δικαστικών υποθέσεων για θέματα των παραπάνω Διευθύνσεων.

ΙV. Στον Υποδιοικητή Νικόλαο Παγώνη:

α) Για θέματα:

1. Της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης,

2. των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας,

3. των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.

β) Τη δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου, την αποδοχή των επ’ αυτών γνωμοδοτήσεων και την αποδοχή των πρακτικών του Γραφείου Νομικού Συμβούλου επί δικαστικών υποθέσεων για θέματα των παραπάνω Διευθύνσεων.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2021

Ο Διοικητής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!