Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 20/2021 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 44 του ν. 4778/2021 σχετικά με τη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών. Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(e-ΕΦΚΑ)
ΚΕΑΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Πατησίων 12, Αθήνα
Ταχ.Κώδικας: 106 77
Πληροφορίες: Ε. Σγαρδέλη
Τηλέφωνο: 210.52.91.767
E-mail: diakanonismos@keao.gov.gr

ΑΔΑ: ΨΔ5446ΜΑΠΣ-ΣΑΙ

Αθήνα, 12/03/2021

Αρ. Πρωτ.: 90618/Σ29039

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 20

ΠΡΟΣ : Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Αποδέκτες Πίνακα Α’

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 44 του ν. 4778/2021 σχετικά με τη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών - Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020.

Σχετ.: Η με αρ. 51/2020 εγκύκλιος.

Με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4778/2021 (ΦΕΚ 26/τ. A719-02-2021) «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4756/2020 (ΦΕΚ 235/τ. Α726-11-2020) χορηγήθηκε η δυνατότητα στους εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες υπαγωγής σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των ασφαλιστικών τους εισφορών συγκεκριμένων χρονικών περιόδων για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας καταβολής ή αναστολή είσπραξης.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις τροποποιούνται οι παρ. 1, 3 και 10 του άρθρου 32 του προαναφερόμενου νόμου. Πιο συγκεκριμένα:

Με τις υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ7οικ. 37618/1492/25-09-2020 (ΦΕΚ 4253/τ, Β730-09-2020) και Δ.15/Δ7οικ. 37620/1493/24-09-2020 (ΦΕΚ 4253/τ, Β730-09-2020) Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αντίστοιχα είχε χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών μέχρι την 30η Απριλίου 2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της νόσου COVID-19.

Ειδικότερα, η παράταση αφορούσε:

  • Ληξιπρόθεσμες οφειλές επιχειρήσεων και εργοδοτών από ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης Φεβρουάριου, Μαρτίου και Απριλίου 2020,
  • Ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης Φεβρουάριου, Μαρτίου, Απριλίου και Μάϊου 2020 καθώς και τυχόν δόσεων από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών,
  • Όσες από τις παραπάνω οφειλές τελούν σε αναστολή είσπραξης.

Η ανωτέρω προθεσμία παρατάθηκε εκ νέου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Με την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4756/2020 οι οφειλές των προαναφερόμενων χρονικών περιόδων με τις τυχόν αναλογούσες σε αυτές προσαυξήσεις δύναται πλέον να εξοφληθούν μέχρι και σε σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις αντί σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, όπως ίσχυε, με τον ακόλουθο τρόπο:

Η βασική οφειλή κεφαλαιοποιείται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής η ρύθμιση επιβαρύνεται με επιτόκιο δυόμιση εκατοστιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως υπολογισμένο. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την ημερομηνία υπαγωγής δεν υφίσταται άλλη επιβάρυνση πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και τόκων λόγω μη εκπρόθεσμης καταβολής.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης συνεχίζει να ορίζεται σε πενήντα ευρώ (50€).

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις εάν οι ανωτέρω οφειλές υπαχθούν σε σχήμα ρύθμισης έως και είκοσι τεσσάρων (24) αντί δώδεκα (12) μηνιαίων δόσεων, όπως ίσχυε, κατ’ εξαίρεση, δεν επιβαρύνονται με το επιτόκιο της συγκεκριμένης ρύθμισης.

Με τις νέες διατάξεις, η ημερομηνία 31η Ιουλίου 2021 που είχε καθοριστεί με την παρ. 10 του άρθρου 32 του ν. 4756/2020 ως καταληκτική για την υποβολή της αίτησης και την υπαγωγή στη ρύθμιση αντικαθίσταται από την ημερομηνία 31η Ιανουάριου 2022. Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. αφού καταστούν ληξιπρόθεσμες οι παραπάνω οφειλές και διαβιβαστούν στο Κ.Ε.Α.Ο..

Σημειώνεται ότι τα οριζόμενα των παρ. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 του άρθρου 32 ν. 4756/2020 αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος, την απώλεια της ρύθμισης, τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας παραμένουν ως έχουν και ισχύουν οι χορηγηθείσες εγκύκλιες οδηγίες.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο.

ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!