Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 17484 ΕΞ 2021 Καθορισμός στόχων εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2021.

Αριθμ. 17484 ΕΞ 2021

ΦΕΚ B’ 655/22.02.2021

Καθορισμός στόχων εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2021.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 18 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

δ) Το π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ε) Το π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

στ) Του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α’ 251).

ζ) Του π.δ. 54/2018 (Α’ 103) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» σύμφωνα με τις οποίες τίθεται σε εφαρμογή η Νέα Οικονομική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού.

η) Της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-2018 (Β’ 3240) απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού», όπως ισχύει.

θ) Της υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζονται οι ποσοτικοί στόχοι Εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2021, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της ΑΑΔΕ, όπως αυτοί προκύπτουν από την εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2021 και την σχετική κατανομή των εσόδων μεταξύ Α.Α.Δ.Ε. και Υπολόγου Συμψηφισμού, όπως αυτή εκτιμήθηκε σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και οι οποίοι στόχοι θα πρέπει να υλοποιηθούν σωρευτικά και στο ακέραιο (ποσοστό επίτευξης 100%), λαμβανομένων υπόψη των οριζoμένων στην παράγραφο 3 της παρούσας.

Πίνακας 1. Στόχοι Είσπραξης Εσόδων Προϋπολογισμού 2021(σε Ταμειακή Βάση, εκατ. ευρώ).

Κωδικός Περιγραφή 2021 (Προβλέψεις) Α.Α.Δ.Ε. Υπόλογος
  Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού (α)-(β) 52.970 42.687 10.282
  (α) Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού (I+II+III+IV+V+VI+VII) 58.226 47.944 10.282
I Φόροι (A+B+Γ+Δ+E+ΣΤ+Ζ) 48.652 46.407 2.244
Α Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών (1+2+3+4+5+6) 26.418 26.33 85
1 ΦΠΑ (1.α + 1.β + 1.γ) 17.492 17.492 0
1.α ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών 1.606 1.606 0
1.β ΦΠΑ καπνικών προϊόντων 619 619 0
1.γ ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών 15.267 15.267 0
2 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης - ΕΦΚ (2.α + 2.β + 2.γ) 6.599 6.599 0
2.α ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων 4.003 4.003 0
2.β ΕΦΚ καπνικών προϊόντων 2.066 2.066 0
2.γ ΕΦΚ λοιπών προϊόντων 530 530 0
3 Φόροι χαρτοσήμου - χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών 706 700 6
Φόροι με μορφή χαρτοσήμου 306 301 6
Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών 399 399 0
4 Φόροι ταξινόμησης οχημάτων 234 234 0
5 Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών 1.331 1.252 79
5.1 εκ των οποίων: Φόρος ασφαλίστρων 455 455 0
6 Λοιποί φόροι επί αγαθών 56 56 0
Β Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών 286 286 0
Γ Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας 2.847 2.847 0
Γ.1 εκ των οποίων: ΕΝΦΙΑ 2.787 2.787 0
Δ Λοιποί φόροι επί παραγωγής 1.046 543 503
Ε Φόρος εισοδήματος (E.1+E.2+E.3) 15.429 13.772 1.657
E.1 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) 10.383 8.826 1.557
E.2 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) 3.922 3.922 0
E.3 Λοιποί φόροι εισοδήματος 1.124 1.025 100
ΣΤ Φόροι κεφαλαίου 214 214 0
Ζ Λοιποί τρέχοντες φόροι 2.412 2.412 0
Ζ.1 εκ των οποίων: Φόροι οχημάτων 1.093 1.093 0
II Κοινωνικές εισφορές 54 3 51
III Μεταβιβάσεις 6.951 84 6.866
ΙΙΙ.1 εκ των οποίων: ANFAs 151 0 151
ΙΙΙ.2 εκ των οποίων: SMPs 12 0 12
IV Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 603 377 226
V Λοιπά τρέχοντα έσοδα 1.636 1.072 564
VI Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων και τιμαλφών 330 0 330
ΕΠ (β) Επιστροφές εσόδων 5.256 5.256 0

2. Καθορίζεται ο ποσοτικός στόχος των επιστροφών που πρέπει να πραγματοποιηθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2021, όπως αυτός έχει αποτυπωθεί στην εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2021.

Πίνακας 2. Ποσοτικός Στόχος Επιστροφών 2021 από την Α.Α.Δ.Ε. (σε εκατ. ευρώ)

Περιγραφή Ποσό
Επιστροφές εσόδων 5.256

Ο παραπάνω στόχος επιστροφών θα πρέπει να υλοποιηθεί στο ακέραιο (ποσοστό επίτευξης 100%).

3. Ως βάση υπολογισμού επί της οποίας θα εξεταστεί η επίτευξη ή όχι των στόχων είσπραξης Δημοσίων Εσόδων είναι το ποσό που προκύπτει με βάση τον παρακάτω τύπο:

Πίνακας 3. Βάση υπολογισμού επίτευξης στόχων είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 2021 από την Α.Α.Δ.Ε. (σε Ταμειακή Βάση, εκατ. ευρώ)

Περιγραφή Ποσό
Συνολικά Έσοδα από Α.Α.Δ.Ε. 47.944
Πλέον Έσοδα Υπολόγου που προστίθενται στον στόχο της Α.Α.Δ.Ε 1.741
Τελικός Στόχος Εισπράξεων Α.Α.Δ.Ε. για το 2021 49.685

Ο παραπάνω στόχος είσπραξης εσόδων από την Α.Α.Δ.Ε., θα πρέπει να υλοποιηθεί σωρευτικά και στο ακέραιο (ποσοστό επίτευξης 100%).

4. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της επίτευξης των παραπάνω στόχων θα πρέπει να συνεκτιμηθούν τυχόν παράγοντες που θα επηρεάσουν την εν γένει υλοποίηση.

Ειδικότερα, η λήψη μέτρων ή η διαφοροποίηση φορολογικής ή δημοσιονομικής πολιτικής μετά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού, καθώς και τυχόν εξωγενείς παράγοντες, θα ποσοτικοποιηθούν και θα εκτιμηθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Ποσά εσόδων από μέτρα, παρεμβάσεις που δεν έχουν συνυπολογισθεί στον ανωτέρω πίνακα αφαιρούνται από το ποσό των εισπραχθέντων εσόδων (σε περίπτωση αύξησης των εσόδων) ή προστίθεται σε αυτό (σε περίπτωση μείωσης των εσόδων), κατόπιν ποσοτικοποιήσεων που θα εκτιμηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα:

α) σε περίπτωση μέτρων, παρεμβάσεων αύξησης των εσόδων, από τα εισπραχθέντα έσοδα θα αφαιρείται κατά περίπτωση το χαμηλότερο ποσό μεταξύ της αρχικής εκτίμησης και της τελικής ποσοτικοποίησης της απόδοσης των παρεμβάσεων που ελήφθησαν μετά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, δεδομένου ότι τυχόν υπεραπόδοση αυτών οφείλεται σε ενέργειες και δράσεις της ΑΑΔΕ, ενώ τυχόν αστοχίες και υποεκτέλεση της πραγματικής απόδοσης έναντι των αρχικών εκτιμήσεων δεν αποδίδεται στην ΑΑΔΕ,

β) σε περίπτωση μέτρων, παρεμβάσεων ή παραγόντων μείωσης των εσόδων σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα έσοδα θα προστίθεται κατά περίπτωση το υψηλότερο ποσό μεταξύ της αρχικής εκτίμησης και της τελικής ποσοτικοποίησης της απόδοσης των μέτρων, παρεμβάσεων που ελήφθησαν μετά την κατάρτιση του προϋπολογισμού.

5. Μέτρο σύγκρισης για την επίτευξη των παραπάνω συμφωνείται ότι αποτελούν τα μεγέθη που θα περιληφθούν στο Οριστικό Δελτίο Εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που εκδίδεται από την Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Τα παραπάνω μεγέθη επικυρώνονται και καθίστανται οριστικά σε συγκεντρωτικό επίπεδο με την προσωρινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της χώρας από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EUROSTAT) τον Απρίλιο του επόμενου έτους. Τυχόν αναπροσαρμογές που δύναται να προκύψουν με την οριστική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τον Οκτώβριο του επόμενου έτους για το έτος αναφοράς, τακτοποιούνται συμψηφιστικά με τους στόχους του επόμενου έτους.

7. Η επίτευξη των επί μέρους και στο ακέραιο (ποσοστό επίτευξης 100%) ποσοτικών στόχων είσπραξης φορολογικών και λοιπών εσόδων που περιγράφονται στον πίνακα 4, λαμβάνεται υπόψη κατά την έκδοση της σχετικής απόφασης, εφόσον η έκδοση αυτής κριθεί σκόπιμη από τον Υπουργό Οικονομικών, για τον καθορισμό του ποσοστού, του μέρους των εσόδων που εισπράχθηκαν πέραν των καθορισμένων στόχων, το οποίο θα ενισχύσει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Αρχής, πέραν των ανωτάτων ορίων του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) για την Αρχή.

Πίνακας 4. Επί μέρους ποσοτικοί στόχοι είσπραξης Φορολογικών Εσόδων από την Α.Α.Δ.Ε. (σε Ταμειακή Βάση, εκατ. ευρώ)

Κωδικός Περιγραφή Κωδικού Α.Α.Δ.Ε.
Α Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών (1+2+3+4+5+6) 26.417
Β Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών 286
Γ Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας 2.847
Δ Λοιποί φόροι επί παραγωγής 543
Ε Φόρος εισοδήματος (E.1+E.2+E.3) 15.429
ΣΤ Φόροι κεφαλαίου 214
Ζ Λοιποί τρέχοντες φόροι 2.412
Λοιπά Μη Φορολογικά Έσοδα 1.537
Σύνολο 49.685

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2021

O Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!