Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Δ11/ Γ.Π.οικ.6582/188/2021 Πρόσθετες oδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Ταχ. Δ/νση:Σολωμού60
Ταχ. Κώδικας:10432
Πληροφορίες:Δ. Νικόλσκυ,
Σ.Ρουσοπούλου, Σ. Σιούτης
Τηλέφωνο:2105281124, 2105281192
2105281129
Fax:210-5281257
Email:family@yeka.gr,
dnikolsky@yeka.gr

ΑΔΑ: ΩΞΞΘ46ΜΤΛΚ-ΩΛ6

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αθήνα 10-2-2021

Αρ. Πρωτ.: Δ11/ Γ.Π.οικ.6582/188

ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσθετες Οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)

Έχοντας υπόψη:

1. Την με Α.Π. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51352/14-8-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.50176/6-8-2020 κοινήςαπόφασηςτων Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,Εργασίαςκαι Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 330)» (Β΄ 3430).

2. Την με Α.Π. Δ12/Γ.Π.32819/1018/10-9-2020 Εγκύκλιο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΨΛΤ446ΜΤΛΚ-ΧΒΧ).

3. Την με Α.Π. Δ11/Γ.Π.οικ.29414/1079/10-9-2020 2020 Εγκύκλιο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: Ψ1ΧΨ46ΜΤΛΚ-ΚΩΧ).

4. Την με Α.Π. Δ11/Γ.Π.οικ.47270/2074/17-11-2020 Εγκύκλιο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΨΟ3Ω46ΜΤΛΚ-0ΘΓ).

5. Την με Α.Π. Δ1α/ΓΠ.οικ.9147 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολ της Επικράτειαςγια το διάστημα από την Πέμπτη,11 Φεβρουαρίου 2021 καιώρα 6:00 έως καιτη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 καιώρα 6:00» (ΦΕΚ 534 Β’/ 10-2-2021).

6. Το απόσπασμα πρακτικού της με αριθμ. 176/2021 Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοιού COVID – 19.

Σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

α.Συνέχιση αναστολής λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π)., για το διάστημα ισχύος της ανωτέρω υπουργικής απόφασης (υπό, στ.5) και συγκεκριμένα: από τη Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00.

β. Συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ), με την προϋπόθεση διενέργειας τεστ (rapid ή PCR) ανά εβδομάδα στους εργαζόμενους.

Επίσης, συνιστάται ο διαχωρισμός παιδιών –ενηλίκων, όπου υφίστανται παράλληλα και οι δύο ηλικιακές ομάδες.

Ο διαχωρισμός μπορεί να είναι χρονικός(ανά βάρδια) ή χωροταξικός, και τηρώντας τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις (2,4) σχετικές Εγκυκλίους.

γ. Συνέχιση της λειτουργίας των Kέντρων Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις (2,4) σχετικές Εγκυκλίους, και παρακαλούμε για τη διενέργεια rapid τεστ μια φορά την εβδομάδα, τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους ωφελούμενους στο πλαίσιο της πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού.

Αναφορικά με τα τεστ στους ωφελούμενους, αυτά διενεργούνται στο βαθμό που αυτό καθίσταται εφικτό λόγω της αναπηρίας τους και μόνο εάν δεν τους προκαλείται αναστάτωση (ιδίως σε περιπτώσεις ωφελούμενων με νοητική αναπηρία ή/και Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος).

Στις γεωγραφικές περιοχές όπου υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω της εφαρμογής έκτακτων περιοριστικών μέτρων και για το χρονικό διάστημα που ισχύει, η λειτουργία των ανωτέρω δομών προσαρμόζεται ανάλογα.

Η Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!