Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1128/1-9-2010 Διοικητικές Ενέργειες που απαιτούνται για τους Αφανείς επιτηδευματίες

ΠΟΛ. 1128/1.9.2010: Διοικητικές Ενέργειες που απαιτούνται για τους «Αφανείς επιτηδευματίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1925/29.10.2004/L331.13.5-11-2004 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ.

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1798/7.10.2003/L 264.1.15-10-2003 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθεμένης αξίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 218/92.

3. Τις διατάξεις του των άρθρων 36 παρ. 11, 38 παρ. 11, 59 παρ. 2, 64 παρ. 3 του Κώδικα ΦΠΑ που κυρώθηκε με το ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν.

4. Το π.δ. 249/1998 ΦΕΚ 186 Α΄ (6.8.1998) με το οποίο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ο Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών (π.δ. 284/1988).

5. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

«Αφανείς επιτηδευματίες»

Το Τμήμα Δ΄- Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών (V.I.E.S) της Δ/νσης Φ.Π.Α. ενημερώνει τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.):

α) για τους «Αφανείς επιτηδευματίες» σύμφωνα με τον κανονισμό 1925/2004 της Επιτροπής που έχουν προβεί σε ενδοκοινοτικές πράξεις και η οικονομική τους δραστηριότητα αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται ή αφορά εικονικές συναλλαγές ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες για αυτό από τις ελεγκτικές αρχές. Ειδικά η οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι δεν υφίσταται όταν δηλώνεται ότι πραγματοποιείται απο εγκατάσταση η οποία δεν επιβεβαιώνεται από πρόσφατη έκθεση αυτοψίας.

β) στην περίπτωση που παύει να υφίσταται ο χαρακτηρισμός των προσώπων αυτών ως «αφανών επιτηδευματιών» σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις.

Άρθρο 2

Ενέργειες

Το Τμήμα Δ΄- Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών (V.I.E.S) της Δ/νσης Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις των προσώπων που χαρακτηρίζονται «Αφανείς επιτηδευματίες» σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, απενεργοποιεί άμεσα, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου ΦΠΑ απο την ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία περιέχεται το μητρώο των προσώπων στα οποία έχει χορηγηθεί ΑΦΜ/ΦΠΑ σύμφωνα με τον κανονισμό για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή ο ΑΦΜ/ΦΠΑ εμφανίζεται σε αυτή την ηλεκτρονική βάση δεδομένων με το χαρακτηρισμό της διακοπής «έλεγχος VIES» με ημερομηνία που μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ.

Η Γ.Γ.Π.Σ. στις περιπτώσεις των προσώπων που χαρακτηρίζονται «Αφανείς επιτηδευματίες» σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης:

α) αναστέλλει άμεσα την πιστοποίηση για χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. έως την εκάστοτε οριζόμενη προθεσμία. Στην περίπτωση που η χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας είναι υποχρεωτική δεν επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις και ως καταληκτική προθεσμία θεωρείται αυτή της ηλεκτρονικής υποβολής.

β) ενημερώνει το σύστημα ΤΑΧΙΣ καθώς και όλα τα υποσυστήματα αυτού για το χαρακτηρισμό των προσώπων αυτών ως «αφανών επιτηδευματιών».

Η έναρξη ισχύος της απόφασης ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!