Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/9683/112/2021 Προκήρυξη της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/9683/112

ΦΕΚ B’ 398/04.02.2021

Προκήρυξη της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύστασης των Υπουργείων και μετονομασίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄ 160).

5. Τον ν. 4304/2014 «Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 234) και ειδικότερα το άρθρο 28 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 45 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142).

6. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις.» (Α’ 265), όπως ισχύει.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ’ αρ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1083/2006».

9. Το π.δ. 420/1987 «Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίμων σε νέες οικοδομές» (Α΄ 187), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Τον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α΄167).

11. Την υπό στοιχεία C (2014) 10183 final/18.12.2014 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP003), όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. C(2017)847 final/06.12.2017, C(2018)8832/12.12.2018 και C(2019)3055/16.04.2019 Εκτελεστικές Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

12. Την υπό στοιχεία 88238/ΕΥΘΥ 811/29-08-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας ’’Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας’’ και αντικατάσταση των υπό στοιχεία Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β΄1540) και Δ13/ Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β΄1577) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν» (Β΄ 2733).

13. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β΄1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» (Β’ 5968).

14. Την υπ’ αρ. 4562/05.12.2019 (ΑΔΑ: 6ΕΛΕ7ΛΡ-Α5Μ) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας (Κωδικός Πρόσκλησης 082).

15. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

16. Τον ν. 2364/1995 «Σύσταση του σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.» (Α’ 252).

17. Την υπό στοιχεία Δ3/Α΄/οικ.6598/20.03.2012 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar» (Β΄ 976).

18. Την υπ’ αρ. οικ.: 189533/2011 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού» (Β΄ 2654).

19. Την υπό στοιχεία ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017 (Β΄ 2367) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

20. Την υπό στοιχεία ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/17.11.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» (Β΄ 4003), όπως ισχύει (βλ. Β΄4108).

21. Την υπ’ αρ. 589/2016 (Β΄ 487) απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σχετικά με την Έγκριση Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου σύμφωνα με της παρ. 8 του άρθρου 80 του ν. 4001/2011.

22. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

23. Την υπ’ αρ. 2873/04-09-2020 απόφαση για την ένταξη της πράξης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» με κωδικό ΟΠΣ 5063416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΛΙΑΣ 2014-2020» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του σημείου 14 του σκεπτικού.

24. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/93303/730/ 29-09-2020 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 “Αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου και εγκατάσταση εσωτερικών συστημάτων φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας” της Πράξης “Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες” με κωδικό ΟΠΣ 5063416».

25. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από αυτή που έχει εγκριθεί με την, υπό στοιχείο 23 του σκεπτικού, απόφαση ένταξης.

26. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/3824/66/20-01-2021 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

Την προκήρυξη της δράσης με τίτλο «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», σύμφωνα με τις κάτωθι διαδικασίες και όρους.

Άρθρο 1

Αντικείμενο της Δράσης / Δικαιούχος

Η παρούσα δράση αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών και την αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε αστικές περιοχές.

Δικαιούχος της Δράσης, κατά την έννοια του ν. 4314/ 2014, είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας.

Άρθρο 2

Στόχος της Δράσης

Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, μέσω της αντικατάστασης του πετρελαίου θέρμανσης με φυσικό αέριο σε οικιακά συστήματα θέρμανσης και της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας. Μέσω της δράσης θα ενισχυθούν κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 3.

Άρθρο 3

Ορισμοί - Κατηγορίες Ωφελουμένων - Επιλέξιμες κατοικίες

3.1 Ορισμοί

Για τις ανάγκες της δράσης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Μονοκατοικία: Το ενιαίο κτήριο που περιλαμβάνει μία ιδιοκτησία, που διατάσσεται σε μία ή περισσότερες στάθμες, με κύρια χρήση κατοικίας. Στον ορισμό της μονοκατοικίας εμπίπτουν και οι περιπτώσεις κτηρίων μικτής χρήσης με χρήσεις άλλες από κατοικία στη στάθμη του ισόγειου / ημιυπόγειου / ημιώροφου με ανεξάρτητη πρόσβαση (π.χ. καταστήματα, εργαστήρια κ.ά. με είσοδο από το δρόμο).

2. Πολυκατοικία: Το ενιαίο κτήριο που περιλαμβάνει περισσότερες από μία κτηριακές μονάδες - ιδιοκτησίες με κύρια χρήση κατοικίας, σε οριζόντια ή/και κατακόρυφη διάταξη. Στον ορισμό της πολυκατοικίας εμπίπτουν και οι περιπτώσεις κτηρίων κατοικίας δύο και πλέον ορόφων με χρήσεις άλλες από κατοικία στη στάθμη του ισόγειου / ημιυπόγειου / ημιώροφου με ανεξάρτητη πρόσβαση (π.χ. καταστήματα, εργαστήρια κ.ά. με είσοδο από το δρόμο).

3. Διαμέρισμα: κτηριακή μονάδα - ιδιοκτησία εντός κτηρίου με χρήση πολυκατοικίας.

4. Εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου: το σύνολο των σωληνώσεων, οργάνων, συσκευών, φρεατίων, δομικών στοιχείων και λοιπών συναφών εξαρτημάτων από και μετά το σημείο παράδοσης - παραλαβής μέχρι την έξοδο της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων.

5. Ωφελούμενοι της δράσης: Τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη δράση.

6. Ανάδοχος: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (π.χ. εγκαταστάτης ή/και προμηθευτής) που προμηθεύει εξοπλισμό ή/και υλικά, ή/και παρέχει υπηρεσίες στο πλαίσιο της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου καθώς και της επιθεώρησης του προς αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης και εκδίδει τα παραστατικά της παρ. 7 του άρθρου 8, τα οποία υποβάλλονται στον φορέα πιστοποίησης βάσει των διατάξεων του άρθρου 8.

7. Επιβλέπων Μηχανικός: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατέχει την οριζόμενη από το νόμο άδεια για την επίβλεψη έργων εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, επιβλέπει την κατασκευή της εγκατάστασης, είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση της εγκατάστασης με τις διατάξεις του Κανονισμού και συμπληρώνει το Έντυπο καταγραφής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου - Ολοκλήρωσης Έργου της παρ. 6.1 του άρθρου 8.

3.2 Κατηγορίες Ωφελουμένων

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις (Ωφελούμενοι της δράσης):

α) έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, και στις ειδικές περιπτώσεις που η κατοικία αποκτήθηκε μετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης ή παραχωρείται δωρεάν, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο ο πλήρης κύριος και ο επικαρπωτής (όχι ο ψιλός κύριος),

β) δεν έχουν συνάψει (τα ίδια ή οι συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης με την Εταιρία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της δράσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (δηλ. δεν έχουν σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου την προηγούμενη ημέρα της δημοσίευσης),

γ) πληρούν τα κριτήρια των κατηγοριών του Πίνακα 3.1.

Πίνακας 3.1

Α/Α Κατηγορία ωφελούμενων Ποσοστό Επιχορήγησης
1 Ατομικό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» έως 20.000 € 65%
  Οικογενειακό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» έως 30.000 €
2 Δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) 100%

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυριότητα/επικαρπία) σε επιλέξιμη κατοικία, ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα την εξασφάλιση της συναίνεσης των υπολοίπων συγκυρίων/ επικαρπωτών, με τη δήλωση του Παραρτήματος Ι.

Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, η υπαγωγή στην Κατηγορία 1 του Πίνακα 3.1 γίνεται με βάση τα εισοδήματα της τελευταίας, από την υποβολή της αίτησης, εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Εάν η αίτηση στο πρόγραμμα υποβάλλεται σε ημερομηνία που εμπεριέχεται στην περίοδο υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, η ανωτέρω υπαγωγή γίνεται με βάση τα εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το προηγούμενο έτος από το έτος υποβολής της αίτησης. Εάν η ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών υποβάλλει αίτηση στο πρόγραμμα είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων, απαιτείται πριν την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Εάν δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος βάσει των εισοδημάτων του οποίου γίνεται η υπαγωγή στην Κατηγορία 1 του Πίνακα 3.1, θα πρέπει να προσκομιστεί το αντίγραφο της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική υπηρεσία (ΔΟΥ). Επίσης, όποιος εμπίπτει στην ανωτέρω περίπτωση θα πρέπει να προσκομίσει, επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνει ότι κατά το συγκεκριμένο έτος δεν ήταν κάτοικος εξωτερικού ή ήταν κάτοικος εξωτερικού αλλά δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης.

Ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος, η υπαγωγή στην Κατηγορία 1 του Πίνακα 3.1 γίνεται βάσει του «οικογενειακού εισοδήματος». Για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος αθροίζονται τα εισοδήματα του υπόχρεου υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, της συζύγου και των τέκνων που έχουν δηλωθεί ως εξαρτώμενα μέλη στην εν λόγω δήλωση και τυχόν υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση.

Επισημαίνεται ότι και στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση υποβάλλεται από πρόσωπο που έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο τέκνο σε «οικογενειακή» φορολογική δήλωση και δηλώνει και το ίδιο εισοδήματα, η υπαγωγή στην Κατηγορία 1 του Πίνακα 3.1 γίνεται συνυπολογίζοντας το συνολικό εισόδημα της οικογένειας στην οποία ανήκει, ως ανωτέρω.

Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας (με προστατευόμενα τέκνα), το εισόδημα του ενδιαφερόμενου συν το τυχόν εισόδημα των τέκνων λογίζεται ως οικογενειακό και βάσει αυτού πραγματοποιείται η υπαγωγή του στην Κατηγορία 1 του Πίνακα 3.1.

3.3 Επιλέξιμες κατοικίες

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη στη δράση, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία, ή μεμονωμένο διαμέρισμα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, από τον αιτούντα, τυχόν συγκύριο/(συν)επικαρπωτή ή τρίτο με δωρεάν παραχώρηση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί. Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες που εκμισθώνονται.
 • Βρίσκεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και δύναται να συνδεθεί και να τροφοδοτηθεί από την Εταιρία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ).
 • Υφίσταται νόμιμα, ήτοι φέρει σχετική οικοδομική άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/ πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο.
 • Διαθέτει σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία ή θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία και δεν έχει ληφθεί καμία άλλη επιχορήγηση για αντικατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος από δημόσιο φορέα. Επίσης η αντικατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος δεν έχει ενταχθεί και δεν έχει υποβληθεί για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Για να είναι επιλέξιμη η αλλαγή κεντρικού συστήματος θέρμανσης σε πολυκατοικία θα πρέπει τουλάχιστον το 50% του πλήθους των ιδιοκτησιών με χρήση κατοικίας να είναι επιλέξιμες και η αίτηση να υποβάλλεται από αιτούντες που εμπίπτουν σε μία εκ των δύο κατηγοριών ωφελούμενων του Πίνακα 3.1.

Άρθρο 4

Προϋπολογισμός της Δράσης (Δημόσια Δαπάνη)

Ο προϋπολογισμός της Δράσης σε ό,τι αφορά τη Δημόσια Δαπάνη για την επιχορήγηση της αντικατάστασης των συστημάτων θέρμανσης ανέρχεται στο ποσό των 6.000.000 €.

H δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014 - 2020.

Άρθρο 5

Προθεσμίες Υλοποίησης της Δράσης

5.1 Υποβολή αίτησης επιχορήγησης

Η αίτηση επιχορήγησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς ωφελούμενους έως την 31η Αυγούστου 2021, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας Προκήρυξης.

Σημειώνονται τα εξής:

 • Μετά τη λήξη της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης επιχορήγησης.
 • Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης μπορεί να συντμηθεί, στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν την ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία.

5.2 Διάρκεια υλοποίησης της Δράσης

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της επιχορήγησης, βάσει της παρ. 6 του άρθρου 8, δύναται να υποβληθούν στο φορέα πιστοποίησης, το αργότερο έως την 31η Αυγούστου 2022. Η υποβολή δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της επιχορήγησης μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν θεμελιώνει δικαίωμα καταβολής οποιαδήποτε μορφής επιχορήγησης από την παρούσα προκήρυξη.

Άρθρο 6

Επιλέξιμες Δαπάνες - Έναρξη επιλεξιμότητας

Στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης, οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον:

 • εμπίπτουν στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών που παρουσιάζονται στη συνέχεια,
 • είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου,
 • πραγματοποιούνται εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου,
 • είναι νόμιμες και κανονικές,
 • διενεργούνται με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ήτοι σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας,
 • τεκμηριώνονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και λογιστικοποιούνται κατάλληλα.

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες της παρούσας Προκήρυξης είναι οι εξής:

1. Εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.

2. α) Ενεργειακή Επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, και

β) έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου.

3. Εργασίες για την έναυση του καυστήρα φυσικού αερίου και την έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης.

4. Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, καμινάδας, εργασίες λεβητοστασίου, κ.λπ.

5. Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών, ανιχνευτών και υλικών σχετικών με τον αερισμό και την απαγωγή καυσαερίων (π.χ. ειδικών θυρίδων με γρίλιες ή με αεραγωγούς).

6. Προμήθεια υλικών σωληνώσεων φυσικού αερίου και καμινάδα.

7. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Καυστήρα - Λέβητα.

8. Εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις.

Υπογραμμίζεται ότι

 • O ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη.
 • Το άθροισμα των δαπανών 1 έως και 5 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Εφόσον το υπερβαίνει, η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται με ιδία συμμετοχή.
 • Το άθροισμα των δαπανών 1 έως και 3 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 500 €. Εφόσον το υπερβαίνει, η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται με ιδία συμμετοχή.
 • Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αντικατάσταση μόνο του καυστήρα ή μόνο του λέβητα. Επιλέξιμη δαπάνη είναι μόνο η αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος με νέο σύστημα καυστήρα - λέβητα με ενεργειακά χαρακτηριστικά που ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, όπως ιδιαίτερα αναφέρονται στο Κεφ. 7 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017.
 • Δεν είναι επιλέξιμες προς επιχορήγηση από την παρούσα προκήρυξη οι τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ), καθώς και κάθε άλλη παρέμβαση στο χώρο του λεβητοστασίου/εγκατάστασης του συστήματος φυσικού αερίου, πλην των ανωτέρω αναφερόμενων επιλέξιμων δαπανών.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης στη δράση με εξαίρεση τη δαπάνη για την

α) Επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, και

β) την έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, η οποία είναι επιλέξιμη από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της δράσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 7

Χρηματοδοτικό Σχήμα

Κάθε εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση υφισταμένου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου (κεντρικό ή ατομικό σύστημα) επιχορηγείται ανάλογα με τη κατηγορία του δικαιούχου του Πίνακα 3.1 με το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού (ΕΕΠ) της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, όπως αυτός καθορίζεται από τα παραστατικά της παρ. 7 του άρθρου 8, και σύμφωνα με τα ακόλουθα ανώτατα όρια ανά κατηγορία εγκατεστημένης ισχύος λέβητα που αφορά την λειτουργία της θέρμανσης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τις δαπάνες του άρθρου 6.

Πίνακας 7.1

Α/Α Εγκατεστημένη ισχύς νέου συστήματος θέρμανσης λέβητα- καυστήρα P (kW) Ανώτατος Συνολικός Επιλέξιμος Π/Υ (με ΦΠΑ) (€)
1 P≤35 4.000 €
2 35<P≤50 6.500 €
3 50<P≤100 11.500 €
4 100<P≤200 16.000 €
5 P>200 21.500 €

Η ισχύς του συστήματος θέρμανσης που θα εγκατασταθεί αναφέρεται στο φύλλο ρύθμισης καυσαερίων που συνοδεύει τον φάκελο φυσικού αερίου της εγκατάστασης και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της ισχύος που προκύπτει από τη σχέση 4.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017 (Pgen) ή της μελέτης εφαρμογής θέρμανσης του κτηρίου. Ειδικά στην περίπτωση που η υπολογιζόμενη μέγιστη ισχύς είναι μικρότερη από 20 kW αυτή λαμβάνεται ίση με 20 kW.

Επισημαίνονται τα εξής:

 • Ο ωφελούμενος δε μπορεί να συμμετέχει και σε τυχόν προγράμματα επιδότησης εσωτερικών εγκαταστάσεων θέρμανσης φυσικού αερίου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.
 • Στην περίπτωση που ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι υψηλότερος από τον ανώτατο συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό, οι επιπλέον δαπάνες θα καλύπτονται με ιδία συμμετοχή.
 • Στην περίπτωση πολυκατοικίας ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός επιμερίζεται βάσει των χιλιοστών σε κάθε διαμέρισμα/ιδιοκτησία που συνδέεται με το κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου (κατοικία ή τυχόν επαγγελματικό χώρο). Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν για το ποσό που τους αντιστοιχεί την επιχορήγηση που αναλογεί στην κατηγορία ωφελουμένων που ανήκουν σύμφωνα με τον Πίνακα 3.1.
 • Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών που δεν είναι επιλέξιμες, καθώς και όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες ωφελουμένων του Πίνακα 3.1 συμμετέχουν στη δαπάνη αντικατάστασης του συστήματος θέρμανσης με ίδια συμμετοχή.

Το ποσό επιχορήγησης που προκύπτει για κάθε ωφελούμενο καταβάλλεται εφόσον η αίτηση συμμετοχής του στη δράση κριθεί ορθή και πλήρης βάσει του άρθρου 8. Όσοι από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων δεν είναι ωφελούμενοι της δράσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 3, συμμετέχουν στη δαπάνη αντικατάστασης του συστήματος θέρμανσης με ίδια κεφάλαια.

Το ποσό της επιχορήγησης θα αποδοθεί, από το φορέα πιστοποίησης (ΕΔΑ ΘΕΣΣ), στους αναδόχους (στη βάση σχετικής εξουσιοδότησης του ωφελούμενου) μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.

Άρθρο 8

Διαδικασίες εφαρμογής της δράσης

Ως φορέας υποδοχής των αιτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης ορίζεται η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ), που εδρεύει στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Μοναστηρίου 256 και Δ. Γληνού 7, 54628, Μενεμένη) η οποία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2364/1995 (Α’ 252) «Σύσταση του σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» και το ν. 4001/2011, (Α’ 179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4336/2015, το ν. 4414/2016, το ν. 4425/2016 και την υπ΄αρ. 1314/2018 (Β΄ 5922) απόφαση της ΡΑΕ, είναι διαχειριστής δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

8.1 Προκαταρκτικές ενέργειες - έλεγχος συνδεσιμότητας

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμφωνίες / συναινέσεις συγκυρίων ή/και συνιδιοκτητών (περίπτωση πολυκατοικίας), απευθύνεται στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ για να καταθέσει αίτημα σύνδεσης. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ελέγχει εάν η κατοικία μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο φυσικού αερίου (ενεργό δίκτυο, τεχνικά εφικτή σύνδεση, προγραμματισμένες επεκτάσεις) και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την έγκριση της αίτησης σύνδεσης.

Ο έλεγχος των τεχνικών κριτηρίων συνδεσιμότητας και η αξιολόγηση του αιτήματος σύνδεσης, δύναται να εξελίσσεται παράλληλα με την αίτηση συμμετοχής στη δράση.

Σε περίπτωση κατά την οποία το αίτημα σύνδεσης απορριφθεί και η εκτέλεση των έργων σύνδεσης δεν είναι εφικτή, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα τεκμηριώνοντας τη μη δυνατότητα ικανοποίησης του αιτήματός του.

8.2 Κατάθεση αίτησης συμμετοχής στη Δράση - Δικαιολογητικά - Έκθεση Ενεργειακής Επιθεώρησης Συστήματος Θέρμανσης

8.2.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής στη Δράση

Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τα εξής δικαιολογητικά στο φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων (ΕΔΑ ΘΕΣΣ):

1. Αίτηση συμμετοχής πολυκατοικίας / μονοκατοικίας / διαμερίσματος, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα Ι). Σε περίπτωση πολυκατοικίας η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο όλων των ιδιοκτητών των θερμαινόμενων -από το προς αντικατάσταση κεντρικό σύστημα θέρμανσηςκατοικιών, οι οποίοι τον ορίζουν εκπρόσωπό τους, βάσει του Υποδείγματος του Παραρτήματος Ι, για να διεκπεραιώσει όλες τις αναγκαίες διαδικασίες εφαρμογής της δράσης. Ως εκπρόσωπος δύναται να οριστεί μόνο φυσικό πρόσωπο και συγκεκριμένα ο διαχειριστής της πολυκατοικίας ή ένας εκ των αιτούντων.

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του/των αιτούντων.

3. Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. του/των αιτούντος/ ων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα της παρ. 2 του άρθρου 3.

4. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) του/των αιτούντος/ων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα της παρ. 2 του άρθρο 3, από το οποίο να προκύπτει ότι η κατοικία χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του/των αιτούντος/ων.

 • Το Έντυπο Ε1 δεν απαιτείται στην περίπτωση που η κατοικία αποκτήθηκε ή άρχισε να χρησιμοποιείται ως κύρια μετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης.
 • Το Έντυπο Ε1 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις που η επιλέξιμη κατοικία παραχωρείται δωρεάν ή χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία από συγκύριο / (συν)επικαρπωτή του/των αιτούντος/ων. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται να προσκομιστεί Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που χρησιμοποιεί την επιλέξιμη κατοικία στην οποία θα δηλώνει ότι η κατοικία χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα Ι). Στην περίπτωση πολυκατοικίας η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά με επιμέλεια του κάθε φυσικού προσώπου που αιτείται επιχορήγηση.

5. Φωτοαντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) του/των αιτούντος/ων. Στην ειδική περίπτωση που η κατοικία αποκτήθηκε μετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης, θα πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση / τροποποίηση των στοιχείων στο Ε9 και μετά να προχωρήσει ο ενδιαφερόμενος στην υποβολή αίτησης. Με την αίτηση προσκομίζεται επιπλέον ο τίτλος ιδιοκτησίας.

6. Αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας (ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης) στην οποία θα γίνει η εγκατάσταση του συστήματος φυσικού αερίου, με τον οποίο πιστοποιείται ότι η δηλούμενη διεύθυνση αντιστοιχεί σε κατοικία και όχι σε επαγγελματικό χώρο. Σε περίπτωση πολυκατοικίας, υποβάλλονται αντίγραφα λογαριασμών για όλες τις προς επιχορήγηση θερμαινόμενες κατοικίες.

7. Υπεύθυνη δήλωση για την αποδοχή των όρων συμμετοχής στη δράση, τη συγκατάθεση για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και σε περίπτωση που ο ωφελούμενος είναι δικαιούχος του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) τη συναίνεση για την αποστολή των στοιχείων του προς διασταύρωση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα Ι). Η υπεύθυνη δήλωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης συμμετοχής στη δράση, και στην περίπτωση πολυκατοικίας υποβάλλεται υποχρεωτικά από κάθε φυσικό πρόσωπο που αιτείται επιχορήγηση.

8. Για πολυκατοικίες:

α) αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας για τη λήψη απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση του συστήματος φυσικού αερίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο οποίο επιπρόσθετα προσδιορίζονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του συνόλου των ιδιοκτησιών και δηλώνονται οι ιδιοκτησίες που θερμαίνονται από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης καθώς και οι ιδιοκτησίες που αφορούν σε κατοικία,

β) υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου / διαχειριστή της πολυκατοικίας ότι αποδέχεται τους όρους της δράσης και ότι θα προσκομίσει τα παραστατικά δαπάνης και την εξόφληση αυτών και για το μέρος που δεν επιχορηγείται από τη δράση (Παράρτημα Ι).

9. Αντίγραφο οικοδομικής Άδειας ή/και άλλο αντίστοιχο ή πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο από όπου να προκύπτει ότι η κατοικία υφίσταται νόμιμα.

10. Έκθεση Ενεργειακής Επιθεώρησης του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, συνοδευόμενη από φύλλο ανάλυσης καύσης του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου.

11. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για το κόστος της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα Ι), υπογεγραμμένο από τον αιτούντα ή τον εκπρόσωπο των αιτούντων (σε περίπτωση πολυκατοικίας) και τον ανάδοχο.

12. Εξουσιοδοτήσεις ή άλλα πρόσθετα ανά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά, που απαιτούνται ή τυχόν ζητηθούν από το φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του για τον έλεγχο των αιτήσεων της παρ. 3 του άρθρου 8, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η αίτηση συμμετοχής στη δράση θεωρείται πλήρης εφόσον έχει προσκομιστεί το σύνολο των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιολογητικών, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου.

Ειδικά τα δικαιολογητικά 9 και 10 μπορούν να υποβληθούν στο φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων κατά το στάδιο υπογραφής της σύμβασης σύνδεσης φυσικού αερίου.

Επισημαίνεται ότι η Έκθεση Ενεργειακής Επιθεώρησης του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης εκδίδεται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) ανεξαρτήτως της ονομαστικής ισχύος εξόδου του συστήματος. Στην Έκθεση, πέραν των όσων προβλέπονται στο ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο, θα πρέπει:

α) Να αναφέρεται ρητά για το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης πετρελαίου (λέβηταςκαυστήρας):

i) ότι είναι σε λειτουργία και

ii) ο Εποχιακός Βαθμός Απόδοσης (nsKΘ) (βάση των σχέσεων 4.0 ή 4.2 της παρ. 5.1.2.1., Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017).

β) Να περιλαμβάνεται:

i) ο προσδιορισμός της ονομαστικής θερμικής ισχύος του συστήματος θέρμανσης (λέβητα - καυστήρα) φυσικού αερίου (Pn) που θα εγκατασταθεί (λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία ετεροχρονισμού λειτουργίας του συστήματος, τυχόν νέες ανάγκες - απαιτήσεις σε θέρμανση κατόπιν άλλων παρεμβάσεων κτλ),

ii) ο προσδιορισμός της υπολογιζόμενης μέγιστης θερμικής ισχύος (Pgen) της μονάδας θέρμανσης του κτιρίου όπως αυτή προκύπτει βάσει της σχέσης 4.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.20701-1/2017 ή από την μελέτη εφαρμογής συστήματος θέρμανσης και iii) ο έλεγχος ότι Pn<=Pgen.

γ) Να περιλαμβάνονται οι προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου συστήματος λέβητα-καυστήρα (μέγιστη ισχύς σε λειτουργία θέρμανσης, ωφέλιμη απόδοση σε πλήρες φορτίο και σε φορτίο 30% για συστήματα ισχύος μεγαλύτερης των 70 kW ή ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου για τα υπόλοιπα, κλπ) και ο υπολογισμός του Εποχιακού Βαθμού Απόδοσης (nsKΘ) (βάση της σχέσης 4.0 της παρ. 5.1.2.1., Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017).

δ) Να διαπιστώνεται κατόπιν αιτιολόγησης η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4495/2017 (Α’ 167).

ε) Να βεβαιώνεται ότι το προτεινόμενο σύστημα θέρμανσης ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων.

στ) Να αναφέρεται το είδος της επιλέξιμης κατοικίας βάσει των ορισμών (μονοκατοικία/ πολυκατοικία/ διαμέρισμα) του άρθρου 3 και σε περίπτωση πολυκατοικίας το πλήθος των ιδιοκτησιών που θερμαίνονται από το προς αντικατάσταση κεντρικό σύστημα θέρμανσης.

Όσα από τα ανωτέρω στοιχεία δεν αναφέρονται στα πεδία του τυποποιημένου εντύπου της Έκθεσης Ενεργειακής Επιθεώρησης αναγράφονται από τον ενεργειακό επιθεωρητή στο πεδίο των διαπιστώσεων - υποδείξεων του εντύπου.

Η Ενεργειακή Επιθεώρηση συστήματος θέρμανσης θα πρέπει να έχει διενεργηθεί μετά την 26.11.2017 (27.11.2017 η ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης εκθέσεων επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης βάσει του ΚΕνΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017).

8.2.2 Δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία - Συμπληρωματικά δικαιολογητικά συμμετοχής στη Δράση

Στην περίπτωση υποβολής αίτησης για κατοικία η οποία είναι δωρεάν παραχωρούμενη ο ενδιαφερόμενος (επικαρπωτής/πλήρης κύριος) προσκομίζει φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου Εντύπου Ε2 του αιτούντος στο φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων (ΕΔΑ ΘΕΣΣ). Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος παραχώρησε δωρεάν την κατοικία μετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης αντί του Εντύπου Ε2 ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει μια υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης της δωρεάν παραχώρησης είναι μεταγενέστερη της υποβολής της τελευταίας φορολογικής του δήλωσης.

Στην περίπτωση πολυκατοικίας τα ανωτέρω υποβάλλονται υποχρεωτικά από κάθε φυσικό πρόσωπο, που αιτείται επιχορήγηση, το οποίο παραχωρεί δωρεάν την εν λόγω κατοικία.

8.3 Έλεγχος αιτήσεων από τον φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων

Ο φορέας υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο αιτών ως προς την ορθότητα και την πληρότητά τους και ακολούθως ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα εάν είναι ή μη κατ’ αρχήν επιλέξιμος για επιχορήγηση, δεσμεύοντας ταυτόχρονα, στην πρώτη περίπτωση, και το σχετικό ποσό επιχορήγησης, όπως αυτό προκύπτει με βάση την οικονομική προσφορά της παραγράφου 8.2.1 και τα όρια δαπανών των άρθρων 6 και 7.

8.4 Σύμβαση σύνδεσης - Κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου

Μετά την ενημέρωσή του από το φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων ότι η αίτηση συμμετοχής που υπέβαλε είναι πλήρης και ορθή, ο αιτών οφείλει να υπογράψει στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου καθώς και τα τυχόν ελλείποντα από το φάκελο της αίτησης δικαιολογητικά 9 και 10, της παραγράφου 8.2.1, το αργότερο εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του, εφόσον έχει εγκριθεί το αίτημα σύνδεσης. Σε αντίθετη περίπτωση ο φορέας υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για το γεγονός ότι η σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου δεν υπεγράφη εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην παρούσα και αποδεσμεύει το σχετικό ποσό επιχορήγησης. Σημειώνεται ότι στην ειδική περίπτωση όπου ο αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας μικρότερο του 50%, για την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης απαιτείται να προσκομιστούν Υ.Δ. συναίνεσης των υπολοίπων συγκυρίων / συνεπικαρπωτών.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ προβαίνει στην κατασκευή του σημείου παροχής και την τοποθέτηση του μετρητή της εγκατάστασης φυσικού αερίου.

Σε περίπτωση αδυναμίας σύναψης της σύμβασης σύνδεσης φυσικού αερίου ή αδυναμίας τοποθέτησης μετρητή (π.χ. λόγω τεχνικών προβλημάτων στην κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδομής, αδυναμίας λήψης αδειών από τρίτους, κλπ.), η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα τεκμηριώνοντας τη μη δυνατότητα ικανοποίησης του αιτήματός του και αποδεσμεύει το σχετικό ποσό επιχορήγησης.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, από πλευράς του, ενεργειών, ο αιτών ζητά από τον ανάδοχο να καταθέσει μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για έλεγχο και έγκριση από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Μετά την έγκριση της μελέτης και την κατασκευή της παροχετευτικής διάταξης, ο αιτών δύναται να προβεί στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.

8.5 Έλεγχος εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και έκδοση Άδειας Χρήσης

Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής ο αιτών υποβάλλει στο φορέα πιστοποίησης τα απαιτούμενα έγγραφα για τον τεχνικό έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τον ισχύοντα τεχνικό κανονισμό (υπό στοιχεία Δ3/Α΄/οικ.6598/20.03.2012, απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar») (Β΄ 976).

Μετά από σχετικό αίτημα, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ πραγματοποιεί τον ανωτέρω έλεγχο και εκδίδει την Άδεια Χρήσης της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, βάσει των διαδικασιών της.

8.6 Πιστοποίηση της επιχορηγούμενης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και Καταβολή της Επιχορήγησης

8.6.1 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Πιστοποίηση της επιχορηγούμενης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου

Για τη διασφάλιση της επαρκούς διαδρομής ελέγχου και την καταβολή της επιχορήγησης προς τους αναδόχους, ο φορέας πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης πρέπει να συγκεντρώσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη Δράση της παραγράφου 8.2.1 και στην περίπτωση υποβολής αίτησης για κατοικία η οποία είναι δωρεάν παραχωρούμενη τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά της παραγράφου 8.2.2.

2. Δελτίο προϊόντος από το οποίο να προκύπτει η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ για το σύστημα καυστήρα - λέβητα, στη βάση της ωφέλιμης απόδοσης ή, για ισχύ μικρότερη των 70 kW, της ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου.

3. Έντυπο καταγραφής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου - Ολοκλήρωσης Έργου υπογεγραμμένο από τον Επιβλέποντα Μηχανικό και τον αιτούντα, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα I).

4. Φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών (π.χ. φωτοαντίγραφο Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης για το κόστος του επιχορηγούμενου εξοπλισμού / υλικών και Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών για τις σχετικές εργασίες εγκατάστασης, τη μελέτη και την επίβλεψη), βάσει του Εντύπου καταγραφής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου - Ολοκλήρωσης Έργου.

5. Φωτοαντίγραφο παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής (π.χ. καταθετηρίου σε τραπεζικό λογαριασμό των αναδόχων, αποδεικτικό εκτελεσμένης ηλεκτρονικής πληρωμής, αποδεικτικό πληρωμής με χρήση χρεωστικής/ πιστωτικής κάρτας), από όπου να προκύπτει η εξόφληση του ποσού που έχει καταβάλει ο ωφελούμενος.

6. Υπεύθυνες δηλώσεις - Εξουσιοδοτήσεις για την καταβολή της επιχορήγησης προς τους ανάδοχους, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα I).

7. Βεβαίωση απόδοσης ΗΚΑΣΠ (Ηλεκτρονικού Κωδικού Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης).

8. Βεβαίωση θεώρησης μελέτης για τις περιπτώσεις που η μελέτη εντάσσεται στις επιλέξιμες δαπάνες του έργου.

9. Φωτοαντίγραφο της Άδειας Χρήσης για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση φυσικού αερίου.

10. Φωτοαντίγραφο του φύλλου ανάλυσης καύσης του συστήματος θέρμανσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι:

 • τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών (π.χ. αποδείξεων λιανικής πώλησης, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών) που εκδίδουν οι ανάδοχοι θα πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα τους.
 • Η εγκεκριμένη από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης θα τηρείται στο αρχείο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

8.6.2 Διαδικασία Πιστοποίησης και Καταβολής Επιχορήγησης

Ως φορέας πιστοποίησης της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και καταβολής της επιχορήγησης ορίζεται η Εταιρεία Διανομής Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ).

Η διαδικασία πιστοποίησης περιλαμβάνει:

1. Έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 8.6.1.

2. Επικοινωνία με τον ωφελούμενο και τον ανάδοχο για τη συμπλήρωση των πιθανών ελλείψεων των δικαιολογητικών.

3. Πιστοποίηση, με βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, ότι η εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου έχει κατασκευαστεί σε επιλέξιμη περιοχή, σε νόμιμη οικία και στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ωφελούμενος.

4. Πιστοποίηση της εγκατάστασης εξοπλισμού / υλικών και της πραγματοποίησης των εργασιών σύμφωνα με το Έντυπο καταγραφής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου - Ολοκλήρωσης Έργου, το έντυπο οικονομικής προσφοράς, τη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, την Άδεια Χρήσης της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, την Έκθεση Ενεργειακής Επιθεώρησης, το Έντυπο καταγραφής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου - Ολοκλήρωσης Έργου και τα στοιχεία των παραστατικών λιανικών συναλλαγών.

5. Πιστοποίηση του ποσού που πρέπει να εισπράξουν οι ανάδοχοι, στο πλαίσιο της δράσης και έκδοση του Εντύπου Καταβολής Επιχορήγησης σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα III).

6. Επικοινωνία με τον ωφελούμενο προκειμένου να υποβάλει εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα Ι), ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολής της επιχορήγησης προς τους αναδόχους.

7. Καταβολή της επιχορήγησης προς τους αναδόχους.

Η ανωτέρω διαδικασία πιστοποίησης διενεργείται με τη χρήση του Φύλλου Ελέγχου και Πιστοποίησης του Παραρτήματος ΙΙ.

Σε περίπτωση που, κατά την πιστοποίηση, διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις απαιτούμενες διαδικασίες / αποτελέσματα εφαρμογής της δράσης (ενδεικτικά, σοβαρές ελλείψεις ή λάθη στα δικαιολογητικά, αντικρουόμενα στοιχεία μεταξύ των δικαιολογητικών, μη τήρηση των υποχρεώσεων των εμπλεκομένων μερών, κ.λπ.), ο φορέας πιστοποίησης δεν προβαίνει στην καταβολή της επιχορήγησης προς τον/τους ανάδοχο/αναδόχους. Αν από έλεγχο, ο οποίος θα διενεργηθεί μετά την καταβολή της επιχορήγησης προς τον/τους ανάδοχο/αναδόχους, προκύψει απαίτηση επιστροφής ποσού από την επιχορήγηση, ενημερώνεται ο ωφελούμενος ή/και ανάδοχος/ οι για την επιστροφή του ποσού εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και, εφόσον δεν ανταποκριθεί/θούν, αναζητείται εντόκως το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η διαδικασία και οι όροι μεταφοράς των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς τους φορείς πιστοποίησης και καταβολής επιχορήγησης καθορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4304/2014 (Α’ 234), όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 3 του άρθρο 45 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142).

8.7 Έκδοση παραστατικών από τους αναδόχους - Εξόφληση

Για τη μελέτη και την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου (προμήθεια εξοπλισμού / υλικών και εκτέλεση εργασιών) εκδίδονται τα παραστατικά Λιανικών Συναλλαγών που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα ο ν. 4308/2014 (Α΄ 251) όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. Στο πλαίσιο αυτό είναι, μεταξύ άλλων, αποδεκτά τα εξής παραστατικά:

 • Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή ισοδύναμο βάσει των ΕΛΠ παραστατικό επί πιστώσει, για την προμήθεια εξοπλισμού / υλικών στο όνομα του ωφελούμενου/ εκπροσώπου πολυκατοικίας. Στο παραστατικό αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά και αναλυτικά:
  • ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ ωφελούμενου/εκπροσώπου, ημερομηνία έκδοσης, διεύθυνση παράδοσης, που πρέπει να ταυτίζεται με την διεύθυνση της επιλέξιμης κατοικίας,
  • η λιανική τιμή πώλησης για κάθε είδος πωλούμενου στοιχείου [αναλυτική περιγραφή είδους (π.χ. σωληνογραμμή, σύστημα απαγωγής καυσαερίων, λοιπά υλικά, εξαρτήματα, αυτοματισμοί, κ.λπ), τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού (π.χ. μάρκα, μοντέλο, ισχύς, είδος υλικών, μέτρακ.λπ.), ποσότητα, τιμή μονάδας και αξία],
  • ο μοναδικός Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ).
 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή ισοδύναμο βάσει των ΕΛΠ παραστατικό επί πιστώσει, για τις μελέτες, υπηρεσίες ή τις εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού στο όνομα του ωφελούμενου/εκπροσώπου πολυκατοικίας. Στο παραστατικό αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά και αναλυτικά:
  • ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ ωφελούμενου/εκπροσώπου, ημερομηνία έκδοσης, διεύθυνση παράδοσης, που πρέπει να ταυτίζεται με την διεύθυνση της επιλέξιμης κατοικίας,
  • το είδος της παροχής υπηρεσίας που προσέφεραν αναλυτικά (εργασίες εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, μελέτη, επίβλεψη, κ.λπ.) και η αξία των υπηρεσιών αυτών,
  • ο μοναδικός Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, για κάθε σχετική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών θα πρέπει στα στοιχεία επαγγέλματος του λήπτη του τιμολογίου να υπάρχει η ένδειξη «ιδιώτης» (παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014, Α’ 251).

Στην περίπτωση έκδοσης αποδείξεων ταμειακής μηχανής όπου δεν είναι δυνατή η αναγραφή των προαναφερόμενων στοιχείων ανά φορολογικό παραστατικό, ο ανάδοχος προσκομίζει επιπλέον και υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρει αναλυτικά, ανά παραστατικό, τα ανωτέρω απαιτούμενα στοιχεία.

Υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται και σε κάθε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αναγραφή των ανωτέρω αναφερόμενων απαιτούμενων στοιχείων στα προσκομιζόμενα παραστατικά λιανικής πώλησης αγαθών και υπηρεσιών (π.χ. αναγραφή προϊόντων με κωδικοποίηση).

Σε περίπτωση πολυκατοικίας, τα ανωτέρω παραστατικά εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω στο όνομα του εκπροσώπου των ωφελουμένων, όπως αυτός έχει οριστεί στην αίτηση συμμετοχής στη δράση, είτε στη Διαχείριση της πολυκατοικίας (με αναγραφή του ΑΦΜ εφόσον υπάρχει).

Επιλέξιμα στη δράση είναι τα παραστατικά που φέρουν ημερομηνία έκδοσης μετά την ημερομηνία επιλεξιμότητας (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 6). Τα παραστατικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο τον εξοπλισμό, τα υλικά και τις υπηρεσίες που αφορούν στην επιχορηγούμενη από τη δράση εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου (δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πωλούμενα είδη και υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με τη δράση).

Σε περίπτωση υπέρβασης του επιλέξιμου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ή/και τυχόν ύπαρξης μη επιλέξιμων δαπανών, ο ωφελούμενος καταβάλλει στον/στους ανάδοχο/ους τη διαφορά με ίδια κεφάλαια.

Ο ωφελούμενος (ή ο εκπρόσωπος των ωφελουμένων), προκειμένου να διασφαλίσει την ορθότητα του ποσού που τυχόν πρέπει να καταβάλλει στους ανάδοχους, οφείλει, πριν την καταβολή ιδίων κεφαλαίων, να επιβεβαιώσει, με τον αρμόδιο φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων και πιστοποίησης, το ύψος της επιχορήγησης που δικαιούται να λάβει μέσω της δράσης βάσει των πραγματοποιηθεισών δαπανών κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. Για το σκοπό αυτό, ο αρμόδιος φορέας πιστοποίησης εκδίδει το Έντυπο Καταβολής Επιχορήγησης (Παράρτημα III), στο οποίο αποτυπώνονται τα στοιχεία των επιλέξιμων παραστατικών ανά αίτηση, το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο ωφελούμενος σε κάθε ανάδοχο και το ποσό επιχορήγησης που θα καταβληθεί από το φορέα πιστοποίησης σε κάθε ανάδοχο, βάσει της διαδικασίας του παρόντος άρθρου. Στο εν λόγω έντυπο, το ποσό προς καταβολή υπολογίζεται αναλογικά προς κάθε ανάδοχο και προτείνεται η εξόφληση των αναδόχων βάσει του συγκεκριμένου εντύπου.

Η εξόφληση του αναλογούντος ποσού των παραστατικών πιστοποιείται με την προσκόμιση φωτοαντίγραφου παραστατικού/ων τραπεζικής συναλλαγής (π.χ. καταθετηρίου/ων στον/στους τραπεζικό/ούς λογαριασμό/ούς του/των αναδόχου/ων, αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής, αποδεικτικό πληρωμής με χρήση χρεωστικής/ πιστωτικής κάρτας), από το/τα οποίο/α να προκύπτει η εξόφληση του ποσού που έχει καταβάλει ο ωφελούμενος στους αναδόχους. Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω ηλεκτρονική πληρωμή θα πρέπει να εμφανίζεται ως εκτελεσμένη, η ένδειξη εκκρεμής ή υπό επεξεργασία δεν θα γίνεται δεκτή.

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος, με δική του ευθύνη, έχει ήδη προβεί σε πληρωμή προς τους αναδόχους, ο αρμόδιος φορέας πιστοποίησης συμπληρώνει το Έντυπο Καταβολής Επιχορήγησης με βάση τα στοιχεία των παραστατικών λιανικών συναλλαγών ή/και των ανωτέρω αναφερόμενων υπεύθυνων δηλώσεων, καθώς και των παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής, και το αποστέλλει στον ωφελούμενο προκειμένου να προσκομίσει την/ τις υπεύθυνη/ες δήλωση/εις - Εξουσιοδότηση/εις του Παραρτήματος I. Αν από τον έλεγχο των παραστατικών λιανικών συναλλαγών και των παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής ο αρμόδιος φορέας πιστοποίησης διαπιστώσει ότι ο ωφελούμενος έχει προβεί σε πληρωμές προς τον/τους ανάδοχο/αναδόχους ποσών που, είτε δεν είναι επιλέξιμα, είτε υπερβαίνουν το ποσό της δικής του συμμετοχής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7, ο φορέας ενημερώνει τον ωφελούμενο σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί ώστε να καταβληθεί ορθά το σύνολο της δημόσιας δαπάνης.

Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου ο αρμόδιος φορέας πιστοποίησης να καταβάλει την επιχορήγηση στους αναδόχους, θα πρέπει ο ωφελούμενος (ή για την περίπτωση πολυκατοικίας το σύνολο των επιλέξιμων αιτούντων), μαζί με τα φωτοαντίγραφα παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής (π.χ. καταθετηρίου/ων στον/στους τραπεζικό/ούς λογαριασμό/ούς του/των αναδόχου/αναδόχων, αποδεικτικό εκτελεσμένης ηλεκτρονικής πληρωμής, αποδεικτικό πληρωμής με χρήση χρεωστικής/ πιστωτικής κάρτας), να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση - Εξουσιοδότηση του Παραρτήματος Ι (για την καταβολή της επιχορήγησης προς τον/τους ανάδοχο/ους).

Για να είναι επιλέξιμη η δαπάνη θα πρέπει η έκδοση παραστατικού και η εξόφλησή του να πληροί τις διατάξεις των ν. 3842/2010, ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) και ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), όπως εκάστοτε ισχύουν. Επιπρόσθετα, η καταβολή του ποσού της συμμετοχής του ωφελούμενου προς τον εκάστοτε ανάδοχο, πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος, ανεξαρτήτως ποσού. Εξόφληση παραστατικών που δεν γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα προκήρυξη δεν γίνεται αποδεκτή κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του οικονομικού αντικειμένου και καταβολής της επιχορήγησης.

Δεν γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα:

 • Πληρωμές που διενεργεί ο ωφελούμενος, με εξαίρεση την καταβολή του ποσού της δικής του συμμετοχής.
 • Φορολογικά στοιχεία τα οποία εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας, ανεξάρτητα αν εξοφλούνται αργότερα.
 • Η εξόφληση δαπανών με μετρητά ή με τη χρήση επιταγών τρίτων.
 • Πληρωμές οι οποίες έγιναν με τρόπο και με παραστατικά τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις που ρυθμίζουν το πλαίσιο πραγματοποίησης συναλλαγών και θέσπισης τυχόν περιορισμών σε αυτές.

Τα παραστατικά δαπανών που δε θα εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δε θα γίνονται δεκτά και οι σχετικές δαπάνες δε θα θεωρούνται επιλέξιμες για το Πρόγραμμα.

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις ωφελουμένων

Ο ωφελούμενος του οποίου η επιλέξιμη κατοικία θα υπαχθεί στην παρούσα Δράση υποχρεούται:

 • Να τηρεί τους όρους της παρούσας προκήρυξης της Δράσης, της σύμβασης σύνδεσης καθώς και τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου.
 • Να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία σχετικά με την πράξη προς τον Δικαιούχο και την ΕΔΑ ΘΕΣΣ με την παροχή συγκεκριμένων στοιχείων.
 • Να δεχθεί προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά ή ενωσιακά ελεγκτικά όργανα, μετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας το έργο τους και παρέχοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση του έργου, εφόσον ζητηθεί.
 • Να διατηρήσει τον εξοπλισμό που έχει επιχορηγηθεί για τουλάχιστον τρία (3) έτη μετά την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης, εκτός αν αυτός έχει αντικατασταθεί από άλλο τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος.
 • Να τηρεί και να ενημερώνει το φάκελο του έργου με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και στις λοιπές δαπάνες έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή τους. Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από τον ωφελούμενο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για τρία (3) έτη μετά την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

Άρθρο 10

Ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20142020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται από τη διαδικτυακή πύλη του ΥΠΕΝ και την ιστοσελίδα του φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων και πιστοποίησης (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) του άρθρου 8.

Οι εμπλεκόμενοι στη δράση (φορέας υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων και πιστοποίησης του άρθρου 8, ανάδοχοι), σε περίπτωση που θέλουν να προβούν σε ενέργειες δημοσιότητας που αφορούν στη δράση, οφείλουν να ενημερώνουν σχετικά την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού 1303/2013 περί ενημέρωσης και δημοσιότητας.

Άρθρο 11

Φορέας ελέγχου της Δράσης

Φορέας ελέγχου της δράσης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας, ως δικαιούχος αυτής. Ο Φορέας ελέγχου διενεργεί συστημικούς και δειγματοληπτικούς ελέγχους για:

1) την πιστοποίηση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της δράσης από το φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων, πιστοποίησης της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και καταβολής της επιχορήγησης του άρθρου 8,

2) την αξιοπιστία των πληροφοριών και στοιχείων που δηλώνονται, καθώς και

3) την εκτέλεση της σύμβασης που θα συναφθεί σύμφωνα με το Άρθρο 12.

Ο φορέας ελέγχου δύναται να διενεργεί ελέγχους στους ωφελούμενους για να επιβεβαιώσει την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της δράσης. Τόσο οι ωφελούμενοι, όσο και οι φορείς του άρθρου 8 που εμπλέκονται στη διαδικασία κατασκευής της επιχορηγούμενης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, σε περίπτωση που επιλεγούν για έλεγχο, θα πρέπει να υποβάλουν και να επιδείξουν κάθε παραστατικό και στοιχείο που, κατά την κρίση του φορέα ελέγχου, συμβάλλει στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την τήρηση των υποχρεώσεών τους. Η παράλειψη / άρνηση υποβολής / επίδειξης των παραπάνω στοιχείων ή η ανακριβής δήλωση στοιχείων αποτελεί λόγο αθέτησης των όρων και προϋποθέσεων και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Επιπρόσθετα η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας δύναται να παρέχει διευκρινιστικές οδηγίες προς το φορέα υποδοχής των αιτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης σχετικά με την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των αντίστοιχων διαδικασιών.

Άρθρο 12

Σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του φορέα υποδοχής των αιτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης

Μεταξύ του Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και του ως άνω φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων, πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης συνάπτεται σύμβαση εκχώρησης ειδικών δικαιωμάτων πληρώντας τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 224 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, τους όρους της παρούσας απόφασης και τους όρους της κοινής υπουργικής απόφασης που μνημονεύεται στην παρ. 6.2 του άρθρου 8.

Η σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της, τα συμβαλλόμενα μέρη, σαφή περιγραφή των αναλαμβανόμενων αρμοδιοτήτων, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις τυχόν προβλεπόμενες εγγυήσεις, τον τρόπο και το χρόνο επιστροφής τους, τον τρόπο πληρωμής και τις ποινικές ρήτρες.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!