Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

Ε. 2017/2021 Διευκρινίσεις για εισαγωγές εμπορευμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων από το Ηνωμένο Βασίλειο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' και Γ'
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΦΠΑ
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
E-Mail: dtd@aade.gr,
ddtheka@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6ΘΛ146ΜΠ3Ζ-ΟΣ8

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2021

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2017

ΠΡΟΣ: Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για εισαγωγές εμπορευμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων από το Ηνωμένο Βασίλειο

Λαμβάνοντας αφορμή ερωτήματα πολιτών και οικονομικών φορέων, σχετικά με την τελωνειακή αντιμετώπιση εμπορευμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων που εισέρχονται στη χώρα μας μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Το Ηνωμένο Βασίλειο από 1/1/2021 αποχώρησε από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση και αποτελεί πλέον «τρίτη χώρα», με αποτέλεσμα η διακίνηση των εμπορευμάτων από τη χώρα μας προς το Ηνωμένο Βασίλειο και το αντίθετο, να αντιμετωπίζεται διαδικαστικά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες, γεγονός που συνεπάγεται την υποχρεωτική πλέον τήρηση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων για εμπορεύματα με προορισμό ή προέλευση το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα.

Ειδικότερα:

Α. Εισαγωγή εμπορευμάτων από ΗΒ

1. Εμπορεύματα που εισέρχονται στη χώρα μας από το ΗΒ υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση και μπορεί να υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους, σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα. Τούτο συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, ότι εφαρμόζονται τελωνειακός διατυπώσεις, και για τον σκοπό αυτό υποβάλλονται τελωνειακός διασαφήσεις, ανεξάρτητα από την επιβολή ή μη δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.

Οι διασαφήσεις εισαγωγής υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο Τελωνείο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος ICISnet.

2. Σε κάθε εισαγωγή εμπορεύματος από τρίτη (εκτός ΕΕ) χώρα, όπως είναι πλέον το ΗΒ, επιβάλλονται κατά τον τελωνισμό οι συμβατικοί δασμοί του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (Καν. 2658/87, όπως ισχύει). Το Κοινό Δασμολόγιο που ισχύει για το έτος 2021 (καν. 2020/1577 της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., τεύχος L 361/30-10-2020) μπορεί να αναζητηθεί στον ιστότοπο https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=el.

Η δασμολογητέα αξία, δηλαδή η βάση επάνω στην οποία επιβάλλονται οι δασμοί του Κοινού Δασμολογίου, είναι σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 1 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (καν. 952/2013) η συναλλακτική αξία των εμπορευμάτων, δηλαδή η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή. Η συναλλακτική αξία συνήθως περιλαμβάνει την τιμολογιακή αξία συν τα έξοδα μεταφοράς συν τα τυχόν ασφάλιστρα (αξία CIF). Εάν η συναλλακτική αξία δεν μπορεί να υπολογιστεί (π.χ. λόγω έλλειψης τιμολογίου), τότε εφαρμόζονται ορισμένες εναλλακτικές μέθοδοι προσδιορισμού της δασμολογητέας αξίας που προβλέπονται στο άρθρο 74 παρ.2 του καν. 952/2013.

3. Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ-Η.Β. που εφαρμόζεται από 01.01.2021 τα εμπορεύματα που εισάγονται στην Ε.Ε. από το Η.Β. εφόσον είναι καταγωγής Η.Β. και πληρούνται οι προϋποθέσεις του κεφαλαίου της συμφωνίας για τους κανόνες καταγωγής, δικαιούνται μηδενικό προτιμησιακό δασμό.

Για τη χορήγηση της προτιμησιακής μεταχείρισης υποβάλλεται αίτηση από τον εισαγωγέα, η οποία βασίζεται:

α) σε βεβαίωση καταγωγής ή

β) στην γνώση του ίδιου του εισαγωγέα.

Η βεβαίωση καταγωγής συντάσσεται από τον εξαγωγέα του προϊόντος στο τιμολόγιο ή σε άλλο έγγραφο που περιγράφει επαρκώς τα καταγόμενα προϊόντα, σύμφωνα με το κείμενο του Παραρτήματος ORIG.4 της συμφωνίας. Ο εισαγωγέας που υποβάλλει αίτηση για προτιμησιακή μεταχείριση πρέπει να τηρεί για τουλάχιστον τρία έτη, από την ημερομηνία εισαγωγής του προϊόντος αρχείο με τη βεβαίωση καταγωγής που συνέταξε ο εξαγωγέας.

Στην περίπτωση που η αίτηση για προτιμησιακή μεταχείριση βασίζεται στη «γνώση του εισαγωγέα» ότι το προϊόν είναι καταγόμενο, θα πρέπει ο ίδιος να τηρεί για τρία τουλάχιστον έτη (από την ημερομηνία εισαγωγής), αρχείο με τα απαιτούμενα έγγραφα. Η χρήση της δυνατότητας αυτής προϋποθέτει ότι ο εισαγωγέας είναι σίγουρος ότι έχει τα στοιχεία για την απόδειξη της καταγωγής.

Για τη χορήγηση της προτιμησιακής μεταχείρισης, εφόσον τα προϊόντα είναι καταγωγής Η.Β. θα πρέπει να συμπληρώνονται οι θέσεις 34, 36 και 44.1 της διασάφησης εισαγωγής ως εξής :

Αποδεικτικό καταγωγής Κωδικός χώρας καταγωγής (θέση 34α) Κωδικός προτίμησης (θέση 36) Αλφαριθμητικός κωδικός (θέση 44.1)
Βεβαίωση καταγωγής GB 300 U116
Γνώση Εισαγωγέα GB 300 U117

Επισημαίνεται ότι η έννοια της καταγωγής διαφέρει από την έννοια της προέλευσης η οποία σημαίνει το μέρος απ' όπου αποστέλλονται τα εμπορεύματα και δεν έχει σχέση με τη χώρα που έχουν παραχθεί ή έχουν κατασκευαστεί (χώρα καταγωγής).

4. Η εισαγωγή αγαθών από το ΗΒ βάσει των ενωσιακών και εθνικών διατάξεων περί ΦΠΑ επιβαρύνεται με ΦΠΑ εισαγωγής ο οποίος καταβάλλεται με τις προβλεπόμενες τελωνειακές διαδικασίες όπως άλλωστε εφαρμόζεται για τις εισαγωγές αγαθών από οποιασδήποτε τρίτη προς της Ε.Ε. χώρα, ανεξάρτητα από τις επιμέρους συμφωνίες με την Ε.Ε. που μπορεί να σχετίζονται με την καταβολή δασμού ή την επιβολή μειωμένου δασμού.

Η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) ήτοι με βάση τη δασμολογητέα αξία όπως αυτή διαμορφώνεται βάσει των ενωσιακών διατάξεων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται δασμοί, φόροι, εισφορές, δικαιώματα, που οφείλονται κατά την εισαγωγή καθώς και τα παρεπόμενα της εισαγωγής έξοδα όπως έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, μεταφοράς και ασφάλισης κλπ.

Επισημαίνεται ότι η εισαγωγή αποτελεί μια πράξη που φορολογείται αντικειμενικά ανεξάρτητα από την ιδιότητα του προσώπου που πραγματοποιεί την εισαγωγή (πχ έμπορος , ιδιώτης ) και από την επαχθή ή μη αιτία βάσει της οποίας πραγματοποιείται ( πχ πώληση , δωρεά).

Ο συντελεστής του φόρου δεν διαφοροποιείται από τον ισχύοντα στο εσωτερικό της χώρας και διαμορφώνεται με βάση τη Δασμολογική Κατάταξη του κάθε προϊόντος σε συνδυασμό με το άρθρο 21 και το παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ ( 6%, 13%, 24 %)

Β. Εισαγωγή ταχυδρομικών αντικειμένων από ΗΒ

Ταχυδρομικά αντικείμενα που αποστέλλονται στη χώρα μας από το Η.Β. (αγορές μέσω διαδικτύου-e-commerce, αποστολές από ιδιώτη σε ιδιώτη ) είτε μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ) είτε μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς, υπόκεινται σε τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής και επιβαρύνονται με τους αναλογούντες δασμούς και φόρους κατά περίπτωση και ειδικότερα:

 • Αποστολές εμπορευμάτων αξίας έως 22 ευρώ απαλλάσσονται από δασμό και ΦΠΑ, δεν απαιτούνται τελωνειακές διασαφήσεις, μετά τη διαλογή είναι ελεύθερα
 • Για αποστολές εμπορευμάτων αξίας άνω των 22 ευρώ και έως 150 ευρώ τηρούνται τελωνειακές διατυπώσεις, υποβάλλονται τελωνειακές διασαφήσεις, απαλλάσσονται από το δασμό και επιβάλλεται μόνο ΦΠΑ
 • Αποστολές εμπορευμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα από ιδιώτη σε ιδιώτη αξίας έως 45 ευρώ (έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα, λόγω της φύσης ή της ποσότητάς τους δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα, δώρα) δεν απαιτούνται τελωνειακές διασαφήσεις, απαλλάσσονται από δασμό και ΦΠΑ και μετά τη διαλογή είναι ελεύθερα.
 • Για αποστολές αξίας άνω των 150 ευρώ, επιβάλλεται δασμός και ΦΠΑ.

Δεν επιβάλλεται δασμός εφόσον πρόκειται:

α) για εμπορεύματα εμπορικού χαρακτήρα τα οποία δικαιούνται μηδενικό προτιμησιακό δασμό και οι θέσεις 34, 36 και 44.1 της διασάφησης εισαγωγής συμπληρώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο Α.3 της παρούσας.

β) για μικρές αποστολές μη εμπορικού χαρακτήρα, κατά την εισαγωγή στην ΕΕ στο πλαίσιο της προτιμησιακής συμφωνίας, για προϊόντα που αποστέλλονται ως μικρά δέματα από ιδιώτες σε ιδιώτες, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Ο μηδενικός προτιμησιακός δασμός εφαρμόζεται εφόσον δηλώνονται ότι είναι καταγωγής Η.Β. και ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου για τους κανόνες καταγωγής και το Τελωνείο εισαγωγής δεν έχει αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της δήλωσης αυτής και ως εκ τούτου εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής αποδεικτικού καταγωγής.

Ωστόσο, σε περιπτώσεις μη εμπορικών αποστολών από ιδιώτη σε ιδιώτη χωρίς πληρωμή, όταν δεν μπορεί να αποδειχθεί η καταγωγή των εμπορευμάτων από το ΗΒ, επιβάλλεται κατ' αποκοπή δασμός 2,5% εφόσον η αξία των εμπορευμάτων ανά αποστολή δεν υπερβαίνει τα 700 ευρώ.

Δεν εντάσσονται στην προαναφερόμενη εξαίρεση:

 • προϊόντα των οποίων η εισαγωγή αποτελεί μέρος μιας σειράς εισαγωγών για τις οποίες μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι έγιναν ξεχωριστά για να παρακαμφθούν οι απαιτήσεις για την αίτηση προτιμησιακής μεταχείρισης,
 • προϊόντα που εισάγονται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών.

Στην περίπτωση παραλαβής των ταχυδρομικών αντικειμένων μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς, η τελωνειακή διασάφηση υποβάλλεται είτε από τον ίδιο τον παραλήπτη είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορίσει ως αντιπρόσωπό του (συνηθέστερα από την εταιρεία ταχυμεταφορών ή από επαγγελματία εκτελωνιστή), κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

Στην περίπτωση παραλαβής μέσω ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., υποβάλλεται διασάφηση για λογαριασμό του παραλήπτη και ειδοποιείται ο παραλήπτης για το ποσόν της οφειλής.

Γ. Είδη που περιέχονται στις αποσκευές ταξιδιωτών

i) Για προϊόντα που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών των ταξιδιωτών, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα ΕΥΡΩ 1.200 εφαρμόζεται μηδενικός προτιμησιακός δασμός εφόσον δηλώνονται ότι είναι καταγωγής Η.Β. και ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου για τους κανόνες καταγωγής και το Τελωνείο εισαγωγής δεν έχει αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της δήλωσης αυτής και ως εκ τούτου εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής αποδεικτικού καταγωγής.

Ωστόσο, στις ως άνω περιπτώσεις, όταν δεν μπορεί να αποδειχθεί η καταγωγή των εμπορευμάτων από το ΗΒ, επιβάλλεται κατ' αποκοπή δασμός 2,5% εφόσον η αξία των εμπορευμάτων ανά ταξιδιώτη δεν υπερβαίνει τα 700 ευρώ.

ii) Για προϊόντα που περιέχονται στις αποσκευές ταξιδιωτών προερχόμενων από το Η.Β. ανεξαρτήτως καταγωγής (δεν δηλώνονται ως καταγόμενα ΗΒ) υφίστανται χρηματικά και ποσοτικά όρια για την απαλλαγή τους από δασμό, Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ΦΠΑ και Φόρο Κατανάλωσης, κατά περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι οι εισαγωγές αυτές δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα (είναι περιστασιακές, αφορούν προσωπική/οικογενειακή χρήση ή προορίζονται για δώρα και η φύση/ποσότητά τους δεν υποδηλώνει εμπορικό σκοπό) ως ακολούθως :

α) Το χρηματικό όριο απαλλαγής των ειδών στις αποσκευές των ταξιδιωτών για την απαλλαγή από το δασμό και τον ΦΠΑ είναι 430 ευρώ (επιβάτες αεροπλάνου).

β) Για τα αλκοολούχα και καπνικά προϊόντα που εισάγονται με τις αποσκευές των ταξιδιωτών που ταξιδεύουν αεροπορικώς, για την απαλλαγή τους από δασμό, ΕΦΚ και ΦΠΑ υφίστανται τα κατωτέρω ποσοτικά όρια:

1ο) Για τα καπνικά προϊόντα:

 • 200 τεμ. τσιγάρα ή 10 πακέτα ή
 • 100 τεμ. πουράκια (πούρα μέγιστου βάρους 3 γρ. το καθένα) ή
 • 50 πούρα ή
 • 250 γραμ. καπνού ή
 • αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων.

2ο) Για την αλκοόλη και τα αλκοολούχα προϊόντα:

 • 1 λίτρο αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών με αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο από 22% vol ή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη με αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερο ή
 • 2 λίτρα αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών με αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 22% vol λίτρα ή
 • αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων ή
 • 4 λίτρα μη αφρώδους οίνου (κοινό κρασί) και 16 λίτρα μπύρας.

γ) Για την απαλλαγή από το Φόρο Κατανάλωσης στα υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων, το μείγμα καπνού του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού και τον καφέ, εφόσον τα προϊόντα αυτά προορίζονται για ίδια χρήση (εμπορική ιδιότητα κατόχου, λόγοι κατοχής των προϊόντων, τρόπος μεταφοράς, φύση προϊόντων) υφίστανται τα ακόλουθα ποσοτικά όρια:

 • Είκοσι (20) χιλιοστόλιτρα ml υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων,
 • Δεκατρία (13) γραμμάρια μείγματος καπνού ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού και
 • Τρία (3) κιλά καφέ (καβουρδισμένος, εκχυλίσματα - αποστάγματα - συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα).

Για διευκόλυνσή σας επισυνάπτουμε αναλυτικό πίνακα με την τελωνειακή διαχείριση των ταχυδρομικών αντικειμένων σε συνημμένο Παράρτημα.

Δ. Τέλος με αφορμή δημοσιεύματα που επικαλούνται αυξημένα κόστη εκτελωνισμού και δασμούς για εισαγωγές εμπορευμάτων από το ΗΒ διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 • η Τελωνειακή Υπηρεσία είναι αρμόδια σύμφωνα με τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις μόνο για την επιβολή και την είσπραξη των τελωνειακών δασμών και του Φ.Π.Α. εισαγωγής ή κάθε άλλου φόρου.
 • τυχόν τέλη εκτελωνισμού που επιβάλλουν οι εταιρίες ταχυμεταφοράς ή τα ΕΛ.ΤΑ για τις υπηρεσίες που παρέχουν προς τους πελάτες τους, ή αμοιβές και λοιπές επιβαρύνσεις όπως αποθήκευτρα, πρακτορειακά δικαιώματα, άλλες εισφορές, έκδοση διατακτικής, καθορίζονται συμβατικά μεταξύ των ταχυδρομικών εταιρειών και των πελατών τους και δεν αφορούν χρεώσεις που απορρέουν από την τελωνειακή νομοθεσία.

Ως εκ τούτου, οι παραλήπτες πρέπει να απευθύνονται, στις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται για οποιαδήποτε πληροφορία. Αρμόδια αρχή για την εξέταση σχετικών παραπόνων/αναφορών είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι 15125, Τηλ.: 210-61.51.000, fax: 210-61.05.049, info@eett.gr).

Επιπλέον, πέραν των ανωτέρω παρέχεται σχετική ενημέρωση για το Brexit στην ιστοσελίδα της Τελωνειακής Υπηρεσίας https://portal.gsis.gr/portalpage/portal/ICISnet/Icisnet home.

Σχετικά ερωτήματα δύνανται να υποβάλλονται στις Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσ/νίκης και Αχαΐας, ως ακολούθως:

 • Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής: 213 2112428, 210 4511389, 210 4525411, telp.attikis@aade.gr και telp.attikis-ddeka@aade.gr.
 • Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης: 2313- 334227, 2313- 334228, 2313-334238, telp.thessalonikis@aade.gr.
 • Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας : 2613-622167, 2613-622165, 2613-622175, telp.achaias@aade.gr.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!