Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1016/1-3-2010 Τροποποίηση ΑΥΟ ΠΟΛ. 1073-21.7.2004 για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1016/1-3-2010: Τροποποίηση ΑΥΟ 1060481/4643/810/ΠΟΛ. 1073/21.7.2004 για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ.

Οι διατάξεις της παρούσας καταργούνται από την έναρξη ισχύος της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1067/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Eχοντας υπόψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, όπως κυρώθηκε με το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) όπως ισχύει:

α ) των παραγράφων 1 και 11 του άρθρου 34,

β ) των άρθρων 24, 25, 26, 27 και 28,

γ ) των άρθρων 30, 31, και 32,

δ ) της παραγράφου 1 του άρθρου 35,

ε ) της παραγράφου 2 του άρθρου 38,

στ ) των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 64.

2. Την ΑΥΟ 1060481/4643/810/ΠΟΛ. 1073/21.7.2004.

3. Την ανάγκη αντιμετώπισης καταστρατηγήσεων που έχουν παρατηρηθεί με επιστροφή, χωρίς έλεγχο, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σε επιχειρήσεις χωρίς την ύπαρξη σχετικού δικαιώματος.

4. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν. 2120/93, όπως ισχύει.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την υπ΄ αριθ. 2672/2009 (ΦΕΚ 2408/β/3.12.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης καταργήθηκαν με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1067/3-4-2013.

1(1).α) Η επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. μέχρι 30.000 €, από 2 Ιουλίου 2010 και εφεξής, πραγματοποιείται χωρίς έλεγχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1073/21.7.2004.

β) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3.1.α της παραπάνω Α.Υ.Ο., από 2 Ιουλίου 2010 και εφεξής, η επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. άνω των 30.000€ πραγματοποιείται μετά την διενέργεια προσωρινού ελέγχου, ή τακτικού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1073/21.7.2004.

2. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. οφείλουν να προχωρήσουν, άμεσα κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, σε προσωρινούς ελέγχους που αφορούν αιτήσεις επιστροφής που εκκρεμούν, με προτεραιότητα την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων επιστροφής.

3. Για τις αιτήσεις επιστροφής για τις οποίες έχει ήδη πραγματοποιηθεί προσωρινός ή τακτικός έλεγχος μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, η επιστροφή πραγματοποιείται.

Αντίθετα υποθέσεις επιστροφής χωρίς έλεγχο, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς να έχει καταχωρηθεί η σχετική απόφαση περί επιστροφής μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, υποβάλλονται σε έλεγχο πριν την πραγματοποίηση της επιστροφής.

4. Οι διατάξεις που αφορούν την υποχρέωση διενέργειας τακτικού ελέγχου, είτε με βάση στοιχεία που διαθέτει η υπηρεσία, είτε με βάση στοιχεία που διαπιστώνονται κατά τον προσωρινό έλεγχο, συνεχίζουν να εφαρμόζονται.

5. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να αναφέρουν στην υπηρεσία μας, εντός 10 ημερών από τη λήξη εκάστου μήνα, τον αριθμό των ελέγχων που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια του μηνός, τον αριθμό των εκκρεμουσών αιτήσεων επιστροφής καθώς και τα αποτελέσματα του ελέγχου, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται ως παράρτημα Ι στην παρούσα.

6. Για τους ανωτέρω ελέγχους, όσον αφορά αιτήσεις επιστροφής που αφορούν εξαγωγές και ενδοκοινοτικές παραδόσεις, χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που προκύπτουν από το σύστημα VIES, καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από το σύστημα ICIS, όσον αφορά τις εξαγωγές.

7. Οι αρμόδιοι επιθεωρητές οφείλουν να ελέγχουν την εκτέλεση της παρούσας και σε περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων να αναφέρουν σχετικά στην υπηρεσία μας.

8. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από της δημοσιεύσεώς της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η παρ. 1 της παρούσας απόφασης τέθηκε όπως ισχύει με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1108/2010. Η αντικατασταθείσα παράγραφος είχε ως εξής:

"1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3.1.α της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1073/2004, και μέχρι την οριστική αναμόρφωση της εν λόγω απόφασης με την υιοθέτηση νέων διαδικασιών επιστροφής, με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου και χωρίς καθυστέρηση επιστροφής του ΦΠΑ στους πραγματικούς δικαιούχους, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι 31.5.2010, δεν θα πραγματοποιείται καμία επιστροφή φόρου, χωρίς προηγούμενο προσωρινό έλεγχο ή τακτικό έλεγχο σύμφωνα με την περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1073/2004."

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!