Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

30/004/000/178/2021 Προσωρινή αναστολή Επιθεωρήσεων και Δειγματοληψιών Καυσίμων Πλοίων Οδηγίας (ΕΕ) 2016/802 στο πλαίσιο πρόληψης εξάπλωσης του Covid-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ –
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας : 115 21
Πληροφορίες : Ε. Σακελλαρίου
Τηλέφωνο : 210 6479238
Fax : 210 6424529
e-mail : devxp.gcsl@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΑΔΑ: 9ΔΣΡ46ΜΠ3Ζ-ΦΨΖ

Αθήνα, 14-01-2021

Αριθ. Πρωτ.: 30/004/000/178

Θέμα: Προσωρινή αναστολή Επιθεωρήσεων και Δειγματοληψιών Καυσίμων Πλοίων Οδηγίας (ΕΕ) 2016/802 στο πλαίσιο πρόληψης εξάπλωσης του Covid-19

Σχετικό (επισυνάπτεται):

1. Το υπ’ αρ. 160900/11-20 16-11-2020 ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΗΜΑ της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο, για την οποία η Διεύθυνση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους είναι η Εθνική Αρμόδια Αρχή, διενεργούνται σε ετήσια βάση επιθεωρήσεις εγγράφων και δειγματοληψιών καυσίμων στα πλοία, οι οποίες εκτελούνται συντονισμένα από τους εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές θείου τόσο των Χημικών Υπηρεσιών όσο και των αρμοδίων κατά τόπους Λιμενικών Αρχών, ώστε να επιτυγχάνεται η ετήσια υποχρέωση της Ελλάδας ως Κράτους-Μέλους της ΕΕ .

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Το υπ’ αρ. 160900/11-20/16-11-2020 ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΗΜΑ της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με το οποίο «στο πλαίσιο πρόληψης για την εξάπλωση του νέου κορονοϊού covid-19 καθώς και της προστασίας της υγείας των στελεχών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ αναστέλλονται από λήψεως της παρούσης και μέχρι νεωτέρας οι επιθεωρήσεις και δειγματοληψίες για την περιεκτικότητα καυσίμων πλοίων σε θείο εκτός ειδικών περιπτώσεων που τυχόν προκύψουν και οι οποίες θα εξετάζονται από τις Λιμενικές Αρχές σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας»

2. Την προηγούμενη ηλεκτρονική επικοινωνία της Διεύθυνσης Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων ως Εθνικής Αρμόδιας Αρχής για την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 με τον EMSA και την ΕΕ, από την οποία προέκυψε συμπερασματικά ότι, αν και η Ε.Ε δεν προγραμματίζει προς το παρόν την έκδοση συγκεκριμένων κατευθύνσεων προς τα Κράτη Μέλη, κατά την παρούσα χρονική συγκυρία, τα έχοντα σχέση με "την Υγεία και την Ασφάλεια" θα πρέπει να υπερισχύουν της δέσμευσης του κράτους μέλους για την επίτευξη του στόχου των επιθεωρήσεων

3. Την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με σκοπό αφενός την προστασία των εργαζομένων και των συναλλασσόμενων και αφετέρου την διασφάλιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. σε επιχειρησιακά ανεκτό επίπεδο και την αποφυγή της πιθανότητας ολικής αναστολής λειτουργίας ιδιαίτερα νευραλγικών υπηρεσιών της για την εθνική οικονομία

Σας ενημερώνουμε ότι αναστέλλονται οι εργασίες επιθεωρήσεων εγγράφων και δειγματοληψιών καυσίμων στα πλοία, οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 από τους εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές θείου των Χημικών Υπηρεσιών, εκτός ειδικών περιπτώσεων που τυχόν θα προκύψουν και για τις οποίες θα ενημερώνεται η Αρμόδια Διεύθυνση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους, η οποία και θα παρέχει σχετικές Οδηγίες.

Στις προαναφερόμενες ειδικές περιπτώσεις και προκειμένου οι εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές θείου των Χημικών Υπηρεσιών να επιβιβάζονται επί των πλοίων, ώστε να διενεργήσουν επιθεωρήσεις ή/και δειγματοληψίες, πρέπει να προηγείται συνεννόηση των Χημικών Υπηρεσιών με τις τοπικές υγειονομικές αρχές της περιφέρειας, ώστε να εξετάζεται η δυνατότητα επιβίβασης από υγειονομικής άποψης.

Σε περίπτωση που, σε συνεργασία με τις ως άνω αρχές, κριθεί ότι είναι δυνατή η επιβίβαση, τότε πρέπει να λαμβάνονται από τους επιθεωρητές μέτρα αυτοπροστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτώνται κάθε φορά στον ιστότοπο του ΕΟΔΥ, είτε μετά από απευθείας επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Χημικών Υπηρεσιών όπως προβούν στις απαραίτητες δικές τους ενέργειες για την ορθή τήρηση των όσων διαλαμβάνονται στην παρούσα εγκύκλιο και μέχρι την έκδοση νεότερων οδηγιών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!