Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κ.Υ.Α. 68/10269/2021 Λειτουργία και εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Υγειονομικών Πιστοποιητικών για το Εξαγωγικό Εμπόριο (Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.Ε.).

Αριθμ. 68/10269

ΦΕΚ B’ 85/15.01.2021

Λειτουργία και εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Υγειονομικών Πιστοποιητικών για το Εξαγωγικό Εμπόριο (Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.Ε.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 242),

β) του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας υπό στοιχεία 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Λ 191/1),

γ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

δ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ζ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85) και

η) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2) Την υπ’ αρ. 5359/10.8.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή» (Β’ 3374).

3) Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

4) Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών Οauth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα Τρίτων Φορέων (Β’ 762).

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των λεπτομερειών λειτουργίας και εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Υγειονομικών Πιστοποιητικών για το Εξαγωγικό Εμπόριο (Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.Ε.), το οποίο προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4758/2020, της διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για την έγκριση εξαγωγής σε τρίτες χώρες και για την ψηφιακή έκδοση των απαιτούμενων κτηνιατρικών πιστοποιητικών, των υποχρεώσεων των εμπόρων - εξαγωγέων, καθώς και άλλων τεχνικών θεμάτων σχετικών με την εξαγωγή ζώντων ζώων, τροφίμων ζωικής προέλευσης, ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων.

Άρθρο 2

Λειτουργία και εφαρμογή του Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.E.

1. Το Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.E. με την ονομασία «Εξαγωγές Ζώων, Τροφίμων Ζωικής προέλευσης Ζωικών Υποπροϊόντων», το οποίο συστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4758/2020 και λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), περιλαμβάνει ψηφιακή υπηρεσία για την ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης του εμπόρου - εξαγωγέα για την εξαγωγή φορτίου σε τρίτη χώρα.

2. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται ειδική ψηφιακή υπηρεσία με τίτλο «Διαχείριση Κτηνιατρικών Πιστοποιητικών Εξαγωγής», για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις περιφερειακές κτηνιατρικές αρχές και τη σύνταξη του δεύτερου μέρους του πιστοποιητικού, το οποίο αφορά στις υγειονομικές πληροφορίες αυτού και περιλαμβάνει την έγκριση ή την απόρριψή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

3. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά εξαγωγής, τα οποία εκδίδονται μέσω της διαχειριστικής εφαρμογής έχουν ισοδύναμη ισχύ με τα έντυπα πιστοποιητικά, που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας και φέρουν υπογραφή του επίσημου κτηνιάτρου της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής και φυσική σφραγίδα του κράτους.

4. Για κάθε προϊόν/είδος ζώου και τρίτη χώρα απαιτείται διαφορετικό υγειονομικό πιστοποιητικό, ανάλογα με τη διακρατική συμφωνία που ισχύει.

Άρθρο 3

Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης και έκδοσης κτηνιατρικών πιστοποιητικών εξαγωγής σε τρίτες χώρες

1. Ο έμπορος - εξαγωγέας εισέρχεται στην ψηφιακή υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Μετά την επιτυχή είσοδό του στην υπηρεσία, ο έμποροςεξαγωγέας επιλέγει το κατάλληλο υπόδειγμα πιστοποιητικού, από τον κατάλογο του συνημμένου παραρτήματος, ανάλογα με τη χώρα και το είδος των ζώντων ζώων, τροφίμων ζωικής προέλευσης, ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων, που επιθυμεί να εξάγει. Η αίτησή του (μέρος Ι του υγειονομικού πιστοποιητικού) υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας.

Ο έμπορος - εξαγωγέας έχει τη δυνατότητα να:

α) διαγράψει ή να τροποποιήσει την αίτησή του προτού την υποβάλει οριστικά ηλεκτρονικά στην οικεία τοπική κτηνιατρική αρχή και

β) να αποκτήσει πρόσβαση σε προηγούμενες αιτήσεις που έχει υποβάλει.

2. Ο επίσημος κτηνίατρος της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής παραλαμβάνει την αίτηση και το υπόδειγμα ψηφιακού πιστοποιητικού μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Διαχείριση Κτηνιατρικών Πιστοποιητικών Εξαγωγής» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία εισέρχεται με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης και ακολούθως:

α) Ελέγχει τις λεπτομέρειες του φορτίου, όπως αυτές καταγράφηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση (μέρος Ι του υγειονομικού πιστοποιητικού).

β) Πραγματοποιεί έλεγχο του προς εξαγωγή φορτίου, όπως αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις.

γ) Συμπληρώνει τις υγειονομικές πληροφορίες (μέρος ΙΙ του υγειονομικού πιστοποιητικού).

δ) Μετά την έγκριση της αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού, το τελευταίο εκτυπώνεται ή υπογράφεται ψηφιακά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4727/2020.

ε) Μετά την απόρριψη της αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού, ο έμπορος - εξαγωγέας ενημερώνεται σχετικώς, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

στ) Τα ψηφιακά πιστοποιητικά της εφαρμογής του Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.E δεν τροποποιούνται.

ζ) Τα ψηφιακά πιστοποιητικά της εφαρμογής του Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.E φέρουν ειδική ηλεκτρονική σήμανση ταυτοποίησης, αυθεντικοποίησης και γνησιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020, όταν απευθύνονται σε χώρες στις οποίες η εθνική ψηφιακή σφραγίδα είναι αποδεκτή. Για τις χώρες που δεν αποδέχονται την εθνική ψηφιακή σφραγίδα, τα ψηφιακά πιστοποιητικά εκτυπώνονται, υπογράφονται, σφραγίζονται και παραδίδονται στον έμπορο - εξαγωγέα σε έντυπη μορφή.

Άρθρο 4

Υποχρέωση χρήσης του Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.E

1. Αν ένα πιστοποιητικό περιλαμβάνεται στον δημοσιευμένο κατάλογο χωρών και προϊόντων/ζώων εξαγωγής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), τότε η αίτηση για την έκδοσή του υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.E.

2. Τα πιστοποιητικά εξαγωγής, που κατά την ημέρα της υποβολής της αίτησης από τον έμπορο - εξαγωγέα περιλαμβάνονται στον κατάλογο των δημοσιευμένων πιστοποιητικών, εκδίδονται αποκλειστικά μέσω του Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.E.

3. Τα πιστοποιητικά εξαγωγής που δεν περιλαμβάνονται στον δημοσιευμένο κατάλογο χωρών και προϊόντων εξαγωγής της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) δεν εκδίδονται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις εμπόρων - εξαγωγέων

1. Οι έμποροι - εξαγωγείς, που επιθυμούν να εξάγουν φορτία τροφίμων ζωικής προέλευσης και ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων σε τρίτες χώρες, οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία μητρώα που τηρεί η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Οι έμποροι - εξαγωγείς ζώντων ζώων διασφαλίζουν, ανάλογα με το είδος του ζώου, ότι τα προς εξαγωγή ζώα προέρχονται από εκμεταλλεύσεις που πληρούν όσα προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις.

3. Οι επίσημοι κτηνίατροι των οικείων περιφερειακών κτηνιατρικών αρχών εκδίδουν τα κτηνιατρικά υγειονομικά πιστοποιητικά, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας, μόνον εφόσον πληρούνται οι υποχρεώσεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος.

Άρθρο 6

Κατάλογος Κτηνιατρικών Πιστοποιητικών

Εντάσσονται στο Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.Ε. τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά για εξαγωγές σε τρίτες χώρες, που καταγράφονται στο συνημμένο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Το ανωτέρω παράρτημα τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 7

Μεταβατικές διατάξεις

Μέχρι την ενσωμάτωση της ψηφιακής σφραγίδας στα πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω του Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.Ε., αυτά σφραγίζονται με φυσική σφραγίδα.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Πιστοποιητικό εξαγωγής αλιευμάτων και αλιευτικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ)

2. Πιστοποιητικό εξαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ)

3. Πιστοποιητικό εξαγωγής μελιού και προϊόντων μελισσοκομίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ)

4. Πιστοποιητικό εξαγωγής σύνθετων προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ)

5. Πιστοποιητικό εξαγωγής αλιευμάτων και αλιευτικών προϊόντων στην Αυστραλία

6. Πιστοποιητικό εξαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στην Αυστραλία

7. Πιστοποιητικό εξαγωγής μελιού και προϊόντων μελισσοκομίας στην Αυστραλία

8. Πιστοποιητικό εξαγωγής σύνθετων προϊόντων στην Αυστραλία

9. Πιστοποιητικό εξαγωγής αλιευμάτων και αλιευτικών προϊόντων στην Αλβανία

10. Πιστοποιητικό εξαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στην Αλβανία

11. Πιστοποιητικό εξαγωγής μελιού και προϊόντων μελισσοκομίας στην Αλβανία

12. Πιστοποιητικό εξαγωγής σύνθετων προϊόντων στην Αλβανία

13. Πιστοποιητικό εξαγωγής αλιευμάτων και αλιευτικών προϊόντων στο Ισραήλ

14. Πιστοποιητικό εξαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στο Ισραήλ

15. Πιστοποιητικό εξαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στον Καναδά

16. Πιστοποιητικό εξαγωγής μελιού και προϊόντων μελισσοκομίας στην Ιαπωνία

17. Πιστοποιητικό εξαγωγής μελιού και προϊόντων μελισσοκομίας στην Αίγυπτο

18. Πιστοποιητικό εξαγωγής αλιευμάτων και αλιευτικών προϊόντων στη Β. Μακεδονία

19. Πιστοποιητικό εξαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στη Β. Μακεδονία

20. Πιστοποιητικό εξαγωγής αλιευμάτων και αλιευτικών προϊόντων στο Κόσοβο

21. Πιστοποιητικό εξαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στο Κόσοβο

22. Πιστοποιητικό εξαγωγής αλιευμάτων και αλιευτικών προϊόντων στη Σερβία

23. Πιστοποιητικό εξαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στη Σερβία

24. Πιστοποιητικό εξαγωγής μελιού και προϊόντων μελισσοκομίας στη Σερβία

25. Πιστοποιητικό εξαγωγής αλιευμάτων και αλιευτικών προϊόντων στο Μαρόκο

26. Πιστοποιητικό εξαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στο Μαρόκο

27. Πιστοποιητικό εξαγωγής αλιευμάτων και αλιευτικών προϊόντων στο Μαυροβούνιο

28. Πιστοποιητικό εξαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στο Μαυροβούνιο

29. Πιστοποιητικό εξαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στο Λίβανο

30. Πιστοποιητικό εξαγωγής αλιευμάτων και αλιευτικών προϊόντων στη Γεωργία

31. Πιστοποιητικό εξαγωγής κρέατος και προϊόντων / παραπροϊόντων κρέατος στο Κόσοβο

32. Πιστοποιητικό εξαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ιαπωνία

33. Πιστοποιητικό εξαγωγής μελιού και προϊόντων μελισσοκομίας στο Μαρόκο

34. Πιστοποιητικό εξαγωγής αλιευμάτων και αλιευτικών προϊόντων στην Αίγυπτο

35. Πιστοποιητικό εξαγωγής προϊόντων κρέατος στη Β. Μακεδονία

36. Πιστοποιητικό εξαγωγής προϊόντων κρέατος στη Σερβία

37. Πιστοποιητικό εξαγωγής κρέατος βοοειδών και κιμάς στη Β. Μακεδονία

38. Πιστοποιητικό εξαγωγής κρέατος βοοειδώνκιμάς στην Αλβανία

39. Πιστοποιητικό εξαγωγής κρέατος χοίρων-παρασκευάσματα του στην Αλβανία

40. Πιστοποιητικό εξαγωγής προϊόντων κρέατος στην Ουκρανία

41. Πιστοποιητικό εξαγωγής κρέατος αμνοεριφίων στην Αλβανία

42. Πιστοποιητικό εξαγωγής εντέρων στην Αλβανία

43. Πιστοποιητικό εξαγωγής χοίρειου κρέατος-κιμά στη Β. Μακεδονία

44. Πιστοποιητικό εξαγωγής παρασκευασμάτων κρέατος στη Β. Μακεδονία

45. Πιστοποιητικό εξαγωγής κρέατος πουλερικών στη Β. Μακεδονία

46. Πιστοποιητικό εξαγωγής προϊόντων κρέατος στο Μαυροβούνιο

47. Πιστοποιητικό εξαγωγής προϊόντων κρέατος στη Νέα Ζηλανδία

48. Πιστοποιητικό εξαγωγής κρέατος πουλερικών στην Αλβανία

49. Πιστοποιητικό εξαγωγής κρέατος πουλερικών στο Χογκ Κονγκ

50. Πιστοποιητικό εξαγωγής κρέατος χοίρων και προϊόντων τους στο Χόνγκ Κόνγκ

51. Πιστοποιητικό εξαγωγής κρέατος αιγοπροβάτων και προϊόντων αυτών στην Ιορδανία

52. Πιστοποιητικό εξαγωγής κρέατος κοτόπουλου - ορτυκιών στην Ινδία

53. Πιστοποιητικό εξαγωγής χοίρειου κρέατος στη Νέα Ζηλανδία

54. Πιστοποιητικό εξαγωγής κρέατος πουλερικών και προϊόντων αυτών στο Κογκό

55. Πιστοποιητικό εξαγωγής κρέατος πουλερικών στο Μαυροβούνιο

56. Πιστοποιητικό εξαγωγής νωπού κρέατος βοοειδών - κιμά στο Μαυροβούνιο

57. Πιστοποιητικό εξαγωγής χοίρειου κρέατος και προϊόντων στην Ινδία

58. Πιστοποιητικό εξαγωγής κρέατος Αμνοεριφίων στην Ινδία

59. Πιστοποιητικό εξαγωγής Αγριομελισσών σε ελεγχόμενες συνθήκες στη Β. Μακεδονία

60. Πιστοποιητικό εξαγωγής Βασιλισσών μελισσών σε Β. Μακεδονία

61. Πιστοποιητικό εξαγωγής Βασιλισσών μελισσών και αγριομελισσών στην Αλβανία

62. Πιστοποιητικό εξαγωγής Βομβίνων για Γονιμοποίηση Λαχανικών στη Σερβία

63. Πιστοποιητικό εξαγωγής Εντόμων - ακάρεων για βιολογικό έλεγχο στην Σερβία

64. Πιστοποιητικό εξαγωγής κρέατος και προϊόντων σε Ιορδανία

65. Πιστοποιητικό εξαγωγής κρέατος Βοοειδών στην Τουρκία

66. Πιστοποιητικό εξαγωγής κρέατος Θηραμάτων - Εκτρεφόμενων Κουνελιών στην Αρμενία

67. Πιστοποιητικό εξαγωγής Νεοσσών μιας ημέρας πλην στρουθιονιδών στη Αλβανία

68. Πιστοποιητικό εξαγωγής Νεοσσών μιας ημέρας πλην στρουθιονιδών στη Β. Μακεδονία

69. Πιστοποιητικό εξαγωγής Πουλερικών Αναπαραγωγής - Εκτροφής στο Κόσοβο

70. Πιστοποιητικό εξαγωγής Προϊόντων Κρέατος στην Αρμενία

71. Πιστοποιητικό εξαγωγής Σύνθετων προϊόντων στη Β. Μακεδονία

72. Πιστοποιητικό εξαγωγής Σύνθετων Διέλευση-Αποθήκευση στη Β. Μακεδονία

73. Πιστοποιητικό εξαγωγής Σύνθετων προϊόντων στην Ινδονησία

74. Πιστοποιητικό εξαγωγής Σύνθετων προϊόντων στην Ιαπωνία

75. Πιστοποιητικό εξαγωγής Σύνθετων προϊόντων σε Βοσνία-Ερζεγοβίνη

76. Πιστοποιητικό εξαγωγής Σύνθετων προϊόντων στη Σερβία

77. Πιστοποιητικό εξαγωγής Σύνθετων προϊόντων στο Κόσοβο

78. Πιστοποιητικό εξαγωγής Χοίρειου Κρέατος στην Αρμενία

79. Πιστοποιητικό εξαγωγής Χοιρινών εκτροφής στην Αλβανία

80. Πιστοποιητικό εξαγωγής Χοίρων Σφαγής στη Β. Μακεδονία

81. Πιστοποιητικό εξαγωγής Αιγοπροβάτων Σφαγής στην Αλβανία

82. Πιστοποιητικό εξαγωγής Αιγοπροβάτων Σφαγής στη Β. Μακεδονία

83. Πιστοποιητικό εξαγωγής προϊόντων Αυγών στη Σερβία

84. Πιστοποιητικό εξαγωγής Αυγών στην Αλβανία

85. Πιστοποιητικό εξαγωγής Αυγών στη Σερβία

86. Πιστοποιητικό εξαγωγής Αυγών στη Β. Μακεδονία

87. Πιστοποιητικό εξαγωγής Αυγών Επώασης στη Σερβία

88. Πιστοποιητικό εξαγωγής Αυγών Επώασης στην Αλβανία

89. Πιστοποιητικό εξαγωγής Βοοειδών Σφαγής στην Αλβανία

90. Πιστοποιητικό εξαγωγής προϊόντων Αυγών στο Κόσοβο

91. Πιστοποιητικό εξαγωγής προϊόντων Αυγών στη Β. Μακεδονία

92. Πιστοποιητικό εξαγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων στη Β. Μακεδονία

93. Πιστοποιητικό εξαγωγής Σκύλων και Γατών σε ΗΠΑ

94. Πιστοποιητικό εξαγωγής Σκύλων και Γατών σε Αργεντινή

95. Πιστοποιητικό εξαγωγής Σκύλων και Γατών στην Βραζιλία

96. Πιστοποιητικό εξαγωγής Σκύλων και Γατών στην Παραγουάη

97. Πιστοποιητικό εξαγωγής Σκύλων και Γατών στην Ουρουγουάη

98. Πιστοποιητικό εξαγωγής Πουλερικών Σφαγής/Εμπλουτισμός Θηραμάτων πλην Στρουθιονιδών στην Αλβανία

99. Πιστοποιητικό εξαγωγής Αυγών για Βιομηχανική Χρήση στις ΗΠΑ 100. Πιστοποιητικό εξαγωγής Τελικών Προϊόντων στην Αρμενία

101. Πιστοποιητικό εξαγωγής Παγωτών στην Αλβανία

102. Πιστοποιητικό εξαγωγής Σμήνους Μελισσών στην Αλβανία

103. Πιστοποιητικό εξαγωγής Δερμάτων Χοίρου στο Μεξικό

104. Πιστοποιητικό εξαγωγής Προσθετικών Ζωοτροφών για Γάτες και Σκύλους στην ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (Ρωσία)

105.Πιστοποιητικό εξαγωγής για Ζώα Υδατοκαλλιέργειας - Αυγά Ψαριών – Εκσπλαχνισμένα Ψάρια στη Β. Μακεδονία

106. Πιστοποιητικό εξαγωγής Δορών – Δερμάτων Οπληφόρων στην Αίγυπτο

107. Πιστοποιητικό εξαγωγής για Μαλλιά Τρίχες Χοίρου στο Ισραήλ

108. Πιστοποιητικό εξαγωγής για Κατεργασμένο Μαλλί Προβάτου στην Τουρκία

109. Πιστοποιητικό εξαγωγής για Κατεργασμένες Δορές και Δέρματα στη ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

110. Πιστοποιητικό εξαγωγής για Νωπές Δορές στη ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

111. Πιστοποιητικό εξαγωγής για Δορές και Δέρματα Οπληφόρων στο Λίβανο

112. Πιστοποιητικό εξαγωγής για Κατεργασμένες Δορές και Δέρματα στη ΣΕΡΒΙΑ

113. Πιστοποιητικό εξαγωγής για Πρώτες Ύλες Ζωοτροφών στο Κόσοβο

114. Πιστοποιητικό εξαγωγής για Δορές και Δέρματα Βοοειδών στην Ουκρανία

115. Πιστοποιητικό εξαγωγής για Δορές και Δέρματα Οπληφόρων στην Ινδία

116. Πιστοποιητικό εξαγωγής για Μεταποιημένη Κόπρο και Παράγωγα Προϊόντα στη Β. Μακεδονία

117. Πιστοποιητικό εξαγωγής για Ακατέργαστο Μαλλί στη Σερβία

118. Πιστοποιητικό εξαγωγής για Δορές και Δέρματα στην Αλβανία

119. Πιστοποιητικό εξαγωγής για Κρέας αιγοπροβάτων - πρόβειο κιμά στη Β. Μακεδονία

120. Πιστοποιητικό εξαγωγής για Ακατέργαστες δορές-δέρματα στην Κίνα

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αγροτικής Ανάπτυξης ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Υφυπουργός Αγροτικής και Τροφίμων Ανάπτυξης και Τροφίμων ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!