Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΕΑΛΕ/Γ.Π. 1059/2021 Παράταση του χρονικού διαστήματος εκκαθάρισης για την παροχή φαρμάκων αποκλειστικά σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4715/2020 (Α’ 149).

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 1059

ΦΕΚ Β 48-13.01.2021

Παράταση του χρονικού διαστήματος εκκαθάρισης για την παροχή φαρμάκων αποκλειστικά σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4715/2020 (Α’ 149).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4715/2020 «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 149).

2. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

3. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές διατάξεις» (Α’ 38).

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).

8. Την υπ’ αρ. 1663 απόφαση της 733ης/17-12-2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

9. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. 1373/11-01-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, από την οποία προκύπτει ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:

Παρατείνεται το χρονικό διάστημα εκκαθάρισης κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων, των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των στρατιωτικών νοσοκομείων, των νοσοκομείων ειδικού καθεστώτος, των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., των λοιπών δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας καθώς και των ιδιωτικών φαρμακείων, αποκλειστικά για την παροχή φαρμάκων προς ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έως τις 31.12.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2021

Ο Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!