Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ Πρόσκληση προς τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση της δράσης "Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου με φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη/ αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος"

ΕΣΠΑ

Ανακοίνωση

Πρόσκληση προς τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση της δράσης "Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου με φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη/ αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος"

Πρόσκληση προς τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση της δράσης "Επιχορήγηση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων (ΜμΕ) επιχειρήσεων της χώρας για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) για την αντιμετώπιση των δυσκολιών λειτουργίας τους υπό το καθεστώς της πανδημίας COVID-19"

Δικαιούχος της πράξης θα είναι ο ΕΦΕΠΑΕ, ο οποίος θα έχει την αρμοδιότητα για την μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στους ωφελούμενους, οι οποίοι θα είναι οι ΜμΕ του κλάδου του λιανεμπορίου, οι οποίες διατηρούν φυσικό κατάστημα και θα ενισχυθούν για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) για την αντιμετώπιση των δυσκολιών λειτουργίας τους από την έξαρση της νόσου COVID-19.

Προσοχή: Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται μόνο προς τον ενδιάμεσο φορέα ΕΦΕΠΑΕ και όχι προς τους δικαιούχους, για τους οποίους θα ακολουθήσει νέα Πρόσκληση για την υποβολή  αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση και η οποία θα αναρτηθεί με διακριτή καταχώριση στο www.espa.gr και στην ενότητα Προκηρύξεις του http://www.antagonistikotita.gr/epanek/

Απευθύνεται σε ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ)

Η περίοδος υποβολής είναι από 30/12/2020 έως 15/1/2021.

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης. Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου.

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης:

  • Τεχνικό Δελτίο Πράξης
  • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
  • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
  • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
  • Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης
  • Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες
  • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
  • Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων
  • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
  • Λοιπά έγγραφα: Λοιπά τεκμηριωτικά έγγραφα τα οποία εξυπηρετούν το σκοπό της δράσης.

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ.

Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!