Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΣΠΑ Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη/ αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος

Επιχορήγηση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων (ΜμΕ) επιχειρήσεων της χώρας για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) για την αντιμετώπιση των δυσκολιών λειτουργίας τους από την έξαρση της νόσου COVID-19.

Στοχευμένη δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19, με σκοπό τη στήριξη της λειτουργίας των ΜμΕ επιχειρήσεων, την ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού τους και την αποφυγή του συνωστισμού στους εσωτερικούς τους χώρους.

Δικαιούχος της πράξης θα είναι ο ΕΦΕΠΑΕ, ο οποίος θα έχει την αρμοδιότητα για την μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στους ωφελούμενους, οι οποίοι θα είναι οι ΜμΕ του κλάδου του λιανεμπορίου, οι οποίες διατηρούν φυσικό κατάστημα.

Σε ποιους απευθύνεται

Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ)

Περίοδος υποβολής

από 30/12/2020 έως 15/1/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης. Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης: 

  • Τεχνικό Δελτίο Πράξης
  • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
  • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
  • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
  • Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης
  • Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες
  • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
  • Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Εργου & Υοποίηση συναφών Έργων
  • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
  • Λοιπά έγγραφα: Λοιπά τεκμηριωτικά έγγραφα τα οποία εξυπηρετούν το σκοπό της δράσης.

Προϋπολογισμός

€ 80.000.000

Διαβάστε περισσότερα εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!