Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΣτΕ Μη επιβολή τελών χαρτοσήμου σε έντοκα χρηματικά δάνεια χορηγούμενα, έστω ευκαιριακά, από ήδη υποκείμενο σε ΦΠΑ

Περίληψη ΣτΕ Β΄ Τμήμα 7μ. 2163-4/2020, 2323-5/2020. 

Θέμα: Μη επιβολή τελών χαρτοσήμου σε έντοκα χρηματικά δάνεια που χορηγούνται, έστω ευκαιριακά, από ήδη (για άλλη οικονομική δραστηριότητα) υποκείμενο σε ΦΠΑ.

Με τις ανωτέρω αποφάσεις της 7μελούς Συνθέσεως του Β΄ Τμήματος του Δικαστηρίου κρίθηκε ότι:

Η χορήγηση από πρόσωπο υποκείμενο σε ΦΠΑ για την κύρια οικονομική δραστηριότητά του, έστω ευκαιριακά, έντοκου χρηματικού δανείου, ως διάθεση κεφαλαίου σε τρίτον, έναντι του οποίου (κεφαλαίου) καταβάλλεται η δέουσα αμοιβή υπό μορφή τόκων, συνιστά παροχή υπηρεσιών από επαχθή αιτία και ως εκ τούτου, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, καίτοι συνιστά απαλλασσόμενη δραστηριότητα. Συνεπώς, η διάταξη (άρθρο 15 παρ. 1 περ. α΄) του Κώδικα των Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου, καθ' ο μέρος επιβάλλει τέλος χαρτοσήμου επί συμβάσεων έντοκων χρηματικών δανείων, καταργήθηκε ήδη από 1.1.1987 δυνάμει ρητής πρόβλεψης του άρθρου 57 παρ. 1 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν 1642/1987).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!