Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΣΠΑ - Περιφέρεια Αττικής Παράταση υποβολής αιτήσεων για ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ 
«ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020»

ΑΔΑ:9ΞΝΦ7Λ7-ΑΞ8

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης 

Ημερομηνία: 07/12/2020

Α.Π. : 3713

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: 4η Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής

Έχοντας υπόψη:

1. Το Άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005

2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.07.2010)

3. Το ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, το έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό Δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει

4. Το ν. 4605/01.04.2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ)2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.02.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 26, για την τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως τροποποιείται και ισχύει

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1046/2018, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

8. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014 περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων.

9. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01)

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. (O.J ΕΕ L 352 της 24.12.2013)

11. Η σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003].

12. Η Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.

13. Η με Α.Π.48087/ΕΥΚΕ5479/26.04.2017 εγκύκλιος της ΕΥΚΕ με θέμα: «Περιγραφή διαδικασιών, Ροών εργασίας και Ρόλων προς τους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο2014-2020».

14. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης C(2014)3542 final/23.05.2014, όπως τροποποιείται και ισχύει

15. Την με αριθμό 1310/Γ’ΚΠΣ 310/17-01-2001 (ΦΕΚ 33/Β/18-01-2001) κοινή υπουργική απόφαση για τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ’ αρ.: 32670/ΕΥΘΥ 327/23.03.2015 (ΦΕΚ 715/Β/24.04.2015) υπουργική απόφαση

16. Την με αριθμό C(2014) 10170 final / 18.12.2014 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI2014GR16M2OP012), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει

17. Την με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β) Υπουργική Απόφαση για την Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΕΚΕΔ), όπως ισχύει

18. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 126829/EΥΘΥ 1217/21.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784/Β) και θέμα: "Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014», όπως τροποποιείται και ισχύει

19. Ο Ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137Α/1309-2017) και συγκεκριμένα τα άρθρα 39 &40

20. Την υπ’ αρ.: 1203/17.03.2015 (ΦΕΚ 474/Β/27.03.2015) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για τη “Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014–2020”, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.: 3471/05.09.2016 (ΦΕΚ 3306/Β/14.10.2016) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής,

21. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση»

22. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020 και ειδικότερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων κρατικών ενισχύσεων

23. Την με αριθμό 141938/ΕΥΘΥ 1050 Απόφαση τροποποίησης της 97724/ΕΥΘΥ 750 (ΦΕΚ 11/B/ 09.01.2019) υπουργική απόφαση για τον καθορισμό επιλέξιμων κατηγοριών λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ.

24. Την με αριθμό 4191/21.12.2018 (ΦΕΚ 5932/B/31.12.2018) υπουργική απόφαση για τον ορισμό του ΕΦΕΠΑΕ ως ΕΦΔ του ΠΕΠ Αττική 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

25. Το έκτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» ( Α΄68).

26. Τη με αρ. από 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

27. Την από 03.07.15 απόφαση της 1ης Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014–2020, με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Ε.Π., καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι.

28. Την Γραπτή Διαδικασία 41, ως προς το 8ο θέμα με τίτλο «Εξειδίκευση Δράσης 3.3.1.4 του ΕΤΠΑ», η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 2858/28.09.2020 απόφαση Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020 (ΑΔΑ: ΩΧΝ27Λ7-ΓΤΑ).

29. Την υπ’ αρ. 103357/ΕΥΚΕ1589/02.10.2020 διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου πρόσκλησης για τη δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Αττική».

30. Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης είναι το SA.58616 (2020/N) 28/9/2020 εγκεκριμένο καθεστώς της ΕΕ.

31. Την με ΑΠ 2963/06.10.2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ_Ψ48Θ7Λ7-ΞΚ5) για την προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid19 στην Αττική» (Έκδοση 1/0)

32. Την από 06.10.2020 Αναλυτική Πρόσκληση με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική», κωδ ΑΤΤ124 και ΑΔΑ_Ψ48Θ7Λ7-ΞΚ5 (Έκδοση 1/0)

33. Την ανάγκη 1ης τροποποίησης της πρόσκλησης, σχετικά με την αλλαγή των ημερομηνιών έναρξης και λήξης υποβολής προτάσεων (από τις τρέχουσες ισχύουσες ημερομηνίες 12.10.2020 έναρξης και 06.11.2020 λήξης στις 23.10.2020 νέα ημερομηνία έναρξης και 20.11.2020 νέα ημερομηνία λήξης).

34. Την με ΑΠ 3032/09.10.2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: ΩΦΣΖ7Λ7-ΕΡ1) για την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» (Έκδοση 2/0)

35. Τις ερωτήσεις επιχειρήσεων που έχουν υποβληθεί προς διευκρίνιση

36. Το με αρ. πρωτ. 3156/22.10.2020 αίτημα της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής προς τα Πρωτοδικεία Αθηνών και Πειραιώς για παροχή στοιχείων αρμοδιότητάς τους

37. Την με αρ. πρωτ. 10302/26.10.2020 (αρ. πρωτ. ΕΥΔΕΠ Περ. Αττικής 3217/26.10.2020) θετική απάντηση του Πρωτοδικείου Αθηνών και την με αρ. πρωτ. 5327/26.10.2020 (αρ. πρωτ. ΕΥΔΕΠ Περ. Αττικής 3219/26.10.2020) θετική απάντηση του Πρωτοδικείου Πειραιώς

38. Την με αρ. πρωτ. 117218/ΕΥΚΕ1873/05-11-2020 Διατύπωση Γνώμης επί του σχεδίου της 2ης τροποποίησης της πρόσκλησης για τη δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική»

39. Την με ΑΠ 3327/06.11.2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: Ψ2Σ97Λ7-8ΥΞ) για την 2η τροποποίηση της πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» (Έκδοση 3/0)

40. Την από 16.11.2020 Διατύπωση Γνώμης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ επί του σχεδίου της 3ης τροποποίησης της πρόσκλησης για τη δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική»

41. Την με ΑΠ 3444/16.11.2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: Ω1ΥΞ7Λ7-ΞΔΗ) για την 3η τροποποίηση της πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» (Έκδοση 4/0)

42. Τα αιτήματα επιχειρήσεων για παράταση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την 4η Τροποποίηση της πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική», ως προς τα παρακάτω σημεία:

1. Στην ενότητα «2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ» τροποποιείται η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων σε 21/12/2020 και ώρα 15:00.

2. Στην ενότητα «8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» το χωρίο «Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 23/10/2020 ώρα 13.00 και έως τις 20/11/2020 ώρα 15.00», τροποποιείται σε «Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 23/10/2020 ώρα 13.00 και έως τις 21/12/2020 ώρα 15.00».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ΑΠ 3444/16.11.2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής η τροποποίηση της πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική».

Η Έκδοση 5/0 της πρόσκλησης του θέματος θα δημοσιευτεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 (www.pepattikis.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) και της ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr).

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση θα παρέχονται από Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 39, 10564, Αθήνα (Στοά Πεσμαζόγλου, 7ος όροφος), Τηλ.:+30 213 0166100 (ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00), e-mail: attica-covid@elanet.gr , URL: www.elanet.gr και www.efepae.gr.

Τυχόν ερωτήματα θα διατυπώνονται εγγράφως και θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση attica-covid@elanet.gr.

Αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης είναι η συνημμένη Αναλυτική Πρόσκληση (Έκδοση 5/0) της Δράσης.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

Συνημμένα:

  • Αναλυτική Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!