Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. Β2β/Γ.Π.οικ. 76251/2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ. 70808/05-11-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας είσπραξης των οφειλόμενων ποσών αυτόματης επιστροφής (claw back) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), των ΚΑΚ φαρμακευτικών προϊόντων και των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ έτους 2019»

Αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ. 76251

ΦΕΚ B’ 5307/03.12.2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ. 70808/05-11-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας είσπραξης των οφειλόμενων ποσών αυτόματης επιστροφής (claw back) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), των ΚΑΚ φαρμακευτικών προϊόντων και των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ έτους 2019».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο δωδέκατο του ν. 4737/2020, «Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ” (ΑLEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις.» (Α’ 204).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4052/2012, «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας.... και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (Α’ 41), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011, «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν (Α΄ 31).

4. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014, «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές διατάξεις» (Α’ 38), όπως ισχύουν.

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005, «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017, «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121).

8. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ. 70808/05-11-2020 (Β΄ 4981) απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας είσπραξης των οφειλόμενων ποσών αυτόματης επιστροφής (claw back) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), των ΚΑΚ φαρμακευτικών προϊόντων και των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ έτους 2019».

9. Την υπ’ αρ. 1532/Συνεδρίαση 726/20-11-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

10. Την υπό στοιχεία ΔΒ4Ζ/Γ31/75/οικ.32758/18-11-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

11. Την υπ’ αρ. Β2β/Γ.Π.οικ.75528/24-11-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περ. ε παρ. 5, του άρθρου 24 του ν. 4270/ 2014 (Α’ 143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη ούτε στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1. Την αντικατάσταση του άρθρου 1 της εν θέματι υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:

«Άρθρο 1

Ένταξη στη ρύθμιση

Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικές εταιρείες με οφειλόμενα προς τον ΕΟΠΥΥ ποσά αυτόματης επιστροφής του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), για το έτος 2019, μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση καταβολής τους σε δόσεις, εφόσον δεν οφείλουν ποσά επιστροφής του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) για το έτος 2019 και καταβάλουν κανονικά τις δόσεις της προηγούμενης ρύθμισης οφειλών των ετών 2012-2018 με βάση το άρθρο 236 του ν. 4635/2019. Η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται με αίτημα της εταιρείας στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ έως τις 15 Δεκεμβρίου 2020.».

2. Την αντικατάσταση του άρθρου 2 της εν θέματι υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:

«Άρθρο 2

Καταβολή δόσεων

Η καταβολή των δόσεων διενεργείται μηνιαία με ηλεκτρονική καταβολή με τη χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής.

Η πληρωμή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά καθώς και στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

Το σύνολο της πρώτης δόσης της ρύθμισης είναι καταβλητέο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου μηνός.».

3. Την αντικατάσταση του άρθρου 3 της εν θέματι υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:

«Άρθρο 3

Υπολογισμός του αριθμού δόσεων

Για το έτος 2019 ο αριθμός των δόσεων (D), υπολογίζεται ως εξής:

D=min (Y.O./max(0,05*M.M.T., 5000), 36)

Όπου στον ανωτέρω τύπο:

(Y.O.) είναι η υπολειπόμενη οφειλή της φαρμακευτικής εταιρείας ή του Κ.Α.Κ. φαρμακευτικών προϊόντων προς τον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2019 μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του συμψηφισμού με ισόποσες οφειλές του ΕΟΠΥΥ.

(Μ.Μ.Τ.) είναι ο μέσος μηνιαίος τζίρος σε τιμές παραγωγού της φαρμακευτικής εταιρείας ή του Κ.Α.Κ., φαρμακευτικών προϊόντων για το έτος 2019. Στον ανωτέρω τύπο έχει ενσωματωθεί το κριτήριο ότι η δόση πρέπει να είναι ίση με το 5 % του Μ.Μ.Τ. και να μην τον ξεπερνάει, εκτός αν είναι μικρότερη των 5.000 ευρώ.

Από την εφαρμογή της ανωτέρω εξίσωσης προκύπτει ακέραιο νούμερο χωρίς δεκαδικά ψηφία μετά από τις απαραίτητες στρογγυλοποιήσεις. Η ελάχιστη τιμή που μπορεί να λάβει το D είναι 1. Η μέγιστη τιμή που μπορεί να λάβει το D είναι το 36 που αποτελεί και τον μέγιστο αριθμό δόσεων της ρύθμισης.

Κατά τον υπολογισμό των δόσεων, ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση που από τους ανωτέρω υπολογισμούς προκύπτει ποσό δόσης κάτω από 5.000 ευρώ ο αριθμός των δόσεων μειώνεται κατά μία και γίνεται νέος υπολογισμός του ποσού της δόσης.

Ο ανωτέρω τύπος δεν εφαρμόζεται για ποσά οφειλής έως 9.999 ευρώ τα οποία καταβάλλονται εφάπαξ στην πρώτη καταβολή από τις εταιρείες.

Οι δόσεις που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό είναι ισόποσες. Ωστόσο το ποσό της τελευταίας δόσης μπορεί να αναπροσαρμοστεί κατάλληλα ώστε να προκύπτει το τελικό ποσό της υφιστάμενης οφειλής της φαρμακευτικής εταιρείας (Υ.Ο.).».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!