Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/2020 Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονομώ», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033

ΦΕΚ B’ 5229/26.11.2020

Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονομώ», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (Α’ 265), Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 και άλλες διατάξεις.» (Α’ 297), όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 28 παρ. 4 αυτού.

4. Τον ν. 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 42) και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 92).

5. Την υπό στοιχεία Υ3/20.01.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς Τάξης των Υπουργείων» (Β’ 48).

6. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων… Μετονομασία … του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας...» (Α’ 114).

7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192) όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

11. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

12. Την υπό στοιχεία 85847/12.08.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη (Β’ 3375).

13. Την υπό στοιχεία 66135/ΕΥΘΥ455/13.6.2017 (Β’ 2064) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67743/ΕΥΘΥ 615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της υπό στοιχεία 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β’ 655) κοινής υπουργικής απόφασης»” (Β’1248).

14. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (Β’ 5968) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β’1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”».

15. Την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ1217/9.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/ 2014» (Β’ 2784).

16. Την υπό στοιχεία 88238/ΕΥΘΥ 811/29.08.2016 (Β’ 2733) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» και αντικατάσταση των υπό στοιχεία Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β’ 1540) και υπό στοιχεία Δ13/Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β’ 1577) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν».

17. Την υπ’ αρ. 7313/1818/29.11.2016 κοινή υπουργική απόφαση για τη «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» (Β’ 3905), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

18. Τον ν. 3912/2011 περί σύστασης του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (Α’ 17), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ειδικότερα την παρ. 1α του άρθρου 2 του ν. 4608/2019 σύμφωνα με το οποίο μετονομάστηκε σε «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.» (Α’66).

19. Την από 30.11.2016 Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και του Ελληνικού Δημοσίου για το Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ», όπως ισχύει.

20. Την υπό στοιχεία 5227/Β1/1040/5.9.2019 κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανασυγκρότηση της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» (ΥΟΔΔ 3443), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

21. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ’ αρ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.

22. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1083/2006».

23. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Την Οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.

24. Την υπό στοιχεία 7327/2388/Α20/30.11.2016 απόφαση ένταξης της πράξης «Σύσταση Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003387 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

25. Την υπό στοιχεία 4550/B1/937/23.07.2018 απόφαση τροποποίησης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5007782 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

26. Την υπό στοιχεία 5686/1262/A2/22.10.2020 απόφαση ένταξης της πράξης «Πρόγραμμα «ΕξοικονομώAυτονομώ» (Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ) - Άμεσες ενισχύσεις» με Κωδικό ΟΠΣ 5073706 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

27. Την υπ’ αρ. 65979/24.06.2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2019 του έργου με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» ύψους 34 εκατομμυρίων ευρώ (Κωδικός έργου 2019ΣΕ06100008)

28. Την υπό στοιχεία οικ.2386/01.11.2017 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών Βόρειο Αιγαίο» με Κωδικό ΟΠΣ 5010477 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».

29. Την υπ’ αρ. 2340/29.09.2020 Έγκριση, μέσω γραπτής διαδικασίας, της τροποποίησης του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής (ΕΕΕΠ 17η έκδοση) και της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης 2019 του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»

30. Την υπ’ αρ. 3553/17.11.2020 Τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5017627 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».

31. Την υπ’ αρ. 391/07.03.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Αξιοποίηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της κατοικίας στα Ιόνια Νησιά» με Κωδικό ΟΠΣ 5027208 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

32. Την υπ’ αρ. 2234/30.09.2020 23η απόφαση Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιόνιων Νήσων 2014-2020 δια της γραπτής διαδικασίας.

33. Την υπ’ αρ. 1099/21.03.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Δράση 4.c.2 Εξοικονόμηση Ενέργειας στις κατοικίες» με Κωδικό ΟΠΣ 5028103 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».

34. Την υπ’ αρ. 4611/29.09.2020 Έγκριση - μέσω Γραπτής Διαδικασίας του Ετήσιας Έκθεσης Έτους 2019 και της τροποποίησης του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ Κρήτη 2014-2020.

35. Την υπ’ αρ. 1091/28.03.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση στον Οικιακό Τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ 5027236 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

36. Την υπ’ αρ. 3989/29.09.2020 Γραπτή Διαδικασία Έγκρισης της 27ης έκδοσης του Εντύπου Εξειδίκευσης Εφαρμογής και της 5ης Ετήσιας Έκθεσης έτους 2019 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.

37. Την υπ’ αρ. 828/29.03.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5023664 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».

38. Την υπ’ αρ. 3548/12.11.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με Έγκρισης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020», των Εγγράφων Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής Παρακολούθησης (ΕΕΕΠ) δράσεων του Ε.Π. Πελοποννήσου, σύμφωνα με το Α.Π. 3383/27.10.2020 έγγραφο της 55ης Γραπτής Διαδικασίας.

39. Την υπ’ αρ. 1081/30.03.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5028728 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

40. Το από 11.11.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Α.Π. εισερχομένου ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/110802/1008) της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Έγκριση εγγράφου "43η ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 -2020"».

41. Την υπ’ αρ. 1023/30.05.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ 5027228 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».

42. Την υπ’ αρ. 81/16.01.2020 απόφαση ένταξης της πράξης «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα - Β’ Κύκλος» με Κωδικό ΟΠΣ 5049255 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».

43. Την υπ’ αρ. 1947/06.07.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης και χρήσης φιλικότερων μορφών ενέργειας σε ιδιωτικά κτίρια, συμπληρωματικά με τη σχετική δράση του ΕΠΑΝΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029543 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

44. Την υπ’ αρ. 2241/23.10.2020 απόφαση έγκρισης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 20142020 της υπ’ αρ. 2152/15-10-2020 γραπτής διαδικασίας».

45. Την υπ’ αρ. 1253/09.03.2020 απόφαση ένταξης της πράξης «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ιδιωτικών κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5049504 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».

46. Την υπ’ αρ. 4994/7.10.2020 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020.

47. Την υπ’ αρ. 706/26.02.2020 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5049506 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

48. Την υπ’ αρ. 991/13.03.2020 απόφαση ένταξης της πράξης «Δράσεις Ενίσχυσης Εξοικονομώ κατ’ Οίκον στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5051066 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

49. Την υπ’ αρ. 6050/11.11.2020 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

50. Το υπό στοιχεία 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων».

51. Την υπό στοιχεία 102805/ΕΥΚΕ 6407/26.09.2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ σχετικά με τη σώρευση στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» στην Προγραμματική περίοδο 2014-2020.

52. Τον ν. 4624/2019 περί «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις (Α’ 137).

53. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

54. Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) (Β 4893/31.12.2019).

55. Τον ν. 4342/2015 «… Ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 “Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ”, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 “Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας” και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει.

56. Το άρθρο 6 ν. 3818/2010 «Προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων του Ν. Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 17), σχετικά με την σύσταση της Ειδικής Γραμματείας.

57. Την υπό στοιχεία ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β’ 2367), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

58. Την υπό στοιχεία ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/17.11.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» (Β’ 4003), όπως ισχύει (Β’ 4108/23.11.2017).

59. Το από 5.2.2017 Παραδοτέο 1 της υπό στοιχεία Υ.Π.ΕΝ. 170192/9/5.1.2017 σύμβασης υλοποίησης του έργου: «Εκπόνηση απαιτούμενων ενεργειών για την αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων», όπως έχει αναθεωρηθεί.

60. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/6949/72/28.01.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας για το χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής» (Β’ 408).

61. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/85251/242/ 28.11.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας» (Β’ 5447).

62. Τον ν. 3862/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» (Α’113), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

63. Την υπ’ αρ. 45231/20.4.2017 (Β’ 1445) κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α’ 240), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία ΔΕΑΦ1167412 ΕΞ 2017/6.11.2017 (Β’ 3944) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την υποχρέωση τήρησης Επαγγελματικού Λογαριασμού.

64. Tον ν. 4270/2014, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

65. Τα υπό στοιχεία 6056/Β1/1428/10.11.2020, 5989/09.11.2020, 3474/10.11.2020, 5360/10.11.2020, 2379/10,11/2020, 2842/13.11.2020 και 2830/19.11.2020 έγγραφα της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και των ΕΥΔ ΕΠ Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου και Β. Αιγαίου αντίστοιχα, το από 12.11.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (υπό στοιχεία εισερχομένου ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/109193/969) της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής, που αφορούν στην έγκριση του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος «Εξοικονομώ Αυτονομώ» (σχετικό το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/107158/945/6.11.2020 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας).

66. Την υπ’ αρ. 171563/131/21.02.2018 κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’756), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

67. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/ 27.06.2019 κοινή απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: Προκήρυξη Β’ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II» (Β’2583), που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

68. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/111909/3208/ 20.11.2020 εισήγηση (περ. ε’) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει, για το προτεινόμενο σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο “Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονομώ», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020”.

69. Το γεγονός ότι από την παρούσα τροποποίηση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε το πρόγραμμα με τίτλο “Εξοικονομώ - Αυτονομώ” με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, τη μείωση των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα “Εξοικονομώ - Αυτονομώ” υλοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους που περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής και τα Παραρτήματά του. Τα εν λόγω κείμενα ενσωματώνονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

2. Η μεταφορά των πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. για την καταβολή της άμεσης ενίσχυσης και την πληρωμή του κόστους διαχείρισης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. γίνεται κατ’ αναλογία με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 9 και 6 αντίστοιχα της υπ’ αρ. 7313/1818/5.12.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3905), όπως ισχύει.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!