Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. Β1.α/οικ.7377/2020 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για την αποζημίωση δικαιούχων λόγω διάθεσης χώρων και του προσωπικού τους

Αριθμ. Β1.α/οικ.73777

ΦΕΚ Β 5150/20.11.2020

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αποζημίωση δικαιούχων λόγω διάθεσης χώρων και του προσωπικού τους, καθώς και του προσωπικού του άρθρου 80 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Των άρθρων 80, 84, 85 και 86 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις», (Α’ 214).

β. Του ν. 3918/2011«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»(Α’ 31).

γ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

δ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (Α’ 98).

ε. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου

Υγείας» (Α’ 148). στ’. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

ζ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

η. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Την υπό στοιχεία Γ.Π. Β1α/οικ.71413/09.11.2020 εισήγηση της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/ 2014, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ε.Φ.1023711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών (Α’ 143).

4. Την ανάγκη διάθεσης (αναγκαστικής ή εθελοντικής) στο δημόσιο, κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών ΜΕΘ, επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας και παρόχων υπηρεσιών υγείας, κέντρων αποκατάστασης, ιδιωτικών νοσοκομείων εν συνόλω, τουριστικών καταλυμάτων, ξενοδοχείων, ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών στέγασης και άλλων ιδιοκτησιών, καθώς και μετακίνησης προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:

Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για την καταβολή αποζημίωσης στους δικαιούχους λόγω διάθεσης χώρων και του προσωπικού των αναγκαστικά δεσμευόμενων ή διατιθέμενων χώρων, καθώς και στο προσωπικό του άρθρου 80 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, με το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000,00 €) από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 80, 84, 85 και 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υγείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!