Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 120136/2020 Συνεδρίαση των Επιτροπών της παρ.10 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) με τηλεδιάσκεψη

Αριθμ. 120136 - 12-11-2020

ΦΕΚ B’ 5126/19.11.2020

Συνεδρίαση των Επιτροπών της παρ.10 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) με τηλεδιάσκεψη.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 51 του ν. 4712/2020 «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/ παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις» (Α’ 146).

2. Το άρθρο 24 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258), και ιδίως την παρ. 10 αυτού.

3. Tο π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’126 διορθώσεις σφαλμάτων).

5. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

6. Την υπ’ αρ. 48/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα» (Β’ 3100).

7. Τα άρθρα 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

8. Την υπ’ αρ. 429/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 κοινής υπουργικής απόφασης «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη (Β’ 539)» (Β’ 850), όπως ισχύει.

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας υπό στοιχεία 1999/93/ΕΚ.

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας υπό στοιχεία 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

11. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας υπό στοιχεία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137), όπως ισχύει.

12. Τον ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων/Δημόσιες συμβάσεις/μισθολογικά κ.λπ.» (Α’ 176) και ιδίως το άρθρο 21 αυτού.

13. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».

14. Την ανάγκη ταχύτερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας των οργάνων - επιτροπών αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων (ΕΤΑΚ) και των επιτροπών ενστάσεων.

15. Την ανάγκη εφαρμογής μέτρων ιδίως λόγω της πανδημίας του COVID-19 για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των οργάνων - επιτροπών αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων (ΕΤΑΚ) και των επιτροπών ενστάσεων χωρίς τη φυσική παρουσία των μελών τους.

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

ΟΡΙΣΜΟΣ

Ως τηλεδιάσκεψη των συλλογικών οργάνων αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης και ενστάσεων του άρθρου 24 του ν. 4310/2014: Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία/Εκκλησία/Κολλέγια, ΑΕΙ κ.λπ. νοείται η από απόσταση διάσκεψη, η αμφίδρομη δηλαδή επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων ή ατόμων μέσω συστημάτων ήχου, εικόνας και ήχου ή ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων μέσων που παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται από συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου.

Στόχος της τηλεδιάσκεψης είναι η διευκόλυνση της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, ιδίως σε περιπτώσεις που είναι δυσχερής η φυσική παρουσία κάποιων ή και όλων των μελών των συλλογικών οργάνων καθώς και η συνεδρίαση του οργάνου τόσο σε ώρες εντός συνήθους ωραρίου δημόσιας υπηρεσίας όσο και εκτός ωραρίου.

Άρθρο 2

ΜΕΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Η συνεδρίαση των επιτροπών των παρ. 8 και 9 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014: Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία/Εκκλησία/Κολλέγια, ΑΕΙ κ.λπ. δύναται να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη, η οποία πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη της επιτροπής περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Η πρόσκληση θα πρέπει να καθορίζει ιδίως την πλατφόρμα τηλεπικοινωνίας μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η συνεδρίαση.

Αν η συνεδρίαση πραγματοποιείται μέσω «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ή μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης «e:Presence.gov. gr» θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της υπ’ αρ. 429 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας (B’ 850/2020), όπως ισχύει.

Αν η συνεδρίαση πραγματοποιείται με χρήση άλλης πλατφόρμας (π.χ. Skype, Zoom) θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα ασφάλειας και επιτήρησης που απαιτούνται για τη διασφάλιση της μυστικότητας/εμπιστευτικότητας των συνεδριάσεων (π.χ. ηχομόνωση χώρων, έλεγχος πρόσβασης κ.α.).

Άρθρο 3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΤΙΑ

Η είσοδος/συμμετοχή των μελών στο δίκτυο τηλεδιάσκεψης (συνεδρία) γίνεται μέσω διαδικασίας ταυτοποίησης με χρήση ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων (π.χ. επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου), τα οποία θα διασφαλίζουν την πιστοποίηση της ταυτότητας των συμμετεχόντων. Αν η συνεδρίαση πραγματοποιείται μέσω «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ή μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης «e:Presence.gov.gr», η είσοδος/συμμετοχή των μελών στο δίκτυο τηλεδιάσκεψης (συνεδρία) γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ΄αρ. 429 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας (B’ 850/2020), όπως ισχύει.

Η απαρτία του συλλογικού οργάνου θα διαπιστώνεται από τον προεδρεύοντα και θα καταγράφεται στο πρακτικό της συνεδρίασης.

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής της συνεδρίασης που παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών πρέπει να αποτρέπει οποιαδήποτε τροποποίηση των όσων διαμείβονται στην τηλεδιάσκεψη και να βοηθά στην επεξεργασία των πρακτικών, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και αμφισβητήσεις.

Κανένα μέλος της επιτροπής δεν αποθηκεύει με ηλεκτρονικά μέσα τις εργασίες των συνεδριάσεων ούτε κάνει χρήση προσωπικών δεδομένων των υπολοίπων μελών μέσω των δυνατοτήτων που παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Για την εύρυθμη διεξαγωγή των συνεδριάσεων είναι δυνατόν να διατίθεται τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό της ΓΓΕΤ, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη ροή της συνεδρίασης και η ποιότητα της αναμετάδοσης.

Το τυχόν τεχνικό υποστηρικτικό προσωπικό δεν θα παρευρίσκεται στον ίδιο χώρο με τους συμμετέχοντες στη διάσκεψη και θα καλείται μόνο σε περίπτωση προβλήματος.

Άρθρο 4

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η γραμματειακή υποστήριξη των επιτροπών παρέχεται από τη ΓΓΕΤ ή κατά περίπτωση από την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.

Η τήρηση των πρακτικών διενεργείται από τον εκτελούντα χρέη γραμματέα υπάλληλο της ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. Το πρακτικό είναι δυνατόν να συνταχθεί ως ηλεκτρονικό έγγραφο, οπότε φέρει τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές των μελών, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014.

Αν ένα ή περισσότερα μέλη των επιτροπών δεν διαθέτει δυνατότητα χρήσης εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, είναι δυνατόν να επιβεβαιώνει την συμφωνία του με το σχέδιο πρακτικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που αποστέλλει στο πρόεδρο και κοινοποιεί στον εκτελούντα χρέη γραμματέα υπάλληλο της ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. Ο γραμματέας μεριμνά για τη συγκρότηση του σχετικού φακέλου της συνεδρίασης με τα e-mails και τυχόν άλλα έγγραφα στην έδρα της υπηρεσίας.

Το πρακτικό της συνεδρίασης της επιτροπής παρέχει πλήρη απόδειξη συμμετοχής των μελών στις συνεδριάσεις τους, για την καταβολή τυχόν προβλεπόμενης αμοιβής των μελών του συλλογικού οργάνου.

Άρθρο 5

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κατά τα λοιπά, όσον αφορά στα γενικότερα ζητήματα της συγκρότησης, σύνθεσης, των συνεδριάσεων, της λειτουργίας και των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (Α’ 48) ως ισχύουν, που αφορούν στα συλλογικά όργανα της διοίκησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!