Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 131051 ΕΞ 2020 Καθορισμός οργανικών μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στην Υπηρεσία Συντονισμού του άρθρου 38 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη μεταφορά τους

Αριθμ. Α. 131051 ΕΞ 2020

ΦΕΚ B’ 5143/19.11.2020

Καθορισμός οργανικών μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στην Υπηρεσία Συντονισμού του άρθρου 38 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη μεταφορά τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 6 του άρθρου 38 καθώς και των άρθρων 104 και 116 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει.

β) του άρθρου 90 του «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ανωτέρω νόμου.

γ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

δ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 184).

ε) της παρ. 5ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας κ.λπ.» (Α΄ 143).

στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.

ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους» (Α΄ 119).

η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Την ανάγκη καθορισμού των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων του Υπουργείου που περιέρχονται στην Υπηρεσία Συντονισμού προς διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικότερης λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου.

3. Την υπό στοιχείαα 128524 ΕΞ 2020/10.11.2020 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Υπηρεσία Συντονισμού Υπουργείου Οικονομικών

1. Η Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομικών, επιπέδου Διεύθυνσης, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), υπάγεται απευθείας στον οικείο Υπηρεσιακό Γραμματέα.

Αποστολή της Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομικών είναι ο συντονισμός όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων για:

α) τη σύνταξη και παρακολούθηση της εφαρμογής του ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου και την επίτευξη των κυβερνητικών στόχων, όπως αυτοί τίθενται από το Υπουργικό Συμβούλιο και τα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα,

β) την εφαρμογή των αρχών και εργαλείων της Καλής Νομοθέτησης κατά τη νομοπαρασκευαστική και κανονιστική διαδικασία στα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου,

γ) την έγκαιρη ανταπόκριση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την εν γένει καλλιέργεια εποικοδομητικών σχέσεων με τα μέλη και τις υπηρεσίες της Βουλής,

δ) την έγκαιρη ενημέρωση της Προεδρίας της Κυβέρνησης για κάθε ζήτημα που μπορεί να καθυστερήσει την υλοποίηση των κυβερνητικών πολιτικών,

ε) το σχεδιασμό και την προώθηση καινοτομιών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δημοσίων πολιτικών.

2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου και νόμου, η Υπηρεσία διαρθρώνεται σε δύο Γραφεία επιπέδου Τμήματος, ως εξής:

α) Γραφείο Συντονισμού Δημοσίων Πολιτικών και

β) Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων,

3. Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Συντονισμού κατανέμονται στα Γραφεία της, ως εξής:

α) Γραφείο Συντονισμού Δημοσίων Πολιτικών:

αα) ο συντονισμός όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου για τη σύνταξη του ετήσιου Σχεδίου Δράσης και η παρακολούθηση της εφαρμογής του,

ββ) η υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας και των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων του Υπουργείου κατά τη συμμετοχή τους στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα ή υπερεθνικούς και διεθνείς οργανισμούς σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου,

γγ) ο ορισμός υπηρεσιακών παραγόντων για τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας ή άλλα συλλογικά όργανα της Προεδρίας της Κυβέρνησης ή άλλων Υπουργείων ή του αυτού Υπουργείου, καθώς και η παρακολούθηση της δραστηριότητας των εκπροσώπων του Υπουργείου σε υπερεθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, συλλογικά όργανα, συνέδρια, φόρουμ, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες,

δδ) ο συντονισμός των υπηρεσιών του Υπουργείου για την έγκαιρη σύνταξη κειμένων με τις προτεραιότητες του φορέα στο πλαίσιο της κατάρτισης της επεξηγηματικής έκθεσης του ΜΠΔΣ και της εισηγητικής έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού, η επικοινωνία αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και η κοινοποίηση στην Προεδρία της Κυβέρνησης.

β) Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων:

αα) ο συντονισμός των υπηρεσιών του Υπουργείου σχετικά με την εφαρμογή των αρχών και εργαλείων της Καλής Νομοθέτησης κατά τη νομοπαρασκευαστική και την κανονιστική διαδικασία, καθώς και η αξιολόγηση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων,

ββ) ο συντονισμός των υπηρεσιών για την έγκαιρη και ουσιαστική ανταπόκριση του Υπουργείου στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και για τις σχέσεις ευρύτερα του Υπουργείου με τη Βουλή,

γγ) ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου για τη διενέργεια διαβουλεύσεων επί σχεδίων νόμων ή κανονιστικών διαταγμάτων, καθώς και η οργάνωση και υποστήριξη Ομάδων Διαβούλευσης με κοινωνικούς φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών για κάθε θέμα αρμοδιότητας του Υπουργείου.

Άρθρο 2

Καθορισμός οργανικών μονάδων Υπουργείου Οικονομικών των οποίων οι αρμοδιότητες εφεξής ασκούνται από την Υπηρεσία Συντονισμού και κατανομή τους στα Γραφεία της.

Στην Υπηρεσία Συντονισμού μεταφέρονται αρμοδιότητες οι οποίες ασκούνται από λοιπές οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, όπως αυτές έχουν καθοριστεί με τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181), όπως ισχύει, οι οποίες κατανέμονται στα Γραφεία της, ως εξής:

α) Στο Γραφείο Συντονισμού Δημοσίων Πολιτικών:

αα) Από το Τμήμα Ε’ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, η αρμοδιότητα υπόδειξης εκπροσώπων του Υπουργείου σε συλλογικά όργανα άλλων φορέων [άρθρο 12, παρ. 3, περ. ε), υποπερ. ζζ) π.δ. 142/2017].

ββ) Από το Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, η αρμοδιότητα υποστήριξης της πολιτικής ηγεσίας σε ό,τι αφορά στο σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση των Δημοσιονομικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων, καθώς και του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου και των προτεινόμενων σε αυτά μέτρων και δράσεων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς [άρθρο 31, παρ. 3, περ. α), υποπερ. αα) π.δ. 142/2017], καθώς και η αρμοδιότητα συντονισμού των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τη σύνταξη, κατάρτιση και έγκαιρη υποβολή του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και της παρακολούθησης της εφαρμογής του μέσω της συγκέντρωσης στοιχείων, [άρθρο 31, παρ. 3, περ. α), υποπερ. γγ) π.δ. 142/2017].

γγ) Από το Τμήμα Ε’ της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής η αρμοδιότητα εε) κατά το μέρος που αφορά στη μέριμνα για την έκδοση προεδρικού διατάγματος σχετικά με τον ορισμό Επιτρόπου του Κράτους στην Τράπεζα της Ελλάδος [άρθρο 48, παρ. 3, περ. ε), υποπερ. εε) π.δ. 142/2017].

β) Στο Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Υπηρεσίας Συντονισμού, μεταφέρεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων:

αα) του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του άρθρου 10 του ως άνω π.δ.

αα) του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του άρθρου 11 του π.δ. 142/2017(Α’ 181) και

γ) Λοιπές αρμοδιότητες του άρθρου 38 του ν. 4622/ 2019 (Α΄ 133), οι οποίες ασκούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, πλέον των ανωτέρω μεταφερομένων, ασκούνται εφεξής από την Υπηρεσία Συντονισμού.

Άρθρο 3

Στελέχωση

α) Η Υπηρεσία Συντονισμού στελεχώνεται κυρίως από υπαλλήλους των ειδικοτήτων του διυπουργικού κλάδου προσωπικού για την υποστήριξη ειδικών λειτουργιών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης του άρθρου 104 του ν. 4622/2019, καθώς και κατά προτεραιότητα, από αποφοίτους παραγωγικών σχολών του Δημοσίου.

β) Ως Προϊστάμενοι της Υπηρεσίας Συντονισμού και των Γραφείων της, επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Μέχρι την επιλογή Προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, τοποθετούνται μεταβατικά Προϊστάμενοι, σύμφωνα με την την παρ. 14 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019.

Άρθρο 4

Μεταφορά αρχείου

Από τη δημοσίευση της παρούσας κάθε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο που σχετίζεται με την άσκηση των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων του άρθρου 2 περιέρχεται στην Υπηρεσία Συντονισμού. Ομοίως, εκκρεμείς υποθέσεις ή άλλες ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη διεκπεραιώνονται από την Υπηρεσία Συντονισμού. Οι Υπηρεσίες, των οποίων αρμοδιότητες μεταφέρονται, παρέχουν στην Υπηρεσία Συντονισμού κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται σε αυτή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!