Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α. 45675/1393/2020 Ηλεκτρονική υποβολή των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Εύρεσης Εργασίας (ΙΓΕΕ) και των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Αριθμ. οικ.45675/1393

ΦΕΚ B’ 5039/13.11.2020

Ηλεκτρονική υποβολή των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Εύρεσης Εργασίας (ΙΓΕΕ) και των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 17 παρ. 6 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (Α’ 212).

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) και ιδίως τα άρθρα 13 και 41.

3. Το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων» (Α’ 123).

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 99, 102, 104 παρ. 5 (α) και 123 του ν. 4052/12 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (Α’ 41).

9. Τις διατάξεις της υπ΄αρ. 1517/34/2013 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4052/2012 που αφορούν τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης» (Β’ 155), η παρ. 2 του άρθρου 8 της οποίας καταργείται με την παρούσα.

10. Τo άρθρο 18 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).

11. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137) και τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων) (ΕΕ L 119/4.5.2016, σελ. 1-88).

12. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, μείωσης διοικητικού βάρους και μεγιστοποίησης του οφέλους από τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους όρους ηλεκτρονικής υποβολής των εξαμηνιαίων Εκθέσεων Δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) και των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ).

Άρθρο 1

Υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ)

Κάθε φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που ασκεί νόμιμα τη δραστηριότητα/επάγγελμα της διαμεσολάβησης ΙΓΕΕ, και είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά την εξαμηνιαία έκθεση δραστηριότητας στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 5 (α) του ν. 4052/2012 (Α’ 41).

Άρθρο 2

Υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκθέσεων δραστηριότητας των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Κάθε φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που ασκεί νόμιμα τη δραστηριότητα της Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) και είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έκθεση δραστηριότητας με τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας.

Άρθρο 3

Υποβαλλόμενα Έντυπα

3.1 Ειδικό Έντυπο «Απολογιστικές Εκθέσεις ΙΓΕΕ».

3.2 Ειδικό Έντυπο «Απολογιστικές Εκθέσεις ΕΠΑ».

Τα ανωτέρω έντυπα επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Ομάδα Κεντρικής Διαχείρισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/2019 (Β’ 3520) υπουργικής απόφασης, ο/η Γενικός/ή Γραμματέας Εργασίας μπορεί να εγκρίνει, κατά περίπτωση, την άμεση προσαρμογή της ηλεκτρονικής φόρμας των εντύπων στις λειτουργικές απαιτήσεις των χρηστών του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Άρθρο 4

Διαδικασία υποβολής εντύπου

4.1 Δυνατότητα πρόσβασης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ έχει κάθε φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που ασκεί νόμιμα τη δραστηριότητα/ επάγγελμα της διαμεσολάβησης ΙΓΕΕ και της παροχής υπηρεσιών ΕΠΑ, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που υπάρχουν σε αυτό.

4.2 Με την ολοκλήρωση της υποβολής των εξαμηνιαίων εκθέσεων δραστηριότητας ΙΓΕΕ και ΕΠΑ στο σύστημα εκτυπώνεται αντίγραφο στο οποίο αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής. Το αντίγραφο αποτελεί για τον υπόχρεο αποδεικτικό υποβολής το οποίο χρησιμοποιείται νομίμως.

4.3 Η ορθότητα, η πληρότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα πεδία και στα συνημμένα αρχεία αποτελούν ευθύνη του κατά περίπτωση υπόχρεου προς υποβολή στοιχείων ή των εξουσιοδοτημένων από αυτόν προσώπων.

Άρθρο 5

Στοιχεία υποβολής

5.1 Τα ΙΓΕΕ έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα κάτωθι στοιχεία:

Τον αριθμό των θέσεων εργασίας για τις οποίες μεσολάβησαν το προηγούμενο εξάμηνο, τις ειδικότητες που αυτές οι θέσεις αφορούσαν, το επίπεδο εκπαίδευσης, το φύλο, την ηλικία των τοποθετηθέντων, καθώς και αν αυτοί ήταν ήδη εργαζόμενοι ή άνεργοι πριν τη μεσολάβηση του ΙΓΕΕ.

5.2 Οι ΕΠΑ έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα κάτωθι στοιχεία:

Το ονοματεπώνυμο του/της προσωρινά απασχοληθέντα/απασχοληθείσας, το ΑΦΜ του/της προσωρινά απασχοληθέντα/απασχοληθείσας, τον αριθμό των συμβάσεων εργασίας, την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης της σύμβασης εργασίας, την ειδικότητά του/της, το φύλο, την ηλικία, το χρόνο της προγενέστερης ανεργίας, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την επωνυμία του έμμεσου εργοδότη, καθώς επίσης δήλωση της ΕΠΑ ότι ο έμμεσος εργοδότης δεν υπάγεται στις διατάξεις του ν. 2190/1994 ή στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, όπως ισχύουν.

Άρθρο 6

Προθεσμίες

6.1 Κάθε φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που ασκεί νόμιμα τη δραστηριότητα/επάγγελμα της διαμεσολάβησης ΙΓΕΕ, και είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υποβάλλει κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου κάθε έτους, έκθεση δραστηριότητας με τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 5.1 της παρούσας και σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 5 (α) του ν. 4052/2012.

6.2 Κάθε φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που ασκεί νόμιμα τη δραστηριότητα της ΕΠΑ και είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υποβάλει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου κάθε έτους, έκθεση δραστηριότητας με τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 5.2 της παρούσας.

Άρθρο 7

Εκπρόθεσμη υποβολή

7.1 Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, οι εκθέσεις δραστηριότητας χαρακτηρίζονται εκπρόθεσμες, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 4052/2012, όπως τροποποιήθηκε με την περ. β της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) για τα ΙΓΕΕ και το άρθρο 128 του ν. 4052/2012 και της υπ’ αρ. 15527/639/2010 (Β’ 1359) υπουργικής απόφασης για τις ΕΠΑ.

7.2 Όταν διαπιστώνεται δυσλειτουργία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ λόγω τεχνικών προβλημάτων ή ανωτέρας βίας, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδίδει οδηγίες σχετικά με τις κατά περίπτωση προθεσμίες υποβολής των εκθέσεων δραστηριότητας των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, γνωστοποιώντας αυτές στην αρχική σελίδα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Άρθρο 8

Πρόσβαση και διαχείριση

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), του Οργανισμού Απασχόλησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΟΑΕΔ), του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχουν πρόσβαση και διαχειρίζονται όλα τα δεδομένα των υποβολών, σύμφωνα με τη διαβάθμιση τους σε ομάδες και ρόλους χρηστών.

Άρθρο 9

Κυρώσεις

Οι κείμενες διατάξεις για την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων καθώς και για τα όργανα επιβολής αυτών ισχύουν αναλόγως και για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής.

Παράρτημα I: Απολογιστικό Έντυπο Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ)

Παράρτημα II: Απολογιστικό Έντυπο Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Άρθρο 10

Ισχύς της απόφασης

10.1 Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

10.2 Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 1517/34/2013 (Β’ 155) υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!