Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία Παράταση δυνατότητας διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων με τηλεδιάσκεψη

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο "«Λήψη συμπληρωματικών μέτρων νια την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις»" προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η παράταση της δυνατότητας διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων οποιοσδήποτε νομικού προσώπου ή οποιοσδήποτε νομικής οντότητας, με τηλεδιάσκεψη, το περιεχόμενο της σχετικής πρόσκλησης καθώς και η δυνατότητα λήψης αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με τηλεδιάσκεψη έως την 28η.2.2021.

Οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνονται στο άρθρο 6 της τροπολογίας, που παρατίθεται στο σύνολό της στη συνέχεια:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

«Λήψη συμπληρωματικών μέτρων νια την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ένταξη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2021 σε μία μείζονα κατηγορία δημοσιονομικής ταξινόμησης - Τροποποίηση του άρθρου 55 του ν. 4270/2014 (Α' 143)-

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4270/2014 (Α'143) τροποποιείται και το άρθρο 55 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 55

Κατηγορίες πιστώσεων και δημοσιονομικής ταξινόμησης

1. Πίστωση είναι το ποσό που ψηφίζεται από τη Βουλή και εγγράφεται στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης δαπάνης κατά μείζονα κατηγορία σε επίπεδο φορέα και ειδικού φορέα, η οποία περιλαμβάνεται σε ειδικούς πίνακες που συνυποβάλλονται κατά την κατάθεση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού και η οποία κατανέμεται στη συνέχεια από τους φορείς σε αναλυτικό επίπεδο. Ειδικά για τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019, οιπιστώσεις ψηφίζονται συγκεντρωτικά στη μείζονα κατηγορία «πιστώσεις υπό κατανομή», σε επίπεδο φορέα και ειδικού φορέα. Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, οι πιστώσεις κατανέμονται, σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στην απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 2. Ειδικά για τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) των ετών 2020 και 2021, οι πιστώσεις ψηφίζονται συγκεντρωτικά στη μείζονα κατηγορία «πιστώσεις υπό κατανομή» σε επίπεδο φορέα και ειδικού φορέα.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι μειζονες κατηγορίες δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία και η προθεσμία κατανομής των αναλυτικών πιστώσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται η αναλυτική ταξινόμηση των εσόδων και των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.».

Άρθρο 2

Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων

Στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στον ειδικό φορέα 1035 501 0000000, αυξάνονται οι πιστώσεις κατά εννιακόσια εκατομμύρια ευρώ (900.000.000 €) στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος. Οι προστιθέμενες πιστώσεις εγγράφονται υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του ως άνω φορέα και ειδικού φορέα.

Άρθρο 3

Διάθεση πρόσθετου ποσού από το Π.Δ.Ε. για την ενίσχυση των επενδύσεων των συγκοινωνιακών φορέων ΚΤΕΛ Α.Ε και ΚΤΕΛ του ν. 2963/2001

Η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2963/2001 (Α' 268) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για τις προβλεπόμενες στην παρ. 2 ενισχύσεις διατίθεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αδιάθετο υπόλοιπο, έως το ύψος του ποσού των σαράντα πέντε εκατομμυρίων (45.000.000) ευρώ, που έχει ήδη πιστωθεί για τον σκοπό αυτό και συμπληρωματικό ποσό είκοσι δύο εκατομμυρίων (22.000.000) ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα ποσά διατίθενται, κατά προτεραιότητα, για την ικανοποίηση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από 1.1.2016 ή θα υποβληθούν μέχρι 31.12.2021, για την ενίσχυση επενδύσεων των περ. α', β' και γ' της παρ. 2.

Επίσης, από τις ως άνω πιστώσεις διατίθεται ποσό και για την ενίσχυση των επενδύσεων της περ. δ' της παρ. 2, για την ικανοποίηση αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από 1.1.2010 ή θα υποβληθούν μέχρι 31.12.2021. Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζεται στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Για την εκταμίευση των ενισχύσεων, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και τα δικαιούμενα πρόσωπα εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης, της παρ. 4.

Οι ανωτέρω ενισχύσεις διατίθενται, εφόσον κατά περίπτωση πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (L 352) και του Κανονισμού (ΕΕ) 360/2012 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2012 (L 114).

Η χρηματοδότηση των ανωτέρω επενδυτικών προγραμμάτων γίνεται ως εξής:

α. Για την ενίσχυση των επενδύσεων των περ. α', β' και γ' της παρ. 2 διατίθεται ποσό τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (4.400) ευρώ ανά λεωφορείο του οικείου Κ.Τ.Ε.Λ. Η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού κόστους του έργου.

β. Για την ενίσχυση των επενδύσεων της περ. δ' της παρ. 2 διατίθενται:

ΐ) Τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι καινούργια ή ηλικίας μέχρις ενός έτους από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει.

ϋ) Δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι μεταχειρισμένα και έχουν συμπληρώσει μέχρι πέντε (5) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.

Hi) Σε περιπτώσεις συνένωσης δύο ή περισσότερων Κ.Τ.Ε.Λ., ενός ή περισσοτέρων περιφερειακών ενοτήτων ή Κ.Τ.Ε.Λ. και δημοτικής επιχείρησης, εφόσον συμμετέχουν στη συνένωση αυτή όλα τα Κ.Τ.Ε.Λ. της περιφερειακής ενότητας ή των περιφερειακών ενοτήτων ή της μεμονωμένης νήσου ή τουλάχιστον όλα τα υπεραστικά Κ.Τ.Ε.Λ., το ποσοστό της ενίσχυσης για την περίπτωση του στοιχείου (ί) για την αγορά καινούργιων λεωφορείων ανέρχεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) και για την περίπτωση του στοιχείου (Η) για την αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Στις ενισχύσεις αυτές υπάγονται και τα λεωφορεία των άγονων γραμμών, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του π.δ. 967/1979 (Α' 272).».

Άρθρο 4

Σύνθεση Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τροποποίηση άρθρου 143 ν. 4635/2019

1. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 143 του ν. 4635/2019 (Α' 167) αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Το ΕΣΕΤΕΚ αποτελείται από δεκαπέντε (15) διεθνώς καταξιωμένα στο αντικείμενο τους μέλη, τα οποία προέρχονται από τον ερευνητικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού, γιατριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΕΣΕΤΕΚ, καθώς και ο υπάλληλος της ΓΓΕΤ που εκτελεί χρέη Γραμματέα, με τον αναπληρωτή του.

4. Με ευθύνη του Υπουργού, τα μέλη κατανέμονται σε δύο (2) Επιτροπές: α) την Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία αποτελείται από εννέα (9) μέλη και εστιάζει σε ζητήματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, αλλά και συνολικής κατεύθυνσης και λειτουργίας του ερευνητικού ιστού στη χώρα και β) την Επιτροπή Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, η οποία αποτελείται από πέντε (5) μέλη και εστιάζει σε ζητήματα ανάπτυξης της καινοτομίας και βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο καλούνται οι νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Και στις δύο Επιτροπές συμμετέχει και προΐσταται ο Πρόεδρος του ΕΣΕΤΕΚ, ως δέκατο και ως έκτο μέλος αντίστοιχα. Στόχος των δύο Επιτροπών είναι ο εντοπισμός των βασικών προβλημάτων, η κατάρτιση στρατηγικής και εν γένει η λειτουργία τους ως δεξαμενών σκέψης για τις θεματικές της αποστολής τους.»

Άρθρο 5

Δαπάνες μίσθωσης

1. Οι δαπάνες μίσθωσης και λειτουργίας του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Νίκης 5-7 στην Αθήνα, το οποίο μισθώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων καί στο οποίο στεγάζονται επιπλέον υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, βαρύνουν αποκλειστικά τις πιστώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

2. Η παρ. 1 ισχύει αναδρομικά από 1ης.1.2020.

Άρθρο 6

Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης

Η ισχύς της παρ. 2 του τριακοστού τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), ως προς τη δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων οποιοσδήποτε νομικού προσώπου ή οποιοσδήποτε νομικής οντότητας, με τηλεδιάσκεψη, το περιεχόμενο της σχετικής πρόσκλησης καθώς και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με τηλεδιάσκεψη, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως την 28η.2.2021.

Άρθρο 7

Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών

Η παρ. 1 του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A' G8), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4G83/2020 (Α' 83), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν της 28η.2.2021, απαγορεύεται η συνομολόγηση ή η λήψη περιουσιακών ωφελημάτων που αφορούν στην πώληση οποιοσδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη μετακίνηση καί την ασφάλεια του καταναλωτή, ιδίως δε φαρμακευτικών προϊόντων, μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, όπως χειρουργικών μασκών, αντισηπτικών υγρών και άλλων υλικών απολύμανσης, εφόσον τα ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν την αξία της παροχής, τόσο ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους να είναι μεγαλύτερο του αντίστοιχου περιθωρίου προ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020, για τα ως άνω προϊόντα και υπηρεσίες.».

Άρθρο 8

Παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83) παρατείνεται έως την 31η.12.2020.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!