Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Εγκ. 46609/343/2020 Κοινοποίηση της Κ.Υ.Α.34341/5991/2020 (ΦΕΚ Β’ 4014/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ.Κώδικας: 101 10 Αθήνα
Πληροφορίες: Αλ. Πουρνιάς
Τηλέφωνο : 2131516405

Α.Δ.Α.: 6ΨΜΔ46ΜΤΛΚ-Μ0Φ

Αθήνα, 12-11-2020

Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 46609/343

ΠΡΟΣ: 1) Ο.Α.Ε.Δ. – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εθ. Αντιστάσεως 8
Άλιμος 174 56

2) Ο.Α.Ε.Δ. – Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εθ. Αντιστάσεως 8
Άλιμος 174 56

3) Ο.Α.Ε.Δ. – Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Εθ. Αντιστάσεως 8
Άλιμος 174 56

4) ΑΑΔΕ
Καρ. Σερβίας 10
Αθήνα 105 62

5) e- ΕΦΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
(Υπόψην Γεν. Δ/ντή Οικ. Υπηρεσιών)
Αγ. Κωνσταντίνου 8
Αθήνα 102 41

ΚΟΙΝ: 1) Ο.Α.Ε.Δ. – ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Εθ. Αντιστάσεως 8
Άλιμος 174 56

2) Ο.Α.Ε.Δ. – ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ.
Δ/ΝΤΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Εθ. Αντιστάσεως 8
Άλιμος 174 56

3) Ο.Α.Ε.Δ. – ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ.
Δ/ΝΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Εθ. Αντιστάσεως 8
Άλιμος 174 56

4) ΑΑΔΕ
( Υπόψην Προέδρου)
Καρ. Σερβίας 10
Αθήνα 105 62

5) e- ΕΦΚΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Αγ. Κωνσταντίνου 8
Αθήνα 102 41

Θέμα: «Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων αριθ. 34341/5991/18-9-2020 (ΦΕΚ Β’ 4014/2020) «Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων , απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν.4706/2020 (Α’ 136) και του αρ. 26 του ν. 4722/2020 (Α’ 177)» και Τροποποίηση αυτής με την ΚΥΑ αριθ. οικ.42407/8205/16-10-2020 (ΦΕΚ Β’ 4581/16-10-2020) - Τροποποίηση της αριθ. 34341/5991/18-9-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων , απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν.4706/2020 (Α’ 136) και του αρ. 26 του ν. 4722/2020 (Α’ 177)» (Β’ 4014) ».

Η παρούσα ανακλήθηκε με την Εγκ. 46980/195/2020 του Υπουργείου Εργασίας.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β’/4014/2020 δημοσιεύτηκε η αριθ. 34341/5991/18-9-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων , απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν.4706/2020 (Α’ 136) και του αρ. 26 του ν. 4722/2020 (Α’ 177)» και στο ΦΕΚ Β’ /4581/16-10-2020 η ΚΥΑ αριθ. οικ.42407/8205/16-10-2020 για την τροποποίηση της προαναφερόμενης «Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων , απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν.4706/2020 (Α’ 136) και του αρ. 26 του ν. 4722/2020 (Α’ 177)»

Παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή της σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα τόσο σε αυτήν όσο και στην τροποποίηση της.

Κατά την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών πέρα των διαλαμβανομένων σε αυτές θα πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοσθεί:

α) Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1407/2013της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis): Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τον ΟΑΕΔ με την υποβολή σε αυτόν υπεύθυνης δήλωσης από τον δικαιούχο της ενίσχυσης, κατά την αίτηση ή την αξιολόγηση της , για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του εν λόγω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και με την οποία υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνει, επίσης, ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που της έχουν χορηγηθεί κατά το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τα, κατά περίπτωση, ανωτέρω αναφερόμενα ποσά σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Καν. 1407/2013 (υπόδειγμα της δήλωσης επισυνάπτεται στην παρούσα) . Ο έλεγχος επίσης διενεργείται και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ελέγχου Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 74391/ΕΥΚΕ 2634/13-7-2016 έγγραφο οδηγιών στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 και το αρχείο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

β) Οι διατάξεις περί παραγραφής κατά του Δημοσίου, όπως ρυθμίζονται στο ν. 4270/2014 ( ΦΕΚ Α’/143/2014) όπως ισχύει « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4722/2020, για τις ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων μέχρι τις 3112-2015, διενεργείται συμψηφισμός με υφιστάμενες και στη συνέχεια μελλοντικές απαιτήσεις της φορολογικής διοίκησης. Για τις αντίστοιχες απαιτήσεις των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης διενεργούνται παρακράτηση και απόδοση σε αυτούς των παρακρατούμενων ποσών.

Κατ’ αρχήν θα πραγματοποιείται ο συμψηφισμός των απαιτήσεων της φορολογικής διοίκησης και στη συνέχεια θα διενεργείται η παρακράτηση, εφόσον υπάρχουν αντίστοιχες απαιτήσεις των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Η παραπάνω διαδικασία εφαρμόζεται τόσο κατά την πρώτη εκκαθάριση των ανεξόφλητων απαιτήσεων των δικαιούχων όσο και στις μελλοντικές εφόσον υπάρχουν. Άλλωστε η παραπάνω διαδικασία προβλέπεται και στο άρθρο 80 του ν. 4446/2016 και στην αριθ. 216/2017 γνωμοδότηση του ΝΣΚ.

Το τιμολόγιο των δικαιούχων θα εκδίδεται στο όνομα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΣΤΑΔΙΟΥ 29 – ΤΚ 101 10 – ΑΦΜ 099012257 - ΔΟΥ Α’ ΑΘΗΝΩΝ και θα αντιστοιχεί στο ποσό για το οποίο διενεργείται ο συμψηφισμός και η τυχόν παρακράτηση. Σε περίπτωση μεγαλύτερης απαίτησης του δικαιούχου, το ποσό που υπολείπεται θα καλύπτεται με συμψηφισμό ή παρακράτηση μελλοντικών απαιτήσεων της φορολογικής διοίκησης και των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αντίστοιχα.

Το ποσό του τιμολογίου θα είναι αυτό που θα προκύπτει μετά την εκκαθάριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

Μετά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας συμψηφισμού και παρακράτησης και εφόσον υπάρχουν υφιστάμενες ή μελλοντικές απαιτήσεις, θα καθορισθούν οι προθεσμίες και η διαδικασία περιοδικού συμψηφισμού για το τυχόν εναπομείναν ποσό. Η επιχείρηση αμέσως μετά την εκκαθάριση των απαιτήσεων της από τον ΟΑΕΔ και την έκδοση του τιμολογίου θα ενημερώνεται από αυτόν για το εναπομείναν προς συμψηφισμό και παρακράτηση ποσόν.

Οι υπηρεσίες μας είναι στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!