ΦΠΑ

(ΕΕ) 2020/1573 της 28ης Οκτωβρίου 2020 Απόφαση για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2020/491 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/1573 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Οκτωβρίου 2020

για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2020/491 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 7511]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/132/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2009, για καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 143 στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών (1), και ιδίως το άρθρο 53 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 131 της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2009, για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών (2), και ιδίως το άρθρο 76 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 131 της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2020/1101 της Επιτροπής (4), χορηγείται απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (στο εξής: ΦΠΑ) κατά την εισαγωγή για εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.

(2)

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2020, η Επιτροπή προέβη σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη και το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 της απόφασης (ΕΕ) 2020/491, σχετικά με την ανάγκη παράτασης του μέτρου, και στη συνέχεια τα κράτη μέλη ζήτησαν την παράταση της απαλλαγής.

(3)

Το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησε την παράταση της απόφασης (ΕΕ) 2020/491 έως τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Οι διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και την απαλλαγή από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 3 και 4 και το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (στο εξής: συμφωνία αποχώρησης) πρέπει να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ζήτησε απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και απαλλαγή από τον ΦΠΑ για εισαγόμενα εμπορεύματα στη Βόρεια Ιρλανδία. Κατά συνέπεια, η παράταση της απόφαση (ΕΕ) 2020/491 θα πρέπει να ισχύσει μόνο ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο έως τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης.

(4)

Οι εισαγωγές που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη βάσει της απόφασης (ΕΕ) 2020/491 επέτρεψαν στους δημόσιους οργανισμούς ή στους εγκεκριμένους από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών οργανισμούς να έχουν πρόσβαση σε αναγκαία φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό και εξοπλισμό ατομικής προστασίας, για τα οποία υπάρχει έλλειψη. Από τις στατιστικές εμπορίου για τα εν λόγω εμπορεύματα προκύπτει ότι οι εισαγωγές εξακολουθούν να είναι υψηλές. Δεδομένου ότι ο αριθμός των λοιμώξεων από τη νόσο COVID-19 στα κράτη μέλη εξακολουθεί να ενέχει κινδύνους για τη δημόσια υγεία και εξακολουθούν να αναφέρονται ελλείψεις στα κράτη μέλη όσον αφορά τα εμπορεύματα που απαιτούνται για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19, είναι αναγκαίο να παραταθεί η περίοδος εφαρμογής που προβλέπεται στην απόφαση (ΕΕ) 2020/491.

(5)

Για να καταστεί δυνατό στα κράτη μέλη να εκπληρώσουν δεόντως τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την κοινοποίηση των πληροφοριών που απορρέουν από την απόφαση (ΕΕ) 2020/491, είναι σκόπιμο να παραταθεί η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 2 της απόφασης (ΕΕ) 2020/491. Η προθεσμία υποβολής έκθεσης για το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να ληφθεί υπόψη η συντομότερη εφαρμογή της απαλλαγής.

(6)

Στις 14 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη σχετικά με την αιτούμενη παράταση σύμφωνα με το άρθρο 76 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 και το άρθρο 53 της οδηγίας 2009/132/ΕΚ.

(7) Η απόφαση (ΕΕ) 2020/491 θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

Άρθρο 1

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Η απόφαση (ΕΕ) 2020/491 τροποποιείται ως εξής:

1)

το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου 2021, τις ακόλουθες πληροφορίες:»·

β)

προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

«Το Ηνωμένο Βασίλειο κοινοποιεί στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2021, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.»·

2)

το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 3

Το άρθρο 1 εφαρμόζεται στις εισαγωγές που πραγματοποιούνται από τις 30 Ιανουαρίου 2020 έως τις 30 Απριλίου 2021.

Ωστόσο, όσον αφορά εισαγωγές που πραγματοποιούνται προς το Ηνωμένο Βασίλειο, το άρθρο 1 εφαρμόζεται από τις 30 Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2020.

Για την Επιτροπή

Paolo GENTILONI

Μέλος της Επιτροπής

Υποσημειώσεις (4)
[1]

ΕΕ L 292 της 10.11.2009, σ. 5.

[2]

ΕΕ L 324 της 10.12.2009, σ. 23.

[3]

Απόφαση (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 2020, σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020 (ΕΕ L 103 της 3.4.2020, σ. 1).

[4]

Απόφαση (ΕΕ) 2020/1101 της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2020, για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2020/491 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020 (ΕΕ L 241 της 27.7.2020, σ. 36).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!