Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 1127913 ΕΞ 2020 Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Χορήγηση στοιχείων για τις Μετεγγραφές Φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ.)
- ΤΜΗΜΑ Γ' ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΣΤ' ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
- ΤΜΗΜΑ Α' ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας 183 46 Μοσχάτο Πληροφορίες Μαρία Γεμελιάρη
Τηλέφωνο 210 4802911
E-Mail dypided.6@aade.gr
Url www.aade.gr

Μοσχάτο,30/10/2020 - 16:24

Αριθ. Πρωτ.: ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 1127913 ΕΞ 2020

Κοιν.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ του ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Χορήγηση στοιχείων για τις Μετεγγραφές Φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

'Εχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 (Α' 170) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 1 περίπτωση ιδ' αυτού,

2. Την ΠΟΛ 1154/2018 (Β' 3253) και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 4 αυτής,

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),

4. Το ν. 4624/2019 (Α' 137) αναφορικά με την «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

5. Τον ν. 4692/2020 (Α' 111) σχετικά με την «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις»,

6. Την αριθμ. πρωτ. 142413/19.10.2020 (Β'4617) Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη «Ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών και μετακινήσεων α) βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και β) για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες»,

7. Το αριθμ. πρωτ. ΑΑΔΕ 1117645 ΕΙ 2020/05.10.2020 αίτημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη λειτουργία διαδικτυακής υπηρεσίας για τις μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών,

8. Το αριθμ. πρωτ. Ζ1/139232/13.10.2020 (ΑΑΔΕ 1122060 ΕΙ/15.10.2020) έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με αναφορικά με τον υπολογισμό και την ένταξη κατά κεφαλήν εισοδήματος σε οικονομική κλίμακα για χρήση στην εφαρμογή μετεγγραφών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σύμφωνα με το ν. 4692/2020 (ΦΕΚ Α' 111),

9. Το αριθμ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ 1118942 ΕΞ 2020/07.10.2020 αίτημα της ΔΥΠΗΔΕΔ προς τη Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας και στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε για την παροχή απόψεων ως προς τη δυνατότητα χορήγησης των σχετικών στοιχείων μέσω της συγκεκριμένης διαλειτουργικότητας,

10. Την αριθμ. πρωτ. ΑΤΥΥΠΔ 04941 ΕΞ 2020 ΕΜΠ/23.10.2020 θετική άποψη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. ως προς το ανωτέρω θέμα,

11. Την ανάγκη υποβοήθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στον έλεγχο του κατά κεφαλήν εισοδήματος των αιτούντων μετεγγραφή, προκειμένου να ενταχθούν στις αντίστοιχες κατηγορίες οικονομικών κριτηρίων και να μοριοδοτηθούν ανάλογα,

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

τη θέση σε παραγωγική λειτουργία διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) μέσω της οποίας το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα χρησιμοποιεί τα διαβιβαζόμενα από την Α.Α.Δ.Ε. στοιχεία για τον έλεγχο του κατά κεφαλήν εισοδήματος των αιτούντων μετεγγραφή ή μετακίνηση φοιτητών για την ένταξή τους στις αντίστοιχες κατηγορίες εισοδήματος και τη μοριοδότηση των αιτήσεών τους, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Ειδικότερα, οι διαβιβαζόμενες μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας πληροφορίες και στοιχεία, αποτελούν μέρος του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε. που διαχειρίζονται τις υποβαλλόμενες φορολογικές δηλώσεις, είναι οι εξής:

Α. Στοιχεία που αποστέλλονται στην Α.Α.Δ.Ε. ανά αίτηση υετεννοαφής:

 • ΑΜΚΑ φοιτητή (υποχρεωτικό)
 • ΑΦΜ φοιτητή (υποχρεωτικό)
 • ΑΦΜ 1ου γονέα ή 1ου κηδεμόνα ή συζύγου (ανάλογα με τις περιπτώσεις)
 • ΑΦΜ 2ου γονέα ή 2ου κηδεμόνα (ανάλογα με τις περιπτώσεις)
 • ΑΦΜ αδελφών άγαμων κάτω των 25 ετών με ίδιο φορολογητέο εισόδημα
 • Κατηγορία μετεγγραφής (1 για κριτήρια, 2 για αδέλφια)

Β. Επιστρεφόμενες ενδείξεις από την Α.Α.Δ.Ε. (επί των Α.Φ.Μ.)

Η ένδειξη επιστρέφεται ανά ΑΦΜ σύμφωνα με τα ακόλουθα (ετήσιος απολογισμός):

Περίπτωση 'Ενδειξη Κατηγορία
Βρέθηκε εκκαθαρισμένη δήλωση για τον ΑΦΜ (κανένα πρόβλημα) 0 Υπολογισμός
Δε βρέθηκε εκκαθαρισμένη, αλλά ούτε και καταχωρημένη δήλωση για τον αιτούντα φοιτητή για το φορολογικό έτος χ (υπό την προϋπόθεση ότι είναι εξαρτώμενο μέλος) 1 Εισόδημα=0
Δε βρέθηκε για κάποιον από τους ΑΦΜ των αδελφών άγαμων κάτω των 25 ετών, ούτε εκκαθαρισμένη, ούτε υποβληθείσα δήλωση στη Δ.Ο.Υ. για το φορολογικό έτος χ 2 Δε λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς για το έτος χ
Η δήλωση για τον ΑΦΜ έχει υποβληθεί επιτυχώς στη Δ.Ο.Υ., αλλά δεν έχει εκκαθαριστεί για το φορολογικό έτος χ 3 Υπολογισμός (όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογικού έτους)
Η δήλωση για τον ΑΦΜ είναι καταχωρημένη στη Δ.Ο.Υ. για το φορολογικό έτος χ, αλλά δεν έχει εκκαθαριστεί 4 Διακοπή υπολογισμών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε (Τελική)
Δε βρέθηκε για κάποιον από τους ΑΦΜ των γονέων ή κηδεμόνα ή συζύγου ή του ίδιου του φοιτητή, εφόσον είναι άνω των 25 ετών, ούτε εκκαθαρισμένη, ούτε υποβληθείσα δήλωση στη Δ.Ο.Υ. για το φορολογικό έτος χ 5 Διακοπή υπολογισμών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε (Τελική)
Αν ένας εκ των γονέων δεν έχει υποχρέωση φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα επειδή δεν είναι κάτοικος στην Ελλάδα για το φορολογικό έτος χ 8 Δε λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς για το έτος χ
Άλλη περίπτωση (σφάλμα service) 9 F

Γ. Επιστρεφόμενες ενδείξεις από την Α.Α.Δ.Ε. (επί του κατά κεφαλήν εισοδήματος)

Κλίμακα κατά κεφαλήν εισοδήματος 'Ενδειξη
0 - 3.000 A
3.001 - 6.000 B
6.001 - 9.000 C
9.001 - 12.000 D
>12.000 E

Δ. Επιστρεφόμενες ενδείξεις από την Α.Α.Δ.Ε. (επί του κατά κεφαλήν εισοδήματος αδελφών προπτυχιακών φοιτητών)

Κλίμακα κατά κεφαλήν εισοδήματος Ένδειξη
0 - 5.000 A
5.001 - 12.500 B
>12.500 C

Η αναζήτηση του φορολογητέου εισοδήματος γίνεται αυτόματα μέχρι το έτος 2017 (τριετία 2017 - 2019).

Ειδικές συνθήκες:

 • Σε κάθε έτος υπολογίζεται ξεχωριστά το κατά κεφαλήν άθροισμα του φορολογητέου εισοδήματος των μελών της οικογένειας του αιτούντος συμπεριλαμβανομένων και των άγαμων αδελφών κάτω των 25 ετών.
 • Για τον ορίζοντα τριετίας γίνεται έλεγχος ποιο εκ του ατομικού εισοδήματος, δηλαδή του μέσου όρου των τριών τελευταίων ετών του φορολογητέου εισοδήματος του αιτούντος και του κατά κεφαλήν οικογενειακού εισοδήματος, δηλαδή του μέσου όρου των τριών τελευταίων ετών του κατά κεφαλήν αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των μελών της οικογένειας είναι μεγαλύτερο.
 • Σε κάθε έτος λαμβάνονται υπόψη το άθροισμα των μελών της οικογένειας σύμφωνα με αυτά που αναγράφονται στη δήλωση των γονέων ως προστατευόμενα - εξαρτώμενα, μαζί με τον αιτούντα και τα άγαμα αδέλφια κάτω των 25 ετών (τα οποία κάνουν δήλωση), άθροισμα το οποίο μπορεί να διαφοροποιείται με το έτος.
 • Σε κάθε τελικό υπολογισμό πρέπει να γίνεται έλεγχος, αν ένας ΑΦΜ αδελφού ο οποίος το 2019 ήταν άγαμος και κάτω των 25 ετών και είχε ίδιο φορολογητέο εισόδημα συγχρόνως εμφανίζεται και στη δήλωση γονέων ως προστατευόμενο μέλος, προκειμένου να αφαιρείται από τον παρανομαστή (να μη διπλομετράται).
 • Αν δε βρεθεί εκκαθαρισμένη, αλλά ούτε και καταχωρημένη δήλωση για τον αιτούντα φοιτητή για το φορολογικό έτος χ, τότε θεωρείται εισόδημα=0.
 • Αν δε βρεθεί εκκαθαρισμένη, αλλά ούτε και καταχωρημένη δήλωση για τον δηλωμένο ΑΦΜ αδελφού κάτω των 25 ετών για το φορολογικό έτος χ, τότε λαμβάνονται υπόψη μόνο τα εισοδήματα των υπολοίπων ετών της τριετίας (π.χ. δύο ετών ή ενός έτους).
 • Για τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν οικογενειακού εισοδήματος:
  • Στον αριθμητή συμμετέχουν τα φορολογητέα εισοδήματα του αιτούντος (αν υπάρχει) των γονέων και των αδελφών, τα οποία το 2019 ήταν άγαμα και κάτω των 25 ετών και είχαν ίδιο φορολογητέο εισόδημα.
  • Στον παρανομαστή περιλαμβάνονται οι γονείς, τα προστατευόμενα (εξαρτώμενα) μέλη και ο αριθμός των αδελφών, τα οποία το 2019 ήταν άγαμα και κάτω των 25 ετών και είχαν ίδιο φορολογητέο εισόδημα. Ο αριθμός αυτός μπορεί να μεταβάλλεται με το έτος λόγω προσθήκης/αφαίρεσης προστατευόμενων μελών (και μόνο) ή αφαίρεσης γονέα λόγω θανάτου.

Η λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας διέπεται από τους κανόνες και υπόκειται στις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην ΠΟΛ 1154/2018 (ΦΕΚ Β' 3253/08.08.2018).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΣΕΧΠΕΡΙΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!