Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Διορθώσεις σφαλμάτων στην Α. 1236/2020

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Στην υπό στοιχεία Α 1236/26-10-2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», που δημοσιεύθηκε στο Β’ 4751, διορθώνεται στη σελίδα 52404 στη β’ στήλη,

από το εσφαλμένο: «β) έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11-10-2020 (Β’ 4484) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.»,

στο ορθό: «β) έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες, εντός Οκτωβρίου 2020, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11-10-2020 (Β’ 4484) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.».

(Από το Υπουργείο Οικονομικών)

Σημείωση: Διαβάστε την απόφαση Α. 1236/2020, όπως πλέον διορθώθηκε και ισχύει, εδώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!