Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 121476 ΕΞ 2020 Παράταση της προθεσμίας για την αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις συστημικές τράπεζες, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3864/2010

Αριθμ. 121476 ΕΞ 2020

ΦΕΚ B’ 4739/26.10.2020

Παράταση της προθεσμίας για την αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις συστημικές τράπεζες, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3864/2010.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. της παρ. 1 του άρθρου 8 και της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» (Α’ 119), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

β. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει,

γ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

δ. της υπ’ αρ. 338/18.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Ζαββό» (Β’ 3051),

ε. του άρθρου 90, «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α ΄133).

2. Την υπ’ αρ. 71/5.10.2020 εισήγηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

3. Την ανάγκη παράτασης του πλάνου αποεπένδυσης του Ταμείου, ώστε αυτό να εκπληρώσει με επιτυχία τον στόχο του, ήτοι την επιστροφή των συμμετοχών που διαθέτει στις τράπεζες, σε ιδιώτες επενδυτές.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Την παράταση της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3684/2010 (Α’ 119) αναφορικά με τη διάθεση των μετοχών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για δύο περαιτέρω έτη, και έως 1.11.2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!