Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 120726 ΕΞ 2020 Καθορισμός του ύψους του μισθώματος παραχώρησης αποκλειστικής χρήσης επί της ζώνης ή τμημάτων της ζώνης του αιγιαλού και του θαλασσίου χώρου, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4664/2020 (Α΄32), έμπροσθεν των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και του τρόπου αναπροσαρμογής του.

Αριθμ. 120726 ΕΞ 2020 

ΦΕΚ B’ 4707/23.10.2020 

Καθορισμός του ύψους του μισθώματος παραχώρησης αποκλειστικής χρήσης επί της ζώνης ή τμημάτων της ζώνης του αιγιαλού και του θαλασσίου χώρου, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4664/2020 (Α΄32), έμπροσθεν των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και του τρόπου αναπροσαρμογής του.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν.  4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133), σχετικά με την αρμοδιότητα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων, λαμβανομένης υπόψη και της παρ. 3 αυτού. 

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4664/2020 (Α΄32), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4722/2020 (Α΄177). 

3. Την υπ΄ αρ. 2/47987/004/15-6-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τοποθέτηση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, βάσει των διατάξεων του ν. 3528/2007, όπως ισχύει» (ΑΔΑ: 91ΦΝΗ-ΗΣΚ). 

4. Τις εκθέσεις εμπειρογνωμόνων Κυριακόπουλου Ιωάννη Πολιτικού Μηχανικού, Γιαννόπουλου Βλάσιου REV Πιστοποιημένου Εκτιμητή Ακινήτων και Κοντοχριστόπουλου Γεωργίου Πολιτικού Μηχανικού εκτιμητή REV, Πιστοποιημένου Εκτιμητή Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Εκτίμηση ανταλλάγματος χρήσης αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου έμπροσθεν των εγκαταστάσεων της ΕΝΑΕ Α.Ε.». 

5. Το γεγονός ότι συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος, ενόψει της ανάγκης για την ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, που θα επιφέρει θετικές συνέπειες στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής-Σκοπός 

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το αντάλλαγμα που καταβάλλει ο δικαιούχος για την παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί της ζώνης ή τμημάτων της ζώνης αιγιαλού, όπως έχει καθορισθεί με την υπ΄ αρ. 16301/30.9.1994 απόφαση της Νομάρχη Δυτικής 

Αττικής (Δ΄1147), έμπροσθεν των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, καθώς και επί του αναγκαίου θαλάσσιου χώρου, με σκοπό τη λειτουργία νομίμως επιχείρησης ναυπηγείου, συμπεριλαμβανομένης κάθε άλλης υποστηρικτικής προς αυτό δραστηριότητας, καθώς και ο τρόπος αναπροσαρμογής αυτού. Επίσης, καθορίζεται ο φορέας, η διαδικασία είσπραξης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4664/2020 (Α΄32), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4722/2020 (Α΄177). 

Ο δικαιούχος υποβάλλει αίτημα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στην Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά 

Νήσων Δυτικής Αττικής, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται τα ναυπηγεία και απευθύνεται η παρούσα, με το οποίο ζητά να του παραχωρηθεί η αποκλειστική χρήση και εκμετάλλευση αιγιαλού και θαλασσίου χώρου. 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, ως μίσθωμα ορίζεται το χρηματικό ποσό σε ευρώ, το οποίο οφείλει να καταβάλλει ετησίως και καθ΄ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης ο δικαιούχος της παραχώρησης (μισθωτής) ως αντάλλαγμα-αντίτιμο για την παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης των χώρων άρθρου 1. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, συμφωνείται να καταβάλλεται μίσθωμα για σαράντα εννέα (49) έτη, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας. Το ύψος του αναλογούντος μισθώματος ορίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο χερσαίας και υδάτινης έκτασης και καταβάλλεται από το μισθωτή ως εξής: Για το πρώτο (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, το μίσθωμα καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών ενώ τις επόμενες ετήσιες χρήσεις, μίσθωμα καταβάλλεται ανά ημερολογιακό έτος, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη του έτους. 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει τόκους υπερημερίας. 

Άρθρο 3 

Καθορισμός του ύψους του μισθώματος ανά είδος 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4664/2020 (Α΄32), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4722/2020 (Α΄177), από την έναρξη ισχύος της παρούσας και για τα επόμενα πέντε (5) έτη (πρώτη περίοδος παραχώρησης), το μίσθωμα παραμένει σταθερό και το ύψος του προκύπτει, ανά είδος, ως εξής: 

α. Για τους χώρους αιγιαλού, το ύψος μισθώματος καθορίζεται σε αξία ... (έκθεση εκτιμητών) 5,25 ευρώ/ανά τ.μ./έτος. 

β. Για το υδάτινο στοιχείο του θαλασσίου χώρου το ύψος μισθώματος καθορίζεται σε (1,75) ευρώ/ανά τετραγωνικό μέτρο ανά έτος. 

2. Μετά την πάροδο πενταετίας από την έκδοσή της παρούσας και ανά πέντε έτη, το ύψος του μισθώματος αναπροσαρμόζεται σύμφωνα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. 

Ειδικώς για την υφιστάμενη εγκατάσταση ανέλκυσης, καθέλκυσης και χερσαίας μεταφοράς υποβρυχίων (shiplift), η οποία βρίσκεται εντός αιγιαλού και θαλασσίου χώρου έμπροσθεν των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, το αντάλλαγμα για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης της καθορίζεται σε ποσό (έκθεση εκτιμητών) 166.655 ευρώ/ανά έτος. 

Άρθρο 4 

Αναπροσαρμογή του ύψους του μισθώματος 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4664/2020 (Α΄32), το ύψος του αρχικού μισθώματος που αντιστοιχεί στην πρώτη περίοδο της παραχώρησης, όπως προκύπτει κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας, αναπροσαρμόζεται κάθε πέντε (5) έτη, με έναρξη από το έτος δημοσίευσης της παρούσας, σύμφωνα με το μέσο όρο των παρελθόντων πέντε (5) ετών του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΜΔΚΤ). 

2. Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, εκδίδει σχετική ανακοίνωση περί καθορισμού του ύψους των μισθωμάτων ανά πενταετία από την έκδοση της παρούσας, κατά τον μήνα ... του έτους αναπροσαρμογής, ανεξάρτητα από την αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος. 

3. Το μίσθωμα καταβάλλεται με την αναπροσαρμοσμένη τιμή του από το συμβατικό έτος μίσθωσης που έπεται του έτους αναπροσαρμογής. 

Άρθρο 5 

Ειδικές ρυθμίσεις - Μεταβατικές διατάξεις 

1. Η Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά, Νήσων-Δυτικής Αττικής, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκονται οι ως άνω εγκαταστάσεις των ναυπηγείων Σκαραμαγκά να φροντίσει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης για τη σύνταξη χρηματικού καταλόγου σχετικού με το καταβλητέο ποσό ανταλλάγματος υπέρ του Δημοσίου, πλέον χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α, τον οποίο θα αποστείλει στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) προς βεβαίωση. Ο δικαιούχος της παραχώρησης σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, υποχρεούται να προσκομίσει στην Κτηματική Υπηρεσία καθώς και στη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας αντίγραφο του αποδεικτικού είσπραξης, εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή του. 

2. Για την επέκταση των χωρικών ορίων που καταλαμβάνει η παραχώρηση, πέραν των αναφερομένων στη σύμβαση μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και του παραχωρησιούχου, απαιτείται τροποποίηση αυτής. Σε περίπτωση τυχόν χρήσης αιγιαλού ή υδάτινου στοιχείου του θαλασσίου χώρου, άνευ συμβατικής σχέσης, από τον παραχωρησιούχο, λαμβάνονται όλα τα μέτρα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Μετά τη λήξη των συμβάσεων παραχώρησης το Ελληνικό Δημόσιο έχει το δικαίωμα να συνάπτει νέες συμβάσεις ή να παρατείνει ήδη υφιστάμενες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας Κοινής απόφασης των Γενικών Δ/ντών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων που εκδίδεται σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4664/2020 (Α΄32), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4722/2020 (Α΄177). 

Άρθρο 6 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2020 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών 

Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!