Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 45/2020 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36Α του Ν. 4387/2016 περί αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και χρόνου παράλληλης απασχόλησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ &
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12, 
10677 Αθήνα 
Αριθ. Τηλεφώνου: 210 38910104 
e-mail:d.sintaxeon@efka.gov.gr 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 16.10.2020 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 45 

Αριθ. Πρωτ.  Σ23/1 

ΠΡΟΣ: 
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε 
Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης 
Εφαρμογών 
Υποδιεύθυνση Υποστήριξης Πελατών 
Λυκούργου 10, Τ.Κ. 11745 Αθήνα 
2. Υποομάδα Έργου Συντάξεων 
ΕΦΚΑ Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα

ΘΕΜΑ:« Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36Α του Ν. 4387/2016 περί  αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και χρόνου παράλληλης  απασχόλησης» 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ 43 τεύχος Α΄/28.02.2020) με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 36 του Ν. 4387/2016 που ρυθμίζει τη καταβολή εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης και ταυτόχρονα προστίθεται άρθρο 36Α το οποίο αναφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα στη συνταξιοδοτική αξιοποίηση του χρόνου παράλληλης ασφάλισης μέχρι 31.12.2016 και παράλληλης απασχόλησης στον e-ΕΦΚΑ από 1.1.2017 και εφεξής, καθώς και τις σχετικές με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.13008/561/5.5.2020 και Φ1500/19412/716/16.9.2020 εγκυκλίους της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης του ΥΠΕΚΥΠ. 

Εφιστούμε ιδιαίτερα τη προσοχή σας ως προς τη χορήγηση προσαύξησης του χρόνου παράλληλης ασφάλισης (μέχρι 31.12.2016), σύμφωνα με τα άρθρα 17, 36 και 36Α του ν. 4387/2016 η οποία χορηγείται μόνο για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης, ο οποίος δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεμελίωση του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης. Για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων θα δοθούν συμπληρωματικές οδηγίες με νεότερο έγγραφο και αναμένουμε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οδηγίες και για την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης του άρθρου 26 του Ν.4670/2020. 

Συν.: 

α) ΦΕΚ 43 τ. Α΄/28.02.2020 (σελ. 767, 794 - 797)  
β) το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.13008/561/5.5.2020 έγγραφο του ΥΠΕΚΥΠ (ΑΔΑ:6ΙΥΤ46ΜΤΛΚ-7ΒΚ)  
γ) το με αρ. πρωτ. Φ1500/19412/716/16.9.2020 έγγραφο του ΥΠΕΚΥΠ (ΑΔΑ:ΩΝΔΩ46ΜΤΛΚ-Α3Ε)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!