Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2165/2020 Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Συμπλήρωση της θέσης 44.1 της Δ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Μπουργανού
Τηλέφωνο : 210 69 87 493
Fax : 210 69 87 506
E-Mail : d17-c@2001.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6ΕΖΖ46ΜΠ3Ζ-ΓΧΤ

Αθήνα, 16/10/2020

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2165

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Κοιν : ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: «Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) – Συμπλήρωση της θέσης 44.1 της Δ/σης»

ΣΧΕΤ: α. Η υπ’ αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1176336 ΕΞ2016/01-12-2016 Α.Υ.Ο., σχετικά με το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) – Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα (ΦΕΚ 4119/Β/21-12-2016).

β. Η υπ’ αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β΄1032953 ΕΞ2017/01-03-2017 εγκύκλιος για την παροχή οδηγιών σχετικά με την υπ’ αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1176336 ΕΞ2016/01-12-2016 Α.Υ.Ο. - Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX).

γ. Η υπ’ αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Β΄13480 ΕΞ2018 ΕΜΠ/18-01-2018 εγκύκλιος για τους εκ των υστέρων ελέγχους των Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX)

δ. Η υπ’ αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Β΄1088294 ΕΞ2018/11-06-2018 εγκύκλιος για την κοινοποίηση του Εκτελ. Καν. (ΕΕ) 2018/604 – Νέο Παράρτημα για το έντυπο αίτησης εγγραφής στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX).

ε. Η υπ’ αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Β΄1160832 ΕΞ2017 /27-10-2017 εγκύκλιος για την αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών για την εφαρμογή Συστήματος Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX).

A) Με τις ανωτέρω α), β), γ), δ) και ε) σχετικές, καθορίστηκαν οι σχετικές διαδικασίες για την εφαρμογή του Συστήματος Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX), δόθηκαν οδηγίες ως προς την εγγραφή των εξαγωγέων και τους εκ των υστέρων ελέγχους και μεταφράστηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς διευκόλυνση τόσο των τελωνειακών αρχών όσο και των εξαγωγέων κατά τη σύνταξη των Βεβαιώσεων Καταγωγής.

Στο πλαίσιο του Συστήματος Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX), κάθε εξαγωγέας που εγγράφεται μπορεί να πιστοποιεί ο ίδιος την καταγωγή των εμπορευμάτων στο τιμολόγιο ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο, εκδίδοντας «Βεβαίωση Καταγωγής», ανεξαρτήτως της αξίας των εξαγόμενων εμπορευμάτων.

Το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) αρχικά εφαρμόστηκε για το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (Σ.Γ.Π.) και στη συνέχεια άρχισε να εφαρμόζεται και στο πλαίσιο άλλων Προτιμησιακών Συμφωνιών όπως : η Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (ΣΟΕΣ) ΕΕ-Καναδά, η Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας, η Ενδιάμεση Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (ΑΜΑ), η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ και η Απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ για τη σύνδεση Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών (χώρες ΥΧΕ).

B) Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις αιτήθηκαν την εγγραφή τους στο Σύστημα REX και πραγματοποίησαν εξαγωγές εμπορευμάτων τα οποία πληρούν τα κριτήρια προτιμησιακής μεταχείρισης στο πλαίσιο των παραπάνω αναφερόμενων Προτιμησιακών Συμφωνιών.

Βάσει του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1176336 ΕΞ2016/01-12-2016 Α.Υ.Ο., οι Εγγεγραμμένοι Εξαγωγείς συμμορφώνονται, μεταξύ άλλων, με τις ακόλουθες υποχρεώσεις :

α) πραγματοποιούν εξαγωγές εμπορευμάτων τα οποία πληρούν τα κριτήρια προτιμησιακής μεταχείρισης και είναι σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής που έχουν καθορισθεί για τα εν λόγω εμπορεύματα.

β) τηρούν τα προβλεπόμενα λογιστικά αρχεία για την παραγωγή και προμήθεια εμπορευμάτων που πληρούν τα κριτήρια προτιμησιακής μεταχείρισης. Τα αρχεία αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία για τα εξαγόμενα εμπορεύματα, τους αντίστοιχους αριθμούς των διασαφήσεων εξαγωγής και τους αριθμούς τιμολογίων ή άλλων εμπορικών εγγράφων επί των οποίων έχει συνταχθεί «Βεβαίωση Καταγωγής»

Για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής Συστήματος Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) και της τήρησης των υποχρεώσεων των εγγεγραμμένων εξαγωγέων, βάσει της παραπάνω αναφερόμενης Α.Υ.Ο. και της υπ’ αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Β΄13480 ΕΞ2018 ΕΜΠ/18-01-2018 εγκυκλίου, πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενοι εκ των υστέρων έλεγχοι από τις ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και Θεσσαλονίκης σε επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένοι εξαγωγείς. Από τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου οι οποίες κοινοποιήθηκαν και στην Υπηρεσία μας προκύπτει ότι οι εταιρείες με την ιδιότητα του εγγεγραμμένου εξαγωγέα είναι παραγωγοί των εξαχθέντων εμπορευμάτων και τηρούν τους κανόνες καταγωγής. Όσον αφορά τα λογιστικά τους αρχεία και τη λογιστική αποτύπωση των συναλλαγών με τις χώρες προς τις οποίες αποστέλλονται τα εμπορεύματα στο πλαίσιο της Προτιμησιακής Συμφωνίας, πληρούται το κριτήριο της επαρκούς ελεγξιμότητας των λογιστικών αρχείων και του ευχερούς ελέγχου των συναλλαγών.

Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν προβλήματα όσον αφορά την συμπλήρωση της θέσης 44.1 της Διασάφησης Εξαγωγής. Ειδικότερα δεν συμπληρώθηκε ορθά ο αλφαριθμητικός κωδικός της Δήλωσης Καταγωγής ή της Βεβαίωσης Καταγωγής.

Γ) Για το λόγο αυτό παραθέτουμε στο Παράρτημα της παρούσας, επικαιροποιημένο πίνακα με τους κωδικούς των αποδεικτικών καταγωγής στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (με χρήση ή μη του REX) και στο πλαίσιο Προτιμησιακών Συμφωνιών που προβλέπουν τη χρήση REX.

Στον εν λόγω πίνακα παρουσιάζονται :

1) οι κωδικοί προτίμησης για τη θέση 36 και

2) οι αλφαριθμητικοί κωδικοί των αποδεικτικών καταγωγής που καταχωρούνται στη θέση 44.1 της Διασάφησης.

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι ο κωδικός επισυναπτόμενου εγγράφου C100 απαιτείται μόνο σε περιπτώσεις εισαγωγών ή εξαγωγών στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων με χρήση REX (σχετ. η υπ’ αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β΄1032953 ΕΞ2017/01-03-2017 εγκύκλιος, σημεία Γ και Δ).

Οι Προτιμησιακές Συμφωνίες για τις οποίες στο παρόν στάδιο εφαρμόζεται το REX είναι :

  • Η Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (ΣΟΕΣ) ΕΕ - Καναδά
  • Η Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας
  • Η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ
  • Η ενδιάμεση Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (ΑΜΑ)
  • Η Απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ για τη σύνδεση Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών (χώρες ΥΧΕ)

Για διευκόλυνση των Οικονομικών Φορέων, οι Προτιμησιακές Συμφωνίες σε μορφή πίνακα, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ICISnet, στην ακόλουθη διαδρομή : Αρχική σελίδα → Υπηρεσίες για Οικονομικούς Φορείς (ή Υπαλλήλους αντίστοιχα) → Προτιμησιακά Καθεστώτα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ (Σ.Γ.Π.) - ΧΡΗΣΗ REX
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Θέση 36 Θέση 44.1
Βεβαίωση Καταγωγής από εγγεγραμμένο εξαγωγέα (REX) στο Σ.Γ.Π., αξία ≤ € 6.000 2xx U164
Βεβαίωση Καταγωγής από εγγεγραμμένο εξαγωγέα (REX) στο Σ.Γ.Π., αξία > € 6.000 2xx U165
Βεβαίωση Καταγωγής από μη εγγεγραμμένο εξαγωγέα (non REX) στο Σ.Γ.Π., αξία ≤ € 6.000 2xx U166
Δήλωση αντικατάστασης Βεβαίωσης Καταγωγής από μη εγγεγραμμένο Επαναποστολέα της ΕΕ (non REX) στο Σ.Γ.Π., αξία αρχικής αποστολής > € 6.000 2xx U167
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ (Σ.Γ.Π.) – ΜΗ ΧΡΗΣΗ REX
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Θέση 36 Θέση 44.1
Πιστοποιητικό καταγωγής Τύπου Α (FORM A) 2xx N865
Δήλωση τιμολογίου ή Δήλωση Καταγωγής από οποιονδήποτε εξαγωγέα με αξία ≤ € 6.000 2xx U161
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΧΡΗΣΗ REX *
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Θέση 36 Θέση 44.1
Δήλωση τιμολογίου ή Δήλωση Καταγωγής εξαγωγέα σε τιμολόγιο ή οποιοδήποτε εμπορικό έγγραφο εκτός πλαισίου ΣΓΠ ή EUR-MED 3xx N864
Δήλωση τιμολογίου ή Δήλωση Καταγωγής σε τιμολόγιο ή οποιοδήποτε εμπορικό έγγραφο, εκτός πλαισίου ΣΓΠ ή EUR-MED με αξία ≤ € 6.000 3xx U162
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΙΑΠΩΝΙΑ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Θέση 36 Θέση 44.1
Βεβαίωση καταγωγής (χρήση REX) 3xx U110
Βεβαίωση καταγωγής για πολλαπλές αποστολές πανομοιότυπων προϊόντων (χρήση REX) 3xx U111
Γνώση του εισαγωγέα 3xx U112

*Στο παρόν στάδιο αναφερόμαστε στις Προτιμησιακές Συμφωνίες με τις εξής χώρες : Καναδάς Ανατολική και Μεσημβρινή Αφρική (κράτη ΑΜΑ), Βιετνάμ και χώρες ΥΧΕ (Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη) .

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!