Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128 /17765/2020 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο:213 1313337,- 3340, -3378, -3403, -3215, -3212, -3373, -3315, -3394
Email:hrm@ypes.gov.gr
Για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού:
Τηλέφωνο:213 1364382 (για μόνιμο προσωπικό), 2131364323 (για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου),2131364-029, -030
Email:info@ypes.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 2/10/2020

Αριθμ. Πρωτ.:

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128 /17765

ΠΡΟΣ:

Όπως πίνακας αποδεκτών

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Σχετ.: Οι αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16136/20-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/22-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΧ6Θ46ΜΤΛ6-8Ε0) εγκύκλιοι και οιπροηγούμενες σχετικές.

Α. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

Με την αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 60943/30-9-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 4259) παρατάθηκε έως και τις 12/10/2020 η ισχύς της αριθ. Δ1α/ Γ.Π. οικ. 56435/14-9-2020απόφασης (Β' 3958), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Υπενθυμίζεται ότι στο άρθρο 5Ατης εν λόγω απόφασης προβλέπεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τονπολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου, ενώ στην παρ. 2 του άρθρου 22προβλέπεται ότι «Οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτησητου κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένουραντεβού. Με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι(1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών».

Ειδικότερα, όσον αφορά την εξυπηρέτησηδικηγόρωνσε δημόσιες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στο Κεφάλαιο Ε' της παρούσας, επισημαίνεται ότισύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4194/2013 «ΚώδικαςΔικηγόρων» (Α' 208):«Η είσοδος στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματαεπιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τουςταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό»(σχετικήαριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/27509/11-11-2013 εγκύκλιος, ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΧ-8Γ8). Ως εκ τωνανωτέρω και κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας,καθίσταται σαφές ότι η εξυπηρέτηση των δικηγόρων θα συνεχίζει να πραγματοποιείταικατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων σε συνδυασμό ωστόσο με τις διατάξεις και τιςοδηγίες που έχουν παρασχεθεί με σκοπό την πρόληψη της διασποράς του κορωνοϊού(τήρηση αποστάσεων, χρήση μη ιατρικής μάσκας).

Β1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.4728/2020 (Α' 186) προβλέπεται ότι«Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται,σεπερίπτωση εμφάνισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοϊού COVID-19,ναεπιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης και περιορισμού της διάδοσης της νόσουη προσωρινήαναστολή της λειτουργίας επιμέρους οργανικών μονάδων μιας δημόσιας υπηρεσίας ή τουσυνόλου αυτών.Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας εκδίδεται από τονοικείο Υπουργό ή τους επικεφαλής των αντίστοιχων υπηρεσιών του Δημοσίου μετά απόγνώμη του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείαςΠεριφερειακής Ενότητας, κατ' εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος ΠρωτοκόλλουΔιαχείρισης Κρούσματος της «Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων ΔημόσιαςΥγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες». Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίουαναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αποστέλλεται στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου ΔυναμικούΔημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείουφορέα προς ενημέρωση των πολιτών».

Στις περιπτώσεις εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, προβλέπεται ρητά ότι πρέπει να διασφαλίζεται η ενημέρωση των πολιτών για το χρόνο αναστολής λειτουργίαςεπιμέρους οργανικών μονάδων μιας δημόσιας υπηρεσίας ή του συνόλου αυτών, μεσχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα. Διευκρινίζεται ότι η ενημέρωσητων πολιτών θα πρέπει να γίνεται και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως ητοιχοκόλληση σχετικής ανακοίνωσης σε εμφανές σημείο στο κτήριο του φορέα.Ειδικότερα, σε περιπτώσεις που η προσωρινή αναστολή λειτουργίας αφοράεποπτευόμενους φορείς θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά και ο εποπτεύων φορέας,ενώ σε κάθε περίπτωση η σχετική απόφαση θα αποστέλλεται στην Υπηρεσία μας.

Β2. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ έχει αναρτηθεί πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος COVID-19 για τους χώρους εργασίας του Δημόσιου τομέα (εξαιρουμένωντων Υπηρεσιών Υγείας και των Σχολείων)https://eody.gov.gr/odigies-gia-toys-choroys-ergasias-toy-dimosioy-tomea/.

Κατόπιν των ως άνω οδηγιών: α) απαιτείται να λάβουν γνώση όλοι ανεξαιρέτως οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας για το ωςάνω πρωτόκολλο,

β) η αρμόδια υπηρεσία προσωπικού εκάστης Υπηρεσίας απαιτείται, βάσει των ιδιαιτεροτήτων εκάστης Υπηρεσίας, να εφαρμόσει την παρ. 2 του ως άνω πρωτοκόλλου,

ήτοι να προβεί στην κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης, με τη συνδρομή του Ελεγκτή Ιατρού ή του Ιατρού Εργασίας ή των ιατρών που υπηρετούν στην Υπηρεσία, εφόσον υπάρχουν,γ) να ενημερωθεί ο Ελεγκτής Ιατρός ή ο Ιατρός Εργασίας ή οι ιατροί που υπηρετούν στηνΥπηρεσία, εφόσον αυτοί υπάρχουν, προκειμένου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους καιτων γνώσεών τους να συνδράμουν για την αποτελεσματική εφαρμογή των οδηγιών τουως άνω πρωτοκόλλου, αλλά και του σχεδίου δράσης του φορέα.

δ) να οριστεί βάσει των οργανωτικών ιδιαιτεροτήτων κάθε υπηρεσίας συντονιστής διαχείρισης COVID-19.

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στο Κεφάλαιο Ε' της παρούσας για τις υπηρεσίες που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής, επισημαίνεται ότι για την παροχή εξαποστάσεως εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ' τηςαριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16136/20-9-2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ).

Δ. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Για τη χορήγηση στους υπαλλήλους των ειδικών διευκολύνσεων που έχουν προβλεφθεί στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας εξακολουθούν να ισχύουν τααναφερόμενα στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16136/20-9-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ:ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ).

Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα, όπως και εξελίσσονται στο Νομό Αττικής, ειδικά για τιςυπηρεσίες που εδρεύουν εντός της Περιφέρειας Αττικής,εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν στο Κεφάλαιο ΣΤ' της αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16136/20-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ) εγκυκλίου και τιςδιευκρινίσεις που δόθηκαν περαιτέρω με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/22-9-2020(ΑΔΑ: ΨΧ6Θ46ΜΤΛ6-8Ε0) εγκύκλιο και ειδικότερα:

1) Απότη Δευτέρα 5.10.2020και μέχρι νεοτέρας ενημέρωσης από την Υπηρεσίαμας εξακολουθεί και ισχύει για τους υπαλλήλους των υπηρεσιών του Δημοσίου πουεδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής το μέτρο της υποχρεωτικής παροχής εξ αποστάσεωςεργασίας σε ποσοστό 40%. Για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού υπενθυμίζεται ότιλαμβάνονται υπόψη μόνο οι υπάλληλοι που πραγματικά υπηρετούν στον φορέα καιπροσέρχονται προς εργασία, οι οποίοι δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασίαλόγω της φύσης των καθηκόντων τους, μη υπολογιζομένων των υπαλλήλων που τελούνσε άδεια.

2) Εξακολουθούν και ισχύουν τα αναφερόμενα στις αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/οικ.15984/17-8-2020 (ΑΔΑ:9ΠΙ946ΜΤΛ6-ΝΟΒ)και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16136/20-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ) εγκυκλίους αναφορικά με τα τρία ωράρια προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των υπηρεσιών τουΔημοσίου στην Περιφέρεια Αττικής (7π.μ-15.00, 8.00π.μ.-16.00 και 9.00π.μ.-17.00) ή καιγια την παροχή εργασίας σε βάρδιες, ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίαςεκάστης δημόσιας υπηρεσίας.

3) Μέχρι τις 12/10/2020:

  • Σε κάθε είδους χώρους εργασίας, δημόσιους και ιδιωτικούς, επιβάλλεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας. Από την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου3 εξαιρούνται όσοι εργάζονται σε ατομικό χώρο, χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
  • Η εξυπηρέτηση του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού και δύναται να πραγματοποιείταιμέχρι τις 16:00 για όσες υπηρεσίες λήγει μέχρι τις 15:00 σύμφωνα με τις γενικώςισχύουσες διατάξεις.

Ειδικότερα, όσον αφορά την εξυπηρέτηση των δικηγόρων από υπηρεσίες που εδρεύουν εντός της Περιφέρειας Αττικής και δεδομένου αφενός του σκοπούθέσπισης των σχετικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας καιαφετέρου της υποχρέωσης εξυπηρέτησης των δικηγόρων που προσέρχονται στιςδημόσιες υπηρεσίες και για λόγους προστασίας της υγείας των εντολοδόχων τους,διευκρινίζονται τα εξής:

Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται στις δημόσιες υπηρεσίες κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, σε κάθε περίπτωση όμως οι Υπηρεσίες κατά τονκαθορισμό των ραντεβού θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτησητων δικηγόρων. Σε περιπτώσεις δε που δικηγόροι προσέρχονται στις δημόσιεςυπηρεσίες χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσονδιασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός τηςΥπηρεσίας.

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, μεκάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ήεποπτεύονται από αυτούς.

2.Οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Προσωπικού,στιςοποίες υπάγονται δεδομένου ότι είναι αδύνατη η υπαγωγή των πραγματικώνπεριστατικών στις εφαρμοστέες κατά περίπτωση έκτακτου χαρακτήρα ρυθμίσεις απότην Υπηρεσία μας.

3. Εφόσον ανακύπτουν ερωτήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από τις οδηγίες πουέχουν δοθεί με τις σχετικές εγκυκλίους,οι Διευθύνσεις Προσωπικού αποκλειστικάθα απευθύνονται για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις στους τηλεφωνικούςαριθμούς που αναγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο. Εναλλακτικά οι Διευθύνσειςπροσωπικού θα αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά περίπτωσηως εξής:

Για θέματα του προσωπικού και των Υπηρεσιών του Δημοσίου παρακαλείσθε για την κατά προτεραιότητα αποστολή τυχόν ερωτημάτων στη διεύθυνσηηλεκτρονικού ταχυδρομείου:hrm@ypes.gov.grκαι ειδικάγια ερωτήματα πουαφορούν υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμούστοinfo@ypes.grπρος αμεσότερηανταπόκριση.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονταιαποκλειστικάστιςΑποκεντρωμένες Διοικήσεις και στην Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης τουΥπουργείου Εσωτερικών στους σχετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς που αναγράφονταιστις πληροφορίες της εγκυκλίου.

4.Η Υπηρεσία μας δεν επιλαμβάνεται ερωτημάτων για θέματα της παρούσαςεγκυκλίου που αφορούν το πάσης φύσεως ένστολο προσωπικό, τουςεκπαιδευτικούς και το διοικητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων, τουςεργαζομένους που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς παροχήςυπηρεσιών υγείας, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στις ανώνυμεςεταιρείες ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΣΘ, Αττικό Μετρό, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Εγνατία,καθώς και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς εν προκειμένω αρμόδιοιαποκλειστικά είναι οι φορείς, στους οποίους ανήκουν οργανικά οι εν λόγωυπάλληλοι και δεδομένης της ιδιαιτερότητας και κρισιμότητας των συνθηκών, στιςοποίες καλούνται να ανταποκριθούν.

5. Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του ΥπουργείουΕσωτερικών,www.ypes.gr,καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό ΔημοσίουΤομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!