Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 2/35908/ΔΠΓΚ/2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/31648/ΔΠΓΚ/ 3.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Β’ 3238).

Υ.Α. 2/35908/ΔΠΓΚ/2020

ΦΕΚ Β 4211/29.09.2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/31648/ΔΠΓΚ/ 3.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Β’ 3238).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

4. Την υπό στοιχεία Υ44/05.08.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).

5. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7.9.2020 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 3777).

6. Τη συνεχιζόμενη ανάγκη εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους των φορέων που ανήκουν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 4270/ 2014 (Α΄ 143) (στον υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), καθώς και επανακαθορισμού της διαδικασίας, ιδίως δε των χρονικών περιθωρίων για τη χρησιμοποίηση της επιχορήγησης από τους ανωτέρω φορείς για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.

7. Το υπ’ αρ. 58463/15.9.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο ζητείται η παράταση μέχρι την 30.11.2020 του προγράμματος εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση του συνόλου των πιστώσεων, που τίθενται σταδιακά στη διάθεσή τους.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Η παρ. 7 της Ενότητας Γ΄ «Διαδικασία» της υπό στοιχεία 2/31648/ΔΠΓΚ/3.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 3238) αντικαθίσταται ως εξής: «7. Οι ΟΤΑ οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέχρι την 30.11.2020».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 2/31648/ΔΠΓΚ/3.8.2020 υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!