Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α Δ14/οικ. 36765/376/2020 Διάθεση, διαχείριση και κατανομή των καθαρών εσόδων Ειδικού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

Κ.Υ.Α Δ14/οικ. 36765/376/2020

ΦΕΚ B’ 4191/29.09.2020

Διάθεση, διαχείριση και κατανομή των καθαρών εσόδων Ειδικού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4183/2013 «Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις» (Α’ 186) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν. 4554/2018 (Α’ 130).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) όπως ισχύει.

3. Την παρ. 3, του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α΄ 52) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4223/2013 (Α’ 287).

4. Τo άρθρο 9 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση Νομικών Προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (Α΄16).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του ν. 4554/2018 (Α’ 130).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

12. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

13. Την υπό στοιχεία Υ44/5-8-2020 (Β’ 3299) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη».

14. Την υπό στοιχεία 35793/Δ1.12089/08-08-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 550).

15. Την υπό στοιχεία 2/54366/ΔΛΓΚ/01-07-2019 υπουργική απόφαση «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης... όπως ισχύει» (Β’ 2680).

16. Την υπ’ αρ. 2/39549/0026/11-6-2015 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ. ή/και Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β’ 1138).

17. Την υπ’ αρ. 31405/1719/30-07-2020 εισηγητική έκθεση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς αυτή ρυθμίζει τα διαδικαστικά θέματα της διάθεσης, διαχείρισης και κατανομής των καθαρών εσόδων του Ειδικού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης, αποφασίζουμε:

Τη διάθεση, διαχείριση και κατανομή των καθαρών εσόδων Ειδικού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Επιχορηγούμενοι Φορείς

Από τα καθαρά έσοδα του Ειδικού Κρατικού Λαχείου επιχορηγούνται φορείς Ν.Π.Δ.Δ. παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας που υλοποιούν κοινωνικές πολιτικές, για αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών, όπως επισκευές, ενοίκια, τροφοδοσία περιθαλπόμενων κ.α., μισθοδοσίας προσωπικού (πέραν των αναγκών μισθοδοσίας που καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), προμήθειας ειδών εξοπλισμού, αγοράς και ανακαίνισης κινητών και ακινήτων, καθώς και για την υλοποίηση δράσεων.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις

Τα Ν.Π.Δ.Δ., προκειμένου να επιχορηγηθούν από τα καθαρά έσοδα του Ειδικού Κρατικού Λαχείου, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Υποβολή με το πέρας διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στους φορείς από τους οποίους εποπτεύονται, καθώς και στους φορείς επιχορήγησης ή και χρηματοδότησης, εφόσον αυτοί δεν ταυτίζονται, προϋπολογισμό επόμενου οικονομικού έτους, απολογισμό της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβαν και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίστηκαν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4223/2013 (Α’ 287).

β. Υποβολή των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων στην αρμόδια διεύθυνση του Γ.Λ.Κ. που απαιτούνται σύμφωνα με το ν. 2166/1993 (Α΄ 137) και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 22 του άρθρου 27 αυτού.

Άρθρο 3
Υποβολή αιτήματος - Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Τα Ν.Π.Δ.Δ. υποβάλουν αίτημα επιχορήγησης στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Σταδίου 29, Αθήνα, Τ.Κ. 10110) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαΐου εκάστου έτους. Στο αίτημα αναγράφονται: - το ποσό της αιτούμενης επιχορήγησης, - η ομάδα - στόχος ωφελούμενων, - ο σκοπός και η κατηγορία των δαπανών που πρόκειται να καλυφθούν, - λεπτομερής ανάλυση του κόστους ανά κατηγορία δαπάνης, - ο ειδικός απολογισμός επιχορήγησης από το Ειδικό Κρατικό Λαχείο προηγούμενου οικονομικού έτους, εφόσον υπάρχει, σύμφωνα με το Παράρτημα το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση.

2. Συνημμένα υποβάλλουν φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 4
Συνεκτιμώμενα στοιχεία

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβαίνει σε έλεγχο της πληρότητας του αιτήματος και των σχετικών δικαιολογητικών τα οποία πρέπει να είναι πρωτότυπα και χωρίς αλλοιώσεις.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ελλείψεις, η αρμόδια Διεύθυνση ενημερώνει το Ν.Π.Δ.Δ. προκειμένου να υποβάλει συμπληρωματικά στοιχεία εντός ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση της προθεσμίας για την υποβολή του αιτήματος, ήτοι μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουνίου εκάστου έτους. Με το πέρας της προθεσμίας και εάν δεν έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα στοιχεία, ο φορέας αποκλείεται αυτόματα από τη διαδικασία της επιχορήγησης. Η κατανομή των πιστώσεων στα Ν.Π.Δ.Δ. πραγματοποιείται κατόπιν των εισηγήσεων των Διευθύνσεων Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας και Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία, [σύμφωνα με το π.δ. 134/2017 (Α’ 168)], εντός του μηνός Ιουλίου εκάστου έτους αφού συνεκτιμηθούν τα ακόλουθα:

Α. ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

1. Ομάδα - στόχος

2. Προστιθέμενη αξία ή έκτακτη ανάγκη που θα καλύψει η επιχορήγηση

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.:

1. Αριθμός ωφελούμενων/εξυπηρετούμενων - δυναμικότητα δομής

2. Αριθμός εργαζομένων, αριθμός εθελοντών, αναλογία εργαζομένων - εθελοντών/ ωφελούμενων

3. Γεωγραφική εμβέλεια δράσης του Δικαιούχου

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ν.Π.Δ.Δ.:

1. Ταμειακό υπόλοιπο του προηγούμενου οικονομικού έτους.

2. Αναλυτική χρηματοδότηση/επιχορήγηση από όλες τις πηγές κατά το προηγούμενο έτος (ίδιοι πόροι, δωρεές, κρατική χρηματοδότηση, επιχορηγήσεις, ιδιωτικές επιχορηγήσεις, συγχρηματοδότηση από πόρους ΕΕ).

3. Ποσό επιχορηγήσεων από το Ειδικό Κρατικό Λαχείο τα τελευταία 3 έτη.

Άρθρο 5
Κατανομή και Επιχορήγηση

α. Η κατανομή των πιστώσεων στα Ν.Π.Δ.Δ. καθορίζεται κάθε έτος με κοινή υπουργική απόφαση των 46102 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4191/29.09.2020 Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4554/2018 (Α’ 130) και τα προβλεπόμενα στην παρούσα. Η δαπάνη καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

β. Η επιχορήγηση πραγματοποιείται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου Ν.Π.Δ.Δ. για το σκοπό και το ποσό που προσδιορίζονται στην απόφαση κατανομής πιστώσεων της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 6
Προθεσμία απορρόφησης

Η απορρόφηση των πιστώσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τη λήξη του επόμενου οικονομικού έτους αυτού της έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης κατανομής των πιστώσεων από τα έσοδα του Ειδικού Κρατικού Λαχείου στα Ν.Π.Δ.Δ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσμία απορρόφησης δύναται να παραταθεί για ένα (1) επιπλέον έτος κατόπιν πλήρως αιτιολογημένου αιτήματος προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο θα υποβάλλεται δύο μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας απορρόφησης.

Η παράταση της προθεσμίας απορρόφησης των πιστώσεων πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η επιχορήγηση χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό που εγκρίθηκε.

Άρθρο 7
Επιστροφή αναπορρόφητων πιστώσεων

Οι αναπορρόφητες πιστώσεις επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες στο Ελληνικό Δημόσιο, εντός τριών (3) μηνών από την λήξη της προθεσμίας απορρόφησης του άρθρου 6 της παρούσης. Το Ν.Π.Δ.Δ. προσκομίζει αντίγραφο του αντίστοιχου παραστατικού στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε περίπτωση μη επιστροφής των πιστώσεων από το Ν.Π.Δ.Δ. αυτό αποκλείεται αυτοδίκαια από οποιαδήποτε μελλοντική επιχορήγηση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις

Για το οικονομικό έτος 2020, η τελική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2020. Η προθεσμία υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών του άρθρου 4 της παρούσης, ορίζεται η 15η Οκτωβρίου 2020. Για τις διαδικασίες διάθεσης και διαχείρισης όπως και κάθε άλλο συναφές ζήτημα των επιχορηγήσεων εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρούσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ Α. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ-ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Επωνυμία του Φορέα:

2. Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο, e-mail:

3. ΑΦΜ και ΔΟΥ:

4. Παροχή υπηρεσιών(συνοπτικά):

α.

β.

γ…

5. Πράξη συγκρότησης Δ.Σ. (πρακτικό):

Πρόεδρος:

Αντιπρόεδρος:

Γεν. Γραμματέας:

Ταμίας:

κ.λπ.

6. Προϋπολογισμός τρέχοντος έτους:

7. Ειδικός Απολογισμός Επιχορήγησης Ειδικού Κρατικού Λαχείου προηγούμενου οικονομικού έτους: ΝΑΙ/ΟΧΙ

8. Ομάδα - Στόχος:

9. Γεωγραφική εμβέλεια δράσης του Φορέα:

10. Αριθμός ωφελούμενων/εξυπηρετουμένων τρέχοντος έτους:

11. Δυναμικότητα δομής:

12. Αριθμός Εργαζομένων/εθελοντών:

13. Ταμειακό Υπόλοιπο 31/12 προηγούμενου οικονομικού έτους:

14. ΙΒΑΝ/ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Σκοπός της αιτούμενης επιχορήγησης από τα καθαρά έσοδα του Ειδικού Κρατικού Λαχείου, οικονομικού έτους ... είναι η κάλυψη των κάτωθι δαπανών (αναφέρεται με σαφήνεια τι είδους δαπάνες θα καλυφτούν από το ζητούμενο ποσό καθώς και λεπτομερής ανάλυση του κόστους ανά κατηγορία δαπάνης):

Κατηγορία Δαπάνης 1. 2.
Ανάλυση κόστους (α) (α)
  (β) (β)
  (γ) (γ)
  (δ) (δ)
  (ε) (ε)
Κατηγορία Δαπάνης 3. 4.
Ανάλυση κόστους (α) (α)
  (β) (β)
  (γ) (γ)
  (δ) (δ)
  (ε) (ε)
Κατηγορία Δαπάνης 5. 6.
Ανάλυση κόστους (α) (α)
  (β) (β)
  (γ) (γ)
  (δ) (δ)
  (ε) (ε)

αιτούμαστε:

Την επιχορήγηση του Φορέα για το έτος 20.. με το ποσό των ... (αριθμητικά και ολογράφως) αφού λάβετε υπόψη τα προσκομισθέντα από τον Φορέα οικονομικά στοιχεία και την υποβολή των κατατιθεμένων δικαιολογητικών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. (Πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα)

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!