Οικονομικές Ειδήσεις

Σε διαβούλευση το σχέδιο διακήρυξης ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την "Αποτίμηση Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας ΕΣΠΑ 2007-2013 της ΓΓΕΤ"

Η γενική γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων διενεργεί δημόσια διαβούλευση διακήρυξης με τίτλο:

«Αποτίμηση Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) ΕΣΠΑ 2007-2013 της ΓΓΕΤ» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του τεύχους διακήρυξης.

Αντικείμενο του διεθνούς διαγωνισμού είναι η εμπεριστατωμένη «εκ των υστέρων (ex post)» αξιολόγηση των δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας που υλοποίησε η γενική γραμματεία κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση της διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των 595.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, χωρίς δικαίωμα προαίρεσης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.promitheus.gov.gr για το χρονικό διάστημα από σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου έως και 6 Οκτωβρίου 2020.

Σημειώνεται ότι το προς διαβούλευση σχέδιο είναι αναρτημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στον επίσημο ιστότοπο της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!