Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 95189/2020 Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025.

Αριθμ. 95189

ΦΕΚ B’ 3961/16.09.2020

Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Τις διατάξεις του μέρους ΙΗ΄ για το «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης», του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), όπως ισχύει, ιδίως της παρ. 5 του άρθρου 123.

3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» (Α΄ 112).

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

8. Την υπ’ αρ. 85847/11.08.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3375).

9. Την υπ’ αρ. 14235/06.02.2020 (ΑΔΑ: ΨΟ7ΕΜΤΛΡΟΒΛ) Εγκύκλιο Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2021 – 2023.

10. Την υπ’ αρ. 29428/12.03.2020 (ΑΔΑ: 6Ξ8346ΜΤΛΡΦ6Χ) «1η Εγκύκλιο κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)».

11. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025, όπως εγκρίθηκε με την ΠΥΣ 38/31.08.2020 (Α΄ 174).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Καλούνται τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες, σε εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 123 του ν. 4635/2019, να υποβάλουν προς έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ και ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, εξειδικεύοντας τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού του ΕΠΑ σε ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους στον τομέα ευθύνης τους (Α΄167).

Άρθρο 2

Κατάρτιση, Διαβούλευση και Υποβολή ΤΠΑ/ΠΠΑ

1. Τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ) περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, και τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 125 του ν. 4635/2019 (Α΄167), όπως ισχύει.

2. Ειδικά για την εξασφάλιση της κατά το δυνατόν μέγιστης δυνατής ενσωμάτωσης του αναπτυξιακού σχεδιασμού των ΟΤΑ Α΄ βαθμού στα ΤΠΑ/ΠΠΑ του ΕΠΑ και με στόχο την επιλογή και προτεραιοποίηση των μείζονος σημασίας παρεμβάσεών τους, κατά το στάδιο της κατάρτισης πραγματοποιούνται τομεακές ή/και θεματικές συναντήσεις/ημερίδες/τηλεδιασκέψεις, με τη συμμετοχή όλων των φορέων χάραξης πολιτικής σε τομεακό ή περιφερειακό επίπεδο, των κοινωνικοοικονομικών εταίρων και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών. Τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας περιλαμβάνονται υποχρεωτικά σε έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης που συνοδεύει το σχέδιο του προγράμματος κατά την υποβολή του.

3. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και την οριστικοποίησή τους, τα σχέδια των ΤΠΑ/ΠΠΑ υποβάλλονται με έγγραφο του οικείου Υπουργού ή Περιφερειάρχη στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εγκρίνονται, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.), με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός δύο μηνών.

4. Σε περίπτωση που η Δι.Δι.Ε.Π., κατά την αξιολόγηση των προγραμμάτων, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 5 της παρούσας, διαπιστώσει τη μη συμβατότητα των υποβληθέντων σχεδίων προγραμμάτων με το ΕΠΑ ή την έλλειψη των κατά νόμο αναγκαίων εγκρίσεων, προτείνει στους φορείς κατάρτισης τις απαιτούμενες τροποποιήσεις, προσθήκες ή και διορθώσεις, ώστε να πληρούνται τα κριτήρια αξιολόγησης των προγραμμάτων.

5. Εφόσον απαιτείται η επανυποβολή του προγράμματος, η διαδικασία έγκρισης δύναται να παραταθεί κατά ένα μήνα.

6. Τα ΤΠΑ/ΠΠΑ μετά την έγκρισή τους αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων www.epa.gov.gr και στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα.

Άρθρο 3

Περιεχόμενο ΤΠΑ/ΠΠΑ

1. Τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ) περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:

α) την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του τομέα ή της περιφέρειας, στην οποία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, το θεσμικό πλαίσιο του φορέα κατάρτισης με βάση το οποίο αναλαμβάνει την κατάρτιση του Προγράμματος, τα εθνικά στρατηγικά κείμενα για τον τομέα ή τα κείμενα στρατηγικής της περιφέρειας με τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί, την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης ανά τομέα παρέμβασης, την ανάλυση των δυνατοτήτων, των απειλών, των ευκαιριών και των αδυναμιών, και την αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης όπως αποτυπώνεται για τον τομέα ή την Περιφέρεια, με βάση τα έργα που εκτελούνται κατά τη φάση της κατάρτισης του προγράμματος, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης,

β) τον αναπτυξιακό προγραμματισμό για την περίοδο 2021-2025, ο οποίος περιλαμβάνει, κυρίως, τη στρατηγική του τομέα ή της περιφέρειας για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με τον προσδιορισμό των ειδικών αναπτυξιακών στόχων του προγράμματος και την αντιστοίχισή τους με τους αναπτυξιακούς στόχους του ΕΠΑ, τους άξονες προτεραιότητας και τη συσχέτισή τους με τις προτεραιότητες του ΕΠΑ, κατηγορίες δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν ή και συγκεκριμένα έργα, την τεκμηρίωση της ανάγκης χρηματοδότησης από τους πόρους του ΕΠΑ (ενδεικτικά, μη επιλεξιμότητα από συγχρηματοδοτούμενους πόρους κ.λπ.), τους δείκτες εκροών και τους πιθανούς δικαιούχους για χρηματοδότηση των έργων τους.

Ειδικά για την πρώτη προγραμματική περίοδο, μπορεί να δημιουργηθεί άξονας προτεραιότητας υποστήριξης των εποπτευόμενων φορέων του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή υπηρεσιών του φορέα κατάρτισης, ο οποίος δεν συσχετίζεται με προτεραιότητα του ΕΠΑ.

γ) την τεχνική βοήθεια του προγράμματος. Ειδικότερα, σε κάθε Πρόγραμμα δύναται να δημιουργηθεί άξονας τεχνικής βοήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν. 4635/ 2019, όπως κάθε φορά ισχύει, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις ενέργειες που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας και τους δικαιούχους (Α΄167). Ο άξονας τεχνικής βοήθειας υποστηρίζει την υλοποίηση των στόχων και προτεραιοτήτων του οικείου προγράμματος στο σύνολό τους, καθώς και τη λειτουργία του συστήματος και της δομής διαχείρισής του, και δεν συσχετίζεται με προτεραιότητα του ΕΠΑ.

Εάν το πρόγραμμα δομείται σε υποπρογράμματα, μπορεί να υπάρχει άξονας τεχνικής βοήθειας σε κάθε υποπρόγραμμα.

δ) τον προϋπολογισμό του προγράμματος που περιλαμβάνει τους χρηματοδοτικούς πίνακες με κατανομή ανά έτος, υποπρόγραμμα και άξονα προτεραιότητας,

ε) τη συμβολή του ΤΠΑ/ΠΠΑ στην εφαρμογή δημοσίων πολιτικών, η οποία περιλαμβάνει, κυρίως, τη συμβατότητα ή συμπληρωματικότητα του προγραμματισμού με τις ευρωπαϊκές πολιτικές του αντίστοιχου τομέα, με τις εθνικές στρατηγικές του τομέα ή της περιφέρειας και τις επιπτώσεις από την υλοποίηση προγραμματισμένων μεγάλων έργων,

στ) τις οριζόντιες αρχές, με έμφαση κυρίως, στην παρουσίαση της συμβολής του προγράμματος στην βιώσιμη ανάπτυξη, την ισότητα των ευκαιριών και την κατάργηση των διακρίσεων,

ζ) την υπηρεσία ή τις υπηρεσίες διαχείρισης του προγράμματος, με αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σύσταση, τη λειτουργία, την οργάνωση και τις αρμοδιότητές τους,

η) τα βασικά κριτήρια επιλογής των έργων του προγράμματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 129 του ν. 4635/2019 και την εξειδίκευσή τους (Α΄167), εφόσον απαιτείται,

θ) ειδικά και άλλα θέματα και,

ι) τη συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας σχεδιασμού του προγράμματος (ιδίως τα βήματα που ακολουθήθηκαν για το σχεδιασμό του Προγράμματος με αναφορά στις ενέργειες που έγιναν για την πραγματοποίηση τομεακών ή/και θεματικών συναντήσεων/ημερίδων/ τηλεδιασκέψεων, με τη συμμετοχή όλων των φορέων χάραξης πολιτικής σε τομεακό ή περιφερειακό επίπεδο, των κοινωνικοοικονομικών εταίρων και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

2. Τα Τομεακά Αναπτυξιακά Προγράμματα δύνανται να διαρθρώνονται σε Υποπρογράμματα και να ορίζεται διακριτή Υπηρεσία Διαχείρισής τους. Σε αυτή την περίπτωση η ανάλυση της στρατηγικής δύναται να δοθεί ανά υποπρόγραμμα. Τα Υποπρογράμματα διαρθρώνονται σε άξονες προτεραιότητας, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις προτεραιότητες για τον τομέα πολιτικής του Υποπρογράμματος. Τα Υποπρογράμματα είναι αναπόσπαστο μέρος του οικείου Προγράμματος με το οποίο συνυποβάλλονται και εγκρίνονται ενιαία.

Άρθρο 4

Προϋπολογισμός ΤΠΑ/ΠΠΑ

Οι προϋπολογισμοί των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 εγκρίθηκαν με την ΠΥΣ 38/31.08.2020 (Α΄ 174) ως εξής:

Κατανομή πόρων του ΕΠΑ ανά Πρόγραμμα, 2021-2025

Τομεακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) Προϋπολογισμός σε εκ. ευρώ
ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 28
ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ* 885
ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 18
ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 24
ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 60
ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 70
ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 500
ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 60
ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 900
ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 10
ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 620
ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 260
ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 150
ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 50
ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 60
ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 150
ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2600
ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 400
Σύνολο ΤΠΑ 6845

*Σημείωση: Οι πόροι για τα αποθεματικά που διαχειρίζονται μέσα από το τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και τα ειδικά προγράμματα ανάπτυξης δεν περιλαμβάνονται.

Λοιπά Προγράμματα Προϋπολογισμός σε εκ. ευρώ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑ 750
ΕΙΔΙΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤA ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 155
Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Προϋπολογισμός σε εκ. ευρώ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 145
ΑΤΤΙΚΗΣ 404
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 102
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 271
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 105
ΗΠΕΙΡΟΥ 119
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 185
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 78
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 190
ΚΡΗΤΗΣ 175
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 91
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 126
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 259
Σύνολο ΠΠΑ 2250
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑ 10000

Άρθρο 5

Κριτήρια Αξιολόγησης Προγραμμάτων

Τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ), αφού υποβληθούν σύμφωνα με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα του άρθρου 2, αξιολογούνται αναφορικά με τη συμβατότητά τους με το ΕΠΑ, ιδίως ως προς τα ακόλουθα:

α) Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος δεν δύναται να υπερβαίνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του άρθρου 4 της παρούσας.

β) Το περιεχόμενο του προγράμματος χαρακτηρίζεται από πληρότητα και σαφήνεια, ιδίως σε σχέση με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.

γ) Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του σημείου γ της παρ. 1 του άρθρου 3 καθώς και του τελευταίου εδαφίου του σημείου δ της παρ 1 του άρθρου 3, οι άξονες προτεραιότητας του προγράμματος αντιστοιχούν στις προτεραιότητες του ΕΠΑ 2021-2025, τις οποίες δύνανται να εξειδικεύουν.

δ) Οι στόχοι των ΤΠΑ και ΠΠΑ βρίσκονται σε συνάφεια αντίστοιχα, με τα στρατηγικά κείμενα του οικείου τομέα πολιτικής και τα τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα του άρθρου 268 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ισχύει.

ε) Τηρούνται οι αρχές του αναπτυξιακού σχεδιασμού του ΕΠΑ και οι κανόνες της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 120 και 126 του ν. 4635/2019.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΚΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

I. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΜΕΑ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

II. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2025

III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

IV. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

V. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΠΑ/ΠΠΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

VI. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

VII. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

VIII. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

IX. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

X. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!