Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α. 35748/11141/2020 Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Α΄ Κυκλάδων και κατάργηση Τοπικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. 35748/11141

ΦΕΚ B’ 3875/11.09.2020

Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Α΄ Κυκλάδων και κατάργηση Τοπικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 87 και της παρ. 11, περ. α του άρθρου 34 του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α΄8), όπως ισχύει,

β. της παρ. 1, περ. ε και θ, του άρθρου 52 του ν.4387/2016 (Α΄85), όπως ισχύει,

γ. των άρθρων 69Α, 69Β και 69Δ του ν. 4387/2016 (Α΄85),

δ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τουςΜεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α΄ 119),

ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

2. Την υπ’ αρ. 207918/10-9-2020 πρόταση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

1. Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ A΄ Κυκλάδων με έδρα την Ερμούπολη Σύρου και των Αποκεντρωμένων Τμημάτων Μυκόνου και Τήνου, την 1-10-2020.

2. Την κατάργηση των κατωτέρω Τοπικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών τ. Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης την 30-9-2020:

  • Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κυκλάδων με έδρα την Ερμούπολη.
  • Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Μυκόνου.
  • Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Τήνου.
  • Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Κυκλάδων, με έδρα την Ερμούπολη.
  • Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσιών Έργων Κυκλάδων, με έδρα την Ερμούπολη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!