Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α. 33712/849/2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 61462/978/30-12-2019 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων για την υπαγωγή των απασχολούμενων κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με την εταιρεία ”Thomas Cook Group PLC“ στη μείωση των απαιτούμενων ημερομισθίων για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας» (Β’ 4915)

Δείτε την απόφαση K.Y.A. 61462/978/2019 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθμ. οικ. 33712/849

ΦΕΚ B’ 3570/28.08.2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 61462/978/30-12-2019 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων για την υπαγωγή των απασχολούμενων κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με την εταιρεία ”Thomas Cook Group PLC“ στη μείωση των απαιτούμενων ημερομισθίων για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας» (Β’ 4915).

Δείτε την Κ.Υ.Α υπ’ αρ. 61462/978/30-12-2019  κωδικοποιημένη όπως ισχύει

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α’ 91), όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4638/2019 «Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α’ 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α’ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «”Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας“ (Α’ 150) και άλλες διατάξεις» (Α’ 181) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4690/2020 «Κύρωση:α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π.«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «”Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα“ (Α’ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’ 104).

2. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α’ 98)» και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121) και το π.δ. 62/2020 ”Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών“» (Α’ 155).

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).

11. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

13. Την υπό στοιχεία Υ44/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).

14. Την υπό στοιχεία Α.1447/2-12-2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (Β’ 4462).

15. Την υπ’ αρ. 61462/978/30-12-2019 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων για την υπαγωγή των απασχολούμενων κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με την εταιρεία ”Thomas Cook Group PLC“» (Β’ 4915).

16. Την υπ’ αρ. οικ. 28831/1568/14-7-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

17. Το γεγονός ότι με την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985, διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής της διάταξης προκειμένου να ενταχθούν σε αυτήν απασχολούμενοι κατά το 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με τον όμιλο Thomas Cook.

18. Την ανάγκη καθορισμού της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των εργαζομένων που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις αυτές στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για επιδότηση τακτικής ανεργίας, οι οποίοι αποκλείονταν λόγω παρέλευσης εξήντα (60) ημερών από τη λήξη ή τη λύση της σύμβασης εργασίας τους.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που προβλέπεται στην υπ’ αρ. 61462/978/30-12-2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4915), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 61462/978/30-12-2019 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων για την υπαγωγή των απασχολούμενων κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με την εταιρεία ”Thomas Cook Group PLC” εφεξής ”Καθορισμός κριτηρίων για την υπαγωγή των απασχολούμενων κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με τον όμιλο Thomas Cook“», ως εξής:

Α. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1

Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης ανεργίας με κατ’ ελάχιστον ογδόντα (80) ημέρες εργασίας αντί 100 ημερών στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985, είναι οι ασφαλισμένοι που πληρούν, εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις που αφορούν στην τακτική επιδότηση ανεργίας, σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 σε:

αα. επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook που πτώχευσαν ή

ββ. σε επιχειρήσεις που συνδέονται κατά τα οριζόμενα στην περ. ζ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) με πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook, ή

γγ. σε επιχειρήσεις πελάτης των οποίων ήταν οι πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook, των οποίων η αξία των φορολογητέων εκροών κατά το διάστημα 1.1.2019 έως 30.9.2019 από τις πτωχευμένες εταιρείες του ομίλου Thomas Cook υπερέβη σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) τη συνολική αξία των εκροών του ίδιου διαστήματος και

β) Η εργασιακή τους σχέση είτε έληξε, σύμβαση ορισμένου χρόνου είτε καταγγέλθηκε από την επιχείρηση μετά την 23/9/2019.

2. Οι ημέρες εργασίας των δικαιούχων της παρ. 1 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στις επιχειρήσεις των περιπτώσεων της ίδιας παραγράφου».

Β. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2

Δικαιολογητικά

Για την ένταξη στην επιδότηση σύμφωνα με τις παρ. 7 του άρθρου 4 και την παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985, πλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες περί τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας διατάξεις, οι ασφαλισμένοι οφείλουν να προσκομίζουν κατά περίπτωση ανάλογα με τις επιχειρήσεις που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019, τα εξής:

α. για επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook που πτώχευσαν, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 της επιχείρησης περί πτώχευσης,

β. για επιχειρήσεις που συνδέονται με πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 της επιχείρησης στην οποία δηλώνεται η σύνδεσή της με πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook κατά την έννοια της παρ. ζ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α’ 167),

γ. για επιχειρήσεις πελάτης των οποίων ήταν οι πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook:

i) απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας ΔΟΥ για χορήγηση στην επιχείρηση αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. του άρθρου 7 του ν. 4638/2019 (Α’ 181) ή

ii) βεβαίωση από την επιχείρηση για το σύνολο των φορολογητέων εκροών της περιόδου από 01.01.2019 έως 30.09.2019 και για το σύνολο των φορολογητέων εκροών από τις πτωχευμένες εταιρείες του ομίλου Thomas Cook για την ίδια περίοδο. Για τη διασταύρωση των αναφερόμενων στις υποβληθείσες βεβαιώσεις στοιχείων, η αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% αυτών.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά στους δικαιούχους για τον σκοπό της παρούσας.»

Γ. Προστίθεται άρθρο 4 ως εξής:

«Άρθρο 4

Υποβολή της αίτησης για τακτική επιδότηση και έναρξη της επιδότησης

Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 εντάσσονται στις διατάξεις της παρούσας, εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας και αναγγελθεί στον ΟΑΕΔ πριν από τη δημοσίευση της παρούσας ή εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση αυτής. Σε κάθε περίπτωση, η επιδότησή τους αρχίζει να καταβάλλεται από την επόμενη ημέρα του εξαήμερου χρόνου αναμονής που προβλέπεται με το άρθρου 18 του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197)».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 61462/978/30-12-2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4915).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!