Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 81760/2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 57693/23.05.2017 (Β’ 1819) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος, ειδικού σκοπού, Βορείου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητες και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης».

Υ.Α. 81760/2020

ΦΕΚ B’ 3382/13.08.2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 57693/23.05.2017 (Β’ 1819) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος, ειδικού σκοπού, Βορείου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητες και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης», (Α΄ 87), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 23, 57, 78 και 79 και 80.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 110 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

10. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 (Β’ 2857) κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ [(Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφαση 46274.26.09.2014 (Β’ 2573)]». 11. Την υπ’ αρ. 57693/2017 (Β’ 1819) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος, ειδικού σκοπού, Βορείου

Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητες και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 48099/2018 (Β’ 2045) και 97779/2018 (Β’ 4707) αποφάσεις.

12. Την υπ’ αρ. 47/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3100).

13. Την υπ’ αρ. 14235/6.02.2020 εγκύκλιο περί οδηγιών έγκρισης και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2020 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 20212023.

14. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 57693/2017 (Β’ 1819) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος, ειδικού σκοπού, Βορείου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητες και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 48099/2018 (Β’ 2045) και 97779/2018 (Β’ 4707) αποφάσεις, ως ακολούθως:

Άρθρο μόνο

1. Το εδάφιο στ΄ του άρθρου 1 «Περιοχή παρέμβασης, στόχοι και αναπτυξιακές προτεραιότητες» αντικαθίσταται ως εξής: «Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος είναι η περίοδος από 1/1/2017 έως 31/12/2021.»

2. Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«8. Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης των έργων του Προγράμματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αργότερα από την 31η/12/2020 και μόνον εφόσον η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου ολοκληρώνεται εντός της διάρκειας εφαρμογής του Προγράμματος. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, η απόφαση ένταξης της πράξης ανακαλείται εντός τριών μηνών και η πράξη διαγράφεται με ευθύνη του φορέα χρηματοδότησης από τη Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.»

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. 57693/ 2017 (Β’ 1819) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος, ειδικού σκοπού, Βορείου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητες και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 48099/2018 (Β’ 2045) και 97779/2018 (Β’ 1819) αποφάσεις.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!