Υπουργείο Εργασίας

Π.Α. 32081/Δ1.10120/2020 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου.

Αριθμ. οικ. 32081/Δ1.10120

ΦΕΚ Β 3314 - 07.08.2020

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 2 του άρθρου 83 του Συντάγματος,

β) της παρ. 4 του άρθρου 13 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),

γ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),

δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

ε) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της "Νέας Δημοκρατίας" (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και

ζ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

2.Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου του Ομήρου, αναθέτουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων:

α) της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

β) της εποπτείας:

(βα) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.),

(ββ) του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) και της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (Ε.Α.Α.),

(βγ) των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης,

(βδ) της είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών, από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εποπτείας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπέρ Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και απόδοσής τους στον Οργανισμό αυτόν, καθώς και

(βε) της λειτουργίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ. Κ.Α.) σε σχέση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

γ) του διορισμού, της σύνθεσης, συγκρότησης και ανασύνθεσης των Διοικήσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων της περ. (β), καθώς και της συγκρότησης των συλλογικών οργάνων των ανωτέρω,

δ) της άρσης διαφωνίας του Κυβερνητικού Επιτρόπου σε αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι αρμοδιότητες των υποπερ. (βα), (βδ) και (βε) της περ. (β) και της περ. (γ) ως προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. μπορούν να ασκούνται και από τον Υπουργό.

Άρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

α) Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,

β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,

γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,

δ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς και άλλα συναρμόδια όργανα,

ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,

στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς και

ζ) ο διορισμός, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γραφείου του, όπως και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου του.

Οι αρμοδιότητες των περ. (ε) και (στ), καθώς και εν γένει οι αρμοδιότητες του παρόντος άρθρου όσον αφορά τον e-Ε.Φ.Κ.Α. μπορεί να ασκούνται και από τον Υπουργό.

Άρθρο 3

Εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες του Υφυπουργού και παραμένουν στον Υπουργό:

α) Η νομοθετική πρωτοβουλία,

β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και

γ) ο διορισμός των διοικήσεων όλων των εποπτευόμενων από το Υπουργείο οργανισμών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού Δικαίου, με την εξαίρεση της περ. (γ) του άρθρου 1 και με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 1 και της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053).

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2020

Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!