Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ)

Φ. 10/32874/2020 Τροποποίηση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 12 του π.δ. 273/1999 (Α΄ 229) «Κανονισμός λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη», ως ισχύει.

Αριθμ. Φ. 10/32874/2020

ΦΕΚ Β 3286-06.08.2020

Τροποποίηση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 12 του π.δ. 273/1999 (Α΄ 229) «Κανονισμός λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη», ως ισχύει.

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

Α. α)Του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως των παρ. 3 και 4 του άρθρου 20 αυτού,

β) του ν. 3094/2003 (Α΄ 10) «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) του ν. 3051/2002 (Α΄ 220) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 2 αυτού,

δ) του άρθρου 8 του ν. 2623/1998 (Α΄ 139) «Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ε) του ν. 2477/1997 (Α΄ 59) «Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

στ)Του π.δ. 273/1999 (Α΄ 229) «Κανονισμός λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη», όπως ισχύει.

Β. α)Του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»), όπως ισχύει.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Η διάταξη των παρ. 3 και 4 του άρθρου 12 του π.δ. 273/1999 (Α΄229) «Κανονισμός λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη», όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12

3. Η ανακατανομή των προβλεπόμενων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μεταξύ των οργανικών μονάδων της Γραμματείας, διενεργείται με απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη, μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Γραμματείας.

4. Η κατανομή οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού της Αρχής κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στη Διεύθυνση Γραμματείας και στις οργανικές μονάδες αυτής, καθώς και στο Γραφείου του Συνηγόρου του Πολίτη, διενεργείται με απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη, μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Γραμματείας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2020

Ο Συνήγορος ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!