Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 79305 ΕΞ 2020 Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.

Αριθμ. 79305 ΕΞ 2020

ΦΕΚ Β 3262/05.08.2020.

Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.» (Α’180), ιδία δε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29, καθώς και των άρθρων 189 έως 203 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.» (Α’167),

β) των άρθρων 13, 18, 19 και 41 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» (Α’133),

γ) των άρθρων 357 έως 378 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 5),

δ) της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 287),

ε) της παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 81),

στ) του ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις» και του ν. 3469/2006 (Α’131) «ΕθνικόΤυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»,

ζ) του ν. 3707/2008 «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών» (Α΄ 209),

η) των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις.» (Α’38) και συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α’ 220) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις.»,

θ) του ν. 2518/1997 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 164),

ι) των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 4 του ν. 2206/1994

«'Ιδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 62),

ια) της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους – πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 75),

ιβ) του π.δ. 81/2018 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015,

σ.1)“για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)” και άλλες διατάξεις» (Α’151),

ιγ) του άρθρου 34 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός

Υπουργείου Οικονομικών.» (Α΄ 181),

ιδ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’98), όπως ισχύει,

ιε) της υπ’αρ. 56660/1679/22.12.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού καιΤουρισμού «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β’2910), ιστ) της υπ’αρ. 2/63389/0004/21.7.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 397) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Διορισμός Προέδρου και δύο μελών και ανανέωση της θητείας των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 397), σε συνδυασμό με τις υπ’ αρ. 2/3935/0004/24.7.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 428), οικ. 9433 ΕΞ 2019/12.2.2019(Υ.Ο.Δ.Δ.64)και3557ΕΞ2020(Υ.Ο.Δ.Δ.20) όμοιες αποφάσεις,

ιζ) του άρθρου μόνου της υπ’αρ. 106/6/23.5.2014 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.: «Προσδιορισμός των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν ανεξάρτητα εξειδικευμένα εργαστήρια ή οργανισμοί πιστοποίησης, προκειμένου οι πιστοποιήσεις τους να γίνονται δεκτές από την Ε.Ε.Ε.Π.» (Β’1432),

ιη) των άρθρων 23, 25, 26, 27, 28 και 33, της υπ’ αρ. Τ/6736/2003 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο.» (Β΄ 929), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 303/5/27.02.2018 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αρ. Τ/6736/2003 (Β’ 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο “Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο”, όπως ισχύει.» (Β΄ 1025),

ιθ) της υπ’αρ. 107/5/30.5.2014 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. «Ρύθμιση θεμάτων Πιστοποίησης Τεχνικών ΗλεκτρονικώνΤεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων και Τεχνικών Τυχερών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων, τύπου VLT, και κατάρτισης των σχετικών Μητρώων.» (B 1637),

κ) της υπ’αρ. 245/2/02.02.2017 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. «Ρύθμιση θεμάτων διενέργειας του Ελεγκτικού Έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων και στελέχωσης και λειτουργίας του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων.» (Β΄ 811),

2. Την υπ’αρ. 469/1/20.02.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα: «Εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για την έκδοση Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180.)»

3. Τη με κωδικό αριθμό αναφοράς 2020/113/GR γνωστοποίηση σχεδίου υπουργικής απόφασης για τη θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του υπ’ αρ. 81/2018 π.δ. (Α΄ 151), με λήξη της περιόδου αναμονής (stand still) την 12η Ιουνίου 2020, χωρίς να υποβληθούν σχόλια / παρατηρήσεις.

4. Την υπ’αρ. 500/3/09.07.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα: «Εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για την έκδοση Κανονισμού Παιγνίων περί καταλληλότητας Προσώπων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180)», με την οποία επικαιροποιήθηκε η υπ’ αρ. 469/1/20.02.2020 όμοια απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., επιφέροντας τροποποιήσεις στο με κωδικό 2020/0113/GR γνωστοποιηθέν σχέδιο Κανονισμού

Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων, οι οποίες δεν χρήζουν εκ νέου γνωστοποίησης με βάση τις διατάξεις του υπ’ αρ. 81/2018 π.δ. (Α΄ 151), δεδομένου ότι δεν επεκτείνουν ισχύοντες ή/και ήδη γνωστοποιηθέντες περιορισμούς ούτε εισάγουν νέους περιορισμούς, εμπόδια ή απαγορεύσεις σε σχέση με τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης των σχετικών με τη διοργάνωση και διεξαγωγή των παιγνίων Αδειών Καταλληλότητας.

5. Την ανάγκη ρύθμισης των θεμάτων διαπίστωσης της Καταλληλότητας των προσώπων που μετέχουν της διοργάνωσης και διεξαγωγής των παιγνίων.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., αποφασίζουμε:

1. Θεσπίζουμε τον Κανονισμό Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων, ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Άρθρο 1

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι παρακάτω φράσεις ή λέξεις έχουν την έννοια που ακολουθεί: Άδεια είναι η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση του δικαιώματος διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων από το Ελληνικό Δημόσιο σε τρίτο είτε μέσω διαγωνισμού είτε με οποιονδήποτε άλλον νόμιμο τρόπο, ανεξαρτήτως του μέσου, του χρόνου, του τρόπου και του δικτύου παροχής, προώθησης και διανομής των σχετικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή παιγνίων καθώς και η διοικητική άδεια που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. για τη διοργάνωση ή/και διεξαγωγή Παιγνίων.

Άδεια Καταλληλότητας (ΑΚ) είναι η πράξη έγκρισης της Καταλληλότητας ενός προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού.

Ε.Ε.Ε.Π. ή Αρχή είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Δελτίο Καταλληλότητας είναι το δελτίο (κάρτα) που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. ή τον Κάτοχο Άδειας, όπου απαιτείται, για τα πρόσωπα των οποίων η Καταλληλότητα έχει διαπιστωθεί.

Διεξαγωγή είναι η διεξαγωγή παιγνίου της περίπτωσης ιθ’του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης προβλέπεται η έννοια της Διεξαγωγής νοείται και η έννοια της Διοργάνωσης και αντιστρόφως.

Διοργάνωση είναι η διοργάνωση παιγνίου της περίπτωσης ιη’του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180).

Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης προβλέπεται η έννοια της Διοργάνωσης νοείται και η έννοια της Διεξαγωγής και αντιστρόφως.

Ειδικός Χώρος (studio) είναι χώρος που βρίσκεται εντός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., στον οποίο, πρόσωπο που κατέχει σχετική άδεια που έχει εκδοθεί από αρμόδια ρυθμιστική αρχή της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εγκαθιστά εξοπλισμό και υποδομή διεξαγωγής Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων που διεξάγονται με ζωντανό κρουπιέρη (live dealer) και το αποτέλεσμα των οποίων δεν εξάγεται από γεννήτρια τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).

Εισαγωγέας ή Προμηθευτής είναι το πρόσωπο το οποίο προμηθεύει, πωλεί, μεταπωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει και με κάθε τρόπο διαθέτει σε Κάτοχο ΆδειαςΤεχνικά Μέσα και Υλικά διεξαγωγής Παιγνίων και έχει λάβει προς τούτο Άδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π.

Κανονισμός είναι η παρούσα απόφαση.

Καταλληλότητα είναι η διαπίστωση από την Ε.Ε.Ε.Π. ή τον ΚάτοχοΆδειας των προσόντων και των προϋποθέσεων χορήγησης ΑΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού. Για τη διαπίστωση της Καταλληλότητας, η Ε.Ε.Ε.Π. εξετάζει, μεταξύ άλλων, στοιχεία τα οποία αφορούν στην ταυτότητα, τον τόπο εγκατάστασης, το ιστορικό, την ποινική κατάσταση, την οργάνωση, τη λειτουργία και εν γένει την νόμιμη παρουσία και επιχειρηματική δραστηριότητα του προσώπου που αιτείται ΑΚ.

Κατασκευαστής είναι το πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει (ενδεικτικά μελετά, σχεδιάζει, συναρμολογεί, παράγει, προγραμματίζει) και με κάθε τρόπο διαθέτει σε ΚάτοχοΆδειας ή/και Εισαγωγέα οποιαδήποτεΤεχνικά Μέσα και Υλικά και έχει λάβει προς τούτο Άδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και το πρόσωπο που κατέχει άδεια Ειδικού Χώρου.

ΚάτοχοςΆδειας ή Κάτοχος είναι το πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί Άδεια.

Κρίσιμες Λειτουργίες (Key Functions) είναι λειτουργίες/ καθήκοντα που αφορούν στην οργάνωση, τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο συγκεκριμένων τομέων ή/και λειτουργικών περιοχών της

Διεξαγωγής των Παιγνίων και επιτελούνται από τους υπεύθυνους ή τους αναπληρωτές υπεύθυνους αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού.

Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια, σύμφωνα με την περίπτωση κβ΄ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), είναι τα τυχερά παίγνια καζίνο, το πόκερ και οι παραλλαγές του, παρεχόμενα διαδικτυακά και διεξαγόμενα είτε σε ζωντανή μετάδοση (live) είτε με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).

Μητρώο είναι το σύνολο των στοιχείων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. για τους κατόχους Άδειας Καταλληλότητας. Οργανισμός Πιστοποίησης είναι οργανισμός πιστοποίησης που λειτουργεί εξειδικευμένο εργαστήριο (Test Lab) και έχει αναγνωριστεί από την Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 16, ή οργανισμός πιστοποίησης, διαπιστευμένος σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά ή/και διεθνή πρότυπα, από την ανώνυμη εταιρεία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορείς διαπίστευσης άλλων χωρών, με τους οποίους η Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε. έχει υπογράψει συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης.

Παίγνιο είναι κάθε Τυχερό Παίγνιο του οποίου η εποπτεία και ο έλεγχος Διεξαγωγής εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Ε.Π.

Παίκτης είναι το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει νόμιμα στα Παίγνια.

Ρυθμιστικό Πλαίσιο είναι ο Κανονισμός και το σύνολο των νομοθετικών και λοιπών κανονιστικών διατάξεων, καθώς και οι όροι των Αδειών, που καθορίζουν τις προϋποθέσεις της νόμιμης Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Παιγνίων στην Ελληνική Επικράτεια.

Συνεργάτης Επιχείρησης καζίνο (Junket Operator) είναι κάθε πρόσωπο, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που συνεργάζεται με Κατόχους Αδειών επιχείρησης καζίνο, για την προώθηση της δυνατότητας Διεξαγωγής των Παιγνίων και την προσέλκυση πελατών, το οποίο αμείβεται από Κατόχους Αδειών επιχείρησης καζίνο, με βάση τη συμμετοχή των πελατών που προσελκύει στα Παίγνια που Διεξάγονται και το οποίο έχει λάβει προς τούτο Άδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π.

Τεχνικός είναι το πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Τεχνικού Μέσου και Υλικού και έχει λάβει προς τούτο Άδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π.

Τεχνικό Μέσο και Υλικό διεξαγωγής Παιγνίων (ΤΜΚΥ) είναι το Πιστοποιημένο, εφόσον απαιτείται, μέσο / υλικό / μηχάνημα ηλεκτρονικό / μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό και ηλεκτρονικό πρόγραμμα (κάθε είδους λογισμικό - SOFTWARE ή σύστημα μηχανογραφικό), που χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα για τη Διεξαγωγή Παιγνίων και το οποίο σχετίζεται ή/και επηρεάζει ή/και καθορίζει ή/ και παρακολουθεί και καταγράφει το αποτέλεσμα των Παιγνίων ή γενικότερα τη διεξαγωγή των Παιγνίων. Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΕΠ) είναι οι προδιαγραφές για το λογισμικό, το υλικό, τα δίκτυα, τα συστήματα και τον λοιπό εξοπλισμό διεξαγωγής Παιγνίων που τίθενται με τον Κανονισμό Παιγνίων.

Τυχερό Παίγνιο είναι το παίγνιο που συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά της περίπτωσης Β’ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) και Διεξάγεται από ΚάτοχοΆδειας.

Άρθρο 2

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.1 Ο Κανονισμός εφαρμόζεται στους Κατόχους Αδειών καθώς και στους αιτούντες τη χορήγηση ΑΚ σύμφωνα με τον Κανονισμό, σχετικά με τα Παίγνια:

α) Που Διοργανώνονται και Διεξάγονται μέσω διαδικτύου.

β) Που Διοργανώνονται και Διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων.

γ) Που Διοργανώνονται και Διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

δ) Που Διοργανώνονται και Διεξάγονται από τις επιχειρήσεις καζίνο.

ε) Κρατικών λαχείων.

στ) Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, λαχειοφόρου (sweepstake) ή μη.

ζ) Κάθε άλλου Παιγνίου, του οποίου η εποπτεία και ο έλεγχος Διοργάνωσης ή/και Διεξαγωγής ασκείται από την Ε.Ε.Ε.Π.

2.2Τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό έγγραφα διακινούνται, κατ’αρχήν, σε έντυπη μορφή. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να εφαρμόζει ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης.

2.3 Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης χορήγησης ΑΚ ή άρσης της χορηγηθείσας ΑΚ για οποιονδήποτε λόγο, τέλη και παράβολα που έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό, δεν επιστρέφονται.

2.4 Κατά την εξέταση της αίτησης, για την ακρίβεια, την πληρότητα και τη γνησιότητα των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών, η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να ζητά από τον αιτούντα ή κάθε άλλο φορέα και αρχή του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οποιοδήποτε στοιχείο, δεδομένο ή έγγραφο, που κρίνεται σκόπιμο για τον σχηματισμό της κρίσης της. Με την αίτησή τους, οι αιτούντες παρέχουν, χωρίς επιφύλαξη, πλήρη συναίνεση στην Ε.Ε.Ε.Π. για την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων και των δεδομένων που τους αφορούν, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης στην Αρχή ή/και της επαλήθευσης από αυτήν των ανωτέρω στοιχείων και δεδομένων από τρίτα μέρη. Σε περίπτωση που τα σχετικά πιστοποιητικά και εγγραφές προκύπτουν από μητρώα διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή, ο αιτών απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόμισής τους εφόσον υποδείξει την ηλεκτρονική διεύθυνση (url) όπου βρίσκονται αναρτημένα, καθώς και κωδικούς αναζήτησης, εφόσον αυτό απαιτείται για την πρόσβαση και ανάκτησή τους. Η Αρχή εξακριβώνει, συνολικά ή δειγματοληπτικά, την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με την αίτηση χορήγησης ΑΚ. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί οποτεδήποτε να προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο τήρησης των προϋποθέσεων και όρων των ΑΚ και των πάσης φύσεως εγκρίσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό.

2.5 Κατά την εξέταση των αιτήσεων χορήγησης ΑΚ, η Ε.Ε.Ε.Π. λαμβάνει υπόψη τυχόν πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση της από τις αρμόδιες διωκτικές και δικαστικές αρχές, σχετικά με υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται ή για τις οποίες διώκονται οι αιτούντες και δύναται, κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του αιτούντος, να απορρίψει αιτιολογημένα την αίτηση χορήγησης ΑΚ για τους λόγους αυτούς.

2.6 Οι χορηγούμενες εγκρίσεις και ΑΚ σε καμία περίπτωση δεν τροποποιούν ή καταργούν άλλες ισχύουσες διατάξεις περί χορήγησης αδειών και δεν υπερισχύουν έναντι αυτών.

2.7 Στην περίπτωση που ο αιτών την ΑΚ έχει έδρα/ κατοικία στο εξωτερικό, προσκομίζονται, ισοδύναμα με τα απαιτούμενα στον Κανονισμό, έγγραφα της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, νόμιμα επικυρωμένα και μεταφρασμένα στην Ελληνική.

2.8 Η εγγραφή των προσώπων στα αναφερόμενα στον Κανονισμό Μητρώα δεν απαλλάσσει αυτά από τις υποχρεώσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 52Α του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) σχετικά με την εισαγωγή ή/και εμπορία κάθε είδους εξοπλισμού διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.

2.9 Οι Κατασκευαστές, οι Εισαγωγείς-Προμηθευτές, οι Τεχνικοί και οι Συνεργάτες δύνανται να χρησιμοποιούν το λογότυπο της Ε.Ε.Ε.Π. στα εμπορικά έντυπα και στην εμπορική τους επικοινωνία, με τους όρους και τις προδιαγραφές που η Αρχή ορίζει.

2.10 Η Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζει και αναπροσαρμόζει, κατά περίπτωση, το περιεχόμενο της αίτησης χορήγησης ΑΚ, τον χρόνο και τρόπο υποβολής της, τα απαιτούμενα στοιχεία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2.11 Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται, εφόσον κρίνει σκόπιμο, να καλεί τον αιτούντα τη διαπίστωση Καταλληλότητας σε προσωπική συνέντευξη.

2.12 Οι όροι και προϋποθέσεις με βάση τις οποίες εκδόθηκε ΑΚ πρέπει να πληρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ΑΚ. Η Ε.Ε.Ε.Π. προβαίνει οποτεδήποτε στον έλεγχο τήρησης των όρων και προϋποθέσεων ισχύος της ΑΚ και στην περίπτωση που διαπιστώσει παραβάσεις προβαίνει στην άρση της ΑΚ.

2.13 Δεν επιτρέπεται στους κατόχους ΑΚ να συμμετέχουν στα Τυχερά Παίγνια που διοργανώνει ο Κάτοχος Άδειας στον οποίο είναι μέτοχοι/εταίροι ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

2.14 Δεν επιτρέπεται στους κατόχους ΑΚ να κατασκευάζουν, εισάγουν, προμηθεύουν και εν γένει διαθέτουν Τεχνικά Μέσα και Υλικά και Ειδικούς Χώρους ή/και να παρέχουν υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση σε μη κατόχουςΆδειας. Προς τον σκοπό αυτό υποχρεούνται πριν τη διάθεση των ανωτέρωΤεχνικών Μέσων και Υλικών ή/ και Ειδικών Χώρων και την παροχή των υπηρεσιών, να επαληθεύουν με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να διαθέσουν τα ανωτέρω ή/και να παρέχουν υπηρεσίες είναι Κάτοχος Άδειας.

2.15 Οι ΑΚ που χορηγούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό ισχύουν μέχρι τη λήξη της ισχύος τους ή την άρση τους. Οι κάτοχοι ΑΚ γνωστοποιούν στην Ε.Ε.Ε.Π. τυχόν μεταβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ΑΚ σύμφωνα με τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα στον Κανονισμό.

2.16 Οι Κάτοχοι Άδειας προβλέπουν και εφαρμόζουν επαρκείς και αποτελεσματικές διαδικασίες ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων χορήγησης των ΑΚ στα πρόσωπα των άρθρων 6 έως και 11 και γνωστοποιούν στην Ε.Ε.Ε.Π. τυχόν μεταβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ΑΚ, αμέσως μόλις περιέλθει σε γνώση τους.

2.17 Η ΑΚ αίρεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της ΑΚ ή δεν καταβληθούν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα στον Κανονισμό τέλη διατήρησης της εγγραφής των κατόχων ΑΚ στο Μητρώο.

2.18 Ο Κάτοχος Άδειας προβλέπει και εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες ώστε κατά την άσκηση καθηκόντων του κατόχου ΑΚ δεν τίθεται σε κίνδυνο η νόμιμη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Παιγνίων, η δημόσια ασφάλεια και η δημόσια υγεία, και διασφαλίζεται η τήρηση των Αρχών Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

2.19 Για τη χορήγηση ΑΚ έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81).

2.20 Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στα πρόσωπα, στα οποία ο Κάτοχος Άδειας επιχείρησης καζίνο αναθέτει δραστηριότητες σχετικές με την ανάπτυξη και λειτουργία του καζίνο σύμφωνα με τη διάταξη του Β’εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 357 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5).

2.21 Βιογραφικά σημειώματα που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, υποβάλλονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 3

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ -

ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

3.1 Η Ε.Ε.Ε.Π. διαπιστώνει την Καταλληλότητα των μετόχων ή κατόχων εταιρικών μεριδίων ή εταίρων που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου ή των εταιρικών μεριδίων ή του ισοδύναμου αυτών συμμετοχικού δικαιώματος του Κατόχου - Άδειας και εγγράφει τα παραπάνω πρόσωπα στο οικείο Μητρώο.

3.2 Προκειμένου για κεφαλαιουχικές εταιρείες, ως έμμεση συμμετοχή νοείται η κατοχή και ο έλεγχος μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή δικαιωμάτων ψήφου ή του ισοδύναμου αυτών συμμετοχικού δικαιώματος, του Κατόχου της Άδειας, από κάθε πρόσωπο που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις ή συνδυασμό αυτών:

α) Μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

β) Μέσω τρίτου που κατέχει δικαιώματα ψήφου του Κατόχου της Άδειας, με τον οποίο, το προαναφερόμενο πρόσωπο έχει συνάψει συμφωνία, βάσει της οποίας τα μέρη υποχρεούνται, μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν, να υιοθετούν διαρκώς κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση του Κατόχου της Άδειας ή μητρικής αυτού εταιρίας ή όταν, δυνάμει συμφωνίας, έχει μεταβιβασθεί η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου μέσω αυτών.

γ) Όταν δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, έχουν παρασχεθεί ως εμπράγματη ασφάλεια και ασκούνται από τρίτο πρόσωπο ή έχουν παρασχεθεί λόγω επικαρπίας σε τρίτο πρόσωπο.

δ) Όταν τα δικαιώματα ψήφου που κατέχονται ή τα οποία μπορούν να ασκηθούν κατά την έννοια των περιπτώσεων α’έως γ’ασκούνται από επιχείρηση την οποία ελέγχει τρίτο πρόσωπο.

ε) Κάθε άλλη περίπτωση στην οποία τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει πρόσωπο στο όνομά του, τα ασκεί για λογαριασμό τρίτου ή σύμφωνα με τις οδηγίες τρίτου προσώπου.

3.3 Εάν τα πρόσωπα της παραγράφου 3.1 είναι νομικά πρόσωπα, η Ε.Ε.Ε.Π. ελέγχει τα φυσικά πρόσωπα που τα διοικούν και τους μετόχους ή κατόχους εταιρικών μεριδίων ή του ισοδύναμου αυτών συμμετοχικού δικαιώματος, που κατέχουν το ποσοστό της παραγράφου 3.1 και σε κάθε περίπτωση τον πραγματικό δικαιούχο αυτών, δυνάμενη να ζητήσει στοιχεία που αφορούν την Καταλληλότητα και για τη διοίκηση και τους κύριους μετόχους, κατόχους εταιρικών μεριδίων ή του ισοδύναμου αυτών συμμετοχικού δικαιώματος των νομικών προσώπων, μέχρι και φυσικού προσώπου, ανάλογα με τη νομική μορφή και το είδος του μετόχου ή εταίρου, εφόσον θεωρεί τούτο απαραίτητο για να σχηματίσει κρίση ως προς την Καταλληλότητα των παραπάνω προσώπων.

3.4 Στην περίπτωση θεσμικών επενδυτών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, η Ε.Ε.Ε.Π. προβαίνει σε έλεγχο Καταλληλότητας μόνο των φυσικών προσώπων που διοικούν τον θεσμικό επενδυτή.

3.5 Για τη διαπίστωση της Καταλληλότητας των προσώπων του άρθρου αυτού, ο Κάτοχος - Άδειας υποβάλλει αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν είναι αληθή και συνοδεύεται από φάκελο που περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:

3.5.1 Για τα φυσικά πρόσωπα:

α) Βιογραφικό Σημείωμα.

β) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

γ)Άδειες άσκησης επαγγέλματος (εφόσον υπάρχουν).

δ) Πιστοποιητικά εγγραφής σε μητρώα επαγγελματιών (εφόσον υπάρχουν).

ε) Βεβαιώσεις απασχόλησης σε προηγούμενους εργοδότες (εφόσον υπάρχουν).

στ) Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία δηλώνει ότι:

αα) Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.

ββ) Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα, για εγκλήματα του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί τυχερών παιγνίων, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.

γγ) Δεν έχει επιβληθεί εις βάρος του οποιαδήποτε διοικητική κύρωση για παραβάσεις της νομοθεσίας στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.

δδ) Δεν υφίσταται οποιαδήποτε εκκρεμής διαδικασία εναντίον του για παραβάσεις και αδικήματα των περιπτώσεων αα’, ββ’και γγ’, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, στην περίπτωση που πρόκειται για Κάτοχο Άδειας επιχείρησης καζίνο.

εε) Δεν έχει ανακληθεί από άλλη ρυθμιστική αρχή ή κυβερνητικό φορέα ή υπηρεσία, έγκριση ή άδεια άσκησης επαγγέλματος, της οποίας ήταν κάτοχος. στστ) Δεν υπήρξε διευθύνων σύμβουλος, διαχειριστής, εταίρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου εταιρείας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων που κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση ή τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία, εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν τη λήξη της έννομης σχέσης.

ζζ) Δεν υπήρξε διευθύνων σύμβουλος, διαχειριστής, εταίρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου εταιρείας τυχερών παιγνίων, της οποίας η άδεια ανακλήθηκε οριστικά από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή ή άλλον αρμόδιο εποπτικό φορέα κατά τη διάρκεια ισχύος της έννομης σχέσης με κάτοχο άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν τη λήξη της έννομης σχέσης.

ηη) Παρέχει, χωρίς επιφύλαξη, στην Ε.Ε.Ε.Π. την πλήρη συναίνεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων και των δεδομένων που τον αφορούν, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης στην Αρχή ή/και της επαλήθευσης από αυτήν των ανωτέρω στοιχείων και δεδομένων από τρίτα μέρη.

Στην περίπτωση που στο πρόσωπο, για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, συντρέχει η κατάσταση των περιπτώσεων ββ’έως και ζζ’, το πρόσωπο δηλώνει υποχρεωτικά την κατάσταση στην οποία τελεί, προσκομίζει τυχόν στοιχεία που διαθέτει και ο αιτών ΚάτοχοςΆδειας αιτείται από την Ε.Ε.Ε.Π. να εξετάσει εάν, παρά τη συνδρομή της κατάστασης αυτής, δύναται να εγκρίνει την αίτηση εφόσον από την κατάσταση στην οποία τελεί το πρόσωπο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση δεν διακυβεύεται η νόμιμη και αδιάβλητη Διεξαγωγή των Παιγνίων. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33116 Τεύχος B’3262/05.08.2020

ζ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή και υποβολή της αίτησης στον Κάτοχο Άδειας.

3.5.2 Όταν η αίτηση αφορά σε νομικό πρόσωπο συνυποβάλλονται επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά και στοιχεία:

α) Ανάλογα με τη νομική μορφή του αιτούντος και το δίκαιο της χώρας εγκατάστασης, τα έγγραφα σύστασης και νόμιμης λειτουργίας του αιτούντος.

β) Απόφαση συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

γ) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή νομιμοποιητικό έγγραφο περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.

δ) Κατάσταση των μετόχων, εταίρων ή μεριδιούχων ή του ισοδύναμου αυτών συμμετοχικών δικαιωμάτων, με προσδιορισμό του πραγματικού δικαιούχου (Beneficiary Owner), για ποσοστά άνω του 10%.

ε) Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους εταίρους και τους ασκούντες τη διοίκηση και διαχείριση του μετόχου, κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α’έως και στ’της παραγράφου 3.5.1.

στ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, με το οποίο πιστοποιείται ότι το πρόσωπο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση, καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία.

Ειδικότερα εάν το πρόσωπο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας αυτών. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο της έδρας του προσώπου, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.

ζ) Σύντομη παρουσίαση του νομικού προσώπου.

3.5.3 Κάθε άλλο πρόσθετο στοιχείο, το οποίο ζητά η Ε.Ε.Ε.Π. να υποβληθεί, προκειμένου να αξιολογήσει τα κριτήρια Καταλληλότητας των προσώπων για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2, 2α και 3 του άρθρου 40 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), στο άρθρο 365 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και στο παρόν άρθρο.

3.6 Η Ε.Ε.Ε.Π. ελέγχει τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και τους κύριους μετόχους ή εταίρους αυτών, δυνάμενη να ζητήσει στοιχεία που αφορούν στην Καταλληλότητα και για τη διοίκηση και τους κύριους εταίρους των νομικών προσώπων, μέχρι και φυσικού προσώπου, ανάλογα με τη νομική μορφή και το είδος του μετόχου, εφόσον θεωρεί τούτο απαραίτητο για την κρίση της ως προς την Καταλληλότητα των μετόχων.

3.7 Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Ε.Ε.Ε.Π. εγκρίνει την Καταλληλότητα και εγγράφει τους μετόχους, μεριδιούχους ή εταίρους ή κατόχους του ισοδύναμου αυτών συμμετοχικών δικαιωμάτων, στο οικείο Μητρώο.

3.8 Ο Κάτοχος Άδειας γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π., κάθε μεταβολή, ιδίως όταν η μεταβολή αυτή αφορά στα στοιχεία που υποβλήθηκαν με την αίτησή του, η οποία αφορά, άμεσα ή έμμεσα, στην έγκριση της Καταλληλότητας των προσώπων του άρθρου αυτού, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που επήλθε, συνυποβάλλοντας με την γνωστοποίηση τα απαραίτητα για την τεκμηρίωση της μεταβολής στοιχεία και δικαιολογητικά της παραγράφου 3.5.

3.9 Οι μέτοχοι, μεριδιούχοι ή εταίροι ή κάτοχοι του ισοδύναμου αυτών συμμετοχικών δικαιωμάτων του ΚατόχουΆδειας, υποχρεούνται γνωστοποιούν στον Κάτοχο Άδειας κάθε μεταβολή των στοιχείων βάσει των οποίων εγκρίθηκε η Καταλληλότητά τους εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που επήλθε.

3.10 Με την απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 11 του άρθρου 365 του ν. 4512/2018 (Α΄

5) δύναται να εξειδικεύονται και ρυθμίζονται ειδικά θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, όσον αφορά την Καταλληλότητα των μετόχων ή του ισοδύναμου συμμετοχικού δικαιώματος των Κατόχων Άδειας επιχειρήσεων καζίνο.

Άρθρο 4

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ

ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΑΥΤΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

4.1 Κάθε διάθεση ή απόκτηση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή του ισοδύναμου αυτών συμμετοχικών δικαιωμάτων του Κατόχου Άδειας, πραγματοποιείται είτε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 2 και

2.α του άρθρου 40 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) σε συνδυασμό με την παράγραφο 8 του άρθρου 34 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) καθώς και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 47 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), είτε του άρθρου 373 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), κατά περίπτωση.

4.2 Στην περίπτωση πρόθεσης διάθεσης ή απόκτησης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή του ισοδύναμου αυτών συμμετοχικών δικαιωμάτων του ΚατόχουΆδειας, η οποία συνεπάγεται άμεση ή έμμεση αλλαγή του ελέγχου του ΚατόχουΆδειας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και

2.α του άρθρου 40 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) σε συνδυασμό με την παράγραφο 8 του άρθρου 34 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) καθώς και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 47 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), είτε του άρθρου 373 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), κατά περίπτωση.

4.3 Σε κάθε περίπτωση που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις απαιτείται έγκριση από την Ε.Ε.Ε.Π., ο Κάτοχος Άδειας ή τα πρόσωπα που με την απόκτηση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή του ισοδύναμου αυτών συμμετοχικών δικαιωμάτων πρόκειται να αποκτήσουν τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του ΚατόχουΆδειας, υποβάλλουν αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π., συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 δικαιολογητικά.

Άρθρο 5

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5.1 Οι Κρίσιμες Λειτουργίες του Κατόχου Άδειας κατά τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων, επιτελούνται από τα πρόσωπα που ασκούν τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Διευθύνων Σύμβουλος (Chief Executive), εντεταλμένοι σύμβουλοι, διαχειριστές.

γ) Υπεύθυνος λειτουργιών Διεξαγωγής Παιγνίων (Gaming operations).

δ)Υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης(Compliance).

ε) Υπεύθυνος οικονομικών και λογιστηρίου (Finance).

στ) Υπεύθυνος εμπορικής πολιτικής και εμπορικής επικοινωνίας (Marketing, Advertising).

ζ) Υπεύθυνος εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών (Customer Service).

η) Υπεύθυνος τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Information Technologies).

θ) Υπεύθυνος συμμόρφωσης για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (AML/FT).

ι) Υπεύθυνος διαχείρισης κινδύνου και πρόληψης της απάτης (Risk Management).

ια) Υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου (Internal Audit).

ιβ) Υπεύθυνος διοικητικής οργάνωσης και ανθρώπινου δυναμικού (Human Resources Management).

5.2 Στην περίπτωση Κατόχου Άδειας επιχείρησης καζίνο, Κρίσιμες Λειτουργίες, πλέον αυτών της παραγράφου

5.1, επιτελούνται και από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τα παρακάτω καθήκοντα:

α) Υπεύθυνος ασφαλείας, ελέγχου και επιτήρησης.

β) Υπεύθυνος διαχείρισης και εποπτείας του προσωπικού Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων.

γ) Υπεύθυνος διαχείρισης και συντήρησης των Τεχνικών Μέσων και Υλικών Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων.

5.3 Στα πρόσωπα που επιτελούν Κρίσιμες Λειτουργίες περιλαμβάνονται και τα στελέχη που ασκούν, διά ορισμού ή εν τοις πράγμασι, καθήκοντα των ανωτέρω προσώπων και εν γένει κάθε πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα και αρμοδιότητες αντίστοιχα ή ανάλογα με τα παραπάνω.

Άρθρο 6

ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6.1 Τα πρόσωπα που επιτελούν Κρίσιμες Λειτουργίες πρέπει να συγκεντρώνουν ακεραιότητα, κατάρτιση, εμπειρία και βαθμό γνώσεων, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώνουν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους κατά τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων.

6.2 Προκειμένου ένα πρόσωπο που επιτελεί Κρίσιμες Λειτουργίες να λάβει ΑΚ πρέπει να διαθέτει προσόντα, βάσει των οποίων δύναται να κριθεί κατάλληλο να επιτελεί τις Κρίσιμες Λειτουργίες για τις οποίες έχει επιλεγεί, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και την επαγγελματική εμπειρία.

6.3 Για τη διαπίστωση της Καταλληλότητας των προσώπων του άρθρου 5, ο Κάτοχος Άδειας υποβάλλει αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν είναι αληθή και συνοδεύεται από φάκελο που περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:

α) Περιγραφή της Κρίσιμης Λειτουργίας.

β) Βιογραφικό Σημείωμα.

γ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

δ)Άδειες άσκησης επαγγέλματος (εφόσον υπάρχουν).

ε) Πιστοποιητικά εγγραφής σε μητρώα επαγγελματιών (εφόσον υπάρχουν).

στ) Βεβαιώσεις απασχόλησης σε προηγούμενους εργοδότες (εφόσον υπάρχουν).

ζ) Πράξη ορισμού ή προσύμφωνο ή σύμβαση εργασίας/έργου (εφόσον υπάρχει).

η) Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία δηλώνει ότι:

αα) Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.

ββ) Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για εγκλήματα του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί τυχερών παιγνίων, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.

γγ) Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 4 του ν. 2206/1994 (Α΄ 62).

δδ) Δεν έχει επιβληθεί εις βάρος του οποιαδήποτε διοικητική κύρωση για παραβάσεις της νομοθεσίας στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.

εε) Δεν υφίσταται εκκρεμής διαδικασία εναντίον του για παραβάσεις και αδικήματα των περιπτώσεων αα’έως και δδ’, ανωτέρω, είτε στην Ελλάδα, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον πρόκειται για πρόσωπα που επιτελούν Κρίσιμες Λειτουργίες σε επιχείρηση καζίνο. στστ) Δεν έχει ανακληθεί από άλλη ρυθμιστική αρχή ή κυβερνητικό φορέα ή υπηρεσία, άδεια ή έγκριση που του έχει χορηγηθεί προκειμένου να επιτελεί Κρίσιμες Λειτουργίες.

ζζ) Δεν υπήρξε διευθύνων σύμβουλος, διαχειριστής, εταίρος εταιρείας τυχερών παιγνίων που κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση ή τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία, εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν τη λήξη της έννομης σχέσης.

ηη) Δεν υπήρξε διευθύνων σύμβουλος, διαχειριστής, εταίρος εταιρείας τυχερών παιγνίων, της οποίας η άδεια ανακλήθηκε οριστικά από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή ή άλλον αρμόδιο εποπτικό φορέα, κατά τη διάρκεια ισχύος της έννομης σχέσης με κάτοχο άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων κατά την οποία επιτελούσε Κρίσιμες Λειτουργίες, εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν τη λήξη της έννομης σχέσης.

θθ) Παρέχει, χωρίς επιφύλαξη, στην Ε.Ε.Ε.Π. την πλήρη συναίνεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων και των δεδομένων που τον αφορούν, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης στην Αρχή ή/και της επαλήθευσης από αυτήν, των ανωτέρω στοιχείων και δεδομένων από τρίτα μέρη.

Στην περίπτωση που στο πρόσωπο, για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, συντρέχει η κατάσταση των περιπτώσεων ββ’ έως και ηη’, το πρόσωπο δηλώνει υποχρεωτικά την κατάσταση στην οποία τελεί, προσκομίζει τυχόν στοιχεία που διαθέτει και ο ΚάτοχοςΆδειας αιτείται από την Ε.Ε.Ε.Π. να εξετάσει εάν, παρά τη συνδρομή της κατάστασης αυτής, δύναται να εγκρίνει την αίτηση εφόσον από την κατάσταση στην οποία τελεί το πρόσωπο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση δεν διακυβεύεται η νόμιμη και αδιάβλητη Διεξαγωγή των Παιγνίων.

θ) Κάθε άλλο πρόσθετο στοιχείο, το οποίο ζητά η Ε.Ε.Ε.Π. να υποβληθεί προκειμένου να αξιολογήσει την Καταλληλότητα των προσώπων του άρθρου 5, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.

6.4 Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να καλεί τα πρόσωπα για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση του άρθρου αυτού σε προσωπική συνέντευξη, προκειμένου να σχηματίσει κρίση περί της διαπίστωσης της καταλληλότητάς τους.

6.5 Για τη χορήγηση ΑΚ προσώπου που επιτελεί Κρίσιμες Λειτουργίες, την εγγραφή και τη διατήρηση της ισχύος της ΑΚ, καταβάλλονται:

α) Παράβολο με την υποβολή της αίτησης ύψους πενήντα (50) ευρώ.

β)Τέλος χορήγησης ΑΚ, ύψους πενήντα (50) ευρώ ανά Κρίσιμη Λειτουργία.Το τέλος καταβάλλεται εφάπαξ την επομένη της σχετικής ειδοποίησης της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία ο αιτών ενημερώνεται ότι η αίτηση έχει, κατ’αρχήν, ελεγχθεί και εγκριθεί. Μη καταβολή του τέλους συνεπάγεται την απόρριψη χορήγησης της ΑΚ.

γ) Ετήσιο τέλος διατήρησης της ΑΚ, ύψους πενήντα (50) ευρώ ανά Κρίσιμη Λειτουργία. Το ετήσιο τέλος διατήρησης καταβάλλεται, για το έτος χορήγησης της ΑΚ, την επομένη της σχετικής ειδοποίησης της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία ο αιτών ενημερώνεται ότι η αίτηση έχει, κατ’ αρχήν, ελεγχθεί και εγκριθεί και ακολούθως, για κάθε επόμενο έτος, από 1η Ιανουαρίου μέχρι και το τέλος μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους.

6.6 Σε περίπτωση επείγουσας αντικατάστασης προσώπου του άρθρου 5, ο ΚάτοχοςΆδειας εντός δέκα (10) ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων του αντικαταστάτη, γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. την αλλαγή, τα στοιχεία του αντικαταστάτη, την Κρίσιμη Λειτουργία ή Λειτουργίες που επιτελεί και τα σχετικά καθήκοντα και αρμοδιότητες που αναλαμβάνει. Με τη γνωστοποίηση συνυποβάλλεται η αίτηση της παραγράφου

6.3. Η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί την ΑΚ, αφού διαπιστώσει την Καταλληλότητα τόσο κατά τον χρόνο της αντικατάστασης όσο και κατά τον χρόνο έγκρισης, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους του επείγοντος της αντικατάστασης σε συνδυασμό με τις Κρίσιμες Λειτουργίες που το πρόσωπο επιτελεί, τηρουμένων των υποχρεώσεων της παραγράφου 6.5.

6.7 Τα πρόσωπα του άρθρου 5 γνωστοποιούν στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε μεταβολή, η οποία αφορά, άμεσα ή έμμεσα, στην έγκριση της καταλληλότητάς τους, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που επήλθαν, συνυποβάλλοντας με τη γνωστοποίηση τα απαραίτητα για την τεκμηρίωση της μεταβολής στοιχεία και δικαιολογητικά της παραγράφου 6.3.

6.8 Οι κάτοχοι ΑΚ που επιτελούν Κρίσιμες Λειτουργίες σε επιχείρηση καζίνο, κατά την παραμονή τους στον χώρο Παιγνίων, φέρουν κάρτα, με τον κωδικό αριθμό της ΑΚ και το λογότυπο της επιχείρησης, που χορηγείται με μέριμνα και ευθύνη της επιχείρησης.

6.9 Με την απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 7 του άρθρου 364 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) δύναται να εξειδικεύονται θέματα που αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης του παρόντος άρθρου, να ορίζονται προϋποθέσεις και κανόνες σε σχέση με την Καταλληλότητα των προσώπων που επιτελούν Κρίσιμες Λειτουργίες σε ΚατόχουςΆδειας επιχείρησης καζίνο, εφόσον τούτο απαιτείται για τη διασφάλιση της σύννομης λειτουργίας τους, καθώς και να ρυθμίζονται τεχνικά θέματα, διαδικασίες και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7

ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΖΙΝΟ

7.1 Το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, κύριο και βοηθητικό, Κατόχου Άδειας επιχείρησης καζίνο, το οποίο απαιτείται να έχει λάβει ΑΚ από την Ε.Ε.Ε.Π., είναι:

α) Το προσωπικό του Ταμείου (Cashiers).

β) Το προσωπικό του συστήματος παρακολούθησης του χώρου καζίνο (surveillance).

γ) Οι υπεύθυνοι βάρδιας (shift managers), οι υπεύθυνοι τομέα (pit bosses), οι κρουπιέρηδες (dealers), οι υπεύθυνοι παιγνιομηχανημάτων (slot managers) και οι βοηθοί όλων των παραπάνω.

δ) Κάθε πρόσωπο το οποίο μετέχει της καταμέτρησης των οικονομικών αποτελεσμάτων.

ε) Κάθε πρόσωπο που εργάζεται στα πληροφοριακά συστήματα Διεξαγωγής των Παιγνίων.

7.2 Προκειμένου ένα πρόσωπο του άρθρου αυτού να λάβει ΑΚ πρέπει να διαθέτει προσόντα, βάσει των οποίων δύναται να κριθεί κατάλληλος να επιτελεί τα καθήκοντα για τα οποία έχει επιλεγεί, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και την επαγγελματική εμπειρία.

7.3 Για τη διαπίστωση της Καταλληλότητας των προσώπων του άρθρου αυτού, τα πρόσωπα υποβάλλουν αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δή- ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33119

Τεύχος B’3262/05.08.2020 λωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν είναι αληθή και συνοδεύεται από φάκελο που περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:

α) Βιογραφικό Σημείωμα.

β) Τη θέση ή τις θέσεις για τις οποίες αιτείται την χορήγηση ΑΚ.

γ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

δ)Άδειες άσκησης επαγγέλματος (εφόσον υπάρχουν).

ε) Πιστοποιητικά εγγραφής σε μητρώα επαγγελματιών (εφόσον υπάρχουν).

στ) Βεβαιώσεις/πιστοποιήσεις εκπαίδευσης/επιμόρφωσης σε συναφή με τη θέση αντικείμενα (εφόσον υπάρχουν).

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία δηλώνει ότι:

αα) Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.

ββ) Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για εγκλήματα του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί τυχερών παιγνίων, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.

γγ) Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 4 του ν. 2206/1994 (Α΄ 62).

δδ) Δεν έχει επιβληθεί εις βάρος του οποιαδήποτε διοικητική κύρωση για παραβάσεις της νομοθεσίας στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.

εε) Παρέχει, χωρίς επιφύλαξη, στην Ε.Ε.Ε.Π. την πλήρη συναίνεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων και των δεδομένων που τον αφορούν, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης στην Αρχή ή/και της επαλήθευσης από αυτήν, των ανωτέρω στοιχείων και δεδομένων από τρίτα μέρη.

Στην περίπτωση που στο πρόσωπο του αιτούντος την ΑΚ του άρθρου αυτού συντρέχει η κατάσταση των περιπτώσεων ββ’έως και εε’, ανωτέρω, ο αιτών δηλώνει υποχρεωτικά την κατάσταση στην οποία τελεί, προσκομίζει τυχόν στοιχεία που διαθέτει και αιτείται από την Ε.Ε.Ε.Π. να εξετάσει εάν, παρά τη συνδρομή της κατάστασης αυτής, δύναται να εγκρίνει την αίτηση εφόσον από την κατάσταση στην οποία τελεί δεν διακυβεύεται η νόμιμη και αδιάβλητη Διεξαγωγή των Παιγνίων.

η) Κάθε άλλο πρόσθετο στοιχείο, το οποίο ζητά η Ε.Ε.Ε.Π. να υποβληθεί προκειμένου να αξιολογήσει την Καταλληλότητα του προσώπου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.

7.4 Για τη χορήγηση ΑΚ προσώπου του άρθρου αυτού, την εγγραφή και τη διατήρηση της ισχύος της ΑΚ, καταβάλλονται:

α) Παράβολο με την υποβολή της αίτησης ύψους πενήντα (50) ευρώ.

β) Εφάπαξ τέλος χορήγησης ΑΚ, ύψους πενήντα (50) ευρώ. Το εφάπαξ τέλος καταβάλλεται την επομένη της σχετικής ειδοποίησης της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία ο αιτών ενημερώνεται ότι η αίτησή του έχει, κατ’αρχήν, ελεγχθεί και εγκριθεί. Μη καταβολή του εφάπαξ τέλους συνεπάγεται την απόρριψη χορήγησης της ΑΚ.

7.5 Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί τηνΆδεια Καταλληλότητας και εγγράφει τους κατόχους ΑΚ στο οικείο Μητρώο.

7.6 Τα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας δυνάμει σύμβασης με τον Κάτοχο Άδειας διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2518/1997 (Α΄ 164) και του ν. 3707/2008 (Α΄ 209).

Άρθρο 8

ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΖΙΝΟ (JUNKET OPERATORS)

8.1Τα πρόσωπα της παραγράφου 27 του άρθρου 378 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), προκειμένου να συνεργάζονται με τον Κάτοχο Άδειας επιχείρησης καζίνο για την προώθηση της Διεξαγωγής των Παιγνίων και την προσέλκυση πελατών, υποχρεούνται να λάβουν ΑΚ Συνεργάτη επιχείρησης καζίνο.

8.2 Για τη χορήγηση ΑΚ Συνεργάτη επιχείρησης καζίνο ο Κάτοχος Άδειας υποβάλλει αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π.

8.3 Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν είναι αληθή και συνοδεύεται από φάκελο που περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά και στοιχεία:

α) Βιογραφικό σημείωμα.

β) Πλήρη κατάσταση με τα ονόματα χώρου (domain names) του υποψήφιου Συνεργάτη, τα οποία πρέπει να ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητά του και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια Εμπορικής Επικοινωνίας ενός ή περισσότερων Κατόχων Άδειας), εφόσον υπάρχουν.

γ) Πιστοποιητικό καταχώρησης (WHOIS) των ονομάτων χώρου (domain names).

δ) Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος/εμπορικής δραστηριότητας.

ε) Αποδεικτικό ορισμού αντικλήτου, στην περίπτωση εγκατάστασης του υποψήφιου Συνεργάτη στην αλλοδαπή.

στ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο υποψήφιος Συνεργάτης δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση, καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33120 Τεύχος B’3262/05.08.2020

Ειδικότερα εάν ο υποψήφιος Συνεργάτης είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας αυτών. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο της έδρας του προσώπου, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα ή οι ατομικές επιχειρήσεις δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.

ζ) Πιστοποιητικά/βεβαιώσεις εγγραφής σε μητρώα επαγγελματιών/εταιρειών (εφόσον υπάρχουν).

η) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Συνεργάτη με την οποία δηλώνει ότι:

αα) Δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα ο ίδιος ή στην περίπτωση νομικού προσώπου τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση, τη διαχείριση ή/και εκπροσωπούν νόμιμα τον υποψήφιο Συνεργάτη για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.

ββ) Δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα ο ίδιος ή στην περίπτωση νομικού προσώπου τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση, τη διαχείριση ή/και εκπροσωπούν νόμιμα τον υποψήφιο Συνεργάτη για εγκλήματα του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί τυχερών παιγνίων, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.

γγ) Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα ο ίδιος ή στην περίπτωση νομικού προσώπου τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση, τη διαχείριση ή/και εκπροσωπούν νόμιμα τον υποψήφιο Συνεργάτη για τα αδικήματα των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 4 του ν. 2206/1994 (Α΄ 62).

δδ) Δεν έχει επιβληθεί εις βάρος του ή στην περίπτωση νομικού προσώπου εις βάρος των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση, τη διαχείριση ή/και εκπροσωπούν νόμιμα τον υποψήφιο Συνεργάτη, οποιαδήποτε διοικητική κύρωση για παραβάσεις της νομοθεσίας στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.

εε) Δεν υφίσταται εκκρεμής διαδικασία εναντίον του ή στην περίπτωση νομικού προσώπου εναντίον των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση, τη διαχείριση ή/ και εκπροσωπούν νόμιμα τον υποψήφιο Συνεργάτη για αδικήματα των περιπτώσεων αα’ και δδ’ , είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή. στστ) Δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση, καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία.

ζζ) Παρέχει, χωρίς επιφύλαξη, στην Ε.Ε.Ε.Π. την πλήρη συναίνεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων και των δεδομένων που τον αφορούν, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης στην Αρχή ή/και της επαλήθευσης από αυτήν, των ανωτέρω στοιχείων και δεδομένων από τρίτα μέρη.

Στην περίπτωση που στο πρόσωπο του αιτούντος την ΑΚ του άρθρου αυτού συντρέχει η κατάσταση της περίπτωσης ββ’έως και εε’, ανωτέρω, ο αιτών δηλώνει υποχρεωτικά την κατάσταση στην οποία τελεί, προσκομίζει τυχόν στοιχεία που διαθέτει και αιτείται από την Ε.Ε.Ε.Π. να εξετάσει εάν, παρά τη συνδρομή της κατάστασης αυτής, δύναται να εγκρίνει την αίτηση εφόσον από την κατάσταση στην οποία τελεί δεν διακυβεύεται η νόμιμη και αδιάβλητη Διεξαγωγή των Παιγνίων.

θ) Σχέδιο σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του ΚατόχουΆδειας επιχείρησης καζίνο και του υποψήφιου Συνεργάτη.

ι) Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παραβόλου υπέρ της Ε.Ε.Ε.Π.

8.4 Όταν η αίτηση αφορά σε νομικό πρόσωπο συνυποβάλλονται επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά και στοιχεία:

α) Ανάλογα με τη νομική μορφή του αιτούντος και το δίκαιο της χώρας εγκατάστασης, τα έγγραφα σύστασης και νόμιμης λειτουργίας του αιτούντος.

β) Απόφαση συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα.

γ) Πρακτικό Δ.Σ. ή νομιμοποιητικό έγγραφο περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.

δ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή και υποβολή της αίτησης σε περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

8.5 Σε κάθε περίπτωση που, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο υποψήφιος Συνεργάτης οφείλει να κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, συνυποβάλλει τη σχετική άδεια.

8.6 Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί την ΑΚ και εγγράφει τον Συνεργάτη στο οικείο Μητρώο. Η εγγραφή αποτελεί επαρκή γνωστοποίηση και απόδειξη για την έκδοση της ΑΚ και κατά συνέπεια, τη νόμιμη άσκηση των λειτουργιών στις οποίες αφορά.

8.7 Για τη χορήγηση ΑΚ Συνεργάτη επιχείρησης καζίνο και την εγγραφή στο οικείο Μητρώο καταβάλλεται παράβολο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

8.8 Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο γνωστοποιούν στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε μεταβολή, η οποία αφορά, άμεσα ή έμμεσα, στην έγκριση της καταλληλότητάς τους, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που επήλθαν, συνυποβάλλοντας με τη γνωστοποίηση τα απαραίτητα για την τεκμηρίωση της μεταβολής στοιχεία και δικαιολογητικά.

8.9 Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. ορίζεται ο τρόπος, το είδος, η μορφή και οι διαδικασίες τήρησης των δεδομένων και πληροφοριών σχετικών με τη Διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων στο πλαίσιο της Συνεργασίας.

8.10 Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να καλεί τους υποψήφιους Συνεργάτες σε προσωπική συνέντευξη, προκειμένου να σχηματίσει κρίση περί της διαπίστωσης της καταλληλότητάς τους.

8.11 Ο ΚάτοχοςΆδειας επιχείρησης καζίνο γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. την υπογραφείσα σύμβαση με τον Συνεργάτη καθώς και κάθε τροποποίηση αυτής αμέσως μόλις τεθούν σε ισχύ.

Άρθρο 9

ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

9.1 Ο ΚάτοχοςΆδειας χρησιμοποιεί, για τη Διεξαγωγή Παιγνίων, ΤΜΚΥ ή/και Ειδικούς Χώρους προσώπου που έχει λάβει ΑΚ Κατασκευαστή που χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π.

9.2 Η ΑΚ Κατασκευαστή ισχύει για επτά (7) έτη. Προβλέπονται οι παρακάτω Κατηγορίες ΑΚ Κατασκευαστή:

α) Κατηγορία Α.1, η οποία χορηγείται σε Κατασκευαστές ενός ή περισσότερων από τα κατωτέρω, τα οποία ο υποψήφιος Κατασκευαστής προτίθεται να διαθέτει σε έναν ή περισσότερους Κατόχους Άδειας και να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και λειτουργίας τους:

αα) Πληροφοριακά Συστήματα και συναφής εξοπλισμός για τη Διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήματος, καθώς και του Παιγνίου πόκερ και των παραλλαγών αυτού, παρεχόμενων διαδικτυακά.

ββ) Πληροφοριακά Συστήματα και συναφής εξοπλισμός για τη ΔιεξαγωγήΤυχερών Παιγνίων το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται από γεννήτρια τυχαίων αριθμών και παρέχονται διαδικτυακά.

γγ) Ειδικοί Χώροι για τη Διεξαγωγή Λοιπών Διαδικτυακών Τυχερών Παιγνίων σε ζωντανή μετάδοση (live). Προκειμένου να προσδιοριστεί εάν ένα πρόσωπο που αιτείται ΑΚ Κατασκευαστή θα παράσχει υπηρεσίες διαχείρισης και λειτουργίας των ανωτέρω, η Ε.Ε.Ε.Π. εξετάζει τις υποχρεώσεις του αιτούντος στο πλαίσιο της σχέσης του με τον Κάτοχο Άδειας, σε συνάρτηση με παρεχόμενες υπηρεσίες όπως ενδεικτικά: σχεδιασμός, ανασχεδιασμός, εγκατάσταση, λειτουργία, προσαρμογή και αναπροσαρμογή πληροφοριακών Συστημάτων Διεξαγωγής, λογισμικού Παιγνίων, Ειδικών χώρων και συναφούς εξοπλισμού, τήρηση διαχειριστικών και τεχνικών απαιτήσεων της Διεξαγωγής με σκοπό την επίτευξη συμμόρφωσης με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Παιγνίων, τήρηση αρχείων, δεδομένων, πληροφοριών ή/και αναφορών σχετικών με την παικτική δραστηριότητα

κ.λπ.

β) Κατηγορία Α.2, η οποία χορηγείται σε Κατασκευαστές ενός ή περισσότερων ΤΜΚΥ των περιπτώσεων της Κατηγορίας Α.1, τα οποία ο υποψήφιος Κατασκευαστής προτίθεται να διαθέσει σε έναν ή περισσότερους ΚατόχουςΆδειας και για τα οποία δεν θα παράσχει υπηρεσίες διαχείρισης και λειτουργίας τους.

γ) Κατηγορία Β, η οποία χορηγείται σε Κατασκευαστές ενός ή περισσότερων από τα κατωτέρω ΤΜΚΥ:

αα) Πληροφοριακά Συστήματα και συναφής με αυτά εξοπλισμός για τη Διεξαγωγή Παιγνίων επίγειου στοιχηματισμού και Παιγνίων κληρώσεων που διοργανώνονται και διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

ββ) Πληροφοριακά Συστήματα και συναφής με αυτά εξοπλισμός για τη Διεξαγωγή Παιγνίων Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος που διοργανώνονται και διεξάγονται από την ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.

γγ) Πληροφοριακά Συστήματα και συναφής με αυτά εξοπλισμός για τη Διεξαγωγή Παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT και διοργανώνονται και διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

δδ) Πληροφοριακά Συστήματα και συναφής με αυτά εξοπλισμός για τη Διεξαγωγή Παιγνίων Κρατικών Λαχείων που διοργανώνονται και διεξάγονται από την ΕΛΛΗ- ΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

εε) Παιγνιομηχανήματα τύπου VLT και Παίγνια που διεξάγονται μέσω αυτών, τα οποία διοργανώνονται και διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

δ) Κατηγορία Γ, η οποία χορηγείται σε Κατασκευαστές ενός ή περισσότερων από τα κατωτέρω ΤΜΚΥ:

αα) Πληροφοριακά Συστήματα και συναφής με αυτά εξοπλισμός για τη Διεξαγωγή Παιγνίων στις επιχειρήσεις καζίνο.

ββ) Παιγνιομηχανήματα που εγκαθίστανται και λειτουργούν σε επιχειρήσεις καζίνο και Παίγνια που διεξάγονται σε αυτά.

γγ) Πληροφοριακά Συστήματα και συναφής εξοπλισμός για τη Διεξαγωγή Παιγνίων στα ραδιοτηλεοπτικά και τηλεπικοινωνιακά μέσα.

ε) Κατηγορία Δ, η οποία χορηγείται σε Κατασκευαστές ενός ή περισσότερων από τα κατωτέρω ΤΜΚΥ:

αα) Εξοπλισμός Διεξαγωγής επιτραπέζιων Παιγνίων στις επιχειρήσεις καζίνο και εξοπλισμός Ειδικών Χώρων.

ββ) Λαχνοί.

γγ) Κληρωτίδες.

στ) Κατηγορία Ε, η οποία χορηγείται σε Κατασκευαστές ΤΜΚΥ που δεν εντάσσονται στις Κατηγορίες Α, Β, Γ και Δ ανωτέρω.

9.3 Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. εξειδικεύονται περαιτέρω τα ανωτέρωΤΜΚΥ και προστίθενταιΤΜΚΥ στις ανωτέρω Κατηγορίες ΑΚ Κατασκευαστή.

9.4 ΑΚ Κατασκευαστή, πλην της Κατηγορίας Α.1, μπορεί να αιτηθεί και Κάτοχος Άδειας, όταν ασκεί δραστηριότητες Κατασκευαστή, όπως, ενδεικτικά, σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, παραγωγή, προσαρμογή, αναπροσαρμογή και εν γένει διάθεση ΤΜΚΥ.

9.5 Προκειμένου ένα πρόσωπο να λάβει ΑΚ Κατασκευαστή πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Στην περίπτωση προσώπου που αιτείται ΑΚ Κατασκευαστή Κατηγορίας Α.1, να κατέχει σχετική άδεια από αρμόδια ρυθμιστική Αρχή της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., καθώς και πιστοποίηση κατά ISO/IEC 27001 ή να έχει αποδεδειγμένα ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για να λάβει την πιστοποίηση ISO/IEC 27001.

β) Ο υποψήφιος Κατασκευαστής ή στην περίπτωση νομικού προσώπου, τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση, τη διαχείριση ή/και εκπροσωπούν νόμιμα τον υποψήφιο Κατασκευαστή, να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33122 Τεύχος B’3262/05.08.2020 σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής, εγκλήματα του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί τυχερών παιγνίων, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.

γ) Να μην τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση, καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ) Να μην έχει ανακληθεί από άλλη ρυθμιστική αρχή ή κυβερνητικό φορέα ή υπηρεσία, άδεια ή έγκριση ή πιστοποίηση κατασκευαστή ΤΜΚΥ τυχερών παιγνίων.

9.6 Για την χορήγηση ΑΚ Κατασκευαστή, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα υποβάλλουν αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. Κάθε πρόσωπο μπορεί να αιτηθεί ΑΚ Κατασκευαστή μιας ή/και περισσότερων Κατηγοριών της παραγράφου 9.2.

9.7 Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν είναι αληθή και συνοδεύεται από φάκελο που περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος/εμπορικής δραστηριότητας (εφόσον εφαρμόζεται).

β) Αποδεικτικό ορισμού αντικλήτου, στην περίπτωση εγκατάστασης του αιτούντος στην αλλοδαπή.

γ) Πιστοποιητικά εγγραφής σε μητρώα επαγγελματιών/εταιρειών της χώρας εγκατάστασης.

δ)Άδειες/εγκρίσεις/πιστοποιήσεις άσκησης του επαγγέλματος /δραστηριότητας κατασκευαστή ΤΜΚΥ Τυχερών Παιγνίων (εφόσον υπάρχουν).

ε) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για τον ίδιο και προκειμένου για νομικά πρόσωπα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους εταίρους και τους ασκούντες τη διοίκηση και διαχείριση του αιτούντος.

στ) Στην περίπτωση υποψήφιου Κατασκευαστή της Κατηγορίας Α.1:

αα) Άδεια για τη διάθεση ΤΜΚΥ ή/και Ειδικών Χώρων σε παρόχους τυχερών παιγνίων που έχει εκδοθεί από αρμόδια ρυθμιστική αρχή κράτους –μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.,

ββ) Προσύμφωνο ή σύμβαση συνεργασίας με Κάτοχο Άδειας, για τη διάθεση σε αυτόν των ΤΜΚΥ ή/και των Ειδικών Χώρων ή/και την υποστήριξη της διαχείρισης και λειτουργίας τους.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ή στην περίπτωση νομικού προσώπου, κάθε προσώπου που ασκεί τη διοίκηση, τη διαχείριση ή/και εκπροσωπεί νόμιμα τον υποψήφιο Κατασκευαστή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία δηλώνει ότι:

αα) Δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.

ββ) Δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί τυχερών παιγνίων.

γγ) Δεν έχει ανακληθεί από άλλη ρυθμιστική αρχή ή κυβερνητικό φορέα ή υπηρεσία, έγκριση, πιστοποίηση ή άδεια κατασκευαστή ΤΜΚΥ, της οποίας ήταν κάτοχος.

δδ) Δεν υπήρξε διευθύνων σύμβουλος, διαχειριστής, εταίρος εταιρείας τυχερών παιγνίων που κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση ή τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία, εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν τη λήξη της έννομης σχέσης.

εε) Δεν υπήρξε διευθύνων σύμβουλος, διαχειριστής, εταίρος εταιρείας τυχερών παιγνίων, της οποίας η άδεια ανακλήθηκε οριστικά από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή ή άλλον αρμόδιο εποπτικό φορέα, κατά τη διάρκεια ισχύος της έννομης σχέσης με κάτοχο άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων κατά την οποία επιτελούσε Κρίσιμες Λειτουργίες, εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν τη λήξη της έννομης σχέσης. στστ) Παρέχει, χωρίς επιφύλαξη, στην Ε.Ε.Ε.Π. την πλήρη συναίνεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων και των δεδομένων που τον αφορούν, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης στην Αρχή ή/και της επαλήθευσης από αυτήν, των ανωτέρω στοιχείων και δεδομένων από τρίτα μέρη.

ζζ) Στην περίπτωση αίτησης χορήγησης ΑΚ Κατασκευαστή της Κατηγορίας Α.1, αναγνωρίζει και αποδέχεται, χωρίς επιφύλαξη, ότι η χορήγηση της ΑΚ τον καθιστά υποκείμενο στην εποπτεία και τον έλεγχο της Ε.Ε.Ε.Π. για κάθε θέμα που ρυθμίζεται από τις κείμενες διατάξεις και αφορά σταΤΜΚΥΤυχερών Παιγνίων ή/και στους Ειδικούς Χώρους, τα οποία κατασκευάζει, λειτουργεί, διαχειρίζεται και διαθέτει στους Κατόχους Άδειας, συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων ελέγχων της Ε.Ε.Ε.Π. στις εγκαταστάσεις.

Στην περίπτωση που στο πρόσωπο του υποψήφιου Κατασκευαστή συντρέχει η κατάσταση των περιπτώσεων ββ’ έως και στστ’, το πρόσωπο δηλώνει υποχρεωτικά την κατάσταση στην οποία τελεί, προσκομίζει τυχόν στοιχεία που διαθέτει και αιτείται από την Ε.Ε.Ε.Π. να εξετάσει εάν, παρά τη συνδρομή της κατάστασης αυτής, δύναται να εγκρίνει την αίτηση εφόσον από την κατάσταση στην οποία τελεί το πρόσωπο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση δεν διακυβεύεται η νόμιμη και αδιάβλητη Διεξαγωγή των Παιγνίων.

η) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο αιτών δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση, καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία.

Ειδικότερα εάν ο αιτών είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας αυτών. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο της έδρας του προσώπου, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.

θ) Κατάλογο που περιλαμβάνει ενδεικτικά, κατηγορίες, είδη ή/και τύπους των ΤΜΚΥ ή/και Ειδικών Χώρων, τα οποία ο αιτών κατασκευάζει/διαθέτει ή προτίθεται να κατασκευάσει/διαθέσει σε Κατόχους Άδειας.

ι) Στην περίπτωση ΑΚ Κατασκευαστή της Κατηγορίας Α.1, πιστοποιητικό κατά ISO/IEC 27001 ή έγγραφη βεβαίωση του αναδόχου που θα αναλάβει την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών κατά ISO/IEC 27001, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Κατασκευαστής έχει ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται για να λάβει την πιστοποίηση ISO/IEC 27001.

ια) Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παραβόλου υπέρ της Ε.Ε.Ε.Π.

ιβ) Κάθε άλλο πρόσθετο στοιχείο, το οποίο ζητά η Ε.Ε.Ε.Π. να υποβληθεί, προκειμένου να αξιολογήσει τα κριτήρια Καταλληλότητας των αιτούντων.

ιγ) Στην περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλονται επιπλέον:

αα) Ανάλογα με τη νομική μορφή του αιτούντος και το δίκαιο της χώρας εγκατάστασης, τα έγγραφα σύστασης και νόμιμης λειτουργίας του αιτούντος.

ββ) Απόφαση συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα.

γγ) Πρακτικό Δ.Σ. ή νομιμοποιητικό έγγραφο περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.

δδ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή και υποβολή της αίτησης σε περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

εε) Στην περίπτωση ΑΚ Κατασκευαστή της Κατηγορίας Α.1, μετοχική σύνθεση του αιτούντος με αναλυτική αναφορά στα ποσοστά εκάστου μετόχου, εταίρου ή μεριδιούχου με προσδιορισμό του πραγματικού δικαιούχου (Beneficiary Owner), για ποσοστά άνω του 10% επί των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων.

9.8 Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί την ΑΚ Κατασκευαστή και εγγράφει τους κατόχους ΑΚ στο οικείο Μητρώο. Η εγγραφή αποτελεί επαρκή γνωστοποίηση και απόδειξη για την έκδοση της ΑΚ Κατασκευαστή και, κατά συνέπεια, τη νόμιμη άσκηση των λειτουργιών στις οποίες αφορά.

9.9 Για τη χορήγηση ΑΚ Κατασκευαστή και την εγγραφή και διατήρηση της εγγραφής στο Μητρώο, καταβάλλονται:

α) Για την ΑΚ Κατασκευαστή Κατηγορίας Α.1:

αα) Παράβολο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ με την υποβολή της αίτησης.

ββ) Ετήσιο τέλος διατήρησης της εγγραφής στο Μητρώο ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.

β) Για την ΑΚ Κατασκευαστή Κατηγορίας Α.2:

αα) Παράβολο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ με την υποβολή της αίτησης.

ββ) Ετήσιο τέλος διατήρησης της εγγραφής στο Μητρώο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

γ) Για την ΑΚ Κατασκευαστή της Κατηγορίας Β:

αα) Παράβολο ύψους πεντακοσίων (1.000) ευρώ με την υποβολή της αίτησης.

ββ) Ετήσιο τέλος διατήρησης της εγγραφής στο Μητρώο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

δ) Για την ΑΚ Κατασκευαστή της Κατηγορίας Γ:

αα) Παράβολο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ με την υποβολή της αίτησης.

ββ) Ετήσιο τέλος διατήρησης της εγγραφής στο Μητρώο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

ε) Για τη χορήγηση ΑΚ Κατασκευαστή της Κατηγορίας Δ:

αα) Παράβολο ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ με την υποβολή της αίτησης, τα παράβολα και τέλη ορίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

ββ) Ετήσιο τέλος διατήρησης της εγγραφής στο Μητρώο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.

στ) Για τη χορήγηση ΑΚ Κατασκευαστή της Κατηγορίας Ε, τα τέλη και παράβολα καθορίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

9.10 Στην περίπτωση προσώπου που αιτείται τη χορήγηση ΑΚ Κατασκευαστή για περισσότερες της μιας Κατηγοριών, καταβάλλεται το παράβολο για κάθε Κατηγορία και το υψηλότερο ετήσιο τέλος διατήρησης μεταξύ των Κατηγοριών.

9.11 Παύση της ισχύος σχετικής άδειας που έχει χορηγηθεί από αρμόδια ρυθμιστική αρχή χώρας της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. σε κάτοχο ΑΚ Κατασκευαστή Κατηγορίας Α.1 ή λήξη της ισχύος του πιστοποιητικού ISO/IEC 27001, επιφέρει αυτοδικαίως άρση της ΑΚ Κατασκευαστή της Κατηγορίας αυτής, χωρίς άλλη διατύπωση.

9.12 Κάτοχος ΑΚ Κατασκευαστή Κατηγορίας Α.1 που έλαβε ΑΚ της Κατηγορίας αυτής προσκομίζοντας έγγραφη βεβαίωση της περίπτωσης ι’ της παραγράφου 9.7, προσκομίζει το πιστοποιητικό ISO/IEC 27001 εντός έξι (6) μηνών από την χορήγηση της ΑΚ, άλλως αυτή ανακαλείται αυτοδίκαια, χωρίς άλλη διατύπωση.

9.13 Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Κατασκευαστών γνωστοποιούν στην Ε.Ε.Ε.Π., κάθε μεταβολή, η οποία αφορά, άμεσα ή έμμεσα, στην έγκριση της καταλληλότητάς τους, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που επήλθαν, συνυποβάλλοντας με τη γνωστοποίηση τα απαραίτητα για την τεκμηρίωση της μεταβολής στοιχεία και δικαιολογητικά. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33124 Τεύχος B’3262/05.08.2020

9.14 Ο Κάτοχος Άδειας γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. τον κάτοχο ΑΚ Κατασκευαστή Κατηγορίας Α.1 με τον οποίο συνεργάζεται.

9.15 Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να ορίζονται η μορφή τήρησης και ο τρόπος κωδικοποίησης και απεικόνισης της σχέσης μεταξύ του ΚατόχουΆδειας και κατόχου ΑΚ Κατασκευαστή Κατηγορίας Α.1, καθώς και ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Άρθρο 10

ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ -

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

10.1 Κάθε Εισαγωγέας - Προμηθευτής, προκειμένου να προμηθεύει νόμιμα τους Κατόχους Άδειας με Τεχνικά Μέσα και Υλικά ενός ή περισσοτέρων Κατασκευαστών, υποχρεούται να έχει λάβει Άδεια Καταλληλότητας Εισαγωγέα - Προμηθευτή που χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π..

10.2 Η ΑΚ Εισαγωγέα - Προμηθευτή ισχύει για επτά (7) έτη. Προβλέπονται οι παρακάτω Κατηγορίες ΑΚ Εισαγωγέα-ΠρομηθευτήΤΜΚΥ που χρησιμοποιούνται για τη Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων:

α) Κατηγορία Ε.1, η οποία χορηγείται σε Εισαγωγείς - Προμηθευτές ενός ή περισσότερων ΤΜΚΥ που κατασκευάζει Κατασκευαστής Κατηγορίας Α.2.

β) Κατηγορία Ε.2, η οποία χορηγείται σε Εισαγωγείς - Προμηθευτές ενός ή περισσότερων ΤΜΚΥ που κατασκευάζει Κατασκευαστής Κατηγορίας Β.

γ) Κατηγορία Ε.3, η οποία χορηγείται σε Εισαγωγείς - Προμηθευτές ενός ή περισσότερων ΤΜΚΥ που κατασκευάζει Κατασκευαστής Κατηγορίας Γ.

δ) Κατηγορία Ε.4, η οποία χορηγείται σε Εισαγωγείς - Προμηθευτές ενός ή περισσότερων ΤΜΚΥ που κατασκευάζει Κατασκευαστής Κατηγορίας Δ.

ε) Κατηγορία Ε.5, η οποία χορηγείται σε Εισαγωγείς - Προμηθευτές ενός ή περισσότερων ΤΜΚΥ που κατασκευάζει Κατασκευαστής Κατηγορίας Ε.

10.3 Προκειμένου ένα πρόσωπο να λάβει ΑΚ Εισαγωγέα - Προμηθευτή πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Ο υποψήφιος Εισαγωγέας - Προμηθευτής ή στην περίπτωση νομικού προσώπου, τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση, τη διαχείριση ή/και εκπροσωπούν νόμιμα τον υποψήφιο Εισαγωγέα - Προμηθευτή, να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής, εγκλήματα του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί τυχερών παιγνίων, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.

β) Να μην τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση, καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία.

γ) Να έχει υπογράψει προσύμφωνο ή σύμβαση συνεργασίας με έναν ή περισσότερους Κατόχους ΑΚ Κατασκευαστή των ΤΜΚΥ που πρόκειται να διαθέσει.

10.4 Για τη διαπίστωση της Καταλληλότητας των προσώπων του άρθρου αυτού, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα υποβάλλουν αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. Κάθε πρόσωπο μπορεί να αιτηθεί ΑΚ Εισαγωγέα - Προμηθευτή μιας ή/και περισσότερων Κατηγοριών της παραγράφου 10.2.

10.5 Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν είναι αληθή και συνοδεύεται από φάκελο που περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος/εμπορικής δραστηριότητας (εφόσον εφαρμόζεται).

β) Αποδεικτικό ορισμού αντικλήτου, στην περίπτωση εγκατάστασης του αιτούντος στην αλλοδαπή.

γ) Πιστοποιητικά εγγραφής σε μητρώα επαγγελματιών/εταιρειών της χώρας εγκατάστασης.

δ)Άδειες/εγκρίσεις/πιστοποιήσεις άσκησης του επαγγέλματος /δραστηριότητας εισαγωγέα προμηθευτή ΤΜΚΥ τυχερών παιγνίων (εφόσον υπάρχουν).

ε) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ή στην περίπτωση νομικού προσώπου, κάθε προσώπου που ασκεί τη διοίκηση, τη διαχείριση ή/και εκπροσωπεί νόμιμα τον υποψήφιο Εισαγωγέα-Προμηθευτή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία δηλώνει ότι:

αα) Δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.

ββ) Δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί τυχερών παιγνίων.

γγ) Δεν υπήρξε διευθύνων σύμβουλος, διαχειριστής, εταίρος, κατασκευαστή ή εισαγωγέα προμηθευτήΤΜΚΥ ή εταιρείας τυχερών παιγνίων, που κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση ή τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία, εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν τη λήξη της έννομης σχέσης.

δδ) Δεν υπήρξε διευθύνων σύμβουλος, διαχειριστής, εταίρος κατασκευαστή ή εισαγωγέα προμηθευτήΤΜΚΥ ή εταιρείας τυχερών παιγνίων, της οποίας η άδεια ανακλήθηκε οριστικά από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή ή άλλον αρμόδιο εποπτικό φορέα, εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν τη λήξη της έννομης σχέσης.

εε) Παρέχει, χωρίς επιφύλαξη, στην Ε.Ε.Ε.Π. την πλήρη συναίνεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων και των δεδομένων που τον αφορούν, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης στην Αρχή ή/και της επαλήθευσης από αυτήν, των ανωτέρω στοιχείων και δεδομένων από τρίτα μέρη.

Στην περίπτωση που στο πρόσωπο του υποψήφιου Εισαγωγέα-Προμηθευτή συντρέχει η κατάσταση των περιπτώσεων ββ’έως και εε’, το πρόσωπο δηλώνει υποχρεωτικά την κατάσταση στην οποία τελεί, προσκομίζει τυχόν στοιχεία που διαθέτει και αιτείται από την Ε.Ε.Ε.Π. να εξετάσει εάν, παρά τη συνδρομή της κατάστασης αυτής, δύναται να εγκρίνει την αίτηση εφόσον από την κατάσταση στην οποία τελεί το πρόσωπο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση δεν διακυβεύεται η νόμιμη και αδιάβλητη Διεξαγωγή των Παιγνίων.

στ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο αιτών δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση, καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία.

Ειδικότερα εάν ο αιτών είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας αυτών. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο της έδρας του προσώπου, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.

ζ) Κατάλογο που περιλαμβάνει ενδεικτικά, τους Κατασκευαστές, τις κατηγορίες, τα είδη ή/και τους τύπους των ΤΜΚΥ, τα οποία ο αιτών προτίθεται να διαθέσει σε Κατόχους Άδειας.

η) Προσύμφωνο ή σύμβαση συνεργασίας με έναν ή περισσότερους Κατόχους ΑΚ Κατασκευαστή των ΤΜΚΥ που πρόκειται να διαθέσει.

θ) Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παραβόλου υπέρ της Ε.Ε.Ε.Π.

ι) Κάθε άλλο πρόσθετο στοιχείο, το οποίο ζητά η Ε.Ε.Ε.Π. να υποβληθεί, προκειμένου να αξιολογήσει τα κριτήρια Καταλληλότητας των αιτούντων.

ια) Στην περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλονται επιπλέον:

αα) Ανάλογα με τη νομική μορφή του αιτούντος και το δίκαιο της χώρας εγκατάστασης, τα έγγραφα σύστασης και νόμιμης λειτουργίας του αιτούντος.

ββ) Απόφαση συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα.

γγ) Πρακτικό Δ.Σ. ή νομιμοποιητικό έγγραφο περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.

δδ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή και υποβολή της αίτησης σε περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

εε) Μετοχική σύνθεση του αιτούντος με αναλυτική αναφορά στα ποσοστά εκάστου μετόχου, εταίρου ή μεριδιούχου με προσδιορισμό του πραγματικού δικαιούχου (Beneficiary Owner), για ποσοστά άνω του 10% επί των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων.

10.6 Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί την ΑΚ Εισαγωγέα-Προμηθευτή και εγγράφει τους κατόχους στο Μητρώο. Η εγγραφή αποτελεί επαρκή γνωστοποίηση και απόδειξη για την έκδοση της ΑΚ Εισαγωγέα -Προμηθευτή και, κατά συνέπεια, τη νόμιμη άσκηση των λειτουργιών στις οποίες αφορά. 10.7 Για τη χορήγηση ΑΚ Εισαγωγέα - Προμηθευτή και την εγγραφή και διατήρηση της εγγραφής στο Μητρώο, καταβάλλονται:

α) Παράβολο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ με την υποβολή της αίτησης.

β) Ετήσιο τέλος διατήρησης της εγγραφής στο Μητρώο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

10.8 Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εισαγωγέων-Προμηθευτών γνωστοποιούν στην Ε.Ε.Ε.Π., κάθε μεταβολή, η οποία αφορά, άμεσα ή έμμεσα, στην έγκριση της καταλληλότητάς τους, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που επήλθαν, συνυποβάλλοντας με τη γνωστοποίηση τα απαραίτητα για την τεκμηρίωση της μεταβολής στοιχεία και δικαιολογητικά.

Άρθρο 11

ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

11.1Τεχνικός, προκειμένου να προβαίνει νόμιμα στην επισκευή και συντήρησηΤΜΚΥ, υποχρεούται να έχει λάβει ΑΚ Τεχνικού.

11.2 Τεχνικοί που ανήκουν στο προσωπικό νομικών προσώπων που κατέχουν ΑΚ Κατασκευαστή, προβαίνουν νόμιμα στην επισκευή και συντήρηση των ΤΜΚΥ ή/και Ειδικών Χώρων που κατασκευάζουν/διαθέτουν στους ΚατόχουςΆδειας χωρίς να απαιτείται να κατέχουν ΑΚ Τεχνικού. Προς τον σκοπό αυτό, ο Κατασκευαστής γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. τους τεχνικούς που διαθέτει για την επισκευή και συντήρηση των ΤΜΚΥ ή/και Ειδικών Χώρων που κατασκευάζει/διαθέτει στους Κατόχους Άδειας.

11.3 ΑΚ Τεχνικού δύναται να λάβει νομικό πρόσωπο εφόσον ένας τουλάχιστον από τους εταίρους στην περίπτωση προσωπικής εταιρείας ή μέλος της διοίκησης ή διαχειριστής στην περίπτωση των μη προσωπικών εταιρειών ή ένα τουλάχιστον μέλος του προσωπικού της είναι κάτοχος ΑΚ Τεχνικού.

11.4 Προβλέπονται οι παρακάτω Κατηγορίες ΑΚ Τεχνικού:

α) ΚατηγορίαΤ.1, η οποία χορηγείται σεΤεχνικούς πληροφοριακών συστημάτων.

β) Κατηγορία Τ.2, η οποία χορηγείται σε Τεχνικούς εγκατάστασης, παραμετροποίησης και συντήρησης Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων και συναφούς εξοπλισμού. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33126 Τεύχος B’3262/05.08.2020

γ) Κατηγορία Τ.3, η οποία χορηγείται σε Τεχνικούς επιτραπέζιων Παιγνίων και λοιπού εξοπλισμού επιχειρήσεων καζίνο.

11.5 Προκειμένου ένα πρόσωπο να λάβει ΑΚΤεχνικού πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Ο υποψήφιος Τεχνικός ή στην περίπτωση νομικού προσώπου, τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση, τη διαχείριση ή/και εκπροσωπούν νόμιμα τον υποψήφιο Τεχνικό, να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.

β) Ο υποψήφιος Τεχνικός ή στην περίπτωση νομικού προσώπου, τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση, τη διαχείριση ή/και εκπροσωπούν νόμιμα τον υποψήφιο Τεχνικό, να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί τυχερών παιγνίων, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.

γ) Στην περίπτωση νομικού προσώπου να μην τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση, καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ) Να διαθέτει:

αα) αναγνωρισμένο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), ειδικότητας σχετικής με την πληροφορική, τα πληροφοριακά συστήματα, την ηλεκτρολογία ή τα ηλεκτρονικά ή αναγνωρισμένο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ,ΤΕΙ) άλλης ειδικότητας θετικής κατεύθυνσης με ένα (1) τουλάχιστον έτος εμπειρίας στο αντικείμενο ή

ββ) αναγνωρισμένο πτυχίο μεταλυκειακής εκπαίδευσης, ειδικότητας σχετικής με την πληροφορική, τα πληροφοριακά συστήματα, την ηλεκτρολογία ή τα ηλεκτρονικά ή άλλης ειδικότητας θετικής κατεύθυνσης με δύο (2) τουλάχιστον έτη εμπειρίας στο αντικείμενο ή

γγ) αναγνωρισμένο πτυχίο δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, ειδικότητας σχετικής με την πληροφορική, τα πληροφοριακά συστήματα, την ηλεκτρολογία ή τα ηλεκτρονικά ή άλλης ειδικότητας θετικής κατεύθυνσης με δύο (2) τουλάχιστον έτη εμπειρίας στο αντικείμενο ή

δδ) απολυτήριο γενικού λυκείου ή αναγνωρισμένο πτυχίο δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ειδικότητας μη συναφούς με το αντικείμενο και τρία (3) τουλάχιστον έτη εμπειρίας στο αντικείμενο και πενήντα (50) ώρες συναφούς κατάρτισης/εκπαίδευσης.

Οι σχετικοί με την πληροφορική ή τα πληροφοριακά συστήματα τομείς σπουδών αποτελούν προϋποθέσεις για την χορήγηση ΑΚ Τεχνικού Κατηγορίας Τ.1.

11.6 Για τη διαπίστωση της Καταλληλότητας των προσώπων του άρθρου αυτού, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα υποβάλλουν αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. Κάθε πρόσωπο μπορεί να αιτηθεί ΑΚΤεχνικού μιας ή/και περισσότερων Κατηγοριών της παραγράφου 11.4.

11.7 Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν είναι αληθή και συνοδεύεται από φάκελο που περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:

α) Βιογραφικό σημείωμα.

β) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

γ) Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, τουλάχιστον όπου απαιτείται.

δ) Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης/εκπαίδευσης, όπου απαιτείται.

ε)Άδειες/εγκρίσεις/πιστοποιήσεις άσκησης του επαγγέλματος/δραστηριότητας τεχνικού (εφόσον υπάρχουν).

στ) Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.

ζ) Άδεια παραμονής στην χώρα μόνιμης κατοικίας, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό.

η) Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος/εμπορικής δραστηριότητας.

θ) Στην περίπτωση νομικού προσώπου με εγκατάσταση στην αλλοδαπή, αποδεικτικό ορισμού αντικλήτου.

ι) Πιστοποιητικά εγγραφής σε μητρώα επαγγελματιών/ εταιρειών της χώρας εγκατάστασης (εφόσον υπάρχουν).

ια) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ή στην περίπτωση νομικού προσώπου, κάθε προσώπου που ασκεί τη διοίκηση, τη διαχείριση ή/και εκπροσωπεί νόμιμα τον υποψήφιο εισαγωγέα-προμηθευτή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία δηλώνει ότι:

αα) Δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.

ββ) Δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί τυχερών παιγνίων, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.

γγ) Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 4 του ν. 2206/1994 (Α΄ 62).

δδ) Παρέχει, χωρίς επιφύλαξη, στην Ε.Ε.Ε.Π. την πλήρη συναίνεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων και των δεδομένων που τον αφορούν, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης στην Αρχή ή/και της ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33127

Τεύχος B’3262/05.08.2020 επαλήθευσης από αυτήν, των ανωτέρω στοιχείων και δεδομένων από τρίτα μέρη.

Στην περίπτωση που στο πρόσωπο του υποψήφιου Τεχνικού συντρέχει κατάσταση των περιπτώσεων ββ’ έως και δδ’, το πρόσωπο δηλώνει υποχρεωτικά την κατάσταση στην οποία τελεί, προσκομίζει τυχόν στοιχεία που διαθέτει και αιτείται από την Ε.Ε.Ε.Π. να εξετάσει εάν, παρά τη συνδρομή της κατάστασης αυτής, δύναται να εγκρίνει την αίτηση εφόσον από την κατάσταση στην οποία τελεί το πρόσωπο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση δεν διακυβεύεται η νόμιμη και αδιάβλητη Διεξαγωγή των Παιγνίων.

ιβ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

ιγ) Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παραβόλου υπέρ της Ε.Ε.Ε.Π.

ιδ) Στην περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλονται, κατά περίπτωση:

αα) Ανάλογα με τη νομική μορφή του αιτούντος και το δίκαιο της χώρας εγκατάστασης, τα έγγραφα σύστασης και νόμιμης λειτουργίας του αιτούντος.

ββ) Απόφαση συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα.

γγ) Πρακτικό Δ.Σ. ή νομιμοποιητικό έγγραφο περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.

δδ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή και υποβολή της αίτησης σε περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

εε) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο αιτών δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση, καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία.

Ειδικότερα εάν ο αιτών είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας αυτών. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο της έδρας του προσώπου, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. στστ) Έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σχέση του νομικού προσώπου με το φυσικό πρόσωπο κάτοχο ΑΚ Τεχνικού.

ιε) Κάθε άλλο πρόσθετο στοιχείο, το οποίο ζητά η Ε.Ε.Ε.Π. να υποβληθεί, προκειμένου να αξιολογήσει τα κριτήρια Καταλληλότητας των αιτούντων.

11.8 Τα νομικά πρόσωπα κάτοχοι ΑΚ Τεχνικού ενημερώνουν την Ε.Ε.Ε.Π., αμέσως μόλις επέλθει μεταβολή στη σχέση τους με το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα κάτοχοι ΑΚΤεχνικού. Σε περίπτωση αποχώρησης από το νομικό πρόσωπο του φυσικού προσώπου κατόχου ΑΚ Τεχνικού, η ισχύς της ΑΚ αναστέλλεται, και επαναφέρεται αυτοδίκαια σε ισχύ, εφόσον εντός έξι (6) μηνών από την αναστολή, γνωστοποιήσει την έννομη σχέση του με νέο φυσικό πρόσωπο κάτοχο ΑΚ Τεχνικού, άλλως η ΑΚ Τεχνικού του νομικού προσώπου ανακαλείται.

11.9 Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί την ΑΚ Τεχνικού και εγγράφει τους κατόχους στο Μητρώο. Η εγγραφή αποτελεί επαρκή γνωστοποίηση και απόδειξη για την έκδοση της ΑΚΤεχνικού και, κατά συνέπεια, τη νόμιμη άσκηση των λειτουργιών στις οποίες αφορά.

11.10 Για τη χορήγηση ΑΚ Τεχνικού και την εγγραφή και διατήρηση της εγγραφής στο Μητρώο, καταβάλλονται:

α) Παράβολο ύψους πενήντα (50) ευρώ με την υποβολή της αίτησης.

β) Ετήσιο τέλος διατήρησης της εγγραφής στο Μητρώο ύψους πενήντα (50) ευρώ, ανά Κατηγορία ΑΚ Τεχνικού.

11.11 Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Τεχνικών γνωστοποιούν στην Ε.Ε.Ε.Π., κάθε μεταβολή, η οποία αφορά, άμεσα ή έμμεσα, στην έγκριση της καταλληλότητάς τους, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που επήλθαν, συνυποβάλλοντας με τη γνωστοποίηση τα απαραίτητα για την τεκμηρίωση της μεταβολής στοιχεία και δικαιολογητικά.

Άρθρο 12

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

12.1 Για κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο χορηγείται ΑΚ σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 11, η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει Δελτίο Καταλληλότητας. Το Δελτίο Καταλληλότητας φέρει τις κατωτέρω πληροφορίες:

α) Το ονοματεπώνυμο του προσώπου.

β)ΤιςκατηγορίεςήιδιότητεςγιατιςοποίεςέχειλάβειΑΚ.

γ) Τον κωδικό αριθμό της ΑΚ.

δ) Τον μήνα και το έτος λήξης της ισχύος της ΑΚ.

ε) Την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Καταλληλότητας.

στ) Πρόσφατη, ευκρινή, έγχρωμη φωτογραφία του. 12.2 Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. ορίζονται η μορφή του Δελτίου Καταλληλότητας καθώς και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, η μορφή τήρησης και ο τρόπος κωδικοποίησης, απεικόνισης και επαλήθευσης των πληροφοριών που φέρει το Δελτίο Καταλληλότητας.

12.3 Ο κάτοχος ΑΚ των άρθρων 7 και 11 φέρει το

Δελτίο Καταλληλότητας σε εμφανές σημείο, έτσι ώστε να είναι ευχερής ο άμεσος οπτικός έλεγχος, κατά την άσκηση των καθηκόντων του και κατά την παραμονή του στον χώρο Παιγνίων. Από την υποχρέωση των κατόχων ΑΚ των άρθρων 7 και 11 να φέρουν το Δελτίο Καταλληλότητας σε εμφανές σημείο, εξαιρείται το προσωπικό του συστήματος παρακολούθησης του χώρου καζίνο (surveillance), τα οποία, ωστόσο, φέρουν μαζί τους το Δελτίο Καταλληλότητας κατά την παραμονή τους στον χώρο Παιγνίων και το επιδεικνύουν σε κάθε περίπτωση που τούτο ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα.

12.4 Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του

Δελτίου Καταλληλότητας, εκδίδεται νέο, με τον ίδιο κωδικό αριθμό της ΑΚ, κατόπιν υποβολής σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του κατόχου ΑΚ, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, περί της απώλειας ή καταστροφής. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33128 Τεύχος B’3262/05.08.2020

Στην περίπτωση καταστροφής κατατίθεται στην Ε.Ε.Ε.Π. το κατεστραμμένο Δελτίο.

Άρθρο 13

ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΑΔΕΙΑΣ

13.1 Ο Κάτοχος Άδειας τηρεί μητρώο με το σύνολο των κατόχων ΑΚ των άρθρων 6 έως και 11 και στοιχεία, κατ’ελάχιστον, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τον αριθμό της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, τις Κρίσιμες Λειτουργίες ή κατηγορίες ή ειδικότητες του κατόχου ΑΚ, καθώς και τον κωδικό αριθμό της ΑΚ και των Κρίσιμων Λειτουργιών, κατηγοριών ή ειδικοτήτων. 13.2 Μέσα στις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, ο Κάτοχος Άδειας αποστέλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. κατάσταση κατόχων ΑΚ των άρθρων 6, 7, 8 και 11.

Η κατάσταση αναφέρει, κατ’ελάχιστον, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο, τον αριθμό της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, την ημερομηνία έκδοσης και την αρχή έκδοσης, τις Κρίσιμες Λειτουργίες ή ειδικότητες του κατόχου ΑΚ, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της έννομης σχέσης, καθώς και τον κωδικό αριθμό της ΑΚ. 13.3 Ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται στον έλεγχο τήρησης των προϋποθέσεων έκδοσης ΑΚ των άρθρων 6, 7 και 8, καθώς και του άρθρου 11 εφόσον διατηρεί έννομη σχέση με κατόχους ΑΚ των άρθρων αυτών.

13.4 Ο Κάτοχος Άδειας παρέχει στην Ε.Ε.Ε.Π. τα μητρώα της παραγράφου 13.1 στον χρόνο και με τον τρόπο που η Αρχή ορίζει. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να προστίθενται στοιχεία και δεδομένα που τηρούνται στο οικείο μητρώο και να ορίζονται ο τρόπος και η μορφή τήρησης και αποστολής των στοιχείων αυτών, ο τύπος και το είδος των δεδομένων που τηρούνται, ο τρόπος απεικόνισης των μεταβολών, ο τρόπος απεικόνισης και κωδικοποίησης των πληροφοριών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

13.5 Η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί στους κατόχους ΑΚ, κατόπιν αίτησής τους, βεβαίωση ισχύος της ΑΚ, για κάθε νόμιμη χρήση.

Άρθρο 14

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

14.1Τα προβλεπόμενα παράβολα και τέλη αποτελούν πόρους της Ε.Ε.Ε.Π. και καταβάλλονται σε ορισμένο από την Αρχή τραπεζικό λογαριασμό. Κάθε σχετική κατάθεση συνιστά είσπραξη του αντίστοιχου παραβόλου ή τέλους και το αντίστοιχο καταθετήριο έγγραφο αποτελεί παραστατικό είσπραξης, στο οποίο ρητά αναφέρεται ως αιτιολογία ο κωδικός αυτής και το είδος του παράβολου ή τέλους.

14.2 Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής των προβλεπόμενων τελών και παραβόλων καθώς και ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Άρθρο 15

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

15.1 Η εποπτεία και ο έλεγχος των προσώπων που έχουν λάβει ΑΚ ασκείται από την Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις και στον Κανονισμό Παιγνίων περί Συμμόρφωσης, Ελέγχου και Διοικητικών Κυρώσεων.

15.2 Ο Κάτοχος Άδειας καθώς και οι κάτοχοι ΑΚ υποχρεούνται να παρέχουν πρόσβαση στην Ε.Ε.Ε.Π. και στα εντεταλμένα όργανά της, στα σχετικά στοιχεία και στις εγκαταστάσεις τους, με τον τρόπο και στο χρόνο που η Αρχή ορίζει.

Άρθρο 16

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ –

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

16.1 Η Ε.Ε.Ε.Π. δέχεται πιστοποιήσεις, εκτός ΤΜΚΥ και Ειδικών Χώρων, από Οργανισμούς Πιστοποίησης διαπιστευμένους σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά ή/ και διεθνή πρότυπα, από την ανώνυμη εταιρεία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορείς διαπίστευσης άλλων χωρών, με τους οποίους η Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε. έχει υπογράψει συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης. 16.2 Η Ε.Ε.Ε.Π. δέχεται πιστοποιήσειςΤΜΚΥ και Ειδικών Χώρων από Οργανισμούς Πιστοποίησης που κατέχουν πιστοποίηση κατά ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025 και ISO/IEC 17065, διενεργούν ελέγχους συμμόρφωσης σε εξειδικευμένο εργαστήριο (Test Lab) και έχουν αναγνωριστεί από την Ε.Ε.Ε.Π. Οι πιστοποιήσειςΤΜΚΥ και Ειδικών Χώρων καλύπτουν το πεδίο εφαρμογής των εκάστοτε λειτουργικών απαιτήσεων και τωνΤεχνικών Προδιαγραφών του Κανονισμού Παιγνίων.

16.3 Προκειμένου ένας Οργανισμός Πιστοποίησης που λειτουργεί εξειδικευμένο εργαστήριο (Test Lab) να αναγνωριστεί, υποβάλλει αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π.

16.4 Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν είναι αληθή και συνοδεύεται από φάκελο που περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:

α) Ανάλογα με τη νομική μορφή του αιτούντος και το δίκαιο της χώρας εγκατάστασης, τα έγγραφα σύστασης και νόμιμης λειτουργίας.

β) Απόφαση συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα.

γ) Πρακτικό Δ.Σ. ή νομιμοποιητικό έγγραφο περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.

δ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή και υποβολή της αίτησης σε περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

ε) Αντίγραφα των πιστοποιητικών ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025 και ISO/IEC 17065 καθώς και κάθε άλλου σχετικού πιστοποιητικού.

στ) Βεβαίωση/πιστοποίηση από φορέα διαπίστευσης σύμφωνα με την παράγραφο 16.1, με την οποία βεβαιώνεται/πιστοποιείται ότι ο Οργανισμός είναι διαπιστευμένος στο πεδίο των σχετικών με την εκάστοτε πιστοποίηση, τεχνικών προδιαγραφών και λειτουργικών απαιτήσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό Παιγνίων.

ζ) Συνοπτική περιγραφή της οργανωτικής δομής, των εργαστηριακών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί και των προτύπων που εφαρμόζει.

η) Κατάλογο με το τεχνικό προσωπικό που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο τωνΤΜΚΥ και των Ειδικών Χώρων, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της παραγράφου 9.2.

θ) Έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. ασφαλιστική κάλυψη, τήρηση αποθεματικού), για την κάλυψη τυχόν απαιτήσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητές του, σε περίπτωση αστοχιών.

ι) Αποδεικτικά εγγραφής αυτών στα μητρώα άλλων αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

ια) Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, με την οποία δηλώνει ότι ο Οργανισμός Πιστοποίησης:

αα) Δεν έχει απωλέσει τη διαπίστευση που κατέχει προκειμένου να διενεργεί ελέγχους και να εκδίδει πιστοποιητικά ΤΜΚΥ ή Ειδικών Χώρων.

ββ) Όλα τα πιστοποιητικά που κατέχει είναι σε ισχύ.

γγ) Υιοθετεί τις κατάλληλες πολιτικές, εφαρμόζει επαρκείς διαδικασίες και λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση της αμεροληψίας (Impartiality) των ελέγχων που εμπίπτουν στη δραστηριότητά του.

δδ) Υιοθετεί τις κατάλληλες πολιτικές, εφαρμόζει επαρκείς διαδικασίες και λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση τυχόν απαιτήσεων (liabilities), που προκύπτουν από τις δραστηριότητές του, σε περίπτωση αστοχιών.

εε) Είναι σε θέση να εκδώσει πιστοποιητικά συμμόρφωσης ΤΜΚΥ και Ειδικών Χώρων σύμφωνα με τον Κανονισμό Παιγνίων.

ιβ) Κάθε άλλο πρόσθετο στοιχείο, το οποίο ζητά η Ε.Ε.Ε.Π. να υποβληθεί, προκειμένου να αξιολογήσει την αίτηση αναγνώρισης.

16.5 Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Ε.Ε.Ε.Π. εγκρίνει την αίτηση και εγγράφει τον Οργανισμό Πιστοποίησης που λειτουργεί εξειδικευμένα εργαστήρια (Test Lab) στο οικείο Μητρώο. Η εγγραφή αποτελεί επαρκή γνωστοποίηση και απόδειξη για την αναγνώριση και κατά συνέπεια, τη νόμιμη άσκηση των λειτουργιών του Οργανισμού.

Άρθρο 17

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

17.1 Η χορήγηση τηςΆδειας ΔιεξαγωγήςΤυχερών Παιγνίων στα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 203 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), αποτελεί και διαπίστωση της Καταλληλότητας των προσώπων του άρθρου 3 και των περιπτώσεων α’ και Β’ του άρθρου 5. Προς τον σκοπό αυτό τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 203 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) υποβάλλουν στην Ε.Ε.Ε.Π. τις αιτήσεις, των άρθρων 3 και 6 κατά περίπτωση, πριν τη χορήγηση της Άδειας.

17.2 Οι Κάτοχοι Άδειας επιχείρησης καζίνο, η ΟΠΑΠ Α.Ε., η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., η Ιπποδρομίες Α.Ε., καθώς τα πρόσωπα που Διοργανώνουν/ΔιεξάγουνΤυχερά Παίγνια μέσω ραδιοτηλεοπτικών ή τηλεοπτικών μέσων, υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα πρόσωπα των άρθρων 3 και 5 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

17.3 Οι Κάτοχοι Άδειας επιχείρησης καζίνο που τελούν σε έννομη σχέση με πρόσωπα του άρθρου 8, υποβάλλουν αίτηση χορήγησης ΑΚ, για τα πρόσωπα αυτά εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

17.4Τα πρόσωπα του άρθρου 9 που τελούν σε έννομη σχέση με πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 203 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) στο οποίο χορηγείται Άδεια Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) και τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω του Διαδικτύου και βάσει της ως άνω έννομης σχέσης παρέχουν στον Κάτοχο Άδειας υπηρεσίες που προϋποθέτουν την κατοχή ΑΚ Κατασκευαστή Κατηγορίας Α.1 ή Κατηγορίας Α.2, υποβάλλουν αίτηση χορήγησης ΑΚ Κατασκευαστή των αντίστοιχων Κατηγοριών εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

17.5 Πρόσωπα που διαθέτουν σε Κατόχους Άδειας ΤΜΚΥ η διάθεση των οποίων προϋποθέτει την κατοχή ΑΚ Κατασκευαστή των Κατηγοριών Β, Γ και Δ, υποβάλλουν αίτηση χορήγησης ΑΚ Κατασκευαστή των αντίστοιχων Κατηγοριών εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

17.6 Άδειες καταλληλότητας και πιστοποιήσεις Κατασκευαστών που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με προϊσχύσασες διατάξεις σε πρόσωπα που κατασκευάζουν ΤΜΚΥ, η διάθεση των οποίων προϋποθέτει την κατοχή ΑΚ Κατασκευαστή των Κατηγοριών Α.2, Β, Γ και Δ του άρθρου 9 της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν έως και την 31η Μαΐου 2021.

17.7 Άδειες καταλληλότητας και πιστοποιήσεις Εισαγωγέων – Προμηθευτών που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με προϊσχύσασες διατάξεις σε πρόσωπα που εισάγουν/ προμηθεύουνΤΜΚΥ, η διάθεση των οποίων προϋποθέτει την κατοχή ΑΚ Εισαγωγέα - Προμηθευτή Κατηγορίας Ε.2, Ε.3 και Ε.4 του άρθρου 10 της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν έως και την 31η Μαΐου 2021.

17.8 Άδειες καταλληλότητας και πιστοποιήσεις που έχουν χορηγηθεί στο διοικητικό και λοιπό προσωπικό του άρθρου 7, καθώς και στους τεχνικούς και συντηρητές σύμφωνα με προϊσχύσασες διατάξεις, ισχύουν μέχρι την έκδοση ΑΚ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας ή την ανάκλησή τους στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησής τους.Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλουν αίτηση χορήγησης ΑΚ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, το αργότερο έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2021, άλλως η άδεια καταλληλότητας ή πιστοποίηση ανακαλείται αυτοδίκαια. Μέχρι την υποβολή στην Ε.Ε.Ε.Π. από τα πρόσωπα του άρθρου 7, αίτησης χορήγησης ΑΚ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, ο Κάτοχος Άδειας επιχείρησης καζίνο εξακολουθεί να ελέγχει τη συνδρομή των όρων και προϋποθέσεων των πιστοποιήσεων που χορήγησε στα πρόσωπα αυτά σύμφωνα με το άρθρο 33 της υπ’αρ.Τ/6736/2003 (Β΄ 929) απόφασης, διατηρεί ενημερωμένα τα σχετικά με την χορηγηθείσα πιστοποίηση δικαιολογητικά, χορηγεί βεβαίωση πιστοποίησης κατόπιν σχετικής αίτησης του πιστοποιημένου προσώπου και σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει ότι οι όροι και προϋποθέσεις της χορηγηθείσας πιστοποίησης έχουν πάψει πλέον να ισχύουν, ανακαλεί την πιστοποίηση και ενημερώνει άμεσα την Ε.Ε.Ε.Π. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33130 Τεύχος B’3262/05.08.2020

17.9Τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί πιστοποίηση ή έχει εκδοθεί άδεια καταλληλότητας σύμφωνα με προϊσχύσασες διατάξεις, καταβάλλουν τα προβλεπόμενα στην παρούσα ετήσια τέλη διατήρησης της εγγραφής στο Μητρώο από την 1η Ιανουαρίου 2021.

17.10 Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται το άρθρο μόνο της υπ’αρ. 106/6/23.5.2014 (Β΄ 1432) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.

17.11 Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 25, 26, 27 (παράγραφοι 1 έως και

6), 28 και 33, της υπ’αρ. Τ/6736/2003 (Β΄ 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 303/5/27.02.2018 (Β΄ 1025) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

17.12 Από την έναρξη ισχύος της παρούσας τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 23 της υπ’ αρ. Τ/6736/2003 (Β΄ 929) απόφασης του Υπουργού

Ανάπτυξης με τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 303/5/27.02.2018 (Β΄ 1025) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., κατά το μέρος που αφορούν στη χορήγηση ΑΚ των προσώπων των άρθρων 3, 5, 7, 9, 10 και 11, διέπονται από τις διατάξεις της παρούσας. 17.13 Από την έναρξη ισχύος της παρούσας τα θέματα που ρυθμίζονται με την υπ’αρ. 107/5/30.5.2014 (B΄ 1637) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. όπως ισχύει, ως προς τους τεχνικούς τυχερών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, διέπονται από τις διατάξεις της παρούσας.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2020

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!