Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 79292 ΕΞ 2020 Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων.

Αριθμ. 79292 ΕΞ 2020

ΦΕΚ B’3260/05.08.2020

Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α’180), ιδίως δε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29, καθώς και των άρθρων 189 έως 203 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’167),

β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» (L 119/1 της 4ης Μαΐου 2016),

γ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’137),

δ) των άρθρων 13, 18, 19 και 41 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» (Α’133),

ε) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄112) και του ν. 3469/2006 «ΕθνικόΤυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’131),

στ) των άρθρων 4 και 11 του ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997» (Α΄ 133),

ζ) των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (Α’38) και συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α’220),

η) του άρθρου 9 του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» (Α΄ 191),

θ) του π.δ. 81/2018 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015,

σ.1)“για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)” και άλλες διατάξεις» (Α’151),

ι) του άρθρου 34 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός

Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),

ια) του π.δ. 109/2010 «Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (ΕΕ L 298 της 17.10.1989) του Συμβουλίου, όπως ίσχυε μετά την τελευταία τροποποίησή της από την Οδηγία 2007/65/ ΕΚ (ΕΕ L 332 της 18.12.2007) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων» (Α΄ 190),

ιβ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’98), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133),

ιγ) της υπ’αρ. 56660/1679/22.12.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού καιΤουρισμού «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β’2910), ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E 5 Αυγούστου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3260 33095

Digitally signed by

KONSTANTINOS

MOSCHONAS

Date: 2020.08.05 21:52:48

EEST

Reason: Signed PDF (embedded)

Location: Athens, Ethniko

Typografio

Signature Not

Verified ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33096 Τεύχος B’3260/05.08.2020

ιδ) της υπ’αρ. 2/63389/0004/21.7.2016 απόφασης του

Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Διορισμός Προέδρου και δύο μελών και ανανέωση της θητείας των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (ΥΟΔΔ 397), σε συνδυασμό με τις υπ’αρ. 2/3935/0004/24.7.2018 (ΥΟΔΔ 428), οικ. 9433 ΕΞ 2019/12.2.2019 (ΥΟΔΔ 64) και 3557 ΕΞ 2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 20) όμοιες αποφάσεις,

ιε) της υπ’ αρ.163/4Γ/9.7.2015 απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων «Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων» (Β’1824), ιστ) της υπ’αρ. 2014/478/ΕΕ σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2014 «Σχετικά με τις αρχές για την προστασία καταναλωτών και παικτών υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση, καθώς και για την αποτροπή των ανηλίκων από τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση» (L214/38 της 19ης Ιουλίου 2014),

2. Την υπ’αρ. 493/3/11.06.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα: «Εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για την έκδοση Κανονισμού Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011» (Α’180).

3. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες, με την υπ’ αρ. 493/3/11.06.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., διατάξεις, δεν χρήζουν γνωστοποίησης στην Ε.Ε. βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015), δεδομένου ότι δεν επεκτείνουν ήδη ισχύοντες ή/και γνωστοποιηθέντες περιορισμούς ούτε εισάγουν νέους περιορισμούς, εμπόδια ή απαγορεύσεις σε σχέση με την πρόσβαση, παροχή, εγκατάσταση και χρήση των υπηρεσιών τυχερών παιγνίων και τις προδιαγραφές των συναφών με την παροχή και χρήση αυτή προϊόντων και υπηρεσιών.

4. Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας των τυχερών παιγνίων.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., αποφασίζουμε: Θεσπίζουμε τον Κανονισμό Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων, ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Άρθρο 1

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τις ανάγκες της απόφασης αυτής, οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις έχουν την έννοια που ακολουθεί: Αποκλειόμενος Παίκτης είναι ο Παίκτης που δεν μπορεί να συμμετέχει σε Τυχερά Παίγνια, κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας ή αίτησης του δικαστικού του συμπαραστάτη προς τον Κάτοχο Άδειας ή δικαστικής απόφασης ή αιτιολογημένης απόφασης του Κατόχου Άδειας. Άδεια Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων ή Άδεια είναι η διοικητική άδεια που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. για τη Διοργάνωση/Διεξαγωγή Παιγνίων ή η με οποιονδήποτε νόμιμοτρόποπαραχώρησητουδικαιώματοςΔιοργάνωσης/ Διεξαγωγής Παιγνίων, από το Ελληνικό Δημόσιο σε τρίτο. Γνωστοποίηση είναι η έγγραφη ενημέρωση της Ε.Ε.Ε.Π. για την πρόθεση του Κατόχου Άδειας να μεταβάλει στοιχεία, σύμφωνα με τον Κανονισμό. Η μεταβολή που γνωστοποιείται, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της Γνωστοποίησης και εφόσον η Ε.Ε.Ε.Π., μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, δεν ζητήσει επιπλέον στοιχεία ή δεν διατυπώσει αντίθετη άποψη.

Διεξαγωγή είναι η διεξαγωγή παιγνίου της περίπτωσης ιθ’του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α’180). Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης προβλέπεται η έννοια της Διεξαγωγής νοείται και η έννοια της Διοργάνωσης και αντιστρόφως.

Διοργάνωση είναι η διοργάνωση παιγνίου της περίπτωσης ιη’ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α’ 180).

Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης προβλέπεται η έννοια της Διοργάνωσης νοείται και η έννοια της Διεξαγωγής και αντιστρόφως.

Ε.Ε.Ε.Π. ή Αρχή είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Εμπορική Ανακοίνωση είναι κάθε συγκεκριμένη ανακοίνωση που αποσκοπεί στην άμεση ή έμμεση προώθηση υπηρεσιών τυχερών παιγνίων και η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός προγράμματος Εμπορικής Επικοινωνίας.

Εμπορική Επικοινωνία είναι κάθε μορφή προβολής και προώθησης της διοργάνωσης και διεξαγωγής των Παιγνίων ή της εικόνας του ΚατόχουΆδειας. Στην έννοια της Εμπορικής Επικοινωνίας εντάσσονται τα προγράμματα Χορηγίας, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τα προγράμματα πιστότητας (Loyalty Programs).

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι το σύνολο των κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του Κατόχου, οι οποίες αναλαμβάνονται οικειοθελώς, πέρα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στην ισόρροπη και αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, στην ενίσχυση της συνοχής του κοινωνικού συνόλου και στην προώθηση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

Ιστότοπος είναι διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου ο Κάτοχος Άδειας διεξάγει Τυχερά Παίγνια, ανήκει στον Κάτοχο Άδειας και έχει υποχρεωτικά ονομασία χώρου (domain name) με κατάληξη.gr.

Κανονισμός Εμπορικής Επικοινωνίας ή Κανονισμός είναι η παρούσα απόφαση, με την οποία ρυθμίζονται θέματα του Κανονισμού Παιγνίων σχετικά με την Εμπορική Επικοινωνία των Παιγνίων και θεσπίζονται οι κανόνες που διέπουν τις σχετικές δραστηριότητες.

Κανονισμός Παιγνίων είναι κάθε υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’180).

Κάτοχος Άδειας ή Κάτοχος είναι το νομικό πρόσωπο που διοργανώνει ή/και διεξάγει Παίγνια νόμιμα, κατόπιν άδειας που έχει εκδοθεί από την Ελληνική Δημοκρατία και σε κάθε περίπτωση ασκεί τη δραστηριότητα αυτή με βάση την κείμενη εθνική νομοθεσία.

Κόστος Συμμετοχής είναι το ελάχιστο χρηματικό ποσό που απαιτείται για την Συμμετοχή σε Παίγνιο. Το αντίτιμο του εισιτηρίου εισόδου σε χώρο καζίνο δεν εμπίπτει στην έννοια του Κόστους Συμμετοχής.

Μητρώο είναι το σύνολο των στοιχείων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. και αναρτά στην ιστοσελίδα της.

Οδηγίες είναι οι εγκύκλιες οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Παιγνίων. Οι Οδηγίες έχουν δεσμευτική ισχύ στο πλαίσιο των σχέσεων της Αρχής με τους διοικουμένους.

Παίκτης είναι το φυσικό πρόσωπο που Συμμετέχει νόμιμα στα Παίγνια.

Πάροχος Διαφημιστικών Υπηρεσιών είναι το πρόσωπο που σχεδιάζει ή/και οργανώνει ή/και υλοποιεί ή/και προωθεί ή/και προβάλλει ενέργειες Εμπορικής Επικοινωνίας. Πρόγραμμα Πιστότητας (Loyalty Program) είναι το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών ενός Κατόχου, μέσω της διάθεσης δώρων ή και άλλων παροχών, με σκοπό τον επηρεασμό της συμπεριφοράς και της στάσης των πελατών.

Σημεία Συνεργατών είναι διαδικτυακοί τόποι που ανήκουν στην κυριότητα των Συνεργατών.

Συμμετοχή είναι η καταχώριση των στοιχείων/επιλογών του Παίκτη σε κάθε Τυχερό Παίγνιο και η επικύρωση αυτής κατόπιν της καταβολής αντιτίμου.

Συνεργάτης (affiliate ή Junket Operator) είναι το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο αντίστοιχο Μητρώο και το οποίο συνεργάζεται με τον ΚάτοχοΆδειας, για την προώθηση της Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Παιγνίων υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις εγκεκριμένου Σχεδίου Εμπορικής Επικοινωνίας.

Σχέδιο Εμπορικής Επικοινωνίας είναι το σχέδιο ανάπτυξης και υλοποίησης ενεργειών Εμπορικής Επικοινωνίας που εγκρίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. και περιλαμβάνει τις ενέργειες που υλοποιεί ο Κάτοχος Άδειας και οι Συνεργάτες του για την προώθηση της Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Παιγνίων.

Τυχερά Παίγνια ή Παίγνια είναι τα παίγνια που χαρακτηρίζονται ως τυχερά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και επιτρέπεται η διεξαγωγή τους κατόπιν Άδειας. Τοποθέτηση Προϊόντος είναι η κάθε μορφή οπτικοακουστικής Εμπορικής Ανακοίνωσης που συνίσταται στην παρουσίαση ή στην αναφορά προϊόντος, υπηρεσίας ή του εμπορικού σήματος, ώστε να εμφανίζεται μέσα σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος.

Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gambling) είναι το σύνολο των ρυθμίσεων του Κανονισμού Παιγνίων και Οδηγιών της Ε.Ε.Ε.Π. που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση ότι κάθε δραστηριότητα στον τομέα των τυχερών παιγνίων ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στους Παίκτες από τη Συμμετοχή τους στα τυχερά παίγνια.

Χορηγία είναι η συμβατική σχέση μεταξύ ενός Κατόχου Άδειας και ενός αποδέκτη της Χορηγίας στο πλαίσιο της οποίας ο ΚάτοχοςΆδειας παρέχει χρηματοδότηση ή άλλη στήριξη σε οποιαδήποτε αθλητική ή καλλιτεχνική εκδήλωση/εκπομπή/οργάνωση/ομάδα ή άτομο (αθλητή ή καλλιτέχνη), προκειμένου να εδραιωθεί μια σχέση μεταξύ της εικόνας, του εμπορικού σήματος ή των προϊόντων του Κατόχου Άδειας και της ιδιότητας του Χορηγού, σε αντάλλαγμα Εμπορικών Ανακοινώσεων ή άλλων οφελών.

Άρθρο 2

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1. Οι διατάξεις του Κανονισμού εφαρμόζονται σε όλες τις ενέργειες που αφορούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση κάθε είδους δράσεων Εμπορικής Επικοινωνίας, οι οποίες υλοποιούνται από τον Κάτοχο Άδειας και τους Συνεργάτες του υπό την ισχύ εγκεκριμένου από την Ε.Ε.Ε.Π. Σχεδίου Εμπορικής Επικοινωνίας.

2.2. Διατάξεις και συμβατικοί όροι που θέτουν ειδικούς περιορισμούς σε θέματα Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων, δεν θίγονται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Άρθρο 3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

3.1. Η Συμμετοχή στα Παίγνια είναι αποτέλεσμα ελεύθερης και ανεξάρτητης προσωπικής επιλογής, η οποία πραγματοποιείται χωρίς παραπλάνηση, πιεστική πρόκληση ή παρακίνηση.

3.2. Η Εμπορική Επικοινωνία πρέπει να υλοποιείται εντός ενός αυστηρού πλαισίου προστασίας των καταναλωτών και των Παικτών στον τομέα της παροχής υπηρεσιών Παιγνίων και σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται να είναι λελογισμένη, να περιορίζεται αυστηρά σε όποιες ενέργειες απαιτούνται προκειμένου οι καταναλωτές να κατευθύνονται στα Παίγνια που διεξάγονται από Κατόχους Άδειας και να προάγει το Υπεύθυνο Παιχνίδι.

3.3. Η Εμπορική Επικοινωνία δεν πρέπει να καθιστά κοινότυπα τα Παίγνια ή να προβάλει θετική εικόνα για αυτά σε σχέση με το γεγονός ότι μέρος των εσόδων από τη διεξαγωγή τους μπορεί να προορίζεται ή να διατίθεται για κοινωφελείς δραστηριότητες.

3.4. Ο Κάτοχος Άδειας εκπονεί το Σχέδιο Εμπορικής Επικοινωνίας της παραγράφου

9.2 του παρόντος και οργανώνει τις αντίστοιχες ενέργειες για την υλοποίησή του, τηρώντας τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις και Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π.

3.5. Η Εμπορική Επικοινωνία πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις κείμενες διατάξεις και τις Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση των ενεργειών της.

3.6. Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις μέσω τηλεοπτικών μεταδόσεων συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 109/2010 (Α’ 190). Η συγκεκαλυμμένη διαφήμιση δεν επιτρέπεται.

3.7. Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις πρέπει να αναγνωρίζονται σαφώς ως τέτοιες, οποιαδήποτε μορφή και αν έχουν και οποιοδήποτε μέσο και αν χρησιμοποιείται για την προβολή τους.

3.8. Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις εξωτερικής ή εσωτερικής σήμανσης πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε χώρο, ο οποίος έχει προβλεφθεί για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3.9. Όταν οι Εμπορικές Ανακοινώσεις αναρτώνται σε εξωτερικούς χώρους, οι χώροι αυτοί απέχουν τουλάχιστον διακόσια (200) μέτρα από σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οικοτροφεία.

3.10. Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις μέσω ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, προβάλλονται σε διαφημιστικό χρόνο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3.11. Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις των ΚατόχωνΆδειας που προβάλλουν το Παίγνιο του προκαθορισμένου στοιχήματος δεν επιτρέπεται να αναφέρουν την εκάστοτε προσφερόμενη προκαθορισμένη απόδοση. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται Εμπορικές Ανακοινώσεις που αναφέρουν την εκάστοτε προσφερόμενη προκαθορισμένη απόδοση όταν αυτές υλοποιούνται στους Ιστοτόπους των Κατόχων Άδειας, στα Σημεία Συνεργατών, στις έντυπες και ψηφιακές αθλητικές εφημερίδες, στα έντυπα προγράμματος (διαδικτυακά ή μη), στους ιστοτόπους αθλητικού περιεχομένου καθώς και στα έντυπα και στους ιστοτόπους προγνωστικών.

3.12. Στην έννοια της Εμπορικής Ανακοίνωσης δεν συμπεριλαμβάνονται τα δελτία τύπου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνουν υλικό Εμπορικής Επικοινωνίας ή/και δεν συνιστούν συγκεκαλυμμένη Εμπορική Ανακοίνωση.

Άρθρο 4

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Η Εμπορική Επικοινωνία δεν επιτρέπεται:

α. Να στοχεύει ή με οποιονδήποτε τρόπο να απευθύνεται στους ανήλικους και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στα Παίγνια.

β. Να αναφέρεται σε ή/και να περιλαμβάνει στοιχεία της νοοτροπίας, των συνηθειών, της συμπεριφοράς των ανηλίκων ή/και να χρησιμοποιεί εκφράσεις του κώδικα επικοινωνίας τους.

γ. Να βλάπτει τους ανηλίκους και να τους παρακινεί να θεωρούν ταΤυχερά Παίγνια ως φυσιολογικό στοιχείο των δραστηριοτήτων τους κατά τον ελεύθερο χρόνο τους.

δ. Να παρουσιάζει τα Παίγνια ως κοινωνικά αποδεκτή δραστηριότητα των ανηλίκων.

ε. Να παρουσιάζει την ενασχόληση με τα Παίγνια ως δραστηριότητα που σηματοδοτεί τη μετάβαση από την εφηβεία στην ενηλικίωση.

στ. Να χρησιμοποιεί χαρακτήρες, πραγματικούς ή εικονικούς, που έχουν ή που φαίνεται να έχουν ηλικία μικρότερη εκείνης που προβλέπεται στον νόμο ως ηλικιακό όριο συμμετοχής στα Παίγνια, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6.6.

ζ. Να προβάλλεται πριν, κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη διεξαγωγή ή/και μετάδοση αθλητικών γεγονότων που διοργανώνονται για ανήλικους.

η. Να προβάλλεται πριν, κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση προγράμματος που απευθύνεται σε ανήλικους.

θ. Να προβάλλεται σε κινηματογραφικές αίθουσες πριν, κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την προβολή ταινιών που απευθύνονται σε ανήλικους.

ι. Να προβάλλεται σε κάθε είδους ηλεκτρονικά ή μη έντυπα και διαδικτυακούς τόπους, που απευθύνονται κυρίως σε ανήλικους.

Άρθρο 5

ΧΟΡΗΓΙΑ

5.1. Στην περίπτωση Χορηγίας, ισχύουν τα εξής:

α. Ο Κάτοχος Άδειας πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζεται σαφώς ως Χορηγός.

β. Επιτρέπεται να αναφέρονται η επωνυμία ή/και το διακριτικό σήμα του Κατόχου ή/και η ονομασία ή/και το διακριτικό σήμα του Παιγνίου ή/και η ονομασία ή/και το διακριτικό σήμα του ιστοτόπου του Κατόχου.

5.2. Στις Εμπορικές Ανακοινώσεις στις οποίες ο Κάτοχος Άδειας είναι Χορηγός, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ή να αναφέρονται πρόσωπα της παραγράφου 8.3.11.

5.3. Εμπορική Ανακοίνωση, στην οποία ο Κάτοχος Άδειας εμφανίζεται με την ιδιότητα του Χορηγού, δεν επιτρέπεται να εμπεριέχει οπτικά ή ηχητικά μηνύματα με τα οποία προβάλλεται ότι ο χορηγούμενος ή τα πρόσωπα που χρησιμοποιούνται στην Ανακοίνωση αυτή Συμμετέχουν στα Παίγνια.

5.4. Δεν επιτρέπεται η Χορηγία ανήλικων, διοργανώσεων ανηλίκων, καθώς και σχολικών διοργανώσεων.

5.5. Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις του Κατόχου Άδειας ως Χορηγού διακρίνονται σαφώς από τις λοιπές Εμπορικές Ανακοινώσεις.

Άρθρο 6

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

6.1. Κατά την προβολή δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αναφέρονται αποκλειστικά η επωνυμία ή το διακριτικό σήμα ή η ονομασία του ιστοτόπου του Κατόχου Άδειας.

6.2. Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις προβολής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, έχουν περιεχόμενο, αποκλειστικά, την εκάστοτε συγκεκριμένη δράση και δεν επιτρέπεται να εμπεριέχουν αναφορές σε Παίγνια.

6.3. Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις προβολής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δεν συγχέονται με τις λοιπές Εμπορικές Ανακοινώσεις.

6.4. Στις Εμπορικές Ανακοινώσεις προβολής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ή να αναφέρονται πρόσωπα της παραγράφου 8.3.11.

6.5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στην «Πολιτιστική Χορηγία», όπως αυτή ορίζεται και ρυθμίζεται με τις διατάξεις του ν. 3525/2007 (Α’16), όπως ισχύει.

6.6. Επιτρέπεται η υλοποίηση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αφορούν στην υποστήριξη και εν γένει συνδρομή του Κατόχου σε αθλητές και αθλούμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας, αθλημάτων Ομοσπονδιών που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

6.7. Δεν επιτρέπεται η Τοποθέτηση Προϊόντος στο πλαίσιο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Άρθρο 7

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

7.1. Η Τοποθέτηση Προϊόντος στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, για την προώθηση της Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Παιγνίων απαγορεύεται.

7.2. Εξαιρετικά, επιτρέπεται ηΤοποθέτηση Προϊόντος για την προώθηση της Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Παιγνίων σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα αποκλειστικά αθλητικού περιεχομένου, εφόσον τηρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 του π.δ. 109/2010 (Α’190).

Άρθρο 8

ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

8.1. Η απευθείας Εμπορική Επικοινωνία επιτρέπεται με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων των άρθρων 4 περί απορρήτου των επικοινωνιών και 11 περί μη ζητηθείσας επικοινωνίας του ν. 3471/2006 (Α’ 133) περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] και του ν. 4624/2019 (Α’137).

8.2. Απαγορεύεται η απευθείας Εμπορική Επικοινωνία σε πρόσωπα τα οποία τελούν σε κατάσταση αποχής ή αποκλεισμού από τα Παίγνια και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αποχή ή ο αποκλεισμός τους.

8.3. Η Εμπορική Επικοινωνία δεν επιτρέπεται:

8.3.1. Να υιοθετεί αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως παραπλανητικές πράξεις και παραλείψεις, καθώς και επιθετικές εμπορικές πρακτικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2251/1994 (Α’191), όπως ισχύει.

8.3.2. Να προκαλεί/προσκαλεί το κοινό, με έντονα παρακινητικό ή πιεστικό τρόπο, να Συμμετέχει στα Παίγνια.

8.3.3. Να παρουσιάζει θετική εικόνα αναφορικά με το γεγονός ότι μέρος ή το σύνολο των εσόδων από τα Παίγνια προορίζονται για κοινωφελείς δραστηριότητες.

8.3.4. Να παρουσιάζει τη Συμμετοχή στα Παίγνια ως συνήθη δραστηριότητα.

8.3.5. Να εκμεταλλεύεται την έλλειψη ειδικών γνώσεων του κοινού ή να περιλαμβάνει αβάσιμες δηλώσεις σχετικά με τις πιθανότητες νίκης ή τα κέρδη που μπορούν να αναμένουν οι Παίκτες από τη Συμμετοχή στα Παίγνια.·

8.3.6. Να παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία ή ευρήματα μελετών και ερευνών ή περικοπές από τεχνικά και επιστημονικά συγγράμματα κ.λπ., ώστε να προσδίδεται θετική εικόνα στα Παίγνια.

8.3.7. Να προωθεί την εσφαλμένη εντύπωση ότι το αποτέλεσμα του Παιγνίου μπορεί να προβλεφθεί ή να ελεγχθεί με τη χρήση κάθε είδους στερεοτύπων, προκαταλήψεων και δεισιδαιμονιών ή/και την εντύπωση ότι η χρήση τους μπορεί να συμβάλλει, έστω και εν μέρει, στη θετική έκβαση του Παιγνίου.

8.3.8. Να υποδηλώνει ότι η συχνότητα Συμμετοχής του Παίκτη στο Παίγνιο μπορεί να επηρεάσει θετικά το αποτέλεσμα των Παιγνίων.

8.3.9. Να υπαινίσσεται ότι οι δεξιότητες μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση ενός Παιγνίου, όταν αυτό δεν ισχύει. 8.3.10. Να προβάλλει τη Συμμετοχή στα Παίγνια ως μέσο χρηματοοικονομικής επένδυσης ή ως τρόπο πλουτισμού. 8.3.11. Να χρησιμοποιεί ή να αναφέρεται σε πρόσωπα (πραγματικά ή εικονικά) που, μέσω της άσκησης ή/και σύνδεσής τους με δραστηριότητες γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, απολαμβάνουν δημόσιας προβολής ή/και αναγνωρισιμότητας ή/και απήχησης, με αποτέλεσμα να ασκούν επιρροή στη διαμόρφωση γνώμης ή πεποίθησης ή/και να λειτουργούν ως κοινωνικά πρότυπα ή/και πρότυπα επαγγελματικής ή/και οικονομικής επιτυχίας. 8.3.12. Να προβάλλει τη Συμμετοχή στα Παίγνια ως κριτήριο κοινωνικής αποδοχής, προσωπικής ή οικονομικής επιτυχίας ή να περιλαμβάνει δηλώσεις από γνωστές προσωπικότητες ή διασημότητες, από τις οποίες προκύπτει ότι η Συμμετοχή στα Παίγνια συνέβαλε στην επιτυχία τους ή στην κοινωνική αποδοχή. 8.3.13. Να υπαινίσσεται ότι τα Παίγνια μπορούν να αποτελέσουν τη λύση για κοινωνικά, επαγγελματικά, οικονομικά ή προσωπικά προβλήματα. 8.3.14. Να υπαινίσσεται ότι τα Παίγνια μπορεί να είναι εναλλακτική λύση ως προς την απασχόληση. 8.3.15. Να υπαινίσσεται ότι η Συμμετοχή στα Παίγνια μπορεί να αποτελεί προτεραιότητα στη ζωή, πριν από την οικογένεια, τους φίλους, τις επαγγελματικές και μορφωτικές υποχρεώσεις. 8.3.16. Να υπαινίσσεται ότι η Συμμετοχή στα Παίγνια μπορεί να ενισχύσει τις προσωπικές ιδιότητες, όπως ενδεικτικά να βελτιώσει την εικόνα, να τονώσει την αυτοπεποίθηση ή να αποτελέσει μέσο απόκτησης αναγνώρισης ή θαυμασμού. 8.3.17. Να ενθαρρύνει κάθε είδους διακρίσεις, όπως ιδίως διακρίσεις λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνικής προέλευσης, θρησκευτικών πεποιθήσεων, ηλικίας ή αναπηρίας και εν γένει να προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 8.3.18. Να συνδέει τα Παίγνια με τη χρήση ουσιών, να περιλαμβάνει ή να υποκρύπτει, βία, σεξουαλική εκμετάλλευση ή σχετικό επ’αυτών υπαινιγμό ή να παρακινεί σε παράνομη δραστηριότητα. 8.3.19. Να περιέχει ή/και να υπαινίσσεται στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αντικοινωνική ή βίαιη συμπεριφορά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορές επιζήμιες για την υγεία και την ασφάλεια. 8.3.20. Να προβάλλει, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, την παροχή πίστωσης στους Παίκτες για τη Συμμετοχή σε Παίγνια. 8.3.21. Να δυσφημεί την αποχή από τα Παίγνια.

8.4. Διαγωνισμοί ή κληρώσεις που διοργανώνει ο ΚάτοχοςΆδειας και προβάλλονται στο ευρύ κοινό, αναφέρουν ρητά και με σαφήνεια το μέσο συμμετοχής στον διαγωνισμό ή στην κλήρωση. Κάθε λογής έπαθλα και βραβεία των ανωτέρω διαγωνισμών ή κληρώσεων δεν επιτρέπεται να συναρτώνται με τη διεξαγωγή των Παιγνίων και τα κέρδη που προκύπτουν από τη Συμμετοχή στα Παίγνια.

8.5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου

8.6, οι Εμπορικές Ανακοινώσεις δεν επιτρέπεται να προβάλλουν την παροχή επιβραβεύσεων (bonus), δώρων, παροχών ή/ και εκπτώσεων σε σχέση με το κόστος Συμμετοχής στα Παίγνια.

8.6. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονται, στο πλαίσιο προγραμμάτων πιστότητας (loyalty programs), Εμπορικές Ανακοινώσεις:

α. Που πραγματοποιούνται ατομικά προς τους Παίκτες, μετά από συγκατάθεσή τους ή/και προβάλλονται αποκλειστικά εντός του φυσικού χώρου διεξαγωγής των Παιγνίων ή/και στον Ιστότοπο του Κατόχου και αφορούν επιβραβεύσεις, δώρα ή άλλες παροχές.

β. Που πραγματοποιούνται στο ευρύ κοινό, εφόσον περιλαμβάνουν την επισήμανση:

«Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις», περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την ενημέρωση της ύπαρξης του προγράμματος πιστότητας, χωρίς περαιτέρω αναφορές σε συγκεκριμένα Παίγνια και παραπέμπουν στην ενότητα περιεχομένου του Ιστοτόπου του Κατόχου όπου είναι αναρτημένοι οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα..

γ. Κληρώσεων που η συμμετοχή σε αυτές προϋποθέτει κόστος Συμμετοχής στα Παίγνια. Οι κληρώσεις αυτές προβάλλονται αποκλειστικά εντός του χώρου διεξαγωγής Παιγνίων ή/και στον Ιστότοπο του Κατόχου.

8.7. Δεν επιτρέπονται Εμπορικές Ανακοινώσεις στο διαδίκτυο, είτε με τη μορφή αναδυόμενου παραθύρου, όπως ενδεικτικά pop – up, pop – under, overlays, είτε με κάθε άλλη μορφή, που περιορίζει ή/και εμποδίζει την περιήγηση.

8.8.Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου του Κατόχου και οι ιστοσελίδες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνιστούν Εμπορική Επικοινωνία, υπάγονται στις ρυθμίσεις του Κανονισμού και αναφέρουν την Ε.Ε.Ε.Π. ως αρμόδιο ρυθμιστή, παραθέτοντας τον ιστότοπο της Αρχής με υπερσύνδεσμο, καθώς και τις πληροφορίες της παραγράφου 8.9.

8.9. Κάθε Εμπορική Ανακοίνωση πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει:

α. Την Ε.Ε.Ε.Π. ως αρμόδιο ρυθμιστή.

β.Το επιτρεπόμενο κατά περίπτωση όριο ηλικίας για τη Συμμετοχή στο Παίγνιο ή στα Παίγνια που προβάλλονται ή για την πρόσβαση στον χώρο διεξαγωγής.

γ. Τις τηλεφωνικές γραμμές για τη λήψη υπηρεσιών υποστήριξης σχετικών με τον εθισμό στα Παίγνια.

δ. Μήνυμα με το οποίο επισημαίνεται ο κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, καθώς και ότι τα Παίγνια διεξάγονται από τον Κάτοχο με βάση τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

8.10. Σε κάθε περίπτωση Εμπορικής Ανακοίνωσης που υλοποιείται μέσω διαδικτύου και ο διαθέσιμος χώρος που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία της δεν επαρκεί για την ενσωμάτωση του συνόλου των πληροφοριών της παραγράφου

8.9, αναφέρεται υποχρεωτικά η Ε.Ε.Ε.Π. ως αρμόδιος ρυθμιστής, το κατά περίπτωση όριο ηλικίας για τη Συμμετοχή στα Παίγνια που προβάλλονται ή για την πρόσβαση στον χώρο διεξαγωγής, καθώς και οι τηλεφωνικές γραμμές για τη λήψη υπηρεσιών υποστήριξης σχετικών με τον εθισμό στα Παίγνια.

8.11. Σε κάθε περίπτωση Εμπορικής Ανακοίνωσης προβολής Χορηγίας ή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αναφέρεται τουλάχιστον το κατά περίπτωση όριο ηλικίας για τη Συμμετοχή στα Παίγνια.

8.12. Τα παιχνίδια επίδειξης (play for fun) που χρησιμοποιεί ο Κάτοχος Άδειας στις Εμπορικές Ανακοινώσεις του, υπόκεινται στις ίδιες κανονιστικές διατάξεις με τα αντίστοιχα, επί πληρωμή (play for money), Παίγνια που παρέχει.

Άρθρο 9

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

9.1. Δεν επιτρέπεται Εμπορική Επικοινωνία χωρίς την έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π.

9.2. Ο Κάτοχος Άδειας υποβάλλει προς έγκριση στην Ε.Ε.Ε.Π. Σχέδιο Εμπορικής Επικοινωνίας.Το Σχέδιο Εμπορικής Επικοινωνίας υποβάλλεται σύμφωνα με πρότυπο οδηγό που εκδίδεται με Οδηγία της Ε.Ε.Ε.Π. και εμπεριέχει υποχρεωτικά:

α. το σύνολο του περιεχομένου, του δημιουργικού και οπτικοακουστικού υλικού των Εμπορικών Ανακοινώσεων. Το παραπάνω υλικό υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, σε πλήρη ανάπτυξη (σενάρια, δείγματα, μακέτες και μηνύματα), με τη μορφή παραρτήματος και με τρόπο ώστε να προκύπτει με σαφήνεια το δημιουργικό – εικαστικό μέρος,

β. το χρονοδιάγραμμα ενεργειών και τον προϋπολογισμό,

γ. τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν και τον εκτιμώμενο αριθμό των Εμπορικών Ανακοινώσεων ανά μέσο,

δ. κατάλογο των Συνεργατών που πρόκειται χρησιμοποιήσει κατά την υλοποίηση του Σχεδίου.

9.3. Ο ΚάτοχοςΆδειας υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. και να παρέχει κάθε στοιχείο που ζητείται από Αρχή, με τη μορφή και κατά τον τρόπο που αυτή ορίζει.

9.4. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να περιορίζει τις Εμπορικές Ανακοινώσεις ως προς την έκταση, τον προϋπολογισμό και τα μέσα υλοποίησης ή/και να αποκλείει μέσα ή μορφές, προκειμένου η Εμπορική Επικοινωνία να υλοποιείται σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις και τον Κανονισμό.

9.5. Η Ε.Ε.Ε.Π. εγκρίνει το σχέδιο Εμπορικής Επικοινωνίας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του. Στην περίπτωση που Εμπορική Επικοινωνία υλοποιείται κατά παράβαση του Κανονισμού ή εξέλιψε η πλήρωση των νόμιμων προϋποθέσεων, η χορηγηθείσα έγκριση ανακαλείται αυτοδίκαια, ανεξάρτητα από την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

9.6. Κατά την υλοποίηση του εγκεκριμένου Σχεδίου, τροποποιήσεις που αφορούν στα σημεία β’ έως και δ’ της παραγράφου

9.2, Γνωστοποιούνται από τον Κάτοχο Άδειας στην Ε.Ε.Ε.Π.

9.7. Οι Πάροχοι Διαφημιστικών Υπηρεσιών και οι Συνεργάτες, πριν από την υλοποίηση ή/και την προώθηση ή/και την προβολή ενεργειών Εμπορικής Επικοινωνίας, υποχρεούνται να ζητούν από τον ΚάτοχοΆδειας την απόφαση έγκρισης του σχεδίου Εμπορικής Επικοινωνίας και το εγκεκριμένο περιεχόμενο των εκάστοτε Εμπορικών Ανακοινώσεων, τις οποίες καλούνται να υλοποιήσουν ή/ και να προωθήσουν ή/και να προβάλλουν.

Άρθρο 10

ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

10.1. Ο ΚάτοχοςΆδειας υποχρεούται να τηρεί τα σχετικά με την υλοποίηση της Εμπορικής Επικοινωνίας αρχεία, στοιχεία και πληροφορίες σε μέσα που επιτρέπουν την αποθήκευσή τους, με μορφή και τρόπο που διασφαλίζει την άμεση και εύκολη πρόσβαση της Ε.Ε.Ε.Π. σε αυτά, με τον τρόπο και στον χρόνο που αυτή ορίζει. Ειδικότερα ο Κάτοχος Άδειας τηρεί:

α.Τις ενέργειες Εμπορικής Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν και τις αντίστοιχες δαπάνες.

β. Έρευνες και μελέτες που διεξάγονται σχετικά με την Εμπορική Επικοινωνία.

10.2. Τα Σχέδια, στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στην υλοποίησή τους καθώς και σε καταγγελίες, παράπονα, αιτήματα ή ερωτήματα του κοινού σχετικά με την Εμπορική Επικοινωνία, τις αντίστοιχες ενέργειες αντιμετώπισής τους και τα αποτελέσματα αυτών, τηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από τη λήξη υλοποίησης κάθε Σχεδίου.

Άρθρο 11

ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

11.1. Απαγορεύεται στους μη νόμιμους παρόχους τυχερών παιγνίων να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια Εμπορικής Επικοινωνίας.

11.2. Απαγορεύεται στους Παρόχους Διαφημιστικών Υπηρεσιών και στους Συνεργάτες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, εντός της Επικράτειας, σε μη νόμιμους παρόχους.

11.3. Παράβαση των ως άνω υποχρεώσεων επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στον Κανονισμό Παιγνίων περί Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων και τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 12

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Υλοποίηση Εμπορικής Επικοινωνίας κατά παράβαση του Κανονισμού και των κείμενων διατάξεων επισύρει διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στον Κανονισμό Παιγνίων περί Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων.

Άρθρο 13

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργείται η υπ’ αρ. 163/4Γ/9.7.2015 (Β’ 1824) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

Άρθρο 14

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

14.1. Σχέδια Εμπορικής Επικοινωνίας που κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. και δεν αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας, ολοκληρώνονται υποχρεωτικά, με ευθύνη του Κατόχου Άδειας, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής. Μετά την παρέλευση των έξι (6) μηνών οι αποφάσεις έγκρισης των Σχεδίων ανακαλούνται αυτοδίκαια και ο Κάτοχος διακόπτει κάθε σχετική ενέργεια Εμπορικής Επικοινωνίας.

14.2. Μέχρι τη χορήγηση των αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου από την Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4002/2011, αναστέλλεται η ισχύς της διάταξης της περίπτωσης α’της παραγράφου 8.9 και τα πρόσωπα που παρέχουν νόμιμα υπηρεσίες Τυχερών Παιγνίων μέσω του διαδικτύου, αναφέρουν την Ε.Ε.Ε.Π. ως την αρμόδια Αρχή που ασκεί την εποπτεία των ενεργειών Εμπορικής Επικοινωνίας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2020

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!