Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 79314 ΕΞ 2020 Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT).

Αριθμ. 79314 ΕΞ 2020

ΦΕΚ Β 3263/05.08.2020

Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση. - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α’180), ιδίως, δε, τις διατάξεις των άρθρων 39 έως και 44, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 του ν. 4499/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29, καθώς επίσης και των άρθρων 189 έως 203 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167),

β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» (L 119),

γ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’137),

δ) των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 86 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134),

ε) των άρθρων 13, 18, 19 και 41 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» (Α’133),

στ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄112) και του ν. 3469/2006 «ΕθνικόΤυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’131),

ζ) των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (Α’38) και συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α’220),

η) του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 «Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 219),

θ) του π.δ. 81/2018 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015,

σ.1) «για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)» και άλλες διατάξεις» (Α’151),

ι) του άρθρου 34 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),

ια) του π.δ. 60/2010 «Τροποποίηση του π.δ. 363/1998

«Πιστοποιητικό ελληνομάθειας, τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών (Α’242)» (Α΄ 98),

ιβ) του π.δ. 106/2007 «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους» (Β΄ 135),

ιγ) του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

ιδ) της υπ’αρ. 56660/1679/22.12.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού καιΤουρισμού «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β’2910),

ιε) της υπ’ αρ. 2/63389/0004/21.7.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός Προέδρου και δύο μελών και ανανέωση της θητείας των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 397), σε συνδυασμό με τις υπ’αρ. 2/3935/0004/24.7.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 428), οικ. 9433 ΕΞ 2019/12.2.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 64) και 3557 ΕΞ2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 20) όμοιες αποφάσεις, ιστ) της υπ’ αρ. 010010/4.11.2011 απόφασης του

Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2503), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΔΕΕΟΘ/Γ/0000647/ΕΞ2018/18 (Β΄ 77) όμοια, με την οποία χορηγήθηκε στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ Α.Ε.), άδεια λειτουργίας 25.000 Παιγνιομηχανημάτων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων τύπου Video Lottery Terminal (VLT) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 έως και 44 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180),

ιζ) της υπ’αρ. 225/2/25.10.2016 απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου ΠαιγνίωνΤροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της υπ’αρ. 158/4/5.6.2015 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. (B΄ 328) όπως ισχύει.» (Β’3528), η οποία απέκτησε την ισχύ νόμου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).

ιη) της υπ’αρ. 2014/478/ΕΕ σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2014 «Σχετικά με τις αρχές για την προστασία καταναλωτών και παικτών υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση, καθώς και για την αποτροπή των ανηλίκων από τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση» (L214).

2. Την υπ’αρ. 496/1/25.06.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα: «Εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για την έκδοση Κανονισμού Παιγνίων περί ΔιεξαγωγήςΤυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’180)».

3. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες, με την υπ’ αρ. 496/1/25.06.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., διατάξεις, δεν χρήζουν γνωστοποίησης στην Ε.Ε. βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (L 241), δεδομένου ότι δεν επεκτείνουν ήδη ισχύοντες ή/και γνωστοποιηθέντες περιορισμούς ούτε εισάγουν νέους περιορισμούς, εμπόδια ή απαγορεύσεις σε σχέση με την πρόσβαση, παροχή, εγκατάσταση και χρήση των υπηρεσιών τυχερών παιγνίων και τις προδιαγραφές των συναφών με την παροχή και χρήση αυτή προϊόντων και υπηρεσιών.

4. Την από 4.11.2011 υπογραφείσα Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 19.1.2018 Τροποποιητική Πράξη και με την οποία εξειδικεύθηκαν οι όροι με τους οποίους χορηγήθηκε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. η υπό στοιχείο ιστ΄ ανωτέρω άδεια λειτουργίας των 25.000 Παιγνιομηχανημάτων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων τύπου Video Lottery Terminal (VLT), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 έως και 44 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180).

5.Την ανάγκη ρύθμισης των θεμάτων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπουVideo Lottery Terminal (VLT).

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., αποφασίζουμε: Θεσπίζουμε τον Κανονισμό Παιγνίων περί Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT), ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΠΕΡΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΜΕΣΩ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ

VIDEO LOTTERY TERMINAL (VLT)

Άρθρο 1

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς του παρόντος, οι παρακάτω φράσεις ή λέξεις έχουν την έννοια που ακολουθεί:

Άδεια Καταλληλότητας (ΑΚ) είναι η πράξη έγκρισης της Καταλληλότητας ενός προσώπου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.

Αμιγής Χώρος είναι το κατάστημα, στο οποίο επιτρέπεται η διεξαγωγή αποκλειστικά Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας αναφορικά και με τις χρήσεις γης, όπως αυτές εξειδικεύονται κατά περίπτωση. Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout) είναι ο λόγος των Συνολικών Μονάδων Κέρδους προς τις Συνολικές Μονάδες Πίστωσης, που έχουν παιχθεί στο ίδιο Παίγνιο, ο οποίος εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%). Ατομική Κάρτα Παίκτη (ΑΚΠ) είναι η κάρτα της παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180).

Αποκλειόμενος Παίκτης είναι το πρόσωπο της περ. ιστ’ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180).

Βάση Δεδομένων Παικτών είναι η βάση δεδομένων, στην οποία αποθηκεύονται όλα τα απαραίτητα για την έκδοση της ΑΚΠ στοιχεία του Παίκτη, τα στοιχεία που αφορούν στην Παικτική Δραστηριότητα και οι σχετικές με αυτήν συναλλαγές.

Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών είναι η γεννήτρια αριθμών, η οποία αποτελείται από λογισμικό ή/και υλισμικό και η οποία είναι εγκατεστημένη είτε στον Εξυπηρετητή Συστήματος Παιγνίων (ΕΣΠ) είτε σε κάθε Παιγνιομηχάνημα και παράγει τυχαίους συνδυασμούς με σκοπό τη δημιουργία αποτελέσματος για κάθε Παίγνιο.

Γνωστοποίηση είναι η έγγραφη ενημέρωση της Ε.Ε.Ε.Π. για την πρόθεση του Φορέα Εκμετάλλευσης να μεταβάλλει ορισμένα στοιχεία σχετικά με τη διεξαγωγή Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα. Η μεταβολή που γνωστοποιείται, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία Γνωστοποίησης και εφόσον η Ε.Ε.Ε.Π., μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, δεν ζητήσει επιπλέον στοιχεία ή δεν διατυπώσει αντίθετη άποψη.

Δίκτυο Επικοινωνιών είναι το σύνολο του αναγκαίου υλικού, του λογισμικού και των δικτυακών διασυνδέσεων για την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο των Παιγνιομηχανημάτων με το ΚΠΣ.

Διεξαγωγή είναι η διεξαγωγή παιγνίου της περ. ιθ΄ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται η έννοια της διεξαγωγής νοείται και η έννοια της διοργάνωσης και αντιστρόφως. Διοργάνωση είναι διοργάνωση παιγνίου της περ. ιη΄ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180. Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται η έννοια της διοργάνωσης νοείται και η έννοια της διεξαγωγής και αντιστρόφως.

Εισαγωγέας ή Προμηθευτής είναι το πρόσωπο, το οποίο προμηθεύει, πωλεί, μεταπωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει και με κάθε τρόπο διαθέτει Παίγνια ή/ και Παιγνιομηχανήματα και έχει λάβει προς τούτοΆδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π.

Εμπορική Επικοινωνία είναι κάθε μορφή προβολής και προώθησης της διοργάνωσης και διεξαγωγής των Παιγνίων ή της εικόνας του Φορέα Εκμετάλλευσης. Στην έννοια της Εμπορικής Επικοινωνίας εντάσσονται τα προγράμματα Χορηγίας, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τα προγράμματα πιστότητας (Loyalty Programs).

Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου είναι το πληροφορικό σύστημα που διασφαλίζει την ακεραιότητα, αυθεντικότητα και συνεχή διαθεσιμότητα των δεδομένων που συλλέγονται και διαθέτει Σύστημα Συλλογής Δεδομένων (Data Capture), Σύστημα Ασφάλειας Δεδομένων (Data Sealing) καθώς και Διάταξη Ασφαλούς Αποθήκευσης (Safe). Εξυπηρετητής Συστήματος Παιγνίων (ΕΣΠ) είναι το σύνολο του αναγκαίου υλισμικού και λογισμικού που χρησιμοποιείται, συντηρείται και ελέγχεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και που απαιτείται για την κεντρική οργάνωση, λειτουργία, διεξαγωγή, παρακολούθηση, καταγραφή, έλεγχο και διαχείριση των Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, που διεξάγονται από αυτόν. Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη είναι ο λογαριασμός της περ. ιε’του άρθρου 25 του Νόμου.

Ημερήσιο Όριο Δαπανών (Daily Loss) είναι το χρηματικό ποσό που ορίζεται από τον Παίκτη ως το ανώτατο ποσό που μπορεί αυτός να απολέσει εντός μίας ημερολογιακής ημέρας και ορίζεται ως η διαφορά που προκύπτει εάν από τις καταθέσεις (cash-in) αφαιρεθούν τα κέρδη (credits won) που πραγματοποιήθηκαν εντός της αυτής ημερολογιακής ημέρας.

Κανονισμός είναι η παρούσα απόφαση, με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα διεξαγωγής και ελέγχουΤυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.

Καταλληλότητα είναι η διαπίστωση από την Ε.Ε.Ε.Π. των προσόντων και των προϋποθέσεων χορήγησης Άδειας Καταλληλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων. Κατασκευαστής είναι το πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει (ενδεικτικά μελετά, σχεδιάζει, συναρμολογεί, παράγει, προγραμματίζει) και με κάθε τρόπο διαθέτει Τεχνικά Μέσα και Υλικά, και έχει λάβει προς τούτοΆδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π.

Κατάστημα είναι ο χώρος διεξαγωγής Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα τύπουVideo LotteryTerminal (VLT), που έχει λάβει Πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.

Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ) είναι το σύνολο του αναγκαίου υλικού και του λογισμικού για την οργάνωση, τη λειτουργία, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο και τη διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο των Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα από τον Φορέα Εκμετάλλευσης.

Κύκλος Παιγνίου (Game Cycle) είναι μία πλήρης ακολουθία γεγονότων ενός Παιγνίου, η οποία εκκινεί με τη συμμετοχή και διαρκεί έως τη μεταφορά ή την απώλεια των μονάδων πίστωσης της ακολουθίας αυτής.

Λογιστικό Σύστημα είναι το μέρος του ΚΠΣ, το οποίο συλλέγει και επεξεργάζεται τα λογιστικά δεδομένα που προέρχονται από τους ΕΣΠ, τα Παιγνιομηχανήματα, καθώς επίσης και άλλα συστήματα που σχετίζονται αποκλειστικά με τα δεδομένα αυτά, με σκοπό την ανίχνευση και διαχείρισή τους.

Μητρώο είναι το σύνολο των στοιχείων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. για τα Παίγνια, τα Παιγνιομηχανήματα, τα Καταστήματα, καθώς επίσης και τους Κατασκευαστές, τους Εισαγωγείς- Προμηθευτές και τους Τεχνικούς. Μονάδα Πίστωσης είναι η λογιστική μονάδα που αντιπροσωπεύει το ελάχιστο χρηματικό ποσό συμμετοχής του Παίκτη σε κάθε Παίγνιο.

Νόμος είναι ο ν. 4002/2011 (Α΄ 180).

Οργανισμός Πιστοποίησης είναι οργανισμός πιστοποίησης που λειτουργεί εξειδικευμένο εργαστήριο (Test Lab) και έχει αναγνωριστεί από την Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τον Κανονισμό Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων ή οργανισμός πιστοποίησης διαπιστευμένος σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά ή/και διεθνή πρότυπα, από την ανώνυμη εταιρεία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορείς διαπίστευσης άλλων χωρών, με τους οποίους η Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε. έχει υπογράψει συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης.

Όριο Δαπανών Παικτικής Συνεδρίας (Session Loss) είναι το χρηματικό ποσό που ορίζεται από τον Παίκτη ως το ανώτατο ποσό που μπορεί να απολέσει από την έναρξη έως τη λήξη μιας Παικτικής Συνεδρίας και ορίζεται ως η διαφορά που προκύπτει εάν από τις καταθέσεις (cash-in) αφαιρεθούν τα κέρδη (credits won) που πραγματοποιήθηκαν εντός της αυτής Παικτικής Συνεδρίας. Παίκτης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει Ατομική Κάρτα Παίκτη.

Παικτική Δραστηριότητα είναι το σύνολο των συναλλαγών και λοιπών στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά συστήματα του Φορέα Εκμετάλλευσης για κάθε συγκεκριμένο Παίκτη και συνδέονται με την Ατομική Κάρτα Παίκτη. Τα στοιχεία της Παικτικής Δραστηριότητας αποθηκεύονται στη Βάση Δεδομένων Παικτών, είναι διαθέσιμα στον Παίκτη κατόπιν αίτησής του και εποπτεύονται από το Σύστημα Ελέγχου Υπεύθυνου Παιχνιδιού. Παικτική Συνεδρία είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που ο Παίκτης εισάγει την Ατομική Κάρτα Παίκτη σε Παιγνιομηχάνημα, μέχρι τη στιγμή που την εξάγει από αυτό.

Παίγνιο είναι το τυχερό παίγνιο που διεξάγεται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπουVideo LotteryTerminal (VLT) και το οποίο έχει λάβει Πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π. Παιγνιομηχάνημα είναι το ηλεκτρονικό μηχάνημα τύπου Video Lottery Terminal (VLT), που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή Παιγνίων και έχει λάβει Πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.

Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών είναι πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Πιστοποίηση είναι η έγκριση από την Ε.Ε.Ε.Π. για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ΤΜΚΥ κατόπιν βεβαίωσης Οργανισμού Πιστοποίησης ως προς τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές

Προδιαγραφές ή την τεκμηρίωση του ισοδύναμου των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών ενόςΤΜΚΥ με τις προδιαγραφές αυτές, καθώς και των χώρων διεξαγωγής των Παιγνίων.

Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ) είναι το πληροφορικό σύστημα του άρθρου 30 του Νόμου. Προπληρωμένη Κάρτα είναι η κάρτα, η οποία εμπεριέχει τη χρηματική αξία που αναγράφεται στο σώμα της ή/και πιστώνεται με μονάδες χρήματος.

Σύμβαση Παραχώρησης είναι η από 4.11.2011 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Φορέα Εκμετάλλευσης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 19.1.2018 Τροποποιητική Πράξη και ισχύει, και με την οποία εξειδικεύθηκαν οι όροι με τους οποίους χορηγήθηκε στον Φορέα Εκμετάλλευσης η άδεια λειτουργίας των 25.000 Παιγνιομηχανημάτων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων τύπου Video Lottery Terminal (VLT), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 έως και 44 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180).

Σύμβαση Προσχώρησης είναι η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Παίκτη και του Φορέα Εκμετάλλευσης. Συνολικές μονάδες κέρδους (credits won) είναι το σύνολο των μονάδων πίστωσης που οι Παίκτες έχουν κερδίσει σε συγκεκριμένο Παίγνιο ή Παιγνιομηχάνημα. Συνολικές μονάδες πίστωσης (credits played) είναι το σύνολο των μονάδων πίστωσης που οι Παίκτες έχουν παίξει σε συγκεκριμένο Παίγνιο ή Παιγνιομηχάνημα. Σύστημα Διαχείρισης Ατομικής Κάρτας Παικτών είναι το μέρος εκείνο του ΚΠΣ που εκδίδει και διαχειρίζεται την Ατομική Κάρτα Παίκτη και παρακολουθεί τη λειτουργία της.

Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων είναι το μέρος εκείνο του ΕΣΠ, που εξυπηρετεί τη διαχείριση και τον έλεγχο της λειτουργίας του λογισμικού των Παιγνίων και των Jackpot. Εμπεριέχει το σύστημα αποθήκευσης των

Παιγνίων και διαχειρίζεται τις λειτουργίες που σχετίζονται με τη διανομή των Παιγνίων σε κάθε Παιγνιομηχάνημα.

Σύστημα Διαχείρισης Παικτών είναι το μέρος εκείνο του ΚΠΣ που διαχειρίζεται τη Βάση Δεδομένων Παικτών. Σύστημα Ελέγχου Επικοινωνίας είναι το μέρος του ΚΠΣ, το οποίο διαχειρίζεται τις επικοινωνιακές λειτουργίες με τα Παιγνιομηχανήματα και τους ΕΣΠ.

Σύστημα Ελέγχου Υπεύθυνου Παιχνιδιού είναι το μέρος του ΚΠΣ, το οποίο ελέγχει, καταγράφει και εν γένει εποπτεύει τις Παικτικές Συνεδρίες με σκοπό την εφαρμογή των ορίων της Παικτικής Δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 39.

Σύστημα Ελέγχου είναι το μέρος εκείνο του ΚΠΣ, το οποίο ελέγχει σε πραγματικό χρόνο και αποθηκεύει τις λειτουργίες συστήματος και τα δεδομένα που διαμοιράζονται μεταξύ των ΕΣΠ και του ΚΠΣ.

Σύστημα Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων (Data backup and recovery system) είναι το μέρος εκείνο του ΕΣΠ και του ΚΠΣ, το οποίο διασφαλίζει την ανάκαμψη του συστήματος σε περίπτωση καταστροφής, την αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων, την αποκατάσταση της λειτουργίας και τη δημιουργία αντιγράφων του συνόλου των δεδομένων του ΕΣΠ και του ΚΠΣ.

Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι προδιαγραφές για το λογισμικό, το υλικό, τα δίκτυα, τα συστήματα και τον λοιπό εξοπλισμό διεξαγωγής που τίθενται με τον Κανονισμό ΠαιγνίωνΤεχνικών Προδιαγραφών που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.

Τεχνικό Μέσο και Υλικό διεξαγωγής Παιγνίων (ΤΜΚΥ) είναι το Πιστοποιημένο, εφόσον απαιτείται, μέσο / υλικό / μηχάνημα ηλεκτρονικό / μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό και ηλεκτρονικό πρόγραμμα (κάθε είδους λογισμικό - SOFTWARE ή σύστημα μηχανογραφικό), που χρησιμοποιείται, άμεσα ή έμμεσα, για τη Διεξαγωγή Παιγνίων και το οποίο σχετίζεται ή/και επηρεάζει ή/και καθορίζει ή/ και παρακολουθεί και καταγράφει το αποτέλεσμα των Παιγνίων ή γενικότερα τη διεξαγωγή των Παιγνίων. Τεχνικός είναι το πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Παιγνίων ή/και Παιγνιομηχανημάτων και έχει λάβει προς τούτοΆδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π.

Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gambling) είναι το σύνολο των ρυθμίσεων που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση ότι κάθε δραστηριότητα στον τομέα των τυχερών παιγνίων ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στους Παίκτες από τη συμμετοχή τους στα τυχερά παίγνια.

Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον Φορέα Εκμετάλλευσης για την τήρηση των διατάξεων του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) και του παρόντος Κανονισμού, κατά τη διεξαγωγή των Παιγνίων στο Κατάστημα. Υπεργολαβία είναι η σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του Φορέα Εκμετάλλευσης με Υπεργολάβο.

Υπεργολάβος είναι το πρόσωπο με το οποίο ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας για την προμήθεια, εγκατάσταση, αναβάθμιση, συντήρηση ή υποστήριξη των πληροφορικών συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τα οποία χρησιμοποιούνται ή με άλλο τρόπο σχετίζονται με τη διεξαγωγή και λειτουργία Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.

Φορέας Εκμετάλλευσης είναι το νομικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει την Άδεια Εκμετάλλευσης Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα και το οποίο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) και της υπ’αρ. 010010/4.11.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (B΄ 2503), είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε.

Jackpot είναι το χρηματικό έπαθλο σταθερής ή προοδευτικά αυξανόμενης αξίας που απονέμεται στους Παίκτες και το οποίο συγκεντρώνεται με κατάθεση μονάδων πίστωσης από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή/και με παρακράτηση μονάδων πίστωσης από ένα ή/και περισσότερα Παίγνια σε ένα ή/και περισσότερα Παιγνιομηχανήματα σε ένα ή/και περισσότερα Καταστήματα, τα οποία συμμετέχουν στην λειτουργία του Jackpot, σύμφωνα με τους όρους που εγκρίνονται κατά περίπτωση από την Ε.Ε.Ε.Π. και τον Υπουργό Οικονομικών.

Jackpot Παιγνίων (Game Jackpot) είναι το Jackpot που αποδίδεται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Παιγνίων στον Παίκτη, που πετυχαίνει πρώτος, σε ένα από τα Παίγνια που συμμετέχουν στο Jackpot, το ανώτατο βραβείο (top prize) του πίνακα απόδοσης κερδών του συγκεκριμένου Παιγνίου.

Jackpot Συστήματος (System / Mystery Activated Jackpot) είναι το Jackpot που αποδίδεται από το Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων στον Παίκτη, ο οποίος θα οδηγήσει τον προοδευτικό μετρητή του Jackpot να φτάσει ή και να ξεπεράσει την «κρυφή τιμή» (mystery value) μεταξύ του ελάχιστου και μέγιστου ορίου του Jackpot, η οποία έχει δημιουργηθεί μέσω πιστοποιημένης ΓΤΑ.

Άρθρο 2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.1. Ο Κανονισμός εφαρμόζεται στα Παίγνια που διενεργούνται, αποκλειστικά, μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT).

2.2. Πρόσβαση στην Παικτική Δραστηριότητα έχουν αποκλειστικά ο Παίκτης, η Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), καθώς επίσης και το ειδικά ορισμένο και εκπαιδευμένο για τον σκοπό αυτό προσωπικό του Φορέα Εκμετάλλευσης, το οποίο γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π.

2.3. Δεν επιτρέπεται στον Φορέα Εκμετάλλευσης η με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεση ή/και ο συσχετισμός της Παικτικής Δραστηριότητας με τα προσωπικά στοιχεία των Παικτών, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

2.3.1. Για σκοπούς συμμόρφωσης με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο όπως, ιδίως, ο αποκλεισμός της πρόσβασης στα Παίγνια ατόμων ηλικίας κάτω των 21 ετών, η αντιστοίχιση των Παικτών με πραγματικά φυσικά πρόσωπα, η χορήγηση στοιχείων στον Παίκτη κατόπιν αίτησής του, η διασταύρωση των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα κέρδη και η έκδοση και χορήγηση βεβαίωσης κερδών. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. όλα τα αναγκαία μέτρα, τα οποία προτίθεται να λάβει ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της διάταξης αυτής.

2.3.2. Για λόγους Εμπορικής Επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής τυχόν προγραμμάτων πιστότητας.

2.4. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι η Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Παιγνίων είναι αξιόπιστη και ασφαλής, σύμφωνη με τους κανόνες δημόσιας τάξης, τις αρχές του δημοσίου συμφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις κείμενες διατάξεις, καθώς επίσης και ότι, κατά τη Διεξαγωγή των Παιγνίων, αποκλείονται τα άτομα ηλικίας κάτω των 21 ετών, προστατεύονται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και δεν τίθενται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία και ασφάλεια, καθώς και η διαφάνεια των συναλλαγών.

2.5. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα μέλη των οργάνων διοίκησής του, όποιος λειτουργεί Κατάστημα Διεξαγωγής Παιγνίων και το προσωπικό του, απαγορεύεται να μετέχουν στα Παίγνια που διεξάγουν οι ίδιοι ή εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διεξαγωγή τους.

2.6. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να συμμετέχει στα Παίγνια μέσω παρένθετων προσώπων.

2.7. Η διακίνηση και διαχείριση αρχείων και εγγράφων, μεταξύ της Ε.Ε.Ε.Π. και του Φορέα Εκμετάλλευσης, τελείται κατά κανόνα ηλεκτρονικά. Προς τούτο, Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να διαθέτει ψηφιακές υπογραφές για την έκδοση, διακίνηση και διαχείριση των εγγράφων.

2.8. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να εκδίδει ειδική άδεια για δοκιμαστική λειτουργία νέων παιγνίων στην αγορά σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 44 του νόμου.

2.9. Σε περίπτωση απαγόρευσης της εκμετάλλευσης του Καταστήματος ή ανάκληση της Άδειας Καταλληλότητας των Κατασκευαστών, Εισαγωγέων-Προμηθευτών, Τεχνικών ή άρσης της Πιστοποίησης των ΤΜΚΥ, καθώς επίσης και στην περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του Καταστήματος για οποιονδήποτε λόγο, τέλη και παράβολα που έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό, δεν επιστρέφονται.

2.10. Η Ε.Ε.Ε.Π., κατά την κρίση της, δικαιούται να εξακριβώνει, συνολικά ή δειγματοληπτικά, την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού.

2.11. Η Πιστοποίηση Καταστήματος αφορά στην καταλληλότητα του χώρου Διεξαγωγής Παιγνίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Υπεύθυνοι Εκμετάλλευσης έχουν την ευθύνη για τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία των Καταστημάτων.

2.12. ΚάθεΤΜΚΥ που χρησιμοποιείται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης για τη διεξαγωγή, την εποπτεία και τον έλεγχο των Παιγνίων, τοποθετείται στον χώρο που προσδιορίζεται από την Πιστοποίησή του, εφόσον αυτό απαιτείται. Ως χώρος τοποθέτησης μπορεί να προσδιορίζεται από την Πιστοποίηση ένα Κατάστημα ή ένα διαμέρισμα κτιρίου ή ένα κτίριο. Κάθε μετακίνηση από τον χώρο αυτόν, για οποιονδήποτε λόγο, πραγματοποιείται μετά από ενημέρωση της Ε.Ε.Ε.Π μέσα στην επόμενη εργάσιμη ημέρα και με τη διαδικασία που αυτή ορίζει. Μετακίνηση εντός των προσδιορισμένων από την Πιστοποίηση χώρων και Καταστημάτων επιτρέπεται χωρίς να υφίσταται υποχρέωση ενημέρωσης της Ε.Ε.Ε.Π.

2.13. Η πλήρης και ολοκληρωμένη τεχνική υποδομή διεξαγωγής των Παιγνίων, είναι συνεχής υποχρέωση, η οποία πραγματοποιείται με ευθύνη, δαπάνες και μέριμνα του Φορέα Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τιςΤεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό.

2.14. Η Ε.Ε.Ε.Π., στο πλαίσιο της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, είναι δυνατόν να χορηγεί τις προβλεπόμενες στον Κανονισμό ΠιστοποιήσειςΤΜΚΥ Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Παιγνίων, που παράγονται ή/και πωλούνται νόμιμα σε άλλες χώρες, εφόσον προσφέρουν ισοδύναμο βαθμό προστασίας με αυτόν που προσδιορίζεται στιςΤεχνικές Προδιαγραφές και στον Κανονισμό. Η διαδικασία επιβεβαίωσης του ισοδύναμου βαθμού προστασίας γίνεται από Οργανισμούς Πιστοποίησης, με επιβάρυνση των αιτούμενων την Πιστοποίηση. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., ορίζονται οι δικαιοδοσίες που εμπίπτουν στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, καθώς και οι ειδικότερες τεχνικές λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων τεκμηριώνεται το ισοδύναμο του βαθμού προστασίας.

2.15. Η Ε.Ε.Ε.Π. τηρεί Μητρώο με τα Παίγνια, Παιγνιομηχανήματα, Καταστήματα, καθώς επίσης και τους Κατασκευαστές, τους Εισαγωγείς-Προμηθευτές και τους Τεχνικούς. Η ανάρτηση στο Μητρώο αποτελεί επαρκή γνωστοποίηση και απόδειξη ύπαρξης της Πιστοποίησης ή Καταλληλότητας.

2.16. Το ωράριο λειτουργίας των Καταστημάτων με Παιγνιομηχανήματα Τυχερών Παιγνίων τύπου B’και ΣΤ’ προσδιορίζεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, εντός των ορίων από 10.00 μέχρι 02.00 της επομένης ή, εάν πρόκειται για ημέρα Παρασκευή ή Σάββατο ή παραμονή επίσημης αργίας, από 10.00 μέχρι 04.00 της επομένης. Για τα Καταστήματα τύπου Ε’, τα καταστήματα λειτουργούν κατά τη διάρκεια του πλου.Τα Καταστήματα τύπου Β’ επιτρέπεται να λειτουργούν λόγω τοπικών εορτών, εποχικότητας και εθνικών αργιών σε 24ωρη βάση για μέγιστο χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών ετησίως, ύστερα από σχετική γνωστοποίηση του Φορέα Εκμετάλλευσης στην Ε.Ε.Ε.Π.

2.17. Οι Πιστοποιήσεις που χορηγούνται από την Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ισχύουν για αόριστο χρόνο, εφόσον τηρούνται, κατά περίπτωση, οι νόμιμες προϋποθέσεις και οι προϋποθέσεις διατήρησης της εγγραφής στο Μητρώο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Άρθρο 3

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

3.1. Προκειμένου ένα παίγνιο να πιστοποιηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τα παρακάτω:

3.1.1. Ο Κατασκευαστής ή/και ο Εισαγωγέας-Προμηθευτής του να έχουν λάβει την απαιτούμενη Άδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Κανονισμού.

3.1.2. Το παίγνιο αποτελεί εφαρμογή λογισμικού η οποία συμμορφώνεται προς τιςΤεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό.

3.1.3. Το αποτέλεσμα του παιγνίου δεν επηρεάζεται, ελέγχεται ή σχετίζεται με οτιδήποτε άλλο, εκτός από τις αριθμητικές τιμές που παράγονται από πιστοποιημένη Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών, σε σχέση με τον εκάστοτε ισχύοντα πίνακα απόδοσης κερδών και τους ισχύοντες κανόνες του παιγνίου.

3.1.4. Η πιθανότητα της εμφάνισης κάθε γεγονότος (π.χ. μοίρασμα φύλλων από μία τράπουλα) πρέπει να είναι η ίδια με την πιθανότητα του γεγονότος αυτού σε κανονικές συνθήκες (real life situation).

3.1.5. Το λογισμικό του παιγνίου είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποδίδει κατά μέσο όρο, σε ένα στατιστικά σημαντικό αριθμό συμμετοχών, τουλάχιστον το, κατά τον θεωρητικό υπολογισμό, Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout), όπως αυτό ορίζεται στην αίτηση για την πιστοποίησή του από την Ε.Ε.Ε.Π. Το Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout) δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 80% για κάθε παίγνιο. Αυτή η παράμετρος ελέγχεται μόλις οι Κύκλοι Παιγνίου φτάσουν τον αριθμό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000), και κατόπιν αυτού, ανά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) Κύκλους Παιγνίων.

3.1.6.Το ελάχιστο και το μέγιστο χρηματικό ποσό συμμετοχής στα Παίγνια, όπως ισχύουν, αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.Τα χρηματικά ποσά με τα οποία μπορεί να συμμετέχει ο Παίκτης στο παίγνιο πρέπει να εμφανίζονται στην οθόνη κάθε Παιγνιομηχανήματος.

3.1.7. Η έναρξη νέου Κύκλου Παιγνίου δεν είναι δυνατή πριν την παρέλευση, τουλάχιστον τριών (3) δευτερολέπτων από την έναρξη του προηγούμενου Κύκλου.

3.1.8. Το μέγιστο χρηματικό ποσό κέρδους του παιγνίου δεν δύναται να υπερβαίνει τις εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ ανά Κύκλο Παιγνίου, συμπεριλαμβανομένης της αξίας όλων των πρόσθετων επιβραβεύσεων του παιγνίου, που επιτρέπεται να παρέχονται, εξαιρουμένης τυχόν απονομής Jackpot, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.

3.1.9.Τα σύμβολα ή οποιεσδήποτε άλλες απεικονίσεις χρησιμοποιούνται στο παίγνιο δεν πρέπει να προσβάλλουν τα χρηστά ήθη, τα εθνικά και θρησκευτικά σύμβολα. 3.1.10. Το παίγνιο διαθέτει ρύθμιση ώστε, πριν την έναρξη του εκάστοτε πρώτου Κύκλου Παιγνίου, να προβάλλεται στην οθόνη ο αριθμός Πιστοποίησής του από την Ε.Ε.Ε.Π., για τόσο χρόνο και με τέτοια συχνότητα, ώστε να καθίσταται ευχερής η ενημέρωση του Παίκτη. Ο αριθμός Πιστοποίησης του Παιγνίου μπορεί να εμφανίζεται στην αρχική οθόνη επιλογής Παιγνίου ή σε οποιαδήποτε οθόνη του Παιγνιομηχανήματος.

3.2. Οι κανόνες διεξαγωγής του Παιγνίου, οι σχετικές οδηγίες για τη συμμετοχή του Παίκτη και ο πίνακας απόδοσης κερδών, παρουσιάζονται στον Παίκτη μέσα από την οθόνη ή/και μέσω οθόνης οδηγιών (help screen) σύμφωνα με τα παρακάτω:

3.2.1. Οι κανόνες διεξαγωγής του Παιγνίου, οι οδηγίες χρήσης του Παιγνιομηχανήματος, στο οποίο αυτό παίζεται, καθώς επίσης και οι σχετικές με αυτά πληροφορίες, είναι οπωσδήποτε και στην ελληνική γλώσσα. Οι παραπάνω κανόνες και οδηγίες είναι σαφείς και εύκολα κατανοητές από τον Παίκτη, δεν τον παραπλανούν και του δίνουν τη δυνατότητα να ελέγξει την ακρίβεια των αποδιδόμενων κερδών.

3.2.2. Ο πίνακας απόδοσης κερδών κάθε Παιγνίου παρουσιάζεται, είτε σε συνάρτηση με το χρηματικό ποσό συμμετοχής είτε επεξηγεί με εύκολο και κατανοητό τρόπο τον υπολογισμό των κερδών σε σχέση με το εκάστοτε χρηματικό ποσό συμμετοχής. Όλα τα χρηματικά ποσά απεικονίζονται σε ευρώ και λεπτά.Το μέγιστο χρηματικό ποσό κέρδους αναγράφεται ευκρινώς.

3.2.3. Στο κείμενο οδηγιών (help text) αναφέρεται ρητά ο τρόπος υπολογισμού στην περίπτωση που τα κέρδη είναι αποτέλεσμα πολλαπλασιασμού με το συνολικό χρηματικό ποσό συμμετοχής.

3.2.4. Η μορφή εμφάνισης των ημερομηνιών είναι σύμφωνη με την πρακτική που ακολουθείται στην Ελλάδα (ημέρα, μήνας, έτος).

Άρθρο 4

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

4.1. Προκειμένου να χορηγηθεί Πιστοποίηση σε ένα παιγνιομηχάνημα από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

4.1.1. Ο Κατασκευαστής ή/και ο Εισαγωγέας-Προμηθευτής του να έχουν λάβει την απαιτούμενη Άδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Κανονισμού.

4.1.2.Το παιγνιομηχάνημα έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί σύμφωνα με τιςΤεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό.

4.1.3. Το παιγνιομηχάνημα να φέρει σήμανση CE ή αντίστοιχη στην περίπτωση που έχει κατασκευαστεί ή διατεθεί σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή στηνΤουρκία, για τα προϊόντα των οποίων εφαρμόζεται ρήτρα αμοιβαίας αναγνώρισης, υπό τις προϋποθέσεις της ερμηνευτικής ανακοίνωσης (2003/C 265/02) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

4.1.4. Το παιγνιομηχάνημα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε να είναι δυνατή η διασύνδεση και επικοινωνία του σε πραγματικό χρόνο, με τον ΕΣΠ, με τη χρήση αξιόπιστου και ασφαλούς πρωτοκόλλου επικοινωνίας.

4.1.5. Το παιγνιομηχάνημα δεν εκθέτει τον Παίκτη σε οποιονδήποτε φυσικό κίνδυνο.

4.1.6. Το παιγνιομηχάνημα φέρει στιβαρό και υδατοστεγές, μεταλλικό εξωτερικό περίβλημα, υψηλής αντοχής και ασφάλειας. Στο εσωτερικό του υπάρχουν ασφαλή διαμερίσματα, εντός των οποίων τοποθετούνται οι κρισιμότερες συνιστώσες του Παιγνιομηχανήματος, όπως είναι το ηλεκτρονικό, λογικό τμήμα του κ.λπ. Η πρόσβαση στο εσωτερικό των ασφαλών αυτών διαμερισμάτων είναι δυνατή μόνο σε ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

4.1.7. Το παιγνιομηχάνημα φέρει πινακίδα, τοποθετημένη από τον Κατασκευαστή, σε εμφανή θέση στο εξωτερικό περίβλημα, στην οποία αναγράφονται κατ’ ελάχιστον, ο Κατασκευαστής, ο τύπος, το μοντέλο και ο μοναδικός σειριακός αριθμός του Παιγνιομηχανήματος.

4.1.8. Δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή Παιγνίου στο Παιγνιομηχάνημα χωρίς την είσοδο της Ατομικής Κάρτας Παίκτη σε αυτό.

4.1.9. Το παιγνιομηχάνημα φέρει έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους μηχανισμούς εισαγωγής μονάδων πίστωσης:

α. Κερματοδέκτη ή/και χαρτονομισματοδέκτη υψηλής ασφάλειας, με δυνατότητα εντοπισμού και απόρριψης μη αποδεκτών ή/και πλαστών κερμάτων και χαρτονομισμάτων.Τα κουτιά κερμάτων ή/και χαρτονομισμάτων είναι υψηλής αντοχής και ασφάλειας.

β. Προπληρωμένη Κάρτα. Η ανάγνωση των στοιχείων της Προπληρωμένης Κάρτας και της Ατομικής Κάρτας Παίκτη πραγματοποιείται με παράλληλη, ανεξάρτητη επαλήθευση των στοιχείων που περιλαμβάνουν.

γ. Προεκτυπωμένο κουπόνι με γραμμωτό κώδικα που περιέχει Μονάδες Πίστωσης, ελεγχόμενο από τον ΕΣΠ.

δ. Μονάδες Πίστωσης που χρεώνονται στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη.

4.1.10. Το παιγνιομηχάνημα φέρει ενσωματωμένο εκτυπωτή για την εκτύπωση αποδείξεων στην ελληνική γλώσσα, με δυνατότητα εκτύπωσης γραμμωτού κώδικα, εκτός εάν παρέχεται στον Παίκτη εναλλακτική μέθοδος είσπραξης κερδών, όπως ένα λογιστικό σύστημα χωρίς μετρητά, για την εφαρμογή της οποίας δεν απαιτείται η ύπαρξη εκτυπωτή.

4.1.11.Το παιγνιομηχάνημα έχει τη δυνατότητα εφαρμογής και διαχείρισης πολλαπλών διασυνδεδεμένων λειτουργιών Jackpot όλων ή ορισμένων Παιγνιομηχανημάτων και Παιγνίων, σε ένα ή περισσότερα Καταστήματα, όπου αυτές οι λειτουργίες διεξάγονται.

4.1.12. Πλην της θύρας σύνδεσής του με το Δίκτυο Επικοινωνιών, το Παιγνιομηχάνημα δεν φέρει χειροκίνητο ή ηλεκτρονικό, ενσύρματο ή ασύρματο, μέσο και κανένα απολύτως εσωτερικό ή εξωτερικό εξάρτημα ή συσκευή, μέσω των οποίων είναι δυνατή οποιαδήποτε παρέμβαση στην ομαλή λειτουργία των Παιγνίων, στο λογισμικό διεξαγωγής τους, στις πιθανότητες αποτελεσμάτων, στα επίπεδα και στα ποσοστά των κερδών, στη Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών κ.λπ., ή οποιαδήποτε αλλοίωση, παραποίηση ή διαγραφή των αποθηκευμένων στο Παιγνιομηχάνημα στοιχείων.

4.1.13.Το παιγνιομηχάνημα φέρει ειδική ασφαλή θύρα σε κάθε άνοιγμα της οποίας προκαλείται αυτόματα άμεση διακοπή της λειτουργίας του και σήμα ειδοποίησης του προσωπικού του Καταστήματος. Παράλληλα, διαθέτει δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής και εξασφαλίζει πως κατά τη διάρκεια της διακοπής είναι δυνατή μόνο η δοκιμαστική λειτουργία του.

4.1.14. Το παιγνιομηχάνημα φέρει κατάλληλο εξοπλισμό που διασφαλίζει πλήρως:

α.Την ομαλή, αξιόπιστη, φερέγγυα, ασφαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των Παιγνίων.

β.Την τυχαιότητα και μη προβλεψιμότητα των κερδών.

γ. Την τήρηση των ποσοστών κερδών που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό ή/και τις σχετικές εγκρίσεις της Ε.Ε.Ε.Π.

δ.Την υψηλή διαθεσιμότητα λειτουργίας του Παιγνιομηχανήματος και των Παιγνίων.

ε. Την ακεραιότητα του λογισμικού, των αποθηκευμένων στοιχείων και όλων των λειτουργικοτήτων (functionalities) του Παιγνιομηχανήματος και των Παιγνίων.

στ. Την κεντρική παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διαχείρισή του από τον ΕΣΠ. 4.1.15.Το παιγνιομηχάνημα φέρει τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλούς μέτρησης, καταγραφής και αποθήκευσης διάφορων στοιχείων σχετικά με τις διεξαγόμενες μορφές Παιγνίων (π.χ. οικονομικών στοιχείων, δεδομένων ασφάλειας κ.λπ.), καθώς επίσης και της μετάδοσης αυτών, άμεσα ή έμμεσα, στο ΚΠΣ, στον ΕΣΠ, και στο ΠΣΕΕ. 4.1.16. Το παιγνιομηχάνημα έχει τη δυνατότητα διάγνωσης και εντοπισμού βλαβών, προβλημάτων και δυσλειτουργιών.

Άρθρο 5

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

5.1. Η Πιστοποίηση Καταστήματος διεξαγωγής Παιγνίων χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π. μετά από αίτηση του Φορέα Εκμετάλλευσης.

5.2. Προκειμένου η Ε.Ε.Ε.Π. να προβεί στην Πιστοποίηση Καταστήματος, ο χώρος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται στο άρθρο αυτό.

5.3. Η εγκατάσταση, λειτουργία και διεξαγωγή των Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα επιτρέπεται μόνον σε Αμιγείς Χώρους.Τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. θεωρούνται Αμιγείς Χώροι για την εγκατάσταση Παιγνίων, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον Κανονισμό.

5.4. Για την εγκατάσταση Παιγνιομηχανημάτων στο Κατάστημα, απαιτούνται τουλάχιστον τρία (3) τετραγωνικά μέτρα καθαρού εμβαδού ανά Παιγνιομηχάνημα.

5.5. Σε κάθε Κατάστημα, εγκαθίστανται και λειτουργούν Παιγνιομηχανήματα μέχρι τον αριθμό που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις του νόμου.

5.6. Τα Καταστήματα πρέπει να πληρούν τους όρους της κείμενης νομοθεσίας σε θέματα πολεοδομίας, ασφάλειας, πυρασφάλειας, αγορανομικών και υγειονομικών διατάξεων.

5.7. Στην περίπτωση που απαγορευθεί οριστικά από αρμόδια αρχή η λειτουργία του Καταστήματος, ανακαλείται και η χορηγηθείσα Πιστοποίηση Καταστήματος. Η άρση της Πιστοποίησης επέρχεται αυτοδίκαια, χωρίς άλλη διαδικασία ή διατύπωση, από την ημερομηνία απαγόρευσης της λειτουργίας του Καταστήματος.

5.8. Τα γεγονότα της παρ. 5.7, καθώς επίσης και κάθε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας του Καταστήματος, γνωστοποιούνται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης αμέσως στην Ε.Ε.Ε.Π.

5.9.Τα Καταστήματα, ανεξαρτήτως τύπου, δεν πρέπει με κανένα τρόπο να συνδέονται εσωτερικά μεταξύ τους ή με άλλους χώρους.

5.10. Η είσοδος/κύρια έξοδος των Καταστημάτων είναι μία και βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των διακοσίων (200) μέτρων υπολογιζόμενη σε πεζή πορεία από την κύρια είσοδο των δημοτικών σχολείων, των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των οικοτροφείων, είτε αυτή βρίσκεται στο κτίριο, είτε στον περίβολο του προαυλίου.

5.11. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία Καταστήματος, όπου υπάρχει κύρια είσοδος νηπιαγωγείου, τόσο σε όλο το μήκος της πλευράς του οικοδομικού τετραγώνου, στην οποία βρίσκεται η κύρια είσοδος, όσο και στο αντίστοιχο τμήμα του απέναντι, προς την πλευρά του δρόμου, οικοδομικού τετραγώνου. Σε περίπτωση που το νηπιαγωγείο φέρει προσόψεις στη συμβολή δύο οδών, απαγορεύεται η λειτουργία Καταστήματος εντός του νοητού κύκλου που χαράσσεται με κέντρο τη συμβολή των οδών αυτών και ακτίνα το μήκος της μικρότερης εκ των δύο αντίστοιχων πλευρών του οικοδομικού τετραγώνου. Οι ανωτέρω περιορισμοί λαμβάνονται υπόψη σωρευτικά.

5.12. Στους περιορισμούς των παρ. 5.10 και 5.11 δεν υπάγονται τα Καταστήματα τύπου ΣΤ’, για τα οποία εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι στον Κανονισμό Πρακτόρων ΟΠΑΠ Α.Ε. περιορισμοί αποστάσεων, καθώς και τα Καταστήματα τύπου Ε’.

5.13. Τα Καταστήματα τύπου Β’απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον διακόσια (200) μέτρα, απόσταση μετρούμενη ως η κοντινότερη διαδρομή πεζή μεταξύ των κύριων εισόδων τους και από τα ήδη λειτουργούντα καζίνο πάνω από πέντε (5) χιλιόμετρα, απόσταση μετρούμενη σε ευθεία γραμμή. Όσον αφορά στα καταστήματα τύπου ΣΤ’και στις ελάχιστες μεταξύ τους αποστάσεις, ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

5.14. Με την επιφύλαξη της τήρησης των προβλεπόμενων στην παρ.

5.13 αποστάσεων, ο Φορέας Εκμετάλλευσης κατανέμει γεωγραφικά και εγκαθιστά πρακτορεία τύπου Β’και ΣΤ’σύμφωνα με τα ειδικότερα κριτήρια για τη γεωγραφική κατανομή των πρακτορείων και τη σχετική διαδικασία, η οποία καθορίζεται στον Κανονισμό Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

5.15. Τα Παιγνιομηχανήματα πρέπει να είναι τοποθετημένα με τρόπο, ώστε να μην είναι ορατά από τον εξωτερικό χώρο των Καταστημάτων τύπου Β’και ΣΤ’.

5.16. Εντός των Καταστημάτων απαγορεύεται η διάθεση, η πώληση ή/και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών με αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 15% vol.

5.17. Απαγορεύεται η εγκατάσταση αυτόματων μηχανών ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ) εντός των Καταστημάτων ή στις προσόψεις τους.

5.18. Η Πιστοποίηση Καταστήματος τύπου B’χορηγείται εφόσον ο προς Πιστοποίηση χώρος εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων και λειτουργίας του Καταστήματος:

5.18.1. Είναι νόμιμος χώρος κύριας χρήσης και δεν συνδέεται εσωτερικά με οποιοδήποτε άλλο κατάστημα.

5.18.2. Διαθέτει το ελάχιστο εμβαδόν του καθαρού χώρου εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων που ορίζεται σε τρία (3) τετραγωνικά μέτρα ανά Παιγνιομηχάνημα. Καθαρός χώρος είναι το καθαρό εμβαδόν του Καταστήματος εκτός των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω στην παρ. 5.18.3.

5.18.3. Πέραν του χώρου τοποθέτησης των Παιγνιομηχανημάτων, το Κατάστημα διαθέτει τουλάχιστον:

α. μία (1) τουαλέτα ανδρών και μία (1) τουαλέτα γυναικών, με προθάλαμο. Εφόσον στον χώρο υφίσταται ή πρόκειται να εγκατασταθεί τουαλέτα για άτομα με αναπηρία, σε αυτήν δεν απαιτείται να υπάρχει προθάλαμος,

β. χώρο υποδοχής, ταμειακών συναλλαγών και αναμονής κοινού και

γ. αποθηκευτικό χώρο.

5.18.4. Δεν χορηγείται Πιστοποίηση τύπου Β’σε καταστήματα που απέχουν από τα ήδη λειτουργούντα καζίνο απόσταση ίση ή μικρότερη των πέντε (5) χιλιομέτρων, που υπολογίζεται σε ευθεία γραμμή.

5.19. Η Πιστοποίηση Καταστήματος τύπου ΣΤ’ χορηγείται εφόσον:

5.19.1. Ο χώρος εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων είναι νόμιμος χώρος κύριας χρήσης και δεν συνδέεται εσωτερικά με άλλο κατάστημα.

5.19.2 Οριοθετείται με σαφήνεια διακριτός χώρος εγκατάστασης και λειτουργίας των Παιγνιομηχανημάτων, στον οποίο η πρόσβαση γίνεται από την είσοδο του Καταστήματος. Στα Καταστήματα τύπου ΣΤ’, όπου εγκαθίστανται έως και έξι (6) Παιγνιομηχανήματα, αυτά είτε τοποθετούνται σε κλειστό χώρο εντός του Καταστήματος ή σε πλήρως διακριτή, χωροταξικά αίθουσα του Καταστήματος (π.χ. σε όροφο, πατάρι κ.ά.), είτε τοποθετούνται με τρόπο ώστε ο Φορέας Εκμετάλλευσης να περιορίζει, με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο, ανάλογα με το μέγεθος, το σχήμα και τη διαρρύθμιση του Καταστήματος, την ορατότητα στην οθόνη των Παιγνιομηχανημάτων από τον εσωτερικό χώρο του Καταστήματος. Στα Καταστήματα τύπου ΣΤ’, όπου εγκαθίστανται από επτά (7) έως και δεκαπέντε (15) Παιγνιομηχανήματα, αυτά τοποθετούνται σε κλειστό χώρο εντός του Καταστήματος ή σε πλήρως διακριτή χωροταξικά αίθουσα του Καταστήματος (π.χ. σε όροφο, πατάρι κ.ά.).

Ανεξάρτητα από τον Τύπο του Καταστήματος και σε κάθε περίπτωση κατά την οποία τα Παιγνιομηχανήματα τοποθετούνται σε κλειστό χώρο εντός του Καταστήματος ή σε πλήρως διακριτή χωροταξικά αίθουσα του Καταστήματος (π.χ. σε όροφο, πατάρι,

κ.ά.), τοποθετείται κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV).Τα δεδομένα της εγγραφής του CCTV τηρούνται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών. Στην περίπτωση διαφοράς ή καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 41, η αποθήκευση και διαθεσιμότητα των δεδομένων επιβάλλεται έως ότου η αμφισβήτηση αρθεί οριστικά. Αποθηκευμένα δεδομένα διατίθενται στην Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον ζητηθούν, το αργότερο εντός δύο (2) ημερών.

Όλοι οι ανωτέρω χώροι φέρουν ειδική σήμανση περί απαγόρευσης εισόδου και παραμονής εντός αυτών, ατόμων κάτω των 21 ετών, καθώς και σήμανση προειδοποίησης για τους ενδεχόμενους κινδύνους από τη συμμετοχή στα Παίγνια.

5.19.3.Το ελάχιστο εμβαδόν του χώρου εγκατάστασης ανά Παιγνιομηχάνημα στον προς Πιστοποίηση χώρο είναι τρία (3) τετραγωνικά μέτρα.

5.19.4. Το εμβαδόν του χώρου εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων δεν συνυπολογίζεται στο ελάχιστο εμβαδόν που απαιτείται για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας του πρακτορείου της ΟΠΑΠ Α.Ε. για τα υπόλοιπα παίγνια.

5.20. Στα θαλασσοπλοούντα πλοία που διενεργούν πλόες εξωτερικού επιτρέπεται η δημιουργία αμιγούς χώρου διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα. Ο χώρος αυτός εφοδιάζεται με Πιστοποίηση τύπου Ε’. Η Πιστοποίηση Καταστήματος τύπου Ε’ χορηγείται εφόσον:

5.20.1. Η λειτουργία του χώρου διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα προβλέπεται στη βεβαίωση εγγραφής του πλοίου στο νηολόγιο.

5.20.2. Ο χώρος εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων είναι αποκλειστικής χρήσης και διακριτός από τους λοιπούς χώρους του πλοίου.

5.20.3.Το ελάχιστο εμβαδόν του καθαρού χώρου εγκατάστασης ανά Παιγνιομηχάνημα ορίζεται σε τρία (3) τετραγωνικά μέτρα. Ως καθαρός χώρος νοείται το καθαρό εμβαδόν του χώρου που έχει προσδιοριστεί για αυτόν τον σκοπό, ο οποίος πρέπει να είναι κατάλληλος για αυτό, μη επιτρεπόμενης οποιασδήποτε άλλης χρήσης του.

5.20.4. Πέραν του χώρου τοποθέτησης των Παιγνιομηχανημάτων, το Κατάστημα διαθέτει τουλάχιστον δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα για χώρο υποδοχής, ταμειακών συναλλαγών και αναμονής κοινού. Ο χώρος του Καταστήματος δεν προσμετράται ως χώρος παραμονής επιβατών κατά την έννοια του κανονισμού ενδιαίτησης.

Άρθρο 6

ΣΗΜΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

6.1. Κάθε Παιγνιομηχάνημα φέρει σήμα νόμιμης λειτουργίας, στο οποίο αναγράφεται, κατ’ ελάχιστον, το λογότυπο της Ε.Ε.Ε.Π., ο κωδικός Πιστοποίησης του Παιγνιομηχανήματος και ο μοναδικός σειριακός αριθμός που αυτό φέρει από τον Κατασκευαστή του. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. ορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες απεικόνισης του σήματος, καθώς επίσης και τυχόν πρόσθετα τεχνικά στοιχεία αυτού.

6.2. Το παραπάνω σήμα παράγεται και εκτυπώνεται, με ευθύνη και έξοδα του Φορέα Εκμετάλλευσης.Το Παιγνιομηχάνημα λειτουργεί νόμιμα μόνο εφόσον φέρει σήμα νόμιμης λειτουργίας το οποίο δεν έχει υποστεί αλλοιώσεις.

Άρθρο 7

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

7.1. Σε κάθε Κατάστημα αναρτάται σε εμφανές σημείο της εισόδου σήμα Πιστοποίησης νόμιμης λειτουργίας, που αναγράφει τουλάχιστον τον κωδικό και τον τύπο Πιστοποίησης του Καταστήματος με τις ειδικότερες λεπτομέρειες απεικόνισης του σήματος, καθώς επίσης και τυχόν πρόσθετα τεχνικά στοιχεία αυτού που ορίζει η Ε.Ε.Ε.Π.Το παραπάνω σήμα παράγεται και εκτυπώνεται, με ευθύνη και έξοδα του Φορέα Εκμετάλλευσης.

7.2. Τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των Καταστημάτων, αναρτάται σήμανση απαγόρευσης εισόδου σε αυτά των ατόμων ηλικίας μικρότερης των είκοσι ενός (21) ετών και των Αποκλειόμενων, καθώς και σήμανση προειδοποίησης για τους κινδύνους από τη συμμετοχή στα Παίγνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΑΙΓΝΙΩΝ,

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

8.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις διοργάνωσης και διεξαγωγής Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης, τις διατάξεις του Κανονισμού και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

8.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει ιδίως:

8.2.1. Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα Καταστήματα ατόμων που δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους.

8.2.2. Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα Καταστήματα των Αποκλειόμενων.

8.2.3. Να αποθαρρύνει την αλόγιστη χρήση Παιγνίων και να εξασφαλίζει την εφαρμογή των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

8.2.4. Να εκμεταλλεύεται αποκλειστικά πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα, μέσω των οποίων διεξάγονται αποκλειστικά πιστοποιημένα Παίγνια, τα οποία είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν αποκλειστικά σε πιστοποιημένα Καταστήματα.

8.2.5. Να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να αποκλείεται η συνομολόγηση στοιχημάτων μεταξύ των Παικτών ή/και τρίτων που βασίζονται στην πρόβλεψη του αποτελέσματος των Παιγνίων.

8.2.6. Να διασφαλίζει ότι τα πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα και Παίγνια δεν έχουν διαφοροποιηθεί, αλλοιωθεί, προγραμματιστεί εκ νέου ή με άλλο τρόπο υποστεί τροποποίηση οποιουδήποτε στοιχείου ή χαρακτηριστικού τους, από εκείνα που λήφθηκαν υπόψη προκειμένου το Παιγνιομηχάνημα ή το Παίγνιο να λάβει την Πιστοποίηση.

8.2.7. Να διασφαλίζει ότι κανένα πρόσωπο, πλην των Τεχνικών, δεν έχει πρόσβαση στα σημεία ρύθμισης των Παιγνιομηχανημάτων ή στο λογισμικό των Παιγνίων.

8.2.8. Να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε το προσωπικό που εμπλέκεται με τη διεξαγωγή των Παιγνίων να ενημερώνεται σχετικά με τις κείμενες διατάξεις, τον Κανονισμό, καθώς επίσης και τα μέτρα και τις διαδικασίες του Φορέα Εκμετάλλευσης, με τις οποίες εξειδικεύονται τα παραπάνω και να μεριμνά για τη συμμετοχή τους σε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης στο σχετικό αντικείμενο.

8.2.9. Να εξασφαλίζει ότι παρέχεται στα εξουσιοδοτημένα όργανα της Ε.Ε.Ε.Π. πλήρης και απρόσκοπτη πρόσβαση, με ηλεκτρονικό τρόπο ή/και με φυσική παρουσία, στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα, στους Εξυπηρετητές Συστήματος Παιγνίων, στα Δίκτυα Επικοινωνιών, καθώς και στα Παιγνιομηχανήματα, Παίγνια και Καταστήματα.

8.3. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να εκπαιδεύει τους Υπεύθυνους Εκμετάλλευσης και τους εργαζόμενους στα Καταστήματα, ώστε να είναι σε θέση:

8.3.1. Να ενημερώνουν τους Παίκτες για την υπεύθυνη διεξαγωγή των Παιγνίων και να παρέχουν σε αυτούς πληροφορίες για την παροχή βοήθειας σχετικά με τον εθισμό στα Παίγνια.

8.3.2. Να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή στα Παίγνια ή/και την πρόσβαση στο Κατάστημα σε όσους παρουσιάζουν ενδείξεις ότι βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών ή εμφανίζουν συμπτώματα υπνηλίας και γενικά όταν είναι προφανές ότι η γενική τους κατάσταση δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διεξαγωγή Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

8.3.3. Να είναι σε θέση να χειρίζονται με διακριτικότητα και ευαισθησία μη αποδεκτή συμπεριφορά Παίκτη.

8.3.4. Να τηρούν αρχείο συμβάντων στο Κατάστημα, στο οποίο καταγράφονται γεγονότα για τα οποία χρειάστηκε επί τόπου αντιμετώπιση, καθώς επίσης και ο τρόπος χειρισμού που εφαρμόστηκε και τα αποτελέσματα αυτού.

8.4. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Παικτών, τα οποία απαγορεύεται να δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο. Προς τούτο, ενημερώνει και δεσμεύει δεόντως όλους όσοι έχουν πρόσβαση σε αυτά και λαμβάνει κατάλληλα προληπτικά μέτρα, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση των Παικτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους.

8.5. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης θέτει ως συμβατικό όρο την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης και τον Κανονισμό, από τους Πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε., τους Υπεργολάβους και το εμπλεκόμενο προσωπικό.

8.6. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης ενημερώνει άμεσα την Ε.Ε.Ε.Π., σε κάθε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας που ρυθμίζει τη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων, από τους Υπεύθυνους Εκμετάλλευσης, τους Υπεργολάβους και το εμπλεκόμενο προσωπικό, ιδίως δε, των διατάξεων που στοχεύουν στην καταπολέμηση της απάτης και του εγκλήματος, στην προστασία των ανηλίκων, στην προστασία του καταναλωτή και στην αποτροπή του εθισμού στα Παίγνια.

8.7. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης παρακολουθεί τις διεθνείς πρακτικές σχετικά με τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών για το Υπεύθυνο Παιχνίδι και την προστασία των ευάλωτων ομάδων, τις αξιολογεί σε συνάρτηση με την ανάπτυξη της σχετικής αγοράς και την καταπολέμηση των παράνομα διεξαγόμενων παιγνίων και εισηγείται στην Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά μέτρα και διαδικασίες.

8.8. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή/ και τη διαχείριση του Φορέα Εκμετάλλευσης έχουν λάβει Άδεια Καταλληλότητας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Παιγνίων Περί Καταλληλότητας Προσώπων.

8.9. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να διακόψει αμέσως τη λειτουργία του Παιγνιομηχανήματος και να γνωστοποιήσει στην Ε.Ε.Ε.Π. τα σχετικά γεγονότα, τα μέτρα αντιμετώπισής τους, καθώς και τα αποτελέσματα των μέτρων αυτών, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώσει:

α. οποιαδήποτε επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου προσώπου στις ρυθμίσεις ενός Παιγνιομηχανήματος ή Παιγνίου,

β. δυσλειτουργία ενός Παιγνιομηχανήματος, η οποία δεν επιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή των Παιγνίων σύμφωνα με τον Κανονισμό,

γ. φθορές που δημιουργούν εύλογες ανησυχίες για την ασφαλή λειτουργία ενός Παιγνιομηχανήματος.

8.10. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να γνωστοποιήσει αμέσως το συμβάν στην Ε.Ε.Ε.Π. και να θέσει το Παιγνιομηχάνημα εκτός λειτουργίας, στην περίπτωση που διαπιστώσει απόσπαση, αλλοίωση, παραποίηση ή καταστροφή του σήματος του άρθρου

6. Για τη χορήγηση νέου σήματος, απαιτείται υποβολή στην Ε.Ε.Ε.Π. αιτιολογημένης αίτησης επανέκδοσης.

8.11. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης παρέχει στην Ε.Ε.Ε.Π. τα ακόλουθα:

8.11.1. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου του έτους, έκθεση για τη διαχείριση και τη λειτουργία των Παιγνίων, στην οποία θα περιλαμβάνονται σε ποσοτική και ποιοτική μορφή:

α. Οι μορφές και τα μέσα της Εμπορικής Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε και οι αντίστοιχες δαπάνες.

β. Στοιχεία που αφορούν την καταγραφή καταγγελιών, παραπόνων, αιτημάτων ή ερωτημάτων του κοινού, των αντίστοιχων ενεργειών και του χρόνου αντιμετώπισής τους.

γ. Στοιχεία που αφορούν διακοπές λειτουργίας, δυσλειτουργίες ή βλάβες πληροφορικών συστημάτων, Παιγνιομηχανημάτων, εφαρμογών λογισμικού, δομών, διαδικασιών και των αντίστοιχων ενεργειών και του χρόνου αντιμετώπισής τους.

δ. Τυχόν μελέτες, έρευνες ή αναφορές που αφορούν την αγορά των Παιγνίων, τις προτιμήσεις και συμπεριφορές του καταναλωτικού κοινού, τη διεξαγωγή Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα και τη λειτουργία τους.

8.11.2. Πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή, στα εξουσιοδοτημένα από την Ε.Ε.Ε.Π. όργανα, στις εγκαταστάσεις του, στις εγκαταστάσεις των Καταστημάτων, καθώς επίσης και σε κάθε σύστημα που συνδέεται με τη διεξαγωγή, την εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας των Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, διασφαλίζοντας τη χορήγηση όλων των ζητούμενων στοιχείων.

8.12. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονικά αρχεία για όλες τις λειτουργίες και συναλλαγές που σχετίζονται με τη διοργάνωση, διεξαγωγή και διαχείριση των Παιγνίων. Τα αρχεία τηρούνται για δέκα (10) έτη τουλάχιστον, σε μέσο που επιτρέπει την αποθήκευση των πληροφοριών και με τρόπο που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

8.12.1. Να είναι ευδιάκριτες τυχόν προσθήκες, διορθώσεις ή άλλες τροποποιήσεις, καθώς επίσης και το περιεχόμενο των αρχείων πριν από τις εν λόγω διορθώσεις ή τροποποιήσεις.

8.12.2. Να παρέχεται στην Ε.Ε.Ε.Π. άμεση και εύκολη πρόσβαση στα αρχεία αυτά, μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ) ή/και του Ενδιάμεσου Συστήματος Ελέγχου του άρθρου 27.

8.12.3. Ορισμένα αρχεία μπορεί να τηρούνται σε έντυπη μορφή, κατόπιν σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος του Φορέα Εκμετάλλευσης που εγκρίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. Για την τήρηση των αρχείων αυτών ισχύουν τα κριτήρια της παρ.

8.12.1 και σε κάθε περίπτωση ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει την άμεση και εύκολη πρόσβαση της Ε.Ε.Ε.Π. σε αυτά, σύμφωνα με την παρ. 8.12.2.

Άρθρο 9

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

9.1. Σε κάθε Κατάστημα ορίζεται Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης, ο οποίος ευθύνεται, αλληλεγγύως και εις ολόκληρoν με τον Φορέα Εκμετάλλευσης, για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού.

9.2. Ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης υποχρεούται να τηρεί και εφαρμόζει τους όρους και τις προϋποθέσεις Πιστοποίησης του Καταστήματος.

9.3. Ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης είναι φυσικό πρόσωπο, ηλικίας από είκοσι πέντε (25) έως εξήντα (60) ετών, μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

9.3.1. Έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9.3.2. Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς επίσης και έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.

9.3.3. Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για έγκλημα που προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί παιγνίων.

9.3.4. Διαθέτει, τουλάχιστον, απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αυτού και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή δεν υπέχει υποχρέωση στράτευσης.

9.3.5. Γνωρίζει την ελληνική γλώσσα.

9.4. Ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης οφείλει:

9.4.1. Να επιτηρεί τη χρήση των Παιγνιομηχανημάτων και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να απαγορεύεται η είσοδος στο Κατάστημα ατόμων που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους και των Αποκλειόμενων ατόμων. Στην περίπτωση των Καταστημάτων τύπου ΣΤ’, να επιτηρεί τη χρήση των Παιγνιομηχανημάτων και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να απαγορεύει στα ανωτέρω πρόσωπα την πρόσβαση στον χώρο διεξαγωγής των Παιγνίων.

9.4.2. Να αποθαρρύνει την αλόγιστη χρήση Παιγνίων.

9.4.3. Να ενθαρρύνει τους Παίκτες να κάνουν διαλείμματα από την ενασχόλησή τους με τα Παίγνια.

9.4.4. Να διασφαλίζει ότι στο Κατάστημα είναι τοποθετημένα αποκλειστικά πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα, στα οποία διεξάγονται αποκλειστικά πιστοποιημένα Παίγνια.

9.4.5. Να διασφαλίζει ότι έχει αναρτηθεί και διατηρείται αναλλοίωτο το σήμα Πιστοποίησης Καταστήματος και η σήμανση του άρθρου

7. Στην περίπτωση που διαπιστώσει απόσπαση, αλλοίωση ή καταστροφή του σήματος αυτού να ειδοποιήσει αμέσως τον Φορέα Εκμετάλλευσης και την Ε.Ε.Ε.Π.

9.4.6. Να παρέχει στα εξουσιοδοτημένα όργανα της Ε.Ε.Ε.Π. απρόσκοπτη πρόσβαση στα Παιγνιομηχανήματα και στα Παίγνια που είναι τοποθετημένα στο Κατάστημα, στο οποίο ορίστηκε Υπεύθυνος.

9.4.7. Να διακόπτει αμέσως τη λειτουργία του Παιγνιομηχανήματος και να ειδοποιεί αμέσως τον Φορέα Εκμετάλλευσης και την Ε.Ε.Ε.Π., στην περίπτωση που διαπιστώσει:

α. οποιαδήποτε επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου προσώπου σε Παιγνιομηχάνημα ή Παίγνιο,

β. δυσλειτουργία ενός Παιγνιομηχανήματος, η οποία δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή των Παιγνίων κατά τις προβλέψεις του Κανονισμού,

γ. φθορές που δημιουργούν εύλογες ανησυχίες για την ασφαλή λειτουργία ενός Παιγνιομηχανήματος,

δ. απουσία, αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή του σήματος του άρθρου 6.

Άρθρο 10

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

10.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να εποπτεύει τις δραστηριότητες κάθε Υπεργολάβου του και είναι πλήρως και απολύτως υπεύθυνος για τις πράξεις και τις παραλείψεις αυτού, σχετικά με τη διεξαγωγή των Παιγνίων. 10.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης τηρεί αρχείο συμβάσεων Υπεργολαβίας, το οποίο περιλαμβάνει πίνακα με τα στοιχεία του Υπεργολάβου, την περιγραφή του αντικειμένου της Υπεργολαβίας, τον χρόνο έναρξης και λήξης της και θέτει τα παραπάνω στη διάθεση της Ε.Ε.Ε.Π. στον χρόνο και με τον τρόπο που η Αρχή ορίζει.

Άρθρο 11

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Ο Φορέας Εκμετάλλευσης χρησιμοποιεί για τη Διεξαγωγή των Παιγνίων, Τεχνικά Μέσα και Υλικά προσώπου που έχει λάβει Άδεια Καταλληλότητας Κατασκευαστή από την Ε.Ε.Ε.Π. και έχει εγγραφεί στο οικείο Μητρώο της Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.

Άρθρο 12

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ -ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Κάθε Εισαγωγέας προκειμένου να προμηθεύει νόμιμα τον Φορέα Εκμετάλλευσης με Τεχνικά Μέσα και Υλικά ενός ή περισσότερων Κατασκευαστών, υποχρεούται να έχει λάβει Άδεια Καταλληλότητας Εισαγωγέα από την Ε.Ε.Ε.Π. και να έχει εγγραφεί στο οικείο Μητρώο της Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.

Άρθρο 13

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ

ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Τεχνικός προκειμένου να προβαίνει νόμιμα στην επισκευή και συντήρηση ΤΜΚΥ, υποχρεούται να έχει λάβει Άδεια Καταλληλότητας Τεχνικού από την ΕΕΕΠ και να έχει εγγραφεί στο οικείο Μητρώο της Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.

Άρθρο 14

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

14.1. Κάθε Παίγνιο που διεξάγεται μέσω Παιγνιομηχανημάτων, είναι Πιστοποιημένο από την Ε.Ε.Ε.Π. 14.2. Η Πιστοποίηση χορηγείται μετά από αίτηση του Κατασκευαστή ή Εισαγωγέα-Προμηθευτή ή του Φορέα Εκμετάλλευσης στην Ε.Ε.Ε.Π.

14.3. Η αίτηση περιλαμβάνει:

14.3.1. Τα στοιχεία του αιτούντος.

14.3.2. Τη μοναδική εμπορική ονομασία του προς πιστοποίηση παιγνίου (ονομασία και αριθμός έκδοσης). 14.4. Η αίτηση συνοδεύεται από:

14.4.1. Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.

14.4.2. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς επίσης και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή.

14.4.3. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς τιςΤεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, το οποίο έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.

2.14 και του άρθρου 18 του παρόντος Κανονισμού.

14.4.4. Δείγμα του παιγνίου σε κατάλληλο ψηφιακό μέσο, το οποίο δεν πρέπει να μπορεί να επανεγγραφεί ή να υποστεί οποιαδήποτε επέμβαση ή μετατροπή, συνοδευόμενο από βεβαίωση του Κατασκευαστή, με την οποία βεβαιώνεται ότι το προσκομιζόμενο δείγμα αποτελεί ακριβή απεικόνιση τμήματος του παιγνίου. 14.4.5. Οδηγό του παιγνίου που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον, τους τρόπους με τους οποίους διεξάγεται το παίγνιο, σύμβολα, αριθμούς και οποιεσδήποτε άλλες απεικονίσεις χρησιμοποιούνται, πληροφορίες για τα χορηγούμενα κέρδη, όπως ενδεικτικά το μέγιστο αποδιδόμενο κέρδος, τους κερδοφόρους συνδυασμούς συμβόλων, αριθμών και άλλων απεικονίσεων.

14.5. Η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί την Πιστοποίηση Παιγνίου, υπό την προϋπόθεση καταβολής του εφάπαξ τέλους Πιστοποίησης της παρ. 15.1.2.

14.6. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης πιστοποίησης παιγνίου, το οποίο αποτελείται από περισσότερα του ενός παίγνια (multi game), το παίγνιο αυτό πιστοποιείται με μία πράξη, το δε εφάπαξ τέλος της υποπαρ. 15.1.2, καταβάλλεται για κάθε ένα από τα παίγνια που το συναποτελούν.

14.7. Νέα έκδοση Παιγνίου ή προσθήκες και μετατροπές στο υφιστάμενο Παίγνιο θεωρούνται νέο παίγνιο, το οποίο πρέπει να πιστοποιηθεί κατά τις διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός. Στην υποχρέωση αυτή περιλαμβάνονται και τα παίγνια εκείνα, τα οποία αποτελούν συστατικά μέρη Παιγνίων τύπου multi games που έχουν ήδη λάβει Πιστοποίηση με μία πράξη και για τα οποία υπάρχει η πρόβλεψη να διατίθενται στην αγορά ως αυτοτελή Παίγνια.

Άρθρο 15

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

15.1. Για την Πιστοποίηση Παιγνίου καταβάλλονται:

15.1.1. Παράβολο ύψους πενήντα (50) ευρώ με την υποβολή της αίτησης.

15.1.2. Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης Παιγνίου ύψους πενήντα (50) ευρώ.

15.2. Η διαδικασία καταβολής των προβλεπόμενων τελών και παράβολων περιγράφεται στην άρθρο 21 του Κανονισμού.

Άρθρο 16

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

16.1. Κάθε Παιγνιομηχάνημα που είναι εγκατεστημένο σε Κατάστημα, πρέπει να είναι Πιστοποιημένο από την Ε.Ε.Ε.Π.

16.2. Η Πιστοποίηση χορηγείται μετά από αίτηση του Κατασκευαστή, του Εισαγωγέα- Προμηθευτή ή του Φορέα Εκμετάλλευσης στην Ε.Ε.Ε.Π.

16.3. Για κάθε Παιγνιομηχάνημα, η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί το σήμα νόμιμης λειτουργίας του άρθρου 6.

16.4. Η αίτηση περιλαμβάνει:

16.4.1. Τα στοιχεία του αιτούντος.

16.4.2. Τον αριθμό της Άδειας Καταλληλότητας του Κατασκευαστή ή/και του Εισαγωγέα- Προμηθευτή του παιγνιομηχανήματος που έχει χορηγηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. 16.4.3. Την εμπορική ονομασία και το μοντέλο του προς πιστοποίηση παιγνιομηχανήματος.

16.4.4.Τον μοναδικό σειριακό αριθμό (serial number) που φέρει το παιγνιομηχάνημα από τον Κατασκευαστή του.

16.5. Η αίτηση συνοδεύεται από:

16.5.1. Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.

16.5.2. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς επίσης και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή.

16.5.3. Αντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), των κατωτέρω:

α. Της δήλωσης συμμόρφωσης CE.

β. Του πιστοποιητικού συμμόρφωσης του συγκεκριμένου τύπου του παιγνιομηχανήματος προς τιςΤεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, το οποίο έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.

2.14 και του άρθρου 18 του Κανονισμού.

γ. Του εγχειριδίου (manual) λειτουργίας του παιγνιομηχανήματος.

16.6. Η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί την Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος υπό την προϋπόθεση καταβολής του εφάπαξ τέλους Πιστοποίησης της υποπαρ. 17.1.2.

16.7. Στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν προσθήκες ή/και μετατροπές, οι οποίες αφορούν στα στοιχεία του εξοπλισμού που βρίσκονται στον χώρο, στον οποίο η πρόσβαση είναι δυνατή αποκλειστικά μέσω της ειδικής, ασφαλούς θύρας του Παιγνιομηχανήματος, η χορηγηθείσα Πιστοποίηση παύει αυτοδίκαια να ισχύει και το παιγνιομηχάνημα δύναται να πιστοποιείται εκ νέου κατά τις διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός.

16.8. Εφόσον μεταβληθεί ή πρόκειται να μεταβληθεί οποιοδήποτε από τα στοιχεία της παρ. 16.5.3 ή τα στοιχεία του εξοπλισμού που βρίσκονται εκτός του χώρου στον οποίο η πρόσβαση είναι δυνατή, αποκλειστικά μέσω της ειδικής, ασφαλούς θύρας, απαιτείται, για τη συνέχιση της λειτουργίας του Παιγνιομηχανήματος, προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π. Τη σχετική αίτηση συνοδεύουν στοιχεία τεκμηρίωσης των τυχόν μεταβολών και το παράβολο της παρ. 17.1.1.

16.9. Σε κάθε Παιγνιομηχάνημα επιτρέπεται η εγκατάσταση, αποκλειστικά, πιστοποιημένων Παιγνίων. 16.10. Αποσύνδεση Παιγνιομηχανήματος που βρίσκεται σε λειτουργία με σκοπό τη μετακίνησή του από Κατάστημα σε Κατάστημα, γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. αμελλητί.

16.11. Δεν επιτρέπεται η κατοχή, χρήση και διάθεση Παιγνιομηχανήματος που έχει αποσυρθεί/αποσυνδεθεί, χωρίς προηγουμένως να έχει τεθεί σε μια από τις κατωτέρω καταστάσεις:

α. Κατάσταση επισκευής, όταν Παιγνιομηχάνημα μετακινείται σε χώρο επισκευής.

β. Κατάσταση αποθήκευσης, όταν Παιγνιομηχάνημα μετακινείται σε χώρο αποθήκευσης.

γ. Κατάσταση απόσυρσης για διάλυση ή ανακύκλωση, όταν το Παιγνιομηχάνημα μετακινείται σε χώρο διάλυσης.

δ. Κατάσταση απόσυρσης για έξοδο από την Ελληνική Επικράτεια, όταν ακολουθείται διαδικασία εξόδου του Παιγνιομηχανήματος από τη χώρα.

ε. Κατάσταση εκπαιδευτικής χρήσης, όταν το Παιγνιομηχάνημα μετακινείται σε χώρο εκπαίδευσης.

στ. Κατάσταση διενέργειας δοκιμών, όταν το Παιγνιομηχάνημα μετακινείται σε χώρο πραγματοποίησης δοκιμών.

16.12. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί με απόφασή της να ρυθμίζει και να εξειδικεύει κάθε αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 16.10 και 16.11.

16.13. Για κάθε Παιγνιομηχάνημα τηρείται βιβλίο, στο οποίο καταγράφονται όλες οι προσβάσεις σε αυτό. Στην έννοια της πρόσβασης του προηγούμενου εδαφίου δεν συμπεριλαμβάνονται αυτές που γίνονται μέσω του Δικτύου Επικοινωνιών. Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται, από τονΤεχνικό που είχε την πρόσβαση, τα στοιχεία του, η ημέρα, η ώρα, ο λόγος, το αποτέλεσμα της πρόσβασης, καθώς επίσης και δήλωσή του ότι η συγκεκριμένη πρόσβαση δεν επέφερε αλλαγή που επηρεάζει τη σήμανση CE του Παιγνιομηχανήματος ή την πιστοποίηση της συμμόρφωσης αυτού προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Άρθρο 17

ΤΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

17.1. Για την Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος καταβάλλονται:

17.1.1. Παράβολο ύψους πενήντα (50) ευρώ με την υποβολή της αίτησης .

17.1.2. Εφάπαξ τέλος Πιστοποίησης Παιγνιομηχανήματος ύψους πενήντα (50) ευρώ.

17.2. Η διαδικασία καταβολής των προβλεπόμενων τελών και παράβολων περιγράφεται στο άρθρο 21 του Κανονισμού.

Άρθρο 18

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ -

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

18.1. Τα Τεχνικά Μέσα και Υλικά των άρθρων 14, 16, 24, 25, 27, 28 και 34 διαθέτουν, σε ισχύ, πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς τον Κανονισμό και τιςΤεχνικές Προδιαγραφές, τα οποία έχουν εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.

2.14 του παρόντος Κανονισμού. Τα εν λόγω πιστοποιητικά συμμόρφωσης υποβάλλονται στην Ε.Ε.Ε.Π. από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τον Κατασκευαστή.

18.2.Τα Πληροφορικά Συστήματα των άρθρων 24, 25 και 27 πιστοποιούνται από την Ε.Ε.Ε.Π. κατόπιν αίτησης του Φορέα Εκμετάλλευσης ή του Κατασκευαστή, με την οποία συνυποβάλλονται τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς τον Κανονισμό και τιςΤεχνικές Προδιαγραφές. Οποιαδήποτε αλλαγή στα ανωτέρω Συστήματα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων περί Διαχείρισης Αλλαγών στα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΚΠΣ).

18.3. Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται, κατά την κρίση της, να ζητά τη συμπλήρωση των υποβληθέντων πιστοποιητικών συμμόρφωσης.

Άρθρο 19

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

19.1. Οι Πιστοποιήσεις των Καταστημάτων διεξαγωγής Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες ως εξής:

19.1.1. Πιστοποίηση τύπου B’για τα Καταστήματα διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα σε Αμιγείς Χώρους.

19.1.2. Πιστοποίηση τύπου Ε’για τα Καταστήματα διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα σε θαλασσοπλοούντα πλοία που διενεργούν πλόες εξωτερικού.

19.1.3. Πιστοποίηση τύπου ΣΤ’για τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., τα οποία προσφέρουν τα τυχερά παίγνια που διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάμει της από 15.12.2000 σύμβασης μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου και της παρ. 2α του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α΄ 219). 19.2. Σε όλα τα Καταστήματα:

19.2.1. Απαγορεύεται να εγκαθίστανται ή/και να λειτουργούν μη πιστοποιημένα Παίγνια και Παιγνιομηχανήματα.

19.2.2. Απαγορεύεται η διεξαγωγή Ηλεκτρονικών Τεχνικών - Ψυχαγωγικών Παιγνίων.

19.2.3. Αναρτάται σε εμφανές σημείο στην είσοδο του Καταστήματος, σήμα Πιστοποίησης νόμιμης λειτουργίας με τον κωδικό αριθμό και τον τύπο Πιστοποίησης του Καταστήματος.

19.2.4. Αναρτάται η σήμανση Καταστήματος του άρθρου 7.

19.3. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποβάλλει στην

Ε.Ε.Ε.Π., για κάθε Κατάστημα, τους κωδικούς Πιστοποίησης των Παιγνιομηχανημάτων και τα στοιχεία μοναδικής αναγνώρισης όλων των συστημάτων ή/και του λοιπού εξοπλισμού διεξαγωγής, εποπτείας και ελέγχου της λειτουργίας των Παιγνίων. Κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π.

19.4. Για την Πιστοποίηση καταστήματος διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, υποβάλλεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. 19.5. Η αίτηση περιλαμβάνει τα στοιχεία του Φορέα Εκμετάλλευσης, τα στοιχεία του προσώπου που ορίζεται ως Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης, καθώς επίσης και τα στοιχεία του προσώπου που ασκεί την εκμετάλλευση του Καταστήματος.

19.6. Για την Πιστοποίηση Καταστήματος τύπου Β’, η αίτηση συνοδεύεται από:

19.6.1. Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Φορέα Εκμετάλλευσης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία δηλώνει ότι:

α. Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς επίσης και εκείνα που τη συνοδεύουν είναι αληθή.

β. Στην περίπτωση που για τον προς Πιστοποίηση χώρο δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό πυρασφάλειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, θα προσκομίσει αυτό αμελλητί με την έκδοσή του και σε κάθε περίπτωση εντός δώδεκα (12) μηνών από την Πιστοποίηση του Καταστήματος.

19.6.2. Αντίγραφα του αποδεικτικού κυριότητας ή μίσθωσης του καταστήματος. Αν πρόκειται για πολυκατοικία, του κανονισμού της πολυκατοικίας, από τον οποίο προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η χρήση του προτεινόμενου χώρου ως κατάστημα για τη διεξαγωγή Παιγνίων. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος ότι δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας και δεν απαγορεύεται η λειτουργία του προς Πιστοποίηση χώρου ως Κατάστημα διεξαγωγής Παιγνίων.

19.6.3. Σχέδια των εγκαταστάσεων για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση, ως εξής:

α. Επικυρωμένο αντίγραφο του θεωρημένου από τον φορέα έκδοσης της οικοδομικής άδειας σχεδίου κάτοψης, συμπεριλαμβανομένου του τοπογραφικού διαγράμματος σε ευανάγνωστη κλίμακα και του στελέχους της οικοδομικής άδειας. Στην περίπτωση τροποποίησης της άδειας ή/και ρύθμισης των προς Πιστοποίηση χώρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υποβάλλονται, επιπλέον, όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αφορούν στις ανωτέρω τροποποιήσεις και ρυθμίσεις.

β. Σχέδιο διπλωματούχου μηχανικού ή τεχνολόγου μηχανικού, σε ευανάγνωστη κλίμακα, της κάτοψης των προς Πιστοποίηση χώρων, επί των οποίων έχουν οριοθετηθεί με σαφήνεια οι επιμέρους χώροι, τα τετραγωνικά τους μέτρα, συμπεριλαμβανομένων του χώρου εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων, των χώρων τουαλέτας, υποδοχής, ταμειακών συναλλαγών, αναμονής κοινού, καθώς και του αποθηκευτικού χώρου.

19.6.4 Δήλωση διπλωματούχου μηχανικού ή τεχνολόγου μηχανικού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία βεβαιώνεται ότι:

α. ο χώρος του καταστήματος που αποτυπώνεται στο σχέδιο κάτοψης είναι νόμιμος χώρος κύριας χρήσης και πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στις κείμενες διατάξεις για τη λειτουργία Καταστήματος διεξαγωγής Παιγνίων,

β. το καθαρό εμβαδόν των χώρων τοποθέτησης των Παιγνιομηχανημάτων του καταστήματος είναι αυτό που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις και τον Κανονισμό,

γ. τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία,

δ. η απόσταση από την κύρια είσοδο σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οικοτροφείων, είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις παρ.5.10 και 5.11 (αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ακριβής απόσταση σε μέτρα), και

ε. η απόσταση από τα ήδη λειτουργούντα καζίνο είναι μεγαλύτερη των πέντε (5) χιλιομέτρων, υπολογιζόμενη σε ευθεία γραμμή.

19.6.5. Για το άτομο που ορίζεται ως Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης:

α. Αντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) των κατωτέρω:

αα. Του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

ββ. Τίτλου σπουδών, τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο.

γγ. Πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 που εκδίδεται σύμφωνα με το π.δ. 60/2010 (Α΄ 98), στην περίπτωση που δεν διαθέτει τίτλους σπουδών από ελληνικό σχολείο.

δδ. Βεβαίωση εγγραφής νόμιμης διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135) για πολίτες Ε.Ε.

β. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που προορίζεται για Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία δηλώνει ότι:

αα. Έχει λάβει γνώση των διατάξεων του Κανονισμού και της υποχρέωσής του να λειτουργεί το Κατάστημα σύμφωνα με αυτές.

ββ. Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει υποχρέωση στράτευσης ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

γγ. Δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς επίσης και έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.

δδ. Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για έγκλημα που προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί παιγνίων. 19.6.6. Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.

19.7. Για τη χορήγηση Πιστοποίησης Καταστήματος τύπου Ε’, η σχετική αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο της έγκρισης νηολόγησης, σχέδιο κάτοψης του χώρου εγκατάστασης των VLTs και τα δικαιολογητικά των άρθρων 19.6.1, 19.6.5 και 19.6.6, ανωτέρω.

19.8. Για τη χορήγηση Πιστοποίησης Καταστήματος τύπου ΣΤ’, η σχετική αίτηση συνοδεύεται από:

α. Δήλωση της παρ. 19.6.1, ανωτέρω.

β. Βεβαίωση της ΟΠΑΠ Α.Ε. περί της νόμιμης λειτουργίας του πρακτορείου.

γ. Σχέδιο διπλωματούχου μηχανικού ή τεχνολόγου μηχανικού της κάτοψης του πρακτορείου με απεικόνιση του χώρου εγκατάστασης των VLTs.

δ.Τα δικαιολογητικά των παρ. 19.6.4 περ. α’έως και γ’, 19.6.5 και 19.6.6, ανωτέρω.

ε. Κάθε άλλο στοιχείο που ζητείται από την Ε.Ε.Ε.Π. προκειμένου να διαπιστωθεί η νόμιμη λειτουργία του προς Πιστοποίηση χώρου.

19.9. Η χορηγούμενη από την Ε.Ε.Ε.Π. Πιστοποίηση Καταστήματος ισχύει για αόριστο χρόνο υπό την προϋπόθεση καταβολής του ετήσιου τέλους διατήρησης της εγγραφής στο Μητρώο.

19.10. Πριν την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του Καταστήματος ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία της παρ. 19.3, πιστοποιητικό πυρασφάλειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και υπεύθυνη δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία δηλώνει ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του Καταστήματος πληροί όλες τις απαιτήσεις, βάσει των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία, για την ασφαλή λειτουργία των Παιγνιομηχανημάτων που θα λειτουργήσουν σε αυτό. Στην περίπτωση που κατά την έναρξη εμπορικής λειτουργίας δεν έχει εκδοθεί ακόμη το πιστοποιητικό πυρασφάλειας, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποβάλλει αντίγραφο της αίτησης χορήγησης πιστοποιητικού πυρασφάλειας που υποβλήθηκε στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία. Το πιστοποιητικό πυρασφάλειας υποβάλλεται στην Ε.Ε.Ε.Π. αμελλητί με την έκδοσή του και σε κάθε περίπτωση εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία Πιστοποίησης του Καταστήματος, άλλως η Πιστοποίηση ανακαλείται αυτοδίκαια.

19.11. Οποιαδήποτε μεταβολή σχετίζεται με την Πιστοποίηση του Καταστήματος, Γνωστοποιείται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης στην Ε.Ε.Ε.Π.

Άρθρο 20

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

20.1. Για την Πιστοποίηση Καταστήματος καταβάλλονται:

20.1.1. Παράβολο ύψους εβδομήντα (70) ευρώ με την υποβολή της αίτησης.

20.1.2. Εφάπαξ τέλος Πιστοποίησης Καταστήματος, ύψους εβδομήντα (70) ευρώ.

20.1.3. Ετήσιο τέλος διατήρησης της εγγραφής στο Μητρώο που ισούται με εκατόν είκοσι (120) ευρώ ανά Παιγνιομηχάνημα. Το ετήσιο τέλος προκαταβάλλεται για το πρώτο έτος λειτουργίας του Καταστήματος και ακολούθως για κάθε επόμενο έτος λειτουργίας, καθώς και κάθε φορά που λαμβάνει χώρα αύξηση του αριθμού των Παιγνιομηχανημάτων, ανεξαρτήτως του χρόνου που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του έτους.

Άρθρο 21

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ

21.1Τα προβλεπόμενα παράβολα και τέλη αποτελούν πόρους της Ε.Ε.Ε.Π. και καταβάλλονται σε ορισμένο από την Αρχή τραπεζικό λογαριασμό. Κάθε σχετική κατάθεση συνιστά είσπραξη του αντίστοιχου παραβόλου ή τέλους και το αντίστοιχο καταθετήριο έγγραφο αποτελεί παραστατικό είσπραξης, στο οποίο ρητά αναφέρεται ως αιτιολογία ο κωδικός αυτής και το είδος του παράβολου ή τέλους.

21.2 Μη εμπρόθεσμη καταβολή του ετήσιου τέλους επιφέρει αυτοδίκαια την άρση της Πιστοποίησης. 21.3 Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. ρυθμίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής των προβλεπόμενων τελών και παραβόλων καθώς και ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Άρθρο 22

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΟΥ

22.1. Για κάθε Παίγνιο, εκδίδεται και κυκλοφορεί σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, ο Οδηγός Παιγνίου.

22.2. Σε κάθε Οδηγό Παιγνίου αναγράφονται υποχρεωτικά:

22.2.1. Η Εμπορική ονομασία του Παιγνίου.

22.2.2. Κάθε ζήτημα σε σχέση με τη συμμετοχή των Παικτών και, ιδίως, την κατώτατη ηλικία των ατόμων στα οποία επιτρέπεται η συμμετοχή στα Παίγνια με Παιγνιομηχανήματα.

22.2.3. Οι τρόποι με τους οποίους διεξάγεται το Παίγνιο, σύμβολα, αριθμοί και οποιεσδήποτε άλλες απεικονίσεις χρησιμοποιούνται, πληροφορίες για τα χορηγούμενα κέρδη, όπως ενδεικτικά το μέγιστο αποδιδόμενο κέρδος, τους κερδοφόρους συνδυασμούς συμβόλων, αριθμών και άλλων απεικονίσεων, με την επίτευξη των οποίων ο Παίκτης αποκομίζει συγκεκριμένο κέρδος ή δωρεάν παιχνίδια.

22.2.4. Πληροφορίες για τα χορηγούμενα κέρδη, όπως ενδεικτικά το μέγιστο χρηματικό ποσό κέρδους, τους συνδυασμούς των συμβόλων, των αριθμών και άλλων απεικονίσεων, με την επίτευξη των οποίων ο Παίκτης αποκομίζει συγκεκριμένο κέρδος ή δωρεάν παιχνίδια. 22.2.5. Πληροφορίες για την ισχύουσα φορολογία επί των κερδών.

22.2.6. Η επωνυμία και η διεύθυνση του Φορέα Εκμετάλλευσης που διεξάγει το Παίγνιο, καθώς επίσης και ο ιστότοπός του.

22.2.7. Ο τηλεφωνικός αριθμός, χωρίς χρέωση, για την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών υποστήριξης, καθώς επίσης και για την υποβολή καταγγελιών.

22.2.8. Η πληροφορία ότι ο Φορέας Εκμετάλλευσης και τα Παίγνια με Παιγνιομηχανήματα, πιστοποιούνται, εποπτεύονται και ελέγχονται από την Ε.Ε.Ε.Π., καθώς επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας με την Αρχή.

22.2.9. Η πληροφορία ότι ο Κανονισμός βρίσκεται αναρτημένος στον ιστότοπο του Φορέα Εκμετάλλευσης και στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π.

22.3. Οι Οδηγοί Παιγνίων διατίθενται σε εμφανές σημείο των Πιστοποιημένων Καταστημάτων και είναι προσιτοί με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο.

22.4. Σε περίπτωση που κάποιες πληροφορίες ή στοιχεία για τα προσφερόμενα Παίγνια δεν έχουν συμπεριληφθεί στους Οδηγούς Παιγνίων ή αυτοί περιέχουν λάθη, ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να γνωστοποιεί αμελλητί στο κοινό τα ορθά και πλήρη στοιχεία.

22.5. Κάθε αλλαγή των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Παιγνίου πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα και με σαφήνεια στους Παίκτες από τον Φορέα Εκμετάλλευσης.

Άρθρο 23

ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΟΥΣ

23.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται το Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout) των Παιγνίων, σύμφωνα με την Πιστοποίησή τους και τα προβλεπόμενα στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

23.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι το Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους που επιλέγεται κάθε φορά από τις σχετικές ρυθμίσεις του Παιγνίου, εφαρμόζεται σε όλα τα Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα στα οποία προσφέρεται το Παίγνιο, εντός του ίδιου Καταστήματος.

Άρθρο 24

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

24.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης εγκαθιστά Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ), μέσω του οποίου πραγματοποιείται, σε κεντρικό επίπεδο, η οργάνωση, λειτουργία, διεξαγωγή, παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διαχείριση των Παιγνίων.

24.2. Η Διεξαγωγή των Παιγνίων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω πληροφορικών συστημάτων και υποσυστημάτων συνδεδεμένων με το Π.Σ.Ε.Ε.

24.3. H σύνδεση με το Π.Σ.Ε.Ε. πραγματοποιείται μέσω του Ενδιάμεσου Συστήματος Ελέγχου του άρθρου 27. Ο χρόνος παρακολούθησης και ελέγχου καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στιςΤεχνικές Προδιαγραφές. 24.4.Το ΚΠΣ εκτελεί τις λειτουργίες που περιγράφονται αναλυτικά στιςΤεχνικές Προδιαγραφές, διαθέτει λογική και φυσική ασφάλεια και ελέγχει, ανά πάσα στιγμή, τη λειτουργία όλων των μερών και υποσυστημάτων του, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως:

24.4.1. Ο έλεγχος πρόσβασης στα προγράμματα του λογισμικού του, στα αποθηκευμένα στοιχεία, στα αρχεία και δεδομένα του και σε όλες τις λειτουργικότητες του. 24.4.2. Η υψηλή διαθεσιμότητα λειτουργίας του.

24.4.3. Η ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστότητα των αποθηκευμένων στοιχείων και δεδομένων. 24.4.4. Η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας, απόπειρας παραβίασης ή προσπάθειας αλλοίωσης σε οποιαδήποτε από τα μέρη του Συστήματος και των ΕΣΠ.

24.4.5. Η εφαρμογή αυτοματοποιημένων διαδικασιών, επαλήθευσης της ακεραιότητας του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο σε κάθε υποσύστημα, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού των Παιγνίων που είναι εγκατεστημένα σε κάθε Παιγνιομηχάνημα.

24.4.6. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας του Δικτύου Επικοινωνιών, μέσω πρωτοκόλλων που παρέχουν αξιόπιστες και ασφαλείς επικοινωνίες με τα Παιγνιομηχανήματα.

24.4.7. Η διάγνωση και ο εντοπισμός προβλημάτων υλισμικού και λογισμικού.

24.4.8. Η συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας των μερών του ΕΣΠ καθώς και συνδέσεις και αποσυνδέσεις κάθε μέρους των ΕΣΠ.

24.4.9. Οι συνδέσεις και αποσυνδέσεις κάθε μέρους εξοπλισμού, καθώς και βλάβες και εργασίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης σε κάθε ένα από τα μέρη του Συστήματος και του ΕΣΠ. 24.4.10. Ο έλεγχος έκδοσης μίας μόνο Ατομικής Κάρτας ανά Παίκτη και η διασφάλιση της μη συμμετοχής σε οποιοδήποτε Παίγνιο χωρίς τη χρήση της. 24.4.11. Η δυνατότητα εφαρμογής και διαχείρισης πολλαπλών διασυνδεδεμένων λειτουργιών Jackpot, προοδευτικών ή συστήματος, στα Παιγνιομηχανήματα και τα Παίγνια σε ένα ή περισσότερα Πιστοποιημένα Καταστήματα. 24.4.12. Η δυνατότητα τερματισμού και επαναφοράς της λειτουργίας όλων των μερών των ΕΣΠ, καθώς επίσης και η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ενός ή περισσοτέρων Παιγνίων στο ΚΠΣ ή στα Παιγνιομηχανήματα. 24.5Το ΚΠΣ διαχειρίζεται στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, των κάτωθι:

24.5.1 Παίγνια ανά Κατάστημα και ανά Παιγνιομηχάνημα.

24.5.2 Παικτική Συνεδρία, αναλυτικά και συγκεντρωτικά, καθώς και τα τυχόν κέρδη που προκύπτουν από αυτήν.

24.5.3. Καταθέσεις, αναλήψεις, τα σχετικά δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου επί των κερδών, τα κέρδη που αποδόθηκαν σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση και τους φόρους επί των κερδών των Παικτών, συγκεντρωτικά και αναλυτικά, ανά γεγονός και Παικτική Συνεδρία.

24.5.4. Στοιχεία διοργάνωσης, διεξαγωγής, λειτουργίας και διαχείρισης των Παιγνίων, Παιγνιομηχανημάτων και Καταστημάτων (όπως ενδεικτικά, στοιχείων εμπορικών, στατιστικών, ασφαλείας), σε αναλυτικό και συγκεντρωτικό επίπεδο, κατά περίπτωση.

24.5.5. Οικονομικά στοιχεία Παιγνίων, Παιγνιομηχανημάτων και Καταστημάτων, ανά μονάδα καθώς και στο σύνολο, σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση από κάθε Παιγνιομηχάνημα (με εμφάνιση των υποσυνόλων ανά παιχνίδι).

24.5.6 Στοιχεία εφαρμογής των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, παρακολούθηση και έλεγχος των ορίων που θέτει ο Παίκτης στην Παικτική του Δραστηριότητα. 24.5.7. Στοιχεία και πληροφορίες αποκλεισμού Παικτών.

24.6. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες τηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών, σε επεξεργάσιμη μορφή.

24.7. Η διασφάλιση διαρκούς πρόσβασης, στο ΚΠΣ από το Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ), είναι αποκλειστική ευθύνη του Φορέα Εκμετάλλευσης.

24.8. Η φυσική έδρα των Συστημάτων Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων πρέπει να βρίσκεται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν που είναι εγκατεστημένο το ΚΠΣ.

24.9. Το ΚΠΣ διαθέτει πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, τα οποία έχουν εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης. Εάν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές άλλων χωρών ή ο οργανισμός πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι διαπιστευμένος στο πεδίο τεχνικών προδιαγραφών άλλων χωρών, τότε το ΚΠΣ αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.14.

24.10. Προγραμματισμένη ή έκτακτη αναβάθμιση καθώς και αλλαγές, τόσο στον εξοπλισμό όσο και στο λογισμικό του ΚΠΣ, γνωστοποιούνται άμεσα στην Ε.Ε.Ε.Π. σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό Παιγνίων περί Διαχείρισης Αλλαγών στα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΚΠΣ).

24.11. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση να παρέχει στην Ε.Ε.Ε.Π. απομακρυσμένη ή/και επιτόπια πρόσβαση στο ΚΠΣ και τα επιμέρους (υπο)συστήματά του, καθώς και στα δεδομένα και τις πληροφορίες που τηρούνται σε αυτά, κατά τον τρόπο και στον χρόνο που η Αρχή ορίζει.

24.12 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης αναλαμβάνει κάθε κόστος που απαιτείται για τη διασύνδεση του ΚΠΣ με το Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου του άρθρου 27 και την καλή λειτουργία της διασύνδεσης αυτής.

Άρθρο 25

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

25.1. Η διεξαγωγή κάθε Παιγνίου μέσω Παιγνιομηχανημάτων προϋποθέτει την εγκατάσταση από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ενός ή περισσοτέρων Εξυπηρετητών Συστήματος Παιγνίων (ΕΣΠ). Κάθε ΕΣΠ, περιλαμβάνει τουλάχιστον:

25.1.1. Παιγνιομηχανήματα.

25.1.2. Δίκτυο Επικοινωνιών για την επικοινωνία των Παιγνιομηχανημάτων με το ΚΠΣ μέσω του ΕΣΠ σε πραγματικό χρόνο.

25.1.3. Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων.

25.1.4. Σύστημα Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων.

25.1.5. Σύστημα Διαχείρισης Παικτών.

25.2. Κάθε ΕΣΠ διασφαλίζει τουλάχιστον τις ακόλουθες βασικές, λειτουργικές και επιχειρησιακές δυνατότητες: 25.2.1. Την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ όλων των μερών του συστήματος (Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων, Σύστημα Διαχείρισης Παικτών, Δίκτυο Επικοινωνιών, Παιγνιομηχανήματα, κ.λπ.) και την υψηλή διαθεσιμότητα λειτουργίας τους. Όλα τα μέρη του ΕΣΠ συγχρονίζονται από μια πηγή, η οποία για τον χρονισμό της χρησιμοποιεί την παγκόσμια ώρα (UTC).

25.2.2. Τη σωστή λειτουργία των Πιστοποιημένων Παιγνίων.

25.2.3. Την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της ασφάλειας και της ακεραιότητας του συνόλου των συνιστωσών του ΕΣΠ και την επισήμανση οποιασδήποτε παραβίασης ασφάλειας (όπως μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα θύρας Παιγνιομηχανήματος ή κερματοδέκτη, αλλοίωση μετρητή κ.λπ.) σε επίπεδο Παιγνιομηχανήματος, Δικτύου Επικοινωνίας κ.λπ.

25.2.4. Τον έλεγχο της πρόσβασης στα διάφορα προγράμματα του λογισμικού του, στα αποθηκευμένα στοιχεία, στα αρχεία του και, γενικότερα, σε όλες τις λειτουργικότητές του.

25.2.5. Την ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστότητα των αποθηκευμένων στα αρχεία του στοιχείων. 25.2.6. Την ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστότητα όλων των στοιχείων που ανταλλάσσονται (αποστολή και λήψη δεδομένων) με το ΚΠΣ.

25.2.7.Τη δυνατότητα εφαρμογής και διαχείρισης πολλαπλών διασυνδεδεμένων Jackpot όλων ή ορισμένων Παιγνιομηχανημάτων και Παιγνίων, στο ίδιο ή σε περισσότερα Καταστήματα.

25.2.8. Τη δυνατότητα ταυτοποίησης Παιγνιομηχανημάτων και του λογισμικού τους και των εγκατεστημένων Παιγνίων, με τη χρήση τεχνικών ψηφιακής υπογραφής (seed and signature).

25.3. Εφόσον ο ΕΣΠ υποστηρίζει λειτουργία επικύρωσης εκτυπωμένων από το Παιγνιομηχάνημα ειδικών αποδείξεων, που χρησιμοποιούνται για την εξαργύρωση πιστωτικών μονάδων, πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών. Ειδικότερα, το σύστημα επικύρωσης ειδικών αποδείξεων, πρέπει: 25.3.1. Να διαθέτει αλγόριθμο δημιουργίας αριθμών ή φύτρων επικύρωσης για τις εξαργυρώσιμες ειδικές αποδείξεις.

25.3.2. Να αποθηκεύει σε μία βάση δεδομένων όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις ειδικές αποδείξεις (αριθμό επικύρωσης, ημερομηνία και ώρα έκδοσης, χρηματική αξία, κατάσταση της ειδικής απόδειξης, ημερομηνία και ώρα λήξης της, ταυτότητα πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος, από το οποίο έχει προέλθει κ.λπ.), που αντλούνται από το σύστημα βάσει του χρησιμοποιούμενου ασφαλούς πρωτοκόλλου επικοινωνίας.

25.3.3. Να διασφαλίζει την ορθή εξαργύρωση της ειδικής απόδειξης, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας.

25.4. Για κάθε εγκατάσταση ΕΣΠ του Φορέα Εκμετάλλευσης ενημερώνεται η Ε.Ε.Ε.Π. για το ακριβές χρονοδιάγραμμα και τις τεχνικές προδιαγραφές υλοποίησης. Οι τεχνικές προδιαγραφές παρέχουν στην Ε.Ε.Ε.Π. πλήρη εικόνα του τρόπου λειτουργίας όλων των μερών του ΕΣΠ, σε επίπεδο λογισμικού, υλισμικού και λοιπού εξοπλισμού, τις τεχνικές με τις οποίες εξασφαλίζεται η σύνδεση με τα Παιγνιομηχανήματα, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη και ασφαλής λειτουργία του ΕΣΠ και η πρόσβαση σε αυτό. 25.5. Το σύνολο των παραμέτρων του ΕΣΠ, οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας και διεξαγωγής των Παιγνίων στα Παιγνιομηχανήματα, το αντίστοιχο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους (payout) ανά Παίγνιο, την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας και πρόσβασης στα Παιγνιομηχανήματα, καθώς επίσης και τη συνολική λειτουργία του ΕΣΠ, αποστέλλεται στην Ε.Ε.Ε.Π., προκειμένου να ελέγχει την εφαρμογή του νόμου και του Κανονισμού. 25.6. Η λειτουργία κάθε ΕΣΠ ανταποκρίνεται απολύτως στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων και να καλύπτει άμεσα και αποτελεσματικά την ανάγκη ανταλλαγής όλων των απαιτούμενων πληροφοριών μεταξύ του ΕΣΠ, των Καταστημάτων, καθώς επίσης και των Παιγνιομηχανημάτων. Η Ε.Ε.Ε.Π. πρέπει, ανά πάσα στιγμή, να μπορεί να διαπιστώνει την άρτια λειτουργία όλων των μερών του συνόλου των ΕΣΠ. Η παρακολούθηση της λειτουργίας κάθε ΕΣΠ γίνεται μέσα από ειδικά διαμορφωμένες οθόνες και κατάλληλα σχεδιασμένες αναφορές, ώστε να εντοπίζεται άμεσα κάθε αλλαγή στη συνήθη λειτουργία του ΕΣΠ, δυσλειτουργίες και έκτακτες καταστάσεις. 25.7. Προγραμματισμένη ή έκτακτη αναβάθμιση καθώς και αλλαγές, τόσο στον εξοπλισμό όσο και στο λογισμικό του ΕΣΠ, γνωστοποιούνται άμεσα στην Ε.Ε.Ε.Π. σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό Παιγνίων περί Διαχείρισης Αλλαγών στα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΚΠΣ).

25.8. Η φυσική έδρα των Συστημάτων Ανάκτησης

Δεδομένων και Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας βρίσκεται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν που είναι εγκαταστημένος ο ΕΣΠ.

Άρθρο 26

ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

26.1. Το Δίκτυο Επικοινωνιών συνδέει το ΚΠΣ, μέσω των ΕΣΠ, με όλα τα Παιγνιομηχανήματα ενός Καταστήματος. Κάθε Δίκτυο Επικοινωνιών παρέχει πλήρη ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζεται:

26.1.1. Η αξιόπιστη, ακριβής και πιστή μετάδοση, μεταξύ των ΕΣΠ και των Παιγνιομηχανημάτων, όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ομαλή λειτουργία των Παιγνίων. 26.1.2. Η υψηλή διαθεσιμότητα λειτουργίας του συνολικού συστήματος.

26.1.3. Η προστασία του απορρήτου και των δεδομένων που μεταδίδονται.

26.1.4. Η αυθεντικότητα του αποστολέα και του παραλήπτη. Δεν πρέπει να είναι δυνατή καμία επικοινωνία μεταξύ ενός ΕΣΠ και των Παιγνιομηχανημάτων οποιουδήποτε μη σχετιζόμενου και μη εξουσιοδοτημένου ηλεκτρονικού υπολογιστή.

26.2. Γενικότερα για την ομαλή, φερέγγυα, αξιόπιστη και ασφαλή διεξαγωγή των Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων πρέπει:

26.2.1. Να διασφαλίζεται η ακριβής και πιστή μετάδοση, μέσω του Δικτύου Επικοινωνιών, των πάσης φύσεως δεδομένων (π.χ. οικονομικών, εμπορικών, ασφάλειας, κ.λπ.), καθώς επίσης και η μη παραποίηση ή αλλοίωση αυτών. 26.2.2. Όλες οι συνιστώσες και ο αναγκαίος εξοπλισμός του Δικτύου Επικοινωνιών να ικανοποιούν τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική που εφαρμόζεται για Παίγνια και Παιγνιομηχανήματα. 26.2.3. Να διασφαλίζεται η συνέχιση της σύνδεσης, περιλαμβάνοντας ακόμη και τη χρήση του Συστήματος Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Επαναφοράς Δεδομένων.

26.2.4. Το δίκτυο υπολογιστών του Συστήματος Διαχείρισης Παιγνίων να διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά συμβατά με τη σημερινή τεχνολογία ευρυζωνικότητας και να επιτρέπει την επικοινωνία ανάμεσα στις υπάρχουσες διασυνδέσεις μέσω δικτύωνVPN (Virtual Private Networks).

26.2.5. Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που αφορούν στις επικοινωνίες μεταξύ όλων των μερών του συστήματος να εγγυώνται την εμπιστευτικότητα των διαλόγων με τη χρήση κρυπτογραφικών αλγόριθμων, με εξαίρεση τα μέρη που βρίσκονται τοποθετημένα στο ίδιο κέντρο δεδομένων (για παράδειγμα εξυπηρετητές στην ίδια ή σε διπλανές βάσεις ή στο ίδιο ή σε διπλανά ικριώματα).

26.3 Το Δίκτυο Επικοινωνιών λειτουργεί με τρόπο που δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση των συστημάτων διεξαγωγής με τα οποία διαλειτουργεί, με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Άρθρο 27

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (Π.Σ.Ε.Ε.)-

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

27.1 Για τη διασύνδεση των πληροφορικών συστημάτων και υποσυστημάτων διεξαγωγής των Παιγνίων με το Π.Σ.Ε.Ε., ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να υλοποιήσει το Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου.

27.2Το Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου αποτελείται από τα παρακάτω (υπο)συστήματα:

27.2.1. Σύστημα Συλλογής Δεδομένων (Data Capture), το οποίο επιτελεί τις λειτουργίες εξαγωγής, συλλογής και μετασχηματισμού των δεδομένων του ΚΠΣ.

27.2.2. Σύστημα Ασφάλειας Δεδομένων (Data Sealing), το οποίο, επιτελεί τις λειτουργίες δημιουργίας πακέτων δεδομένων (batching), χρονοσήμανσης (timestamp), κρυπτογράφησης (encryption) και μεταφοράς (transfer) των δεδομένων.

27.2.3. Διάταξη Ασφαλούς Αποθήκευσης (Safe), η οποία επιτελεί τη λειτουργία της οριστικής αποθήκευσης των δεδομένων και της πρόσβασης της Ε.Ε.Ε.Π. στα δομημένα σύνολα δεδομένων (Data Models), κατά τον τρόπο και στον χρόνο που η Αρχή ορίζει.

27.3.Το Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου διασφαλίζει την ακεραιότητα, αυθεντικότητα και συνεχή διαθεσιμότητα των δεδομένων που συλλέγονται.

27.4. Τα δεδομένα που συλλέγονται και αποθηκεύονται στη Διάταξη Ασφαλούς Αποθήκευσης (Safe), πρέπει να ακολουθούν τα μοντέλα δεδομένων και τις καθορισμένες πρότυπες αναφορές που έχουν οριστεί από την Αρχή, σύμφωνα με τον Κανονισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

27.5. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διοχετεύει στο Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου τα στοιχεία της Παικτικής Δραστηριότητας και των συναλλαγών που αφορούν στη Διεξαγωγή των Παιγνίων και πραγματοποιούνται μεταξύ Παίκτη, Φορέα Εκμετάλλευσης και Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών.

27.6 Το Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου, φιλοξενείται σε υποδομή (Data Center) εντός της ελληνικής επικράτειας, η οποία διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά λειτουργίας, ως προς τη διαθεσιμότητα παροχής υπηρεσιών, την ασφάλεια και ανοχή έναντι καταστροφικών ενεργειών και την επιχειρησιακή συνέχεια.Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της υποδομής φιλοξενίας περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

27.7 Ο εναλλακτικός χώρος αποθήκευσης της κύριας Διάταξης Ασφαλούς Αποθήκευσης (Safe), φιλοξενείται σε υποδομή (Data Center), εντός της ελληνικής επικράτειας, σε απόσταση τουλάχιστον είκοσι (20) χιλιομέτρων από το Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου και συγχρονίζεται με αυτό το αργότερο κάθε τριάντα (30) λεπτά, με ασφαλή σύνδεση αφιερωμένη αποκλειστικά στο σκοπό αυτόν. 27.8.Το Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό και τιςΤεχνικές Προδιαγραφές. 27.9. Προγραμματισμένη ή έκτακτη αναβάθμιση καθώς και αλλαγές, τόσο στον εξοπλισμό όσο και στο λογισμικό του Ενδιάμεσου Συστήματος Ελέγχου, γνωστοποιούνται άμεσα στην Ε.Ε.Ε.Π. σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό Παιγνίων περί Διαχείρισης Αλλαγών στα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΚΠΣ). 27.10. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης παρέχει απομακρυσμένη ή/και επιτόπια πρόσβαση της Ε.Ε.Ε.Π. στο Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου, καθώς και στα δεδομένα και τις πληροφορίες που τηρούνται σε αυτό.

27.11. Οι απαιτήσεις για την εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία του Ενδιάμεσου Συστήματος Ελέγχου περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 27.12. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης αναλαμβάνει το σύνολο του κόστους εγκατάστασης και καλής λειτουργίας του Ενδιάμεσου Συστήματος Ελέγχου.

Άρθρο 28

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

28.1 Οι τιμές που παράγονται από τη ΓεννήτριαΤυχαίων Αριθμών και απεικονίζονται με κάποια συγκεκριμένη μορφή (π.χ. φύλλο τράπουλας, μπάλα

κ.λπ.) χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με τους κανόνες του Παιγνίου.

28.2. Η Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών διαθέτει, σε ισχύ, πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, η οποία έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης. Εάν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έχει εκδοθεί σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές άλλων χωρών ή ο οργανισμός πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι διαπιστευμένος στο πεδίο τεχνικών προδιαγραφών άλλων χωρών, τότε η ΓεννήτριαΤυχαίων Αριθμών αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.14.

Άρθρο 29

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ JACKPOT

29.1. Η λειτουργία Jackpot, διακρίνεται:

29.1.1. Ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησής της, σε Jackpot Παιγνίων (Game activated Jackpot) και Jackpot Συστήματος (System / mystery activated Jackpot).

29.1.2. Ανάλογα με τον τόπο διεξαγωγής της, σε Jackpot Καταστήματος (Venue Jackpot) και Jackpot Ευρείας Περιοχής (Multi Venue Jackpot).

29.1.3. Ανάλογα με τον τρόπο σχηματισμού του διατιθέμενου χρηματικού ποσού, σε σταθερό Jackpot ή προοδευτικά δημιουργούμενο Jackpot (progressive Jackpot).

29.2. Η διεξαγωγή Jackpot Καταστήματος επιτρέπεται μετά από έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., ενώ η διεξαγωγή Jackpot Ευρείας Περιοχής με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από σχετική εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π.

29.3.Το Jackpot Παιγνίων, εφόσον εφαρμόζεται, αποδίδεται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Παιγνίων στον Παίκτη, που πετυχαίνει πρώτος, σε ένα από τα Παίγνια που συμμετέχουν στο Jackpot, το ανώτατο βραβείο (top prize) του πίνακα απόδοσης κερδών του συγκεκριμένου Παιγνίου. Στην περίπτωση αυτή ο Παίκτης κερδίζει τόσο το ανώτατο βραβείο του Παιγνίου, όσο και το χρηματικό ποσό του Jackpot.Τα Παίγνια που συμμετέχουν σε αυτήν την κατηγορία Jackpot πρέπει να έχουν το ίδιο μαθηματικό προφίλ και την ίδια πιθανότητα μέγιστου κέρδους (top prize), που οδηγεί και στην απονομή του Jackpot.

29.4.Το Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο από το Παιγνιομηχάνημα που πέτυχε το ανώτατο βραβείο και στη συνέχεια, αποδίδει σε αυτό το χρηματικό ποσό του Jackpot, ενημερώνοντας ταυτόχρονα όλες τις οθόνες πληροφόρησης Jackpot στο Κατάστημα ή τα Καταστήματα που συμμετέχουν. Σε περίπτωση που περισσότερα του ενός Παιγνιομηχανήματα επιτύχουν το ανώτατο βραβείο Παιγνίου και, ως εκ τούτου, το Jackpot, πριν από την ολοκλήρωση από το Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων της επεξεργασίας των στοιχείων και της απονομής του Jackpot σε ένα Παιγνιομηχάνημα, το χρηματικό αυτό ποσό διαμοιράζεται εξίσου στα Παιγνιομηχανήματα αυτά. Ο χρόνος διαχείρισης απονομής του χρηματικού ποσού και ενημέρωσης των οθονών δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) δευτερολέπτων.

29.5.Το Jackpot Καταστήματος διεξάγεται με βάση κανόνες και διαδικασίες που αποτυπώνονται στους όρους διεξαγωγής του και απονέμεται στους Παίκτες, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην απόφαση έγκρισής του.

29.6. Το μέγιστο Jackpot Καταστήματος δεν δύναται να υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

29.7. Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή Jackpot, τα οποία δεν ελέγχονται από το ΚΠΣ του Φορέα Εκμετάλλευσης και δεν συνδέονται με το ΕΣΠ του Φορέα Εκμετάλλευσης. 29.8. Τα κριτήρια για την κατανομή των χρηματικών ποσών, που προορίζονται για κάθε Jackpot Συστήματος, ορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων.

Άρθρο 30

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ JACKPOT

30.1. Οποιαδήποτε λειτουργία Jackpot, πρέπει να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς επίσης και κατά περίπτωση, τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού. 30.2. Για κάθε Παίγνιο που διεξάγεται μέσω Παιγνιομηχανημάτων και συμμετέχει σε Jackpot, πιστοποιούνται αναλυτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

30.2.1. Αρίθμηση Jackpot πολλαπλών επιπέδων.

30.2.2. Λεπτομέρειες, για τον σχεδιασμό του Jackpot ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησής του.

30.2.3. Όροι σχετικά με την επίτευξη νίκης σε κάθε Jackpot.

30.2.4. Χρηματικό ποσό επανεκκίνησης επόμενου Jackpot.

30.2.5. Μέγιστο χρηματικό ποσό Jackpot.

30.2.6. Ποσοστό συμμετοχής στην προοδευτική αύξηση του χρηματικού ποσού Jackpot.

30.2.7. Τρόπος διαχείρισης των χρηματικών ποσών που συγκεντρώνονται μετά την συμπλήρωση του μέγιστου χρηματικού ποσού του Jackpot, ώστε να διοχετευτούν σε δεξαμενές συγκέντρωσης χρηματικών ποσών Jackpot (Jackpot pools).

30.2.8. Αναμενόμενα επίπεδα τιμών ενεργοποίησης / προώθησης.

30.2.9. Δευτερεύοντα ποσοστά που διοχετεύονται σε δεξαμενές συγκέντρωσης χρηματικών ποσών Jackpot (Jackpot pools). 30.2.10. Μέθοδοι εκκαθάρισης.

30.3. Η λειτουργία Jackpot Καταστήματος και η λειτουργία Jackpot Ευρείας Περιοχής πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:

30.3.1.Το χρηματικό ποσό του Jackpot μπορεί να είναι είτε ένα σταθερό χρηματικό ποσό είτε να αυξάνεται προοδευτικά, ανάλογα με τα χρηματικά ποσά που παίζονται και προσφέρεται σε περισσότερα από ένα Παιγνιομηχανήματα του ίδιου ή περισσότερων Καταστημάτων. Επιτρέπεται η ταυτόχρονη λειτουργία Jackpot πολλαπλών επιπέδων κερδών.

30.3.2. Κάθε Παιγνιομηχάνημα που συμμετέχει σε Jackpot πρέπει να προσδιορίζεται με μοναδικό τρόπο από τον Φορέα Εκμετάλλευσης. Η πληροφορία αυτή είναι άμεσα προσβάσιμη σε οποιοδήποτε έλεγχο από την Ε.Ε.Ε.Π.

30.3.3. Ο προοδευτικός μετρητής της λειτουργίας Jackpot πρέπει να εμφανίζει το συνολικό χρηματικό ποσό εντός τριάντα (30) δευτερολέπτων από τη στιγμή ανανέωσης του χρηματικού ποσού στο ΚΠΣ ή τον ΕΣΠ. Σε περίπτωση που υπάρχει συγκεκριμένος ρυθμός ανανέωσης του προοδευτικού μετρητή, πρέπει να εμφανίζει το συνολικό χρηματικό ποσό μόλις λαμβάνει ενημέρωση από το ΚΠΣ ή τον ΕΣΠ.

30.3.4. Η μέθοδος, με την οποία οι τιμές των παραμέτρων της λειτουργίας Jackpot δημιουργούνται ή τροποποιούνται, πρέπει να είναι ασφαλής. Το Jackpot παρακολουθείται και ελέγχεται από το ΚΠΣ, αλλά μπορεί να ελέγχεται από κάθε κατάλληλο σύστημα που συνδέεται με το ΚΠΣ, είναι πιστοποιημένο για αυτόν το σκοπό και το οποίο μεταξύ άλλων:

α. Ελέγχει όλες τις επικοινωνίες.

β. Υπολογίζει τις τιμές των προοδευτικών κερδών.

γ. Εμφανίζει κατάλληλα τις τιμές αυτών των κερδών μαζί με τους σχετικούς προοδευτικούς μετρητές. 30.3.5. Κάθε Κατάστημα που συμμετέχει στη λειτουργία Jackpot πρέπει να διαθέτει την ειδική οθόνη πληροφόρησης της παρ. 32.2 του Κανονισμού.

30.3.6. Σε κάθε περίπτωση προοδευτικά δημιουργούμενου Jackpot (progressive Jackpot), το εκάστοτε διαμορφωμένο ύψος (αξία) του Jackpot διατηρείται σε εφεδρεία, προκειμένου να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο προς απόδοση στους Παίκτες.

30.3.7. Μετά από Γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Ε.Π. από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, μπορεί να καταργείται διεξαγόμενο Jackpot προοδευτικής λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, το εκάστοτε χρηματικό ποσό προσαύξησης, πέραν του χρηματικού ποσού εκκίνησης, μεταφέρεται και προστίθεται σε επόμενο ή σε άλλο τρέχον προοδευτικό Jackpot.

30.3.8. Μετά από Γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Ε.Π. από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, μπορεί να μειώνεται το εκάστοτε διαμορφωμένο ύψος (αξία) του Jackpot προοδευτικής λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή η αξία σε μετρητά, κατά την οποία μειώνεται το συνολικό ύψος (αξία) του Jackpot, προστίθεται σε επόμενο ή σε άλλο τρέχον προοδευτικό Jackpot.

30.3.9. Τυχόν μέρος της αξίας του Jackpot που δεν αποδίδεται στον Παίκτη λόγω υπέρβασης του μέγιστου ορίου του Jackpot σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 29.6, μεταφέρεται και προστίθεται στο αμέσως επόμενο ή σε άλλο τρέχον προοδευτικό Jackpot σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 30.3.7 και 30.3.8.

Άρθρο 31

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ JACKPOT

31.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. αίτηση έγκρισης διεξαγωγής Jackpot, που συνοδεύεται από τα στοιχεία και τις πληροφορίες των άρθρων 29 και 30 του Κανονισμού, καθώς επίσης και πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, η οποία έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης.

31.2. Η διεξαγωγή Jackpot Καταστήματος εγκρίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης σε αυτή. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έγκριση της διεξαγωγής του.

31.3. Η εισήγηση για την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 29.2 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση διεξαγωγής Jackpot Ευρείας Περιοχής, υποβάλλεται από την Ε.Ε.Ε.Π., το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. 31.4. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί, οποτεδήποτε, να απαγορεύει λειτουργία Jackpot, η οποία δεν έχει λάβει έγκριση διεξαγωγής ή διαπιστωθεί ότι διεξάγεται με τρόπο που αντίκειται στους όρους της έγκρισης, στις κείμενες διατάξεις, στον Κανονισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Άρθρο 32

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΤΙΣ ΟΘΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

32.1. Κάθε πληροφορία που εμφανίζεται στην οθόνη των Παιγνιομηχανημάτων πρέπει να αναγράφεται με τέτοιο μέγεθος γραμμάτων και να παραμένει για τόσο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορεί ο Παίκτης άνετα να τη διαβάζει. Οι πληροφορίες που πρέπει να είναι διαθέσιμες, ανά πάσα στιγμή, στον Παίκτη μέσω της οθόνης του Παιγνιομηχανήματος, είναι οι εξής:

32.1.1. Η εμπορική ονομασία του Παιγνίου, στο οποίο συμμετέχει ο Παίκτης.

32.1.2. Το χρηματικό ποσό που κάθε φορά επιλέγει ο Παίκτης για να συμμετάσχει στο Παίγνιο.

32.1.3. Το αποτέλεσμα του τελευταίου Κύκλου Παιγνίου, τη στιγμή που αυτός ολοκληρώθηκε (π.χ. φύλλα τράπουλας, συνδυασμοί από σύμβολα, απεικονίσεις

κ.λπ.), έως ότου ξεκινήσει ο επόμενος Κύκλος ή ο Παίκτης εγκαταλείψει το Παίγνιο ή ζητήσει εξαργύρωση. 32.1.4.Το χρηματικό ποσό κέρδους από τον τελευταίο Κύκλο Παιγνίου, έως ότου ξεκινήσει ο επόμενος Κύκλος ή ο Παίκτης εγκαταλείψει το Παίγνιο ή ζητήσει εξαργύρωση.

32.1.5. Οι επιλογές του Παίκτη που ίσχυσαν κατά τον τελευταίο Κύκλο Παιγνίου, έως ότου ξεκινήσει ο επόμενος Κύκλος ή αλλάξει το χρηματικό ποσό συμμετοχής. 32.1.6. Το διαθέσιμο υπόλοιπο του Παίκτη.

32.2. Σε κάθε Κατάστημα, που διεξάγεται Jackpot Καταστήματος ή συμμετέχει σε Jackpot Ευρείας Περιοχής, πρέπει να υπάρχουν ειδικές οθόνες πληροφόρησης, για την επαρκή ενημέρωση των Παικτών, ανεξάρτητες ή ως μέρος των Παιγνιομηχανημάτων. Οι οθόνες αυτές, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας Jackpot, είναι συνδεδεμένες με τον ΕΣΠ και παρουσιάζουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

32.2.1. Την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

32.2.2. Την ονομασία της λειτουργίας Jackpot.

32.2.3.Το χρηματικό ποσό του Jackpot, το οποίο πρέπει να ενημερώνεται εντός τριάντα (30) δευτερολέπτων από τον υπολογισμό του από το ΕΣΠ.

32.2.4. Το γεγονός της απονομής του Jackpot, όταν αυτό συμβεί, με τρόπο αντιληπτό από τους Παίκτες. Σε κάθε απονομή πρέπει να εμφανίζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Το ακριβές χρηματικό ποσό που απονέμεται.

β. Ο κωδικός του Παιγνιομηχανήματος στο οποίο απονέμεται.

γ. Ο κωδικός του Καταστήματος στο οποίο απονέμεται.

δ. Η ημερομηνία και ώρα της απονομής.

32.3. Η απονομή του Jackpot συνοδεύεται από διακριτό ηχητικό σήμα και η διάρκεια εμφάνισης των στοιχείων της απονομής επί της οθόνης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από τριάντα (30) δευτερόλεπτα.

32.4. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας Jackpot για τεχνικούς ή άλλους λόγους, η οθόνη πρέπει να εμφανίζει σχετικό μήνυμα (π.χ. «Προσωρινή διακοπή Jackpot»), μέχρι την επαναφορά αυτής.

Άρθρο 33

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

33.1. Η Εμπορική Επικοινωνία του Παιγνίου διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων και τις σχετικές υποχρεώσεις του Φορέα Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της Σύμβασης Παραχώρησης.

33.2. Απαγορεύεται η αποστολή υλικού εμπορικής επικοινωνίας σε Αποκλειόμενους Παίκτες. Η απαγόρευση αυτή ξεκινά με την παρέλευση είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη θέση του Παίκτη σε αποκλεισμό.

33.3. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να επιβάλλει την άμεση διακοπή οποιασδήποτε ενέργειας Εμπορικής Επικοινωνίας, η οποία αντίκειται στις κείμενες διατάξεις, στον Κανονισμό και στη Σύμβαση Παραχώρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

Άρθρο 34

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΠΑΙΚΤΗ

34.1. Για τη συμμετοχή σε Παίγνια που διεξάγονται με Παιγνιομηχανήματα απαιτείται η έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη. Για κάθε Παίκτη εκδίδεται μία μόνο Ατομική Κάρτα.

34.2 Η Ατομική Κάρτα Παίκτη εκδίδεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης, σε όλα τα Καταστήματα καθώς και στην έδρα του Φορέα Εκμετάλλευσης.

34.3. Δεν επιτρέπεται η έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη σε άτομα ηλικίας κάτω των είκοσι ενός (21) ετών και στους Αποκλειόμενους.

34.4. Η Ατομική Κάρτα Παίκτη πρέπει:

34.4.1. Να αναγνωρίζεται από το Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα με την εισαγωγή της σε κάθε Παιγνιομηχάνημα.

34.4.2. Να εμπεριέχει αποθηκευμένα μόνον τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώρισή της από το Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα, προκειμένου να πραγματοποιείται ταυτοποίηση του Παίκτη.

34.4.3. Να προστατεύεται με προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης (Personal Identification Number - PIN), ο οποίος πρέπει να καταχωρηθεί από τον Παίκτη πριν από την έναρξη της συμμετοχής σε Παίγνιο.

34.4.4. Να αναγράφει ευκρινώς, στην κύρια όψη της, τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης Παικτών και υποστήριξης στην περίπτωση προβληματικού παιχνιδιού. 34.4.5. Να διαθέτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

34.5 Τα δεδομένα που τηρούνται στη μνήμη της Ατομικής Κάρτας Παίκτη γνωστοποιούνται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης στην Ε.Ε.Ε.Π.

34.6. Οι όροι έκδοσης, διαχείρισης και λειτουργίας της Ατομικής Κάρτας Παίκτη όπως περιγράφονται στον Κανονισμό, εμπεριέχονται στη Σύμβαση Προσχώρησης και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

34.6.1.Τις προϋποθέσεις και τους όρους έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη.

34.6.2.Τη διαδικασία έκδοσης και ακύρωσης της Ατομικής Κάρτας Παίκτη.

34.6.3.Τη διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολής ατομικών στοιχείων.

34.6.4.Τον τρόπο και τους περιορισμούς χρήσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη.

34.6.5.Τις διαδικασίες αντικατάστασης Ατομικής Κάρτας Παίκτη σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή δυσλειτουργίας.

34.6.6. Τις προϋποθέσεις μονομερούς απενεργοποίησης Ατομικής Κάρτας Παίκτη από τον Φορέα Εκμετάλλευσης.

34.6.7.Τη χρήση ατομικών στοιχείων και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

34.6.8.Τις τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης πελατών και υποστήριξης του Υπεύθυνου Παιχνιδιού. 34.7. Οι ενήλικες που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους και οι μη Αποκλειόμενοι μπορούν να αιτηθούν την έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη, προσκομίζοντας σε οποιοδήποτε Κατάστημα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η αίτηση επέχει χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης και περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα:

α. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο.

β. Ημερομηνία γέννησης.

γ. Αριθμό ΔελτίουΤαυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ.

δ. Πλήρη διεύθυνση μόνιμης διαμονής.

ε. Διεύθυνση αποστολής της Ατομικής Κάρτας Παίκτη. 34.8. Η αίτηση έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και κάθε άλλο δικαιολογητικό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τη Σύμβαση Προσχώρησης και την εταιρική πολιτική του Φορέα Εκμετάλλευσης. 34.9. Τα στοιχεία του αιτούντος καταχωρούνται στη Βάση Δεδομένων Παικτών από τον Υπεύθυνο Εκμετάλλευσης, ο οποίος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων που καταχωρίστηκαν και των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση.

34.10. Η Ατομική Κάρτα Παίκτη εκδίδεται μετά τη σύναψη της Σύμβασης Προσχώρησης.

34.11. Απόρριψη αιτήματος έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη γίνεται αιτιολογημένα και εγγράφως από τον Φορέα Εκμετάλλευσης. Τυχόν αντιρρήσεις του αιτούντος για την απόρριψη του αιτήματος υποβάλλονται εγγράφως στον Φορέα Εκμετάλλευσης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

34.12. Η Ατομική Κάρτα Παίκτη αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του Παίκτη ή στη διεύθυνση που δήλωσε στην αίτηση έκδοσης ή παραδίδεται στο Κατάστημα αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης Προσχώρησης.

34.13. Η αίτηση έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν φυλάσσονται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης σε ηλεκτρονική μορφή τουλάχιστον για δέκα (10) έτη.

34.14. Η Ατομική Κάρτα Παίκτη ακυρώνεται υποχρεωτικά κατόπιν σχετικής αίτησης του Παίκτη και λύεται η Σύμβαση Προσχώρησης.

34.15. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να απαγορεύει την έκδοση της Ατομικής Κάρτας Παίκτη ή να δίνει εντολή ανάκλησής της, όταν το πρόσωπο που αιτείται την έκδοσή της ή ο Παίκτης:

α. έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς επίσης και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής,

β. έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για έγκλημα που προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί παιγνίων.

34.16. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να ακυρώσει αμέσως την Ατομική Κάρτα Παίκτη, μετά από σχετική δήλωση του Παίκτη για κλοπή, απώλεια ή καταστροφή της ή μετά από απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 34.15.

Άρθρο 35

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ -

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ

35.1. Η συμμετοχή στα Παίγνια επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει γίνει αποδεκτή από τον Παίκτη, σε έντυπη μορφή, η Σύμβαση Προσχώρησης και έχει εκδοθεί η Ατομική Κάρτα Παίκτη. Σε κάθε περίπτωση η Σύμβαση Προσχώρησης πρέπει να είναι διαθέσιμη στον Παίκτη και μέσω του Παιγνιομηχανήματος, εφόσον η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται ηλεκτρονικά.

35.2. Η Σύμβαση Προσχώρησης συνάπτεται άπαξ και περιλαμβάνει, κατ’ελάχιστον:

35.2.1. Τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα Παίγνια.

35.2.2. Τους όρους έκδοσης, διαχείρισης και λειτουργίας της Ατομικής Κάρτας Παίκτη.

35.2.3.Τους κανόνες συμπεριφοράς των Παικτών στα Καταστήματα.

35.2.4. Τον τρόπο απόδοσης των κερδών.

35.2.5.Τους όρους, τις προϋποθέσεις και την κατά περίπτωση προθεσμία υποβολής καταγγελιών ή αναφορών από τους Παίκτες. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να ξεπερνά τον χρόνο διατήρησης των κατά περίπτωση αρχείων, πληροφοριών και δεδομένων, απαραίτητων για τη διερεύνηση της καταγγελίας ή αναφοράς.

35.2.6. Τους λόγους καταγγελίας της Σύμβασης Προσχώρησης από τον Φορέα Εκμετάλλευσης.

35.2.7. Τους όρους και προϋποθέσεις αποκλεισμού καθώς και πληροφορίες για την εφαρμογή των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

35.2.8. Τον τρόπο επίλυσης/διευθέτησης των διαφορών.

35.2.9. Τις υποχρεώσεις που υπέχει ο Φορέας Εκμετάλλευσης σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την πληροφορία ότι αυτή διενεργείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137), τους Όρους

Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Πολιτική Απορρήτου του Φορέα Εκμετάλλευσης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων.

35.3. Την πληροφορία ότι ο Παίκτης αποδεχόμενος τη Σύμβαση Προσχώρησης και τους Ειδικούς Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, κατανοεί, δεσμεύεται και αποδέχεται ανεπιφύλακτα να συμμετέχει στα Παίγνια υπό τους όρους αυτών καθώς και των εταιρικών πολιτικών του Φορέα Εκμετάλλευσης και ότι γνωρίζει πως τα Παίγνια διεξάγονται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

35.4. Η Σύμβαση Προσχώρησης και οποιαδήποτε τροποποίησή της, εγκρίνονται από την Ε.Ε.Ε.Π.

35.5.Τα στοιχεία αποδοχής της Σύμβασης Προσχώρησης τηρούνται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης σε ηλεκτρονική μορφή τουλάχιστον για δέκα (10) έτη.

35.6. Ο Παίκτης, για τη συμμετοχή του στα Παίγνια, πρέπει απαραίτητα να εισάγει την Ατομική Κάρτα Παίκτη στο Παιγνιομηχάνημα, προκειμένου η Κάρτα του να ελεγχθεί και να αναγνωρισθεί.

35.7. Ο Παίκτης συμμετέχει στο Παίγνιο που θα επιλέξει, με τα παρακάτω μέσα:

35.7.1. Χρήση μετρητών.

35.7.2. Χρήση κουπονιού με Μονάδες Πίστωσης (Voucher).

35.7.3. Χρήση Προπληρωμένης Κάρτας.

35.7.4. Επανεπένδυση μονάδων πίστωσης.

35.8. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης ορίζει τους αποδεκτούς τύπους Προπληρωμένης Κάρτας, με τους οποίους μπορεί να συμμετάσχει ένας Παίκτης στα Παίγνια που διεξάγονται στα Παιγνιομηχανήματα.

Άρθρο 36

ΚΕΡΔΗ ΠΑΙΚΤΩΝ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

36.1. Τυχόν κέρδη που προκύπτουν από το αποτέλεσμα κάθε Κύκλου Παιγνίου, προστίθενται ως μονάδες πίστωσης στο διαθέσιμο υπόλοιπο του Παίκτη, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Κύκλου αυτού. Οι μονάδες πίστωσης για την έναρξη κάθε Κύκλου Παιγνίου, αφαιρούνται από το διαθέσιμο υπόλοιπο του Παίκτη κατά την εκκίνηση του Κύκλου αυτού.

36.2. Με την ολοκλήρωση κάθε Παικτικής Συνεδρίας, τυχόν κέρδη αποδίδονται άμεσα στον Παίκτη, είτε με πίστωση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του, είτε με την έκδοση από το Παιγνιομηχάνημα ειδικής απόδειξης προς εξαργύρωση, είτε σε μετρητά, αφού πρώτα παρακρατηθεί, προς απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο, το χρηματικό ποσό του αναλογούντος φόρου. Η ακριβής διαδικασία απόδοσης των κερδών στους Παίκτες ορίζεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης στη Σύμβαση Προσχώρησης. 36.3.Το διαθέσιμο υπόλοιπο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη είναι ανά πάσα στιγμή εξαργυρώσιμο. Απαγορεύεται η δέσμευση χρηματικού ποσού για τη συμμετοχή σε επόμενο Κύκλο Παιγνίου, καθώς επίσης και η μη καταβολή χρηματικού ποσού κερδών, επειδή αυτό είναι χαμηλότερο από ορισμένο ύψος.

36.4 Βεβαίωση κερδών χορηγείται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης στους Παίκτες σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π. για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και παρεμπόδισης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που εκδίδονται κατ’εφαρμογή της περ. στ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011.

Άρθρο 37

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ

37.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να παρέχει στον Παίκτη τη δυνατότητα να προβαίνει, στον προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του από τη συμμετοχή στα Παίγνια, εξασφαλίζει δε, ότι ο Παίκτης δεν συμμετέχει στα Παίγνια μετά τη θέση αυτού σε αποκλεισμό.

37.2. Ο αόριστης διάρκειας αποκλεισμός ορίζεται από τον Παίκτη. Στην περίπτωση που ο Παίκτης ζητά τον αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να απενεργοποιήσει άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη και να τερματίσει τη συμβατική σχέση. Ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη μπορεί να ενεργοποιηθεί εκ νέου κατόπιν αίτησης του Παίκτη, αφού παρέλθει τουλάχιστον ένα (1) έτος από τον αποκλεισμό και αφού συναφθεί η Σύμβαση Προσχώρησης και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των άρθρων 34 και 35.

37.3. Ο προσωρινός αποκλεισμός ορίζεται από τον Παίκτη και ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να απενεργοποιήσει άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη και να τον διατηρεί στην κατάσταση αυτή για την περίοδο του προσωρινού αποκλεισμού.

37.4. Ο Παίκτης έχει τη δυνατότητα είτε να προβεί στον αόριστης ή προσωρινής διάρκειας αποκλεισμό του με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

37.4.1. Καλώντας το κέντρο εξυπηρέτησης του Φορέα Εκμετάλλευσης και έπειτα από έλεγχο ταυτοπροσωπίας. 37.4.2. Συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο στα Πιστοποιημένα Καταστήματα και έπειτα από έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

37.4.3. Επισκεπτόμενος το σχετικό περιβάλλον «Ατομικό περιβάλλον εργασίας χρήστη» του Παιγνιομηχανήματος με τα προσωπικά του δεδομένα, εφόσον παρέχεται τέτοια δυνατότητα.

37.5. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης καταχωρεί αμέσως στη Βάση Δεδομένων Παικτών τα στοιχεία του Αποκλειόμενου Παίκτη και τα δεδομένα που περιγράφουν τον αποκλεισμό και προβαίνει, αμελλητί, στην ένταξή του σε κατάσταση αποκλεισμού.

37.6. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης παρέχει στον Παίκτη, μέσω του σχετικού περιβάλλοντος «Ατομικό περιβάλλον εργασίας χρήστη» του Παιγνιομηχανήματος, την τεχνική δυνατότητα, με το πάτημα ενός κουμπιού (day stop), να διακόπτει την Παικτική Συνεδρία και να αποκλείεται από τη συμμετοχή του στη διεξαγωγή Παιγνίων μέχρι ώρα 00:00:00 της ίδιας ημερολογιακής ημέρας.

37.7. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης ενημερώνει τον Παίκτη που αποκλείστηκε σύμφωνα με τις παρ. 37.2 και 37.3 καθώς και στην περίπτωση πέντε (5) day stop σε χρονικό διάστημα ενός έτους, σχετικά με τη δυνατότητα λήψης συμβουλευτικής βοήθειας και υποστήριξης από ελληνικό κέντρο απεξάρτησης.

37.8. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π., μέσω του Ενδιάμεσου Συστήματος Ελέγχου (Safe), πληροφορίες που αφορούν πρόσωπα που αποκλείστηκαν σύμφωνα με τις παρ. 37.2 και 37.3.

37.9. Πριν από την έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη, ο Φορέας Εκμετάλλευσης ελέγχει υποχρεωτικά τη Βάση Δεδομένων Παικτών, προκειμένου να διαπιστώσει ότι το πρόσωπο που αιτείται την έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη δεν τελεί σε κατάσταση αποκλεισμού, άλλως η αίτηση απορρίπτεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’:

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ

Άρθρο 38

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

38.1. Τα άτομα ηλικίας κάτω των 21 ετών και οι Αποκλειόμενοι απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση σε χώρους όπου διεξάγονται Παίγνια με Παιγνιομηχανήματα. Στα Καταστήματα τύπου ΣΤ’ η ως άνω απαγόρευση ισχύει για την πρόσβαση στον διακριτό χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα. Η ίδια απαγόρευση εφαρμόζεται και στον κλειστό χώρο των Καταστημάτων τύπου ΣΤ’και στην αίθουσα της παρ.

5.19.2 του παρόντος.

38.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Υπεύθυνοι Εκμετάλλευσης, υποχρεούνται να απαγορεύουν στα άτομα που αναφέρονται στην παρ. 38.1 την είσοδο και την παραμονή στους χώρους αυτούς και να αναρτούν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των Καταστημάτων, σχετική σήμανση απαγόρευσης. Η πρόσβαση στους χώρους αυτούς πραγματοποιείται με επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

38.3. Η είσοδος και η παραμονή στους ανωτέρω χώρους απαγορεύεται και σε άτομα άνω των 21 ετών, όταν συνοδεύουν ανηλίκους ή άτομα κάτω των 21 ετών.

Άρθρο 39

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ -

ΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

39.1. Η συμμετοχή στο Παίγνιο είναι αποτέλεσμα ελεύθερης και ανεξάρτητης προσωπικής επιλογής και πραγματοποιείται χωρίς πρόκληση ή παρακίνηση (unstimulated gambling). Οι Παίκτες μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικές με τους κανόνες διεξαγωγής των Παιγνίων, τις πιθανότητες κέρδους σε κάθε ένα από αυτά, καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με το που μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια σε περίπτωση προβληματικού παιχνιδιού. Οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται υποχρεωτικά από τον Φορέα Εκμετάλλευσης στα Καταστήματα, στους διαδικτυακούς του τόπους, καθώς επίσης και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. 39.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι ο Παίκτης θέτει όρια, ως προς τη δαπάνη και τον χρόνο συμμετοχής του στο Παίγνιο, σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση καθώς και ότι οι επιμέρους περιοριστικοί όροι που έχουν τεθεί από τον Παίκτη, εφαρμόζονται για το χρονικό διάστημα για το οποίο τέθηκαν.

39.3. Ο Παίκτης ορίζει υποχρεωτικά για τη συμμετοχή του στο Παίγνιο, κατά την έναρξη της πρώτης μετά την εγγραφή του Παικτικής Συνεδρίας, Ημερήσιο Όριο Δαπανών (Daily loss) και Όριο Δαπανών Παικτικής Συνεδρίας (Session loss).

39.4.Το Ημερήσιο Όριο Δαπανών (Daily loss) ανά Παίκτη ισχύει από ώρα 00:00:01 έως ώρα 00:00:00 της αυτής ημερολογιακής ημέρας. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Κύκλου Παιγνίου, ως αποτέλεσμα του οποίου η ημερήσια δαπάνη του Παίκτη υπερβαίνει το Ημερήσιο Όριο Δαπανών, ο Παίκτης αποκλείεται από τη συμμετοχή του στη διεξαγωγή Παιγνίων μέχρι ώρα 00:00:00 της ίδιας ημερολογιακής ημέρας. Κατά τη διάρκεια της ίδιας ημερολογιακής ημέρας, ο Παίκτης έχει τη δυνατότητα να θέσει Ημερήσιο Όριο Δαπανών (Daily loss) ή να μειώσει το Ημερήσιο Όριο Δαπανών (Daily loss) που έχει θέσει. Η μείωση του Ημερήσιου Ορίου Δαπανών (Daily loss) εφαρμόζεται και ισχύει άμεσα.Τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα των παραπάνω ορίων δαπανών για τη συμμετοχή σε Παίγνια σε καμία περίπτωση δεν μεταφέρονται σε επόμενη ημερολογιακή ημέρα.

39.5. Ανεξάρτητα από το οριζόμενο Ημερήσιο Όριο Δαπανών, σύμφωνα με την παρ. 39.2, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να διακόπτει την Παικτική Συνεδρία αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Κύκλου Παιγνίου, με τον οποίο ο Παίκτης υπερβαίνει το Όριο Δαπανών Παικτικής Συνεδρίας.

39.6. Ο Παίκτης ορίζει υποχρεωτικά, κατά την έναρξη της πρώτης μετά την εγγραφή του Παικτικής Συνεδρίας τον συνολικό μέγιστο χρόνο συμμετοχής του στα Παίγνια σε επίπεδο ημέρας (από ώρα 00:00:01 έως ώρα 00:00:00 της αυτής ημερολογιακής ημέρας), δυνάμενος μεταγενέστερα να ορίζει συνολικό μέγιστο χρόνο συμμετοχής στα Παίγνια σε επίπεδο ημέρας, εβδομάδας (από ημέρα Κυριακή έως ημέρα Σάββατο) ή/και ημερολογιακού μήνα (από την πρώτη έως και την τελευταία ημέρα του μήνα) σύμφωνα με την παρ. 39.2 του παρόντος. Σε περίπτωση που ο συνολικός χρόνος συμμετοχής του Παίκτη υπερβεί ένα από τα παραπάνω χρονικά όρια και αφού ολοκληρωθεί ο τελευταίος Κύκλος Παιγνίου στη διάρκεια του οποίου ολοκληρώθηκε ο μέγιστος χρόνος συμμετοχής που όρισε ο Παίκτης, ο Φορέας Εκμετάλλευσης αποκλείει τον Παίκτη από τη συμμετοχή στα Παίγνια για το χρονικό διάστημα που καλύπτει ο περιορισμός που τέθηκε από τον Παίκτη.Τυχόν υπολειπόμενος των ορίων χρόνος συμμετοχής, δεν μεταφέρεται στην επόμενη περίοδο (ημέρα, εβδομάδα ή μήνα). Η μείωση του χρονικού ορίου που κατά περίπτωση έχει τεθεί εφαρμόζεται και ισχύει άμεσα.

39.7. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης ειδοποιεί τον Παίκτη, με μήνυμα που προβάλλεται στην κύρια οθόνη για τόσο χρόνο ώστε να γίνεται αντιληπτό ως παρεμβολή στη διεξαγωγή του Παιγνίου και να προσλαμβάνεται επαρκώς από τον Παίκτη, αμέσως μόλις αυτός υπερβεί ποσοστό 80%, του εκάστοτε ορίου των παρ. 39.3, 39.6. Με το μήνυμα ο Παίκτης προειδοποιείται ότι:

α. έχει υπερβεί το παραπάνω ποσοστό,

β. μόλις καλυφθεί το 100% του κατά περίπτωση ορίου θα διακοπεί υποχρεωτικά η Παικτική Συνεδρία και

γ. μπορεί να προβεί στη μείωση των ορίων δαπανών του από το ειδικό μενού επιλογών του Παιγνιομηχανήματος.

39.8. Στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, τηρούνται η ημερομηνία, η ώρα, το Παιγνιομηχάνημα, το χρηματικό ποσό κάθε Παικτικής Συνεδρίας, τα κέρδη που προέκυψαν, το τρέχον υπόλοιπο των διαθέσιμων χρηματικών ποσών του Παίκτη, καθώς επίσης και τα όρια και οι περιορισμοί που ορίζονται στο παρόν άρθρο. 39.9. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης παρέχει πληροφορίες στον Παίκτη σχετικά με:

39.9.1.Τη συμμετοχή του στα Παίγνια, με τρόπο ώστε να παίρνει αποφάσεις, έχοντας πλήρη γνώση των κανόνων διεξαγωγής των Παιγνίων που επιλέγει να συμμετέχει.

39.9.2.Τους κινδύνους που ενδεχομένως διατρέχει από την υπερβολική έκθεσή του στα τυχερά παίγνια, όπως η απώλεια χρημάτων και ο εθισμός. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε Παιγνιομηχάνημα πρέπει να προβάλλει στην κύρια οθόνη του:

α. μηνύματα Υπεύθυνου Παιχνιδιού (Responsible Gambling), με τέτοιον τρόπο και για τόσο χρόνο, ώστε να γίνονται αντιληπτά ως παρεμβολή στη διεξαγωγή του Παιγνίου και να προσλαμβάνονται επαρκώς από τον Παίκτη, καθώς και

β. το τρέχον αποτέλεσμα (κέρδη ή απώλειες) από την Παικτική Συνεδρία και τον χρόνο συμμετοχής της Παικτικής Συνεδρίας.

39.9.3. Τις υπάρχουσες δομές που παρέχουν βοήθεια και υποστήριξη στους εθισμένους Παίκτες και στις οικογένειές τους.

39.10. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, πέραν των λοιπών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρούσα, υποχρεούται να:

39.10.1. Διαθέτει σε κάθε Κατάστημα Οδηγό Παιγνίου για κάθε Παίγνιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Κανονισμού.

39.10.2. Διαθέτει σε κάθε Κατάστημα ενημερωτικά έντυπα για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, όπως τηλεφωνικές γραμμές σε υπηρεσίες υποστήριξης, τη διαδικασία αποκλεισμού κ.λπ.

39.10.3. Λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή βοήθειας (help line) για θέματα που άπτονται της υπεύθυνης διεξαγωγής των Πιστοποιημένων Τυχερών Παιγνίων και την υποστήριξη των Παικτών και, ιδίως, των ευάλωτων ομάδων.

39.10.4. Διαθέτει σε κάθε Κατάστημα εργαλεία αυτοαξιολόγησης του Παίκτη σχετικά με τη στάση του απέναντι στα Παίγνια.

39.10.5. Προβάλλει σε κάθε Κατάστημα σε εμφανές σημείο στο χώρο διεξαγωγής των Παιγνίων, τη ρητή δέσμευσή του στις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, ανακοινώσεις για τις αρνητικές συνέπειες από τη μη λελογισμένη ενασχόληση με τα Παίγνια, συμβουλές για το Υπεύθυνο Παιχνίδι και σχετικές πληροφορίες, πέραν του έντυπου υλικού, τις οποίες παρέχει ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης και το κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό. 39.10.6. Εκπαιδεύει τους Υπευθύνους Εκμετάλλευσης και το προσωπικό των Καταστημάτων, ώστε να είναι σε θέση:

α. Να ενημερώνουν τους Παίκτες και κάθε ενδιαφερόμενο για τη δυνατότητα αποκλεισμού ή θέσπισης περιορισμών συμμετοχής στα Παίγνια.

β. Να συνδράμουν τους Παίκτες ή/και εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν φαινόμενα εθισμού και προβληματικής ενασχόλησης με τα Παίγνια.

39.11. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί, με απόφασή της, να επιβάλλει στον Φορέα Εκμετάλλευσης προληπτικά, περιοριστικά και διορθωτικά μέτρα για την προστασία των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με τη διάταξη της περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180).

Άρθρο 40

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

40.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι κάθε πληροφορία, σε οποιαδήποτε μορφή, που παρέχεται προς το καταναλωτικό κοινό και τους Παίκτες είναι αληθής, ακριβής και κατανοητή και δεν περιέχει ή δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με στοιχεία που μπορούν να θεωρηθούν παραπλανητικά.

40.2. Η Ε.Ε.Ε.Π. συλλέγει και αξιολογεί τα δεδομένα της Παικτικής Δραστηριότητας.

Άρθρο 41

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

41.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να εφαρμόζει αποτελεσματικό και επαρκές σύστημα επεξεργασίας καταγγελιών του καταναλωτικού κοινού και των Παικτών και να τηρεί αρχείο των καταγγελιών αυτών, προσβάσιμο άμεσα από την Ε.Ε.Ε.Π.

41.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διαθέτει σχετική φόρμα καταγγελιών σε κάθε Κατάστημα και στον ιστότοπό του.Το περιεχόμενο του εντύπου καταγγελίας περιλαμβάνει κατ’ελάχιστο:

α. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο.

β. Ημερομηνία γέννησης.

γ. Αριθμό ΔελτίουΤαυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ.

δ. Πλήρη διεύθυνση μόνιμης διαμονής.

ε. Διεύθυνση και τρόπο αποστολή της απάντησης.

στ. Περιγραφή του συμβάντος.

41.3 Η καταγγελία Παίκτη κατατίθεται το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επομένη της ημερομηνίας του συμβάντος.

41.4. Η καταγγελία συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφο ΔελτίουΤαυτότητας ή Διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτοποίηση του καταγγέλλοντος.

41.5 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης εξετάζει τα αναφερόμενα στην καταγγελία και ενημερώνει τον καταγγέλλοντα σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην καταγγελία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της.

41.6 Σε περίπτωση που η απάντηση του Φορέα Εκμετάλλευσης δεν ικανοποιεί τον καταγγέλλοντα, αυτός δύναται να αιτηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης σε αυτόν της απάντησης του Φορέα Εκμετάλλευσης, την εξέταση της καταγγελίας από την Ε.Ε.Ε.Π. Η αίτηση εξέτασης κοινοποιείται υποχρεωτικά στον Φορέα Εκμετάλλευσης, ο οποίος διαβιβάζει, αμελλητί, τα σχετικά με την καταγγελία στοιχεία στην Ε.Ε.Ε.Π.

Άρθρο 42

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ

Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι ο ίδιος, οι Υπεύθυνοι Εκμετάλλευσης των Καταστημάτων, καθώς επίσης και όσοι διατηρούν με αυτούς σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, δεν κοινοποιούν την ταυτότητα των προσώπων για τα οποία γνωρίζουν ότι συμμετέχουν στα Παίγνια ή έχουν αποκομίσει οποιοδήποτε κέρδος ή έχουν χάσει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από τη συμμετοχή τους αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των συγκεκριμένων προσώπων. Η συναίνεση αυτή δεν απαιτείται όταν τέτοιες πληροφορίες παρέχονται στην Ε.Ε.Ε.Π. ή όπου αλλού επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 43

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υπάγεται στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) και οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των Παικτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους. Στην περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των στοιχείων ή/και της υποχρέωσης εχεμύθειας επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 51 του ν. 4002/2011.

Άρθρο 44

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να συμμορφώνεται με τις κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις διασφάλισης της προσπελασιμότητας των Καταστημάτων από άτομα με κινητικές δυσκολίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’:

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Άρθρο 45

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Με τον Κανονισμό Παιγνίων καθορίζονται στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων:

α. Ο τρόπος, η διαδικασία και τα είδη του ασκούμενου ελέγχου.

β. Ο τρόπος και τα όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων, η διαδικασία είσπραξης των προστίμων, ο τρόπος καταβολής και η ειδικότερη διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης.

γ. Η εξειδίκευση του είδους και το ύψος των επιβαλλόμενων διοικητικών κυρώσεων, ανά παράβαση ή ανά κατηγορία παραβάσεων.

δ.Τα θέματα λειτουργίας του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’:

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 46

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να έχει θέσει σε παραγωγική λειτουργία το Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου του άρθρου 27, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Μέχρι την εγκατάσταση και θέση του Ενδιάμεσου Συστήματος Ελέγχου σε παραγωγική λειτουργία, ο Φορέας Εκμετάλλευσης παρέχει στην Ε.Ε.Ε.Π. απομακρυσμένη πρόσβαση στα συστήματα και στα υποσυστήματα διεξαγωγής των Παιγνίων.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2020

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!