Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΕΑΛΕ/Γ.Π. 49556/2020 Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών θεραπειών ειδικής αγωγής.

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 49556

ΦΕΚ Β 3244 - 04.08.2020

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών θεραπειών ειδικής αγωγής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1),

β) του ν. 3979/2011 «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» (Α’138),

γ) των άρθρων 47 και 48 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’134), όπως ισχύει,

δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’137),

ε) του άρθρου 1 του ν. 4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης”(Α’68) και άλλες διατάξεις» (Α’83),

στ) του άρθρου 1 του ν. 4690/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. “Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (Α’84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. "Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα" (Α’90) και άλλες διατάξεις”» (Α’104),

ζ) του άρθρου 14 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’133),

η)τουν.4270/2014«Αρχέςδημοσιονομικήςδιαχείρισης καιεποπτείας(ενσωμάτωσητηςΟδηγίας2011/85/ΕΕ)-δημόσιολογιστικόκαιάλλεςδιατάξεις»(Α’143),όπωςισχύει,

θ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’145), όπως ισχύει,

ι) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’98), όπως ισχύει,

ια) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’119), όπως ισχύει,

ιβ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’121 και Α’126 Διορθώσεις Σφαλμάτων), όπως ισχύει,

ιγ) την υπ’αρ. 161/25-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’3017).

2. Την υπ’αρ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’2902).

3. Την υπ’ αρ. 340/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’3051).

4.Την υπ’αρ. 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’3990).

5. Την υπ’ αρ. 3981 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’762).

6. Την υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π/80157/18 κοινή απόφαση των ΑναπληρωτώνΥπουργώνΟικονομικώνκαιΥγείας«Τροποποίησηκαιαντικατάστασητηςυπ’αρ.ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/19- 06-2018 (Β’2315) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» (Β’4898).

7. Την ανάγκη καθορισμού ειδικότερων ζητημάτων για τη διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης και υποβολής εγγράφων για αποζημίωση ειδικών και ατομικών αιτημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

8. Την υπ’αρ. 1069 απόφαση της 698/03-08-2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

9. Την υπ’ αρ. Β1α,Β2β/οικ. 49319/04-08-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την περ. παρ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών ατομικών αιτημάτων ΕΟΠΥΥ

1. Μετά την έκδοση των γνωματεύσεων ειδικής αγωγής και την εκτέλεση των εγκεκριμένων θεραπειών του άρθρου 45 και του σχετικού Παραρτήματος της παρ. 6 του άρθρου αυτού του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, από ιδιώτες παρόχους, μη συμβεβλημένους με τον ΕΟ- ΠΥΥ, οι άμεσα ασφαλισμένοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ηλεκτρονική υποβολή ατομικών αιτημάτων ΕΟΠΥΥ» μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) για την αποζημίωση δαπανών για τις ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων, που ορίζονται στο άρθρο 45 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Β’4898/2018) του ΕΟΠΥΥ. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του άμεσα ασφαλισμένου με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

2. Με την ηλεκτρονική αίτηση υπεύθυνη δήλωση υποβάλλονται/αναρτώνται μηνιαίως:

α) Ηλεκτρονικό τιμολόγιο του παρόχου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4308/2014 (Α’251) ή ψηφιακό αντίγραφο του πρωτότυπου τιμολογίου/απόδειξης στο οποίο εκτός των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων θα αναγράφεται ο αριθμός της μηνιαίας ηλεκτρονικής γνωμάτευσης και το χρονικό διάστημα της θεραπείας που εκτελέστηκε.

β) Χειρόγραφη γνωμάτευση για όσες περιπτώσεις αυτή δεν έχει αντικατασταθεί από ηλεκτρονική και απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας από Υγειονομικές Επιτροπές, εκτός των ΚΕΠΑ.

γ) Βεβαίωση του θεραπευτή ή του ιδιοκτήτη του κέντρου, στην οποία θα αποτυπώνονται οι ημερομηνίες διενέργειας των θεραπειών και τα στοιχεία των θεραπευτών(ονοματεπώνυμο-ιδιότητα-αριθμόςάδειαςασκήσεως επαγγέλματος).Ηβεβαίωσηυπογράφεταικαισφραγίζεται από τον θεραπευτή και στις περιπτώσεις κέντρων θεραπείας από το σύνολο των θεραπευτών που εκτέλεσαν τις αιτούμενεςπράξειςθεραπείας.Στιςπεριπτώσειςκέντρων θεραπείας η βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του κέντρουθασυνοδεύεταικαιαπόβεβαίωσηδραστηριοτήτων της επιχείρησης ή μεταβολής αυτών ή κατάσταση συμφωνητικών των συνεργαζόμενων θεραπευτών, ιατρών.

δ)Άδεια άσκησης επαγγέλματος των θεραπευτών που διενεργούν τις θεραπείες, στις περιπτώσεις που οι θεραπευτές δεν έχουν πιστοποιηθεί στο ΟΠΣ ΕΟΠΥΥ.

ε) Στην ηλεκτρονική αίτηση ο άμεσα ασφαλισμένος υποχρεωτικά επιβεβαιώνει μέσω κατάλληλου πεδίου την ακρίβεια του συνόλου των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών, τον αριθμό της πρωτότυπης ηλεκτρονικής γνωμάτευσης και το γεγονός ότι το σύνολο των υποβληθεισών για αποζημίωση θεραπευτικών πράξεων εκτελέστηκαν σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας. Επιπρόσθετα, ο άμεσα ασφαλισμένος υποχρεωτικά επιβεβαιώνει μέσω κατάλληλου πεδίου ότι δεν αποζημιώνεται για ειδικές θεραπείες από ειδικά εκπαιδευτήρια, οικοτροφεία, άσυλα, Κ.Α.Α. και ΚΔ.Η.Φ.

2. Ο ΕΟΠΥΥ καθορίζει τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά που αναρτώνται με κάθε μηνιαία ηλεκτρονική αίτηση ενημερώνοντας τους υπεύθυνους για την διαχείριση και τον συντονισμό της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να μειώνει σταδιακά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της παροχής, είτε με την αντικατάσταση των χειρόγραφων δικαιολογητικών είτε με την σταδιακή ενεργοποίηση δυνατοτήτων ψηφιακών υπηρεσιών αυτεπάγγελτου ελέγχου.

3. Οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ δύναται να προβαίνουν σε ηλεκτρονικούς ελέγχους και διασταυρώσεις των υποβληθέντων στοιχείων και να αποστέλλουν περιοδικά στοιχεία στην ΑΑΔΕ για τον ίδιο σκοπό.

Άρθρο 2

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Η υποβολή της αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου Υφυπουργού με Εγχειρίδιο Χρήσης.

Άρθρο 3

Εκκαθάριση, έκδοση απόφασης και αποζημίωση των δαπανών ειδικής αγωγής

1. Η ηλεκτρονική αίτηση για την αποζημίωση των μηνιαίων θεραπευτικών πράξεων, με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στα αρμόδια όργανα του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να ελεγχθούν και εκκαθαριστούν οι αιτούμενες δαπάνες, από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις βάσει της χωρικής τους αρμοδιότητας. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να κατανέμει τα ατομικά αιτήματα και με άλλα κριτήρια, μεταξύ των Περιφερειακών Διευθύνσεων ή Ομάδων Εργασίας προκειμένου να επιτυγχάνει μικρότερους χρόνους εκκαθάρισης. Η αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου στο και ενημερώνεται σχετικά η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης. Στη συνέχεια δύναται να ενημερώνεται και ο ασφαλισμένος με τηλεφωνικό μήνυμα sms, για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής του και την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ. Επίσης ενημερώνεται στο ΟΠΣ ΕΟΠΥΥ ο Φάκελος Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) με τα στοιχεία του αιτήματος και όλα τα δικαιολογητικά υποβολής. Κατά την υποβολή του αιτήματος ελέγχεται η ασφαλιστική ικανότητα και ο έλεγχος της σχέσης κύριου ΑΜΚΑ και προστατευόμενων μελών, προκειμένου να ελεγχθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αποζημίωση των δαπανών και σταδιακά η αυτοματοποιημένη ταυτοποίηση του λογαριασμού πληρωμών (IBAN) του δικαιούχου με τον ΑΦΜ του δικαιούχου ή συνδικαιούχου του λογαριασμού, με τον τρόπο που θα υλοποιηθεί για την εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 4704/2020.

2. Τα αιτήματα ελέγχονται και εκκαθαρίζονται, σύμφωνα με τις κείμενες δημοσιονομικές διατάξεις και τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), από τα αρμόδια όργανα του ΕΟΠΥΥ βάσει της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν ή συμπληρωματικών που ζητήθηκαν από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ για την θεραπεία ελλείψεων.

3. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του αιτήματος την εκκαθάριση και την έκδοση σχετικής απόφασης για την έγκριση ή απόρριψη της αιτούμενης δαπάνης η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη ενημερώνεται από τον ΕΟΠΥΥ σχετικά με το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης και τον αριθμό πρωτοκόλλου της απόφασης. Στη συνέχεια δύναται να ενημερώνεται και ο ασφαλισμένος με τηλεφωνικό μήνυμα sms για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής απόφασης. Την απόφαση μπορεί να την αντλήσει ο δικαιούχος από τον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας ή εναλλακτικά μπορεί να κοινοποιείται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικαιούχου, χωρίς να απαιτείται άλλη κοινοποίηση. Η ανάρτησή της στον ΦΑΥ ή η ηλεκτρονική κοινοποίησή της θα γίνεται την ημέρα έκδοσης της απόφασης. Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά από την παρέλευση δέκα (10) πλήρων εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της.

4. Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί για πέντε έτη το σύνολο των πρωτότυπων δικαιολογητικών των ατομικών του αιτημάτων και να τα προσκομίζει στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, εντός είκοσι (20) ημερών από την ενημέρωσή του, οποτεδήποτε τους ζητηθεί. Τα δικαιολογητικά μπορεί να ζητούνται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χωρίς να απαιτείται άλλη κοινοποίηση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των ζητηθέντων δικαιολογητικών, ακολουθείται η διαδικασία του ν. 4270/2014 για την είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Άρθρο 4

Ενστάσεις

Η υποβολή ένστασης και των δικαιολογητικών που την τεκμηριώνουν πραγματοποιείται εντός 40 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης. Η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3918/2011 (Α’31) εξετάζει τις ενστάσεις βάσει των υποβληθέντων με το αρχικό αίτημα δικαιολογητικών και των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με την ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υγείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Επικρατείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!