Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ1α/Γ.Π.οικ. 49625/2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.46164/ 20.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρουτουπροσωρινούπεριορισμούτωνχερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’3009).

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 49625

ΦΕΚ Β 3247 - 04.08.2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.46164/ 20.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρουτουπροσωρινούπεριορισμούτωνχερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’3009).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α.Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’76), και ιδίως των περ. γ) και δ) της παρ. 2 και της περ. β) της παρ. 4 αυτού,

β. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’148),

γ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’151),

δ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’121),

2. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.46164/20.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3009), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ.46695/22.7.2020 (Β’ 3050) κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών και παρατάθηκε με την υπ’αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ.48998/1.8.2020 (Β’3166) κοινή απόφαση επίσης των ιδίων Υπουργών, έως τις 15.8.2020.

3.Τη συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, ενόψει των επιδημιολογικών δεδομένων στις βαλκανικές χώρες, έτσι ώστε να επιτρέπεται η διέλευση από το συνοριακό σημείο ελέγχου της Κακαβιάς καθημερινώς μόνο από τις 7 π.μ. έως τις 11 μ.μ., προκειμένου να πραγματοποιούνται πιο στοχευμένοι έλεγχοι κατά τη διάρκεια της ημέρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

4. Την από 4.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

5.Την υπ’αρ. Β1,Β2/οικ.49624/4.8.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της υπ’αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.46164/20.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3009), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ.46695/22.7.2020 (Β’ 3050) κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: «Ειδικά για το συνοριακό σημείο ελέγχου Κακαβιάς η διέλευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας, είναι δυνατή καθημερινώς μόνο από τις 7 π.μ. έως τις 11 μ.μ.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Υγείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!